Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:8646

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-11-2015
Datum publicatie
26-11-2015
Zaaknummer
C/10/474075 / HA ZA 15-362
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

geen inbreuk beeldmerk vanwege instemming merkhouder met fabricage zonnepanelen. Of er ook toestemming was voor invoer behoeft niet te worden onderzocht, nu het gaat om niet-communautaire goederen. Onttrekking advocaat en onrechtmatig douanebeslag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/474075 / HA ZA 15-362

Vonnis van 25 november 2015

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

RECOM RENEWABLE SOURCES OF ENERGY L.L.C.,

gevestigd te Athene, Griekenland,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat aanvankelijk mr. T.Y. Adam-van Straaten, thans zonder advocaat,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEWCORP LOGISTICS B.V.,

gevestigd te Oud-Beijerland,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. K.H.L. van Waasbergen,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

INCORPORATED COMPANY (SINGAPORE) APL Co. PTE Ltd.,

gevestigd te Singapore, Republiek Singapore,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. K.H.L. van Waasbergen,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

KINGSTONE ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION,

gevestigd te Hsichu City 300, Taiwan,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. D. Knottenbelt,

4. de rechtspersoon naar buitenlands recht

TSS ENERGY INTERNATIONAL CO. LIMITED,

gevestigd te Sheung Wan, Hong Kong,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. D. Knottenbelt.

Partijen zullen hierna Recom, Newcorp, APL, Kingstone en TSS genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 15 juli 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast

 • -

  de zittingsagenda van 10 september 2015

 • -

  een brief van mr. Van Waarsbergen van 15 september 2015

 • -

  aantekeningen voor comparitie van partijen van Kingstone en TSS (met producties);

 • -

  het rolbericht van 22 september 2015 waarbij mr. Adam – van Straaten laat weten dat zij zich op de roldatum van 6 oktober 2015 onttrekt als advocaat van Recom

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 6 oktober 2015

 • -

  een “wijziging van eis” en een gespecificeerde kostenopgave conform artikel 1019 Rv van mr. Van Waasbergen

 • -

  een kostenoverzicht van mr. Kaak.

1.2.

Nadat bleek dat zich op de rolzitting van 14 oktober 2015 voor Recom geen nieuwe advocaat had gesteld, heeft de rechter op verzoek van de raadslieden van de andere partijen vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Recom verkoopt zonnepanelen die zij in Taiwan laat produceren. Aan een beperkt aantal importeurs en handelaren heeft Recom toestemming verleend haar zonnepanelen te importeren in de Benelux.

2.2.

Ter onderscheiding van de waren en diensten afkomstig van haar onderneming, heeft Recom het merk RECOM op 16 september 2014 ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Daarmee is Recom exclusief rechthebbende in de Benelux op het volgende beeldmerk:

voor o.a. zonne- en thermische panelen, fotovoltaïsche cellen en modulen (klasse 9), en de installatie, fabricage en repareerwerkzaamheden daaromtrent (klasse 37).

2.3.

Newcorp is een logistieke dienstverlener die naast de fysieke opslag van goederen ook administratieve diensten verzorgt rondom het transport en de opslag van goederen zoals douanepapieren, belastingpapieren, invoerrechten, TI -documenten, etc.

2.4.

APL is een zeevervoerder van goederen over de hele wereld.

2.5.

Kingstone produceert in Taiwan onder andere zonnepanelen.

2.6.

TSS is een Taiwanese onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van o.a. zonnepanelen.

2.7.

Recom heeft op 22 september 2014 contact gezocht met de Nederlandse Douane en deze voorzien van informatie over haar RECOM zonnepanelen, het ingeschreven Beneluxmerk RECOM en gegevens over partijen en landen waar mogelijk namaak zonnepanelen vandaan zouden kunnen komen. Hierbij heeft Recom de Douane verzocht, ingevolge Verordening 608/2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane, de vrijgave te schorsen van de goederen afkomstig van niet geautoriseerde producenten.

2.8.

Op 16 oktober 2014 heeft de Douane op een terminal van ECT te Rotterdam op een container met nummer [nummer 1] met daarin 728 zonnepanelen en een container met nummer [nummer 2] met daarin 784 zonnepanelen “douanebeslag” gelegd. Op 17 oktober 2014 heeft de Douane Recom hiervan in kennis gesteld.

2.9.

Genoemde containers waren door APL onder toepasselijkheid van haar “sea waybill” vanuit Taiwan naar Rotterdam vervoerd. Newcorp zou als ontvangstexpediteur optreden en stond als “notify party” en “consignee” op de sea waybill vermeld. Op grond van de “sea waybill terms and conditions” is aan APL een “lien” op deze containers toegekend.

2.10.

Om kosten te besparen zijn de containers op 15 mei 2015 met instemming van Recom en de Douane van ECT overgebracht naar een douaneloods alwaar de goederen, onder instandhouding van de “lien” en het douanebeslag, uit de containers zijn gelost en door Newcorp voor APL in opslag zijn genomen.

2.11.

De uit de beide containers geloste 1.512 zonnepanelen waren in mei 2014 op verzoek van TSS door Kingstone in Taiwan geproduceerd. Zowel op de verpakking als op het product zelf staat het beeldmerk RECOM afgebeeld.

2.12.

Bij vonnis in kort geding van 2 maart 2015 heeft de voorzieningenrechter te Rotterdam Newcorp, APL en Kingstone in hun vorderingen tegen Recom wegens het ontbreken van een (spoedeisend) belang niet-ontvankelijk verklaard. De vorderingen van TSS o.a. strekkende tot – kort gezegd – vrijgave van de containers zijn afgewezen. Van dit vonnis is hoger beroep ingesteld.

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Recom vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht te verklaren dat gedaagden met het handelen zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding inbreuk maken op de Benelux merkrechten van Recom, althans dat

gedaagden met het handelen zoals omschreven in het lichaam van deze dagvaarding een

onrechtmatige daad jegens Recom plegen;

2. gedaagden te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen

vonnis iedere inbreuk op het Benelux merk RECOM, geregistreerd onder nummer [nummer 3] , te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het invoeren, in de handel brengen, vervaardigen, uitvoeren, aanprijzen of in voorraad houden van zonnepanelen of soortgelijke waren met of onder het merk RECOM of enig overeenstemmend teken;

3. gedaagden te bevelen binnen uiterlijk twee weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van Recom, mr. Th.Y. Adam-van Straaten, schriftelijk opgave te doen van alle informatie die gedaagden bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreuk makende zonnepanelen (waaronder begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, namen en adressen van de betrokken (rechts)personen) en de exacte wijze waarop de winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij gedaagden in voorraad zijnde producten, gespecifieerd naar type product, welke opgave dient te geschieden middels een accountantsrapport, opgesteld met inachtneming van COS 4400 (Controle en Overige Standaarden) door een van partijen onafhankelijke registeraccountant, en moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en de volledigheid van die gegevens blijken;

4. gedaagden te bevelen binnen twee weken na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de gehele voorraad inbreuk makende zonnepanelen op kosten van gedaagden en onder toezicht van een door Recom aan te stellen deurwaarder te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging het door de aanwezige deurwaarder opgestelde proces-verbaal van constatering van de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van Recom, mr. Th.Y. Adam-van Straaten, een ander volledig op kosten van gedaagden;

5. gedaagden te bevelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- althans een door de

rechtbank te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding door elk van de gedaagden

afzonderlijk van een van de onder 2 tot en met 4 verzochte bevelen, waarbij voor iedere

individuele overtreding de dwangsom verschuldigd is, of, naar keuze van eiseres, van

€ 10.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat een van de gedaagden met de gehele of

gedeeltelijke nakoming van een van die bevelen in gebreke blijft, waarbij elk aangetroffen

exemplaar van enig inbreuk makend zonnepaneel geldt als een afzonderlijke overtreding;

6. gedaagden te veroordelen om aan Recom te vergoeden de, ten gevolgde van de in het

lichaam van deze dagvaarding beschreven inbreuk op de Benelux merkrechten van Recom, en het overigens onrechtmatig handelen jegens Recom, door Recom geleden en nog te lijden

schade (exclusief winstderving) dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van deze dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening,

7. gedaagden te veroordelen om aan Recom te vergoeden, zulks ter keuze van Recom, hetzij (1) de door gedaagden, ten gevolge van de in het lichaam van deze dagvaarding beschreven inbreuk op de Benelux merkrechten van Recom en het onrechtmatig handelen jegens Recom, genoten winst zoals deze mocht blijken uit de opgave door gedaagden als bedoeld onder 3, zulks te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de dagvaarding tot de dag van de algehele voldoening, hetzij (2) de schadevergoeding bestaande uit de door Recom geleden winstderving, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, zulks te vermeerderen met de wettelijk rente vanaf de datum van de dagvaarding tot de dag van de algehele voldoening.

8. gedaagden te veroordelen tot betaling van proceskosten ex artikel 1019h Rv nu de zaak in

hoofdzaak gebaseerd is op een intellectueel eigendomsrecht, aan Recom, te vermeerderen

met de nakosten en, voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde

termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen

vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.2.

Newcorp en APL voeren gezamenlijk verweer. Zij concluderen in conventie Recom in haar vorderingen jegens Newcorp en APL niet-ontvankelijk te verklaren althans deze vorderingen jegens hen af te wijzen met veroordeling van Recom in de volledige proceskosten, daaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand, ex artikel 1019h Rv. welke Newcorp en APL hebben gemaakt, te vermeerderen met de nakosten en, voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.3.

Ook Kingstone en TSS voeren gezamenlijk verweer. Zij concluderen de vordering van Recom af te wijzen met veroordeling van Recom op de voet van artikel 1019 Rv, uitvoerbaar bij voorraad, in de redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten van Kingstone en TSS.

3.4.

Op de stellingen van partijen in conventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

APL vordert in reconventie bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht te verklaren dat:

( a) Recom met het handelen zoals omschreven in de conclusie van eis in reconventie

onrechtmatig heeft gehandeld en handelt jegens APL doordat Recom misbruik maakt van Verordening 608/2013;

( b) het door Recom gepretendeerde merkrecht “Recom” de ‘lien’ van APL op de twee door

haar vervoerde containerladingen zonnepanelen tot zekerheid van de betaling door de

‘Merchant’ van de overeengekomen container demurrage vergoeding en de door APL

gemaakte wegtransport kosten, surveykosten en opslagkosten niet inperkt, anders dan

de consequentie dat bij executie van de ‘lien’ van APL de zonnepanelen niet op de

Europese markt mogen worden gebracht;

2. Recom te veroordelen tot betaling aan APL van de met de opslag van de twee

containerladingen gemoeide containerkosten (op basis van het container demurrage tarief),

opslagkosten, wegtransportkosten, handling kosten en surveykosten welke zijn opgelopen

tot EUR 39.249,79 welk bedrag dient te worden verhoogd met EUR 100 (ex BTW) per week ter zake van de opslagkosten over de periode vanaf 15 mei 2015 tot het moment waarop de Nederlandse Douane autoriteiten de twee containerladingen zonnepanelen alsnog vrijgeven;

3. met veroordeling tot betaling van proceskosten ex artikel 1019h Rv. nu de zaak in hoofdzaak gebaseerd is op een door Recom gepretendeerd intellectueel eigendomsrecht in het kader waarvan zij Vo nr. 608/2013 welbewust heeft misbruikt.

3.6.

Na vermindering van eis (ter comparitie) vorderen Kingstone en TSS in reconventie bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

( a) Recom te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de Douane te bevelen om met onmiddellijke ingang de containers met in totaal 1.512 zonnepanelen met nummers [nummer 1] en [nummer 2] vrij te geven, althans Recom te bevelen om met onmiddellijke ingang haar verzoek tot optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van de zonnepanelen in te trekken en de douane te berichten om de containers met in totaal 1512 zonnepanelen met nummers [nummer 1] en [nummer 4] vrij te geven;

( b) voor recht te verklaren dat de Sales Contracten met ingang van 20 januari 2015 zijn ontbonden;

( c) Recom te bevelen om op grond van artikel 81 CISG binnen uiterlijk twee dagen na

betekening van het te dezen te wijzen vonnis de containers met in totaal 1512

zonnepanelen met nummers [nummer 1] en [nummer 2] aan TSS terug te

geven;

( d) Recom te veroordelen om aan TSS en Kingstone gezamenlijk te betalen, de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van TSS en Kingstone ten gevolge van het opheffen van het ten onrechte gelegde douanebeslag, welk een bedrag groot € 65.318,34 aan proceskosten inzake het kort geding (eerste aanleg en hoger beroep) bedraagt, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 maart 2015 voor de kosten betreffende de eerste aanleg ten bedrage van € € 40.523,09, alsmede tot terugbetaling van het ten onrechte aan Recom betaalde bedrag aan proceskosten ad € 20.500;

( e) Recom te bevelen tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- althans een door de rechtbank te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding door Recom van een van de onder (a) en (c) verzochte bevelen, waarbij voor iedere individuele overtreding de dwangsom verschuldigd is, of, naar keuze van TSS en Kingstone, van € 10.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat Recom met de gehele of gedeeltelijke nakoming van een van die bevelen in gebreke blijft;

( f) Recom te veroordelen om aan TSS en Kingstone te vergoeden de, ten gevolge van het ten onrechte gelegde douanebeslag door TSS en Kingstone geleden en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst — met uitzondering van de gerechtskosten en andere kosten van TSS en Kingstone ten gevolge van het opheffen van het ten onrechte gelegde douanebeslag als gevorderd onder (d) van het petitum in reconventie — dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van deze dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening;

( g) Recom te veroordelen om aan TSS te vergoeden de, ten gevolge van de ontbinding van de Sales Contracten door TSS geleden en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst, dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van deze dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening;

in conventie en in reconventie: Recom op de voet van artikel 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van Kingstone en TSS.

3.7.

Op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie en reconventie

bevoegdheid en toepasselijk recht

4.1.

Nu alleen Newcorp in Nederland is gevestigd en alle andere partijen in het buitenland, betreft het hier een internationaal geschil. Met partijen is de rechtbank van oordeel dat deze rechtbank bevoegd is.

4.2.

Op grond van artikel 8, lid 1 Rome II-Vo wordt de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd. Derhalve geldt in zoverre het Benelux Verdrag inzake de Intellectueel Eigendom (BVIE). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, geldt op grond van artikel 4 Rome II-Vo dat Nederlands recht toepasselijk is.

Met betrekking tot de gevorderde opheffing van het douanebeslag is de Douanebeslag-verordening van toepassing. Op de tussen Recom en TSS gesloten koopovereenkomsten, is - volgens de onweersproken stellingen van Kingstone en TSS - Zwitsers recht toepasselijk, hetgeen de toepasselijkheid meebrengt van het Weens Koopverdrag (CISG).

in conventie

4.3.

Recom stelt dat gedaagden van haar geen toestemming hebben verkregen de 1.512 zonnepanelen onder het merk RECOM in de Benelux in te voeren, in het verkeer te brengen, aan te bieden en/of in voorraad te hebben. Met een beroep op haar merkinschrijving stelt Recom dat gedaagden door het gebruik van het merk RECOM inbreuk maken op haar exclusieve merkrechten en vordert zij op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE dat gebruik te verbieden. Voor zover het niet om identieke producten gaat, hetgeen volgens Recom op zichzelf juist is nu de inbreuk makende zonnepanelen van inferieure kwaliteit zijn, maken gedaagden volgens haar inbreuk op het merk RECOM op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE omdat bij het publiek nodeloze verwarring kan ontstaan.

4.4.

Kingstone en TSS stellen dat de in beslag genomen zonnepanelen op grond van overeenkomsten tot productie, verkoop en levering van in totaal 7.840 zonnepanelen ter waarde van ongeveer € 900.000,-, die op 10 april 2014 zijn gesloten tussen enerzijds TSS en anderzijds de merkhouder Recom, en dus in opdracht en met toestemming van Recom zijn geproduceerd en voorzien zijn van het beeldmerk. Feitelijk zijn deze zonnepanelen in het kader van deze opdracht van Recom aan TSS in mei 2014 door Kingstone in Taiwan geproduceerd. Ter staving van deze stellingen hebben zij vele producties in het geding gebracht waaronder door Recom ondertekende exemplaren van twee sales contracten d.d. 10 april 2014, waarin is opgenomen dat de zonnepanelen en de verpakkingen voorzien dienen te zijn van het beeldmerk RECOM.

4.5.

Als gevolg van de onttrekking door de advocaat van Recom zijn voornoemde stellingen en producties van Kingstone en TSS niet weersproken. De rechtbank concludeert derhalve dat de onderhavige zonnepanelen in opdracht van Recom zijn vervaardigd en dat met haar toestemming het beeldmerk RECOM op de waren en hun verpakking is aangebracht.

4.6.

Of één of meer gedaagden ook toestemming had(den) om de onderhavige zonnepanelen uit te voeren, in de Benelux in te voeren, in de handel te brengen, aan te prijzen en/of in voorraad te houden behoeft niet door de rechtbank te worden onderzocht. Tussen partijen staat immers vast dat de zonnepanelen niet-communautaire goederen zijn die nog niet in het vrije verkeer van de Europese Unie zijn gebracht. Kingstone en TSS hebben voorts gesteld dat de koopovereenkomsten tussen Recom en TSS zijn ontbonden, dat de goederen op 20 augustus 2014 door TSS zijn verkocht aan H&D (China) Holdings Co. Ltd, gevestigd op de Marshall Eilanden en dat de goederen vervolgens op 2 september 2014 zijn verscheept naar de Rotterdamse haven met de bedoeling deze door te voeren naar de Marshall Eilanden. Recom heeft een en ander niet betwist, laat staan dat zij feiten en/of omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan noodzakelijkerwijs kan worden aangenomen dat de goederen alsnog in de Europese Unie c.q. de Benelux in het economisch verkeer zullen worden gebracht.

4.7.

Op grond van het vorenstaande dienen de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen van Recom te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de stelling van Recom dat gedaagden onrechtmatig jegens haar handelen door de vormgeving van de zonnepanelen na te bootsen, tot en met het aanbrengen van het merk RECOM op exact dezelfde plaats zowel op de verpakking als op de producten zelf. Nu in rechte vast is komen te staan dat de zonnepanelen in opdracht van Recom zijn vervaardigd en voorzien van het beeldmerk RECOM, faalt ook het beroep op slaafse nabootsing.

in reconventie

4.8.

De reconventionele vorderingen van zowel Newcorp en APL als van Kingstone en TSS zullen, als niet weersproken en op de wet gegrond, worden toegewezen, met dien verstande dat vordering (d) van Kingstone en TSS zal worden afgewezen. Deze vordering ziet immers op een vergoeding voor de door hen gemaakte proceskosten in de kort geding procedure en het daartegen ingestelde hoger beroep. Aangezien het hoger beroep nog loopt zal de rechtbank de begroting van de kosten van het kort geding aan de rechter(-s) overlaten die daarover in laatste instantie zullen oordelen.

in conventie en in reconventie

4.9.

Zowel in conventie als in reconventie zal Recom, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld worden in de proceskosten. Gedaagden hebben om toekenning van de redelijke en evenredige gerechtskosten verzocht in welk verband zij kostenspecificaties (Kingstone en TSS:) ad € 10.186,48 (exclusief btw) en (Newcorp en APL:) (€ 14.770,21 plus € 275,- voor de comparitie =) ad € 15.045,21 hebben overgelegd. Door Recom zijn deze specificaties niet weersproken en zij komen de rechtbank niet ongegrond voor. Vermeerderd met het betaalde griffierecht ad € 613,- zal Recom aan Newcorp en APL een bedrag van € 15.658,21 en aan Kingstone en TSS € 10.799,48 dienen te vergoeden.

4.10.

Voor een zelfstandige veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten (€ 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Recom niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak) een executoriale titel oplevert.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

wijst de vorderingen van Recom af;

in reconventie

5.2.

verklaart voor recht dat:

( a) Recom met het handelen zoals omschreven in de conclusie van eis in reconventie

onrechtmatig heeft gehandeld en handelt jegens APL doordat Recom misbruik maakt van Verordening 608/2013;

( b) het door Recom gepretendeerde merkrecht “Recom” de ‘lien’ van APL op de twee door

haar vervoerde containerladingen zonnepanelen tot zekerheid van de betaling door de

‘Merchant’ van de overeengekomen container demurrage vergoeding en de door APL

gemaakte wegtransport kosten, surveykosten en opslagkosten niet inperkt, anders dan

de consequentie dat bij executie van de ‘lien’ van APL de zonnepanelen niet op de

Europese markt mogen worden gebracht;

5.3.

veroordeelt Recom tot betaling aan APL van de met de opslag van de twee

containerladingen gemoeide containerkosten (op basis van het container demurrage tarief),

opslagkosten, wegtransportkosten, handling kosten en surveykosten welke zijn opgelopen

tot € 39.249,79 welk bedrag dient te worden verhoogd met € 100 (ex BTW) per week ter zake van de opslagkosten over de periode vanaf 15 mei 2015 tot het moment waarop de Nederlandse Douane autoriteiten de twee containerladingen zonnepanelen alsnog vrijgeven;

5.4.

beveelt Recom met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de Douane te bevelen om met onmiddellijke ingang de containers met in totaal 1.512 zonnepanelen met nummers [nummer 1] en [nummer 2] vrij te geven;

5.5.

verklaart voor recht dat de Sales Contracten met ingang van 20 januari 2015 zijn ontbonden;

5.6.

beveelt Recom om op grond van artikel 81 CISG binnen uiterlijk twee dagen na

betekening van dit vonnis de containers met in totaal 1512 zonnepanelen met nummers [nummer 1] en [nummer 2] aan TSS terug te geven;

5.7.

veroordeelt Recom tot betaling van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding door Recom van een van de onder 5.4. en 5.6. vermelde bevelen, waarbij voor iedere individuele overtreding de dwangsom verschuldigd is, of, naar keuze van TSS en Kingstone, van € 10.000,- voor iedere dag of deel daarvan dat Recom met de gehele of gedeeltelijke nakoming van een van die bevelen in gebreke blijft;

5.8.

veroordeelt Recom om aan TSS en Kingstone te vergoeden de, ten gevolge van het ten onrechte gelegde douanebeslag door TSS en Kingstone geleden en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst, dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van de dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening;

5.9.

veroordeelt Recom om aan TSS te vergoeden de, ten gevolge van de ontbinding van de Sales Contracten door TSS geleden en nog te lijden schade, inclusief gederfde winst, dit alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, welke schade dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf de datum van de betekening van de dagvaarding, tot de dag van de algehele voldoening;

in conventie en in reconventie

5.10.

veroordeelt Recom in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Newcorp en APL begroot op € 15.658,21 en aan de zijde van Kingstone en TSS op € 10.799,48,-;

5.11.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad met betrekking tot de hiervoor onder 5.3., 5.4., 5.6., 5.7. en 5.10. vermelde veroordelingen en bevelen;

5.12.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.C. Santema en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2015.

32/1515