Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:8487

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-11-2015
Datum publicatie
19-11-2015
Zaaknummer
11/993000-10 en 10/996650-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Fraude met huurtoeslagen; oplichting van de belastingdienst, valsheid in geschifte en witwassen. Gevangenisstraf van 42 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk, gelet op de ernst van de feiten, de hardnekkigheid waarmee zij zijn gepleegd en de koppige ontkenningen op de zitting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2015-2880
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummers: 11/993000-10 en 10/996650-13

Datum uitspraak: 19 november 2015

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de gevoegde zaken tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres verdachte] ,

raadsman mr. S. Urcun, advocaat te Rotterdam.

1 Onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van

28 januari 2015 en van 5 november 2015, met inachtneming van artikel 322, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding met parketnummer 11/993000-10. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Aan de verdachte is tevens ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de vordering nadere omschrijving tenlastelegging met parketnummer 10/996650-13, waarbij de oorspronkelijke opgave van de feiten als bedoeld in artikel 261, derde lid van het Wetboek van Strafvordering op vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de nader omschreven tenlastelegging is als bijlage II aan dit vonnis gehecht.

3 Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. P. van de Kerkhof heeft gevorderd:

 • -

  bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 primair tenlastegelegde onder parketnummer 11/993000-10 en bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde onder parketnummer 10/996650-13;

 • -

  veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden met aftrek van voorarrest;

 • -

  verbeurdverklaring van een bedrag van € 95.826,50 op een rekening op naam van [bedrijf 1] bij de [bank 1] .

4 Geldigheid dagvaarding

4.1.

Standpunt verdediging

Bepleit is dat de dagvaardingen nietig dienen te worden verklaard. Daartoe is aangevoerd dat de tenlasteleggingen onduidelijk zijn. Niet kan worden vastgesteld of het verwijt dat wordt gemaakt de verdachte als persoon dan wel als rechtspersoon betreft.

4.2.

Beoordeling

De tenlasteleggingen zijn, gelezen in het licht van het zich in het dossier bevindende proces-verbaal van verdenkingen tegen de verdachte (als natuurlijk persoon), voldoende duidelijk en feitelijk. Tevens is ter terechtzitting gebleken dat de verdachte hetgeen aan hem tenlastegelegde is gelegd heeft begrepen.

4.3.

Conclusie

De dagvaardingen zijn geldig.

5 Ontvankelijkheid officier van justitie

5.1.

Standpunt verdediging

Bepleit is dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Daartoe is aangevoerd dat de beginselen van behoorlijke procesorde zijn geschonden, nu de verdediging de informatie omtrent de start van het onderzoek niet heeft kunnen toetsen.

5.2.

Beoordeling

Er is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van enige inbreuk op de procesorde dan wel van handelen door het openbaar ministerie waardoor met grove of doelbewuste veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. De rechtbank ziet daarom geen grond het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te achten in de vervolging van de verdachte. Het verweer wordt verworpen.

5.3.

Conclusie

De officier van justitie is ontvankelijk.

6 Waardering van het bewijs

6.1.

Tenlastelegging

Onder de parketnummers 11/993000-10 ( [verdachte] I/Dordtse zaak) en 10/996650-13 ( [verdachte] II/Rotterdamse zaak) is aan de verdachte over twee verschillende perioden steeds een drietal verwijten gemaakt. Kort gezegd komen deze verwijten in beide zaken er onder 1. op neer dat hij de fiscus heeft opgelicht door huur- en zorgtoeslagen aan te vragen op naam van personen, terwijl hij wist dat die personen geen recht hadden op die toeslagen, onder 2. dat hij de desbetreffende aanvraagformulieren en andere documenten valselijk heeft opgemaakt en onder 3. dat hij het daarmee verdiende geld heeft witgewassen.

6.2.

Vrijspraken

De rechtbank spreekt vrij:

 • -

  in de zaak [verdachte] I onder feit 1 en feit 3 van de concrete bedragen (tot een totaal van € 298.150,-) en wat betreft de zaak [verdachte] II onder feit 1 en feit 3 van de concrete bedragen € 127.494,- subsidiair 119.028,-;

 • -

  in beide zaken onder feit 1 en feit 2 van al die onderdelen die betrekking hebben op het valselijk aanvragen van zorgtoeslagen;

 • -

  in beide zaken onder feit 2 van het vervalsen van de handtekeningen;

aangezien deze onderdelen van de tenlastelegging niet wettig en overtuigend zijn bewezen. De officier van justitie heeft tot vrijspraak van deze onderdelen gerekwireerd en de raadsman heeft dat, naar de rechtbank begrijpt: subsidiair, bepleit. Daarom zal de rechtbank deze deelvrijspraken niet verder motiveren.

6.3.

Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting, staat vast dat de verdachte een bedrijf heeft gehad waarin hij enerzijds kamers en anderzijds postadressen verhuurde. Op die postadressen konden mensen die een GBA-adres nodig hadden maar geen behoefte hadden aan een bijbehorende woonruimte zich inschrijven. De verdachte heeft voor een aantal personen aanvraagformulieren voor huurtoeslag ingevuld en bij de belastingdienst ingediend. Blijkens de verschillende tenlasteleggingen heeft hij dat gedaan in verschillende perioden. De eerste periode is gelegen tussen 30 juni 2006 en 23 januari 2010 en betreft de zaak [verdachte] I. De tweede periode is gelegen tussen 13 januari 2011 en 5 februari 2013 en betreft de zaak [verdachte] II.

6.3.1.

Feiten 1 en 2 Oplichting en valsheid in geschrifte

[verdachte] I

In de zaak [verdachte] I is het steeds gegaan om aanvragen met betrekking tot woonruimten in de panden gelegen aan de [adres 1] , [adres 2] en [adres 3] en aan de [adres 4] , alle in [plaats 1] . Anders dan de verdachte heeft gesteld, staat vast dat deze woonruimten onzelfstandige woningen waren, aangezien voorzieningen als toilet, keuken en badkamer door de bewoners werden gedeeld. Dit blijkt uit de huurcontracten die de verdachte met bewoners heeft gesloten (bijvoorbeeld D125-1/4 met [getuige 1] ; D127-1/4 met [getuige 2] ; D151 met [getuige 3] ) en verder uit verklaringen van bewoners (G03 [getuige 4] ; G07 [getuige 5] ; G10 [getuige 6] ; G14 [getuige 7] ) en een ambtenaar van de huurcommissie (G-018 [getuige 8] ) en uit processen-verbaal van opsporingsambtenaren die de woningen hebben betreden (bijlage III). Vast staat ook, dat de verdachte gedurende de ten laste gelegde periode heeft geweten dat er geen recht op huurtoeslag voor deze woonruimten bestond. Enerzijds heeft hij verklaard dat hij redelijk goed op de hoogte was van de voorwaarden waaronder huurtoeslag werd toegekend en dat hij kennis had genomen van de inhoud van een folder waarin die voorwaarden stonden. Anderzijds heeft hij verklaard dat hij met de belastingdienst van mening verschilde over de betekenis van het begrip zelfstandige woning. Verder is gebleken dat de verdachte in een aantal gevallen huurcontracten heeft getekend, terwijl in werkelijkheid geen overeenkomst voor het huren van een woning tot stand is gekomen. Dit heeft betrekking op de huurcontracten met [getuige 9] , [getuige 3] , [getuige 2] , [getuige 10] , [getuige 11] , [getuige 1] (wat betreft [adres 3] ), [getuige 12] , [getuige 13] en [getuige 14] , zoals blijkt uit hun verklaringen en aantekeningen van de verdachte op of bij de contracten van [getuige 5] , [getuige 2] en [getuige 3] (AH038). Zij huurden slechts een postadres; met het contract konden zij zich inschrijven bij de gemeente. De op het contract vermelde huur hebben zij niet betaald, aangezien dat niet was overeengekomen. Deze verklaringen worden verder ondersteund doordat op de hier bedoelde adressen veel meer mensen tegelijkertijd waren ingeschreven dan er konden wonen. Zo was de [adres 3] blijkens verdachtes eigen bij de FIOD/ECD afgelegde verklaring sinds medio 2008 een magazijn. De [adres 1] en [adres 2] , die in open verbinding met elkaar stonden, hadden maximaal zeven kamers. Maar in de maand mei 2009 stonden aan de [adres 1] , [adres 2] en [adres 3] te [plaats 1] in totaal 80 mensen ingeschreven. Hoewel een zekere vervuiling van het GBA, zoals de verdachte heeft gesteld, niet valt uit te sluiten, is het verschil tussen het aantal beschikbare kamers en het aantal inschrijvingen te groot om dat enkel aan die vervuiling toe te schrijven. Vooral niet nu voor alle drie de adressen tezamen in de maand mei 2009 aan 49 personen huurtoeslag werd uitbetaald, op rekeningen die op naam stonden van de verdachte, van het bedrijf [bedrijf 2] , waarvan de verdachte heeft verklaard: “ [bedrijf 2] , dat ben ik”, of op naam van zijn moeder, die heeft verklaard: “Mijn zoon [verdachte] (de verdachte/de rechtbank) regelt de kamerverhuur. Dat moet u hem vragen. Ik weet het niet”.

Wat betreft de [adres 1] ging het in de jaren 2007 t/m 2009 om 31 aanvragen huurtoeslag, wat betreft de [adres 2] om 34 aanvragen, wat betreft de [adres 3] voor het jaar 2009 om 20 aanvragen en wat betreft de [adres 4] om 32 aanvragen (totaal 117). Nu deze aanvragen hebben geleid tot uitkering op een van de rekeningen die bij de verdachte in beheer waren, acht de rechtbank bewezen dat de verdachte al die aanvragen heeft gedaan, op dezelfde wijze als is bewezen met betrekking tot de personen die op de tenlastelegging zijn genoemd.

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de verdachte, als onderdeel van zijn bedrijfsvoering, tussen juni 2006 en januari 2010 ten minste 117 keer huurtoeslag heeft aangevraagd voor personen die waren ingeschreven op een adres waar hij woningen (kamers) verhuurde. Daarbij heeft hij geen onderscheid gemaakt tussen personen die daar daadwerkelijk woonden of zij die daar slechts een postadres hadden. Hij heeft de huurtoeslag laten uitbetalen op een door hem beheerde bankrekening. Hij heeft geweten dat de personen op wiens of wier naam hij de aanvragen deed, geen recht hadden op die huurtoeslag, hetzij omdat de desbetreffende kamer een onzelfstandige woning was, hetzij omdat die personen daar niet woonden.

[verdachte] II

De bovenbedoelde bedrijfsvoering heeft de verdachte ook gehanteerd gedurende de tweede ten laste gelegde periode, in de zaak [verdachte] II. Wat betreft verdachtes opzet wordt verwezen naar de desbetreffende overwegingen hierboven. In de periode van 13 januari 2011 tot en met 5 februari 2013 is uit onderzoek van de FIOD/ECD gebleken dat, behoudens de drie reeds genoemde panden aan [adres 1] , ook de panden [adres 5] , [adres 6] , [adres 7] en [adres 8] , alle te [plaats 1] , door de verdachte bedrijfsmatig werden verhuurd. Geen van deze panden bevat zelfstandige woonruimten, zoals is op te maken uit verklaringen van een huurder van de [adres 6] (G06- [getuige 15] ) en de desbetreffende processen-verbaal van opsporingsambtenaren (bijlage III). Uit de verklaring van de getuige [getuige 16] blijkt dat op het adres [adres 9] te [plaats 1] , waarvan niet onomstotelijk vast staat dat deze woning alleen onzelfstandige woonruimten heeft bevat, huurtoeslag werd aangevraagd, terwijl die [getuige 16] daar niet woonde, maar slechts een postadres had. Ten aanzien van de andere op de tenlastelegging genoemde panden staat niet onomstotelijk vast dat de woonruimten geen zelfstandige woonruimte waren. Op het adres [adres 8] , tenslotte, is geen huurtoeslag aangevraagd, althans dat blijkt niet uit het dossier. De rechtbank zal (partieel) vrijspreken van die adressen. De rechtbank komt in de zaak [verdachte] II tot het volgende oordeel.

Ten aanzien van de op de dagvaarding vermelde getuigen [getuige 17] (G01, [adres 7] ), [getuige 18] (G04, [adres 6] ), [getuige 15] (G06, [adres 6] ) en [getuige 16] (G09, [adres 9] ) zijn huurtoeslagen uitgekeerd. In het proces-verbaal AH-044 wordt een overzicht gegeven van alle uitbetaalde huurtoeslagen in deze periode. Blijkens de eerste pagina van dit proces-verbaal betreft het overzicht de ten laste gelegde periode. Uit bijlage III blijkt dat het, wat betreft de in de bewezenverklaring opgenomen panden, gaat om acht huurtoeslagen voor de [adres 7] (ter waarde van € 25.437,-); om vier toeslagen voor [adres 5] (ter waarde van € 11.695,-); om negen toeslagen voor [adres 6] (ter waarde van € 17.677,-); om drie toeslagen voor de [adres 6] (ter waarde van € 13.112,-); en om drie aanvragen voor de drie panden aan de [adres 1] (een voor elk pand, waaronder een aanvraag voor de verdachte zelf aan de [adres 1] , ter waarde van € 8.586,-). In totaal gaat het in deze zaak derhalve om 27 aanvragen huurtoeslag, waarop geen recht bestond. Wat betreft de aanvraag voor huurtoeslag van de verdachte zelf komt daar nog bij, dat hij er geen recht op had omdat hij, blijkens zijn eigen verklaring, niet op het opgegeven adres woonde. Alle toeslagen zijn uitbetaald op een rekening op naam van [bedrijf 2] , van de verdachte zelf of van zijn moeder. Een deel is ook uitbetaald op naam van [bedrijf 3] . Op 12 juli 2011 heeft de verdachte verklaard dat hij als enige de betalingen doet van de bankrekening van [bedrijf 3] .

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de verdachte, als onderdeel van zijn bedrijfsvoering, tussen 13 januari 2011 en 5 februari 2013 27 keer huurtoeslag heeft aangevraagd voor personen die waren ingeschreven op een adres waar hij woningen verhuurde. Hij heeft de huurtoeslag telkens laten uitbetalen op een door hem beheerde bankrekening. Hij heeft geweten dat de personen op wiens of wier naam hij de aanvragen deed, geen recht hadden op die huurtoeslag, hetzij omdat de desbetreffende woningen, onzelfstandige woningen waren, hetzij omdat de desbetreffende personen daar niet woonden.

Alle door de verdachte ter terechtzitting gedane ontkenningen worden weersproken door het bovenstaande en de inhoud van de in bijlage III opgenomen bewijsmiddelen. De volgende twee punten mogen in dit verband, ter adstructie, echter niet onvermeld blijven.

1.

De verdachte heeft, voor het eerst op de zitting van 5 november 2015, verklaard dat de kamers uit de zaak [verdachte] I wel degelijk zelfstandige woningen waren doordat deze kamers steeds, ieder voor zich, waren voorzien van een chemisch toilet en een kookplaat. De chemisch toiletten heeft hij verwijderd op enig moment voordat de FIOD/ECD een schouw van de desbetreffende panden heeft uitgevoerd. Dit verweer wordt weerlegd door de hiervoor weergegeven verklaringen van getuigen en de inhoud van afgesloten huurovereenkomsten. Daarnaast is er geen enkel redelijk argument waarom de verdachte enerzijds chemische toiletten in de woonruimten zou plaatsen en deze anderzijds weer zou weghalen. Tenslotte is het volstrekt ongeloofwaardig dat de verdachte eerst op zitting met deze uitleg komt.

2.

De verdachte heeft op zitting verklaard dat in de [adres 3] in de jaren 2008 en 2009 vier zelfstandige woningen waren gevestigd. Daarna is het pand, na een conflict met de gemeente, verbouwd tot opslagruimte. Geconfronteerd met een aanvraag van [getuige 10] op 23 januari 2010, heeft de verdachte zijn verklaring bijgesteld en verklaard dat de verbouwing begin 2010 moet zijn geweest. Geconfronteerd met zijn verklaring bij de FIOD/ECD van 13 juli 2010, dat de [adres 3] sinds twee jaar een magazijn was, heeft hij verklaard, dat hij zich bij de FIOD moet hebben vergist. De rechtbank heeft de verdachte gehouden aan zijn verklaring van 13 juli 2010.

6.3.2.

Feit 3 Witwassen

De verdachte heeft in zowel de zaak [verdachte] I als in de zaak [verdachte] II geldbedragen (huurtoeslagen) die afkomstig zijn van de bewezenverklaarde misdrijven onder 1 en onder 2 gedurende de ten laste gelegde periode verworven, voorhanden gehad en, naar eigen zeggen, gebruikt voor de bedrijfsvoering. Dit geld is niet meer te traceren. Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat althans een deel van uitbetaalde huurtoeslagen in de periode tussen juli 2009 en januari 2010 via een op Cyprus gevestigde bank naar een bankrekening in Luxemburg is overgeboekt. In dat verband overweegt de rechtbank als volgt.

In de zaak [verdachte] I is bekend geworden dat toeslagen onder meer zijn uitbetaald op rekeningen ten name van [bedrijf 2] . In de zaak [verdachte] II is duidelijk geworden dat toeslagen ook in de periode waarop de zaak [verdachte] I ziet, werden uitbetaald op een rekening van [bedrijf 3] (opgericht in april 2009, hierna: [bedrijf 3] ). Beide bedrijven zijn eigendom van [bedrijf 4] ( [bedrijf 4] ) Limited (F-D-005, F-D-006 en F-D-020).

De verdachte ontkent dat hij de uiteindelijke economisch gerechtigde (ook wel UBO genoemd) is tot de aandelen in [bedrijf 4] (en daarmee ook in [bedrijf 2] en [bedrijf 3] ), maar dat verweer slaagt niet. Dit volgt uit het volgende:

 • -

  [bedrijf 4] hield/houdt een bankrekening bij de [bank 2] . Deze bank heeft op 26 juli 2013 verklaard dat de aandelen in [bedrijf 4] tot 10 augustus 2011 werden gehouden door [bedrijf 5] (hierna: [bedrijf 5] ) en daarna door [bedrijf 6] (hierna: [bedrijf 5] ).

 • -

  De verdachte is de uiteindelijk economisch gerechtigde van [bedrijf 5] , zo blijkt uit de door hem ondertekende service agreement met [bedrijf 7] ( [bedrijf 7] ), waarin hij als zodanig is aangeduid (document F-D-001).

 • -

  [bedrijf 7] heeft in een verklaring d.d. 15 augustus 2011 bevestigd dat de verdachte de uiteindelijke economisch gerechtigde in [bedrijf 4] was.

Aangenomen moet worden dat de aandelen in [bedrijf 4] werden gehouden door [bedrijf 5] , dat de aandelen in [bedrijf 5] werden gehouden in opdracht en voor rekening van de verdachte en dat de rol van [bedrijf 5] later, buiten de ten laste gelegde periode in de zaak [verdachte] I, is overgenomen door [bedrijf 7] . De verdachte heeft geen andere logische verklaring gegeven.

Uit de in beslag genomen administratie en de computer van de verdachte uit het onderzoek in de zaak [verdachte] I is gebleken dat de verdachte in diverse e-mailberichten heeft laten weten dat hij niets (lees vermogen) op zijn eigen naam wil hebben staan in verband met het eventueel afpakken daarvan (F-D-002) en dat hij vermogenscomponenten uit het zicht van de fiscus wil houden (F-D-005). Exemplarisch is het volgende, op 29 november 2009 gedateerde e-mail bericht, waarvan de verdachte op de zitting heeft verklaard dat hij het heeft geschreven:

Wat mij uitermate verontrust is dat vanaf 1 januari 2010 door de overheid van Dubai de beneficial owner bij de foundation bekend gemaakt wordt aan b.v. organisaties uit Nederland die daar om vragen. In mijn geval heb ik niets op mijn naam staan. Dit is vanwege mijn advies werk en ik door niemand onder druk gezet wil worden i.v.m. het eventueel afpakken van bezittingen. (…) Echter in mei 2009 moest ik zelf ontdekken dat de [bank 3] gewoon op het scherm in Zwijndrecht de BFO (beneficial owner/de rechtbank) kon tonen! Wat wordt in mijn dossier het beleid vanaf 1 januari 2010?

Vast staat dat de verdachte tussen juli 2009 en januari 2010 met behulp van de bankrekeningen ten name van [bedrijf 3] , [bedrijf 4] en [bedrijf 5] via banken op Cyprus en te Luxemburg diverse geldbedragen heeft overgeboekt. Dit geld is van misdrijf afkomstig. Immers, de verhorende abtenaren van de FIOD/ECD houden de verdachte op
16 juli 2010 voor dat uit onderzoek is gebleken dat op 14 september 2009 € 13.999,- is overgeboekt van de rekening [rekeningnummer 1] naar de rekening [rekeningnummer 2] ten name van [bedrijf 3]

. Eerst genoemde rekening staat op naam van de moeder van de verdachte en is, zoals hierboven al is gebleken, bij de verdachte in beheer. Op die rekening zijn tussen 2006 en 2010 en dus mogelijk deels buiten de bewezenverklaarde periode, huurtoeslagen gestort ten bedrage van € 9.747,-; € 13.990,-; € 1.631,- en € 11.618,-. Het kan dus niet anders of het geld dat de verdachte van de rekening [rekeningnummer 1] heeft overgeboekt naar de rekening van [bedrijf 3] is in elk geval deels/middellijk afkomstig van de hier bewezenverklaarde misdrijven.

6.4.

Bewezenverklaring

In bijlage III heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 primair met parketnummer 11/993000-10 tenlastegelegde en het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde met parketnummer 10/996650-13 heeft begaan op die wijze dat:

Parketnummer 11/993000-10

1.

hij

op tijdstippen

in de periode van 1 januari 2006 tot en met 5 november 2010,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland,

(telkens) met het oogmerk om zich wederrechtelijk te

bevoordelen door listige kunstgrepen en door een

samenweefsel van verdichtsels,

de Belastingdienst,

heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen

te weten geldbedragen en/of tegemoetkomingen in het kader van

Huurtoeslag hebbende verdachte(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid gepresenteerd en/of voorgedaan

aan de hand van en/of door (digitale) verzending en/of toezending aan de

Belastingdienst (Toeslagen) van

-- (digitale) formulieren "Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag"

(onder meer) ten name van

[getuige 9] en

[getuige 4] en

[getuige 19] en

[getuige 3] en

[getuige 20] en

[getuige 5] en

[getuige 2] en

[getuige 6] en

[getuige 10] en

[getuige 11] en

[getuige 1] en

[getuige 7] en

[getuige 12] en

[getuige 13] en

[getuige 14] en

--door vermelding en/of opgave op die aanvraagformulieren en/of

wijzigingsformulieren huurtoeslag van het

rekeningnummer waarop de uitbetalingen van huurtoeslag konden worden overgemaakt,

te weten

rekeningnummer [rekeningnummer 3] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 1] en/of

rekeningnummer [rekeningnummer 4] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 5] en/of

rekeningnummer [rekeningnummer 6]

dat die aanvragers aanspraak en/of recht hadden op Huurtoeslag

voor de woning respectievelijk aan de

-- [adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

-- [adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

-- [adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

-- [adres 4] te [postcode] [plaats 1]

en

dat uitbetaling en/of overmaking van de huurtoeslagbedragen

en/of tegemoetkomingen

kon geschieden op

rekeningnummer [rekeningnummer 3] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 1] en/of

rekeningnummer [rekeningnummer 4] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 5] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 6]

en

dat aan de voorwaarden en/of eisen werd voldaan om in

aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Huurtoeslag,

--bestaande die eisen en/of voorwaarden met betrekking tot de Huurtoeslag

hierin dat

de aanvra(a)g(st)er woonachtig is in de woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd

ende aanvra(a)g(st)er bij de gemeente is ingeschreven op het adres van de

woning

ende woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd een zelfstandige woning

betreft

en/of

een huurovereenkomst (woonruimte) opgemaakt en gesloten met personen die -in werkelijkheid- hun postadres

op het adres

[adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 4] te [postcode] [plaats 1]

hadden

en/of

personen die hun postadres op het

adres [adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of [adres 2] te [postcode]

[plaats 1] en/of [adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of [adres 4] te

[postcode] [plaats 1] hadden

ingeschreven en/of doen inschrijven met als woonadres

[adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 4] te [postcode] [plaats 1] ,

waardoor telkens de Belastingdienst werd bewogen tot de afgifte van bovenbedoelde geldbedragen.

2.

hij

op tijdstippen

in de periode van 1 januari 2006 tot 13 juli 2010,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland,

A.

(een) (digita(a)l(e)) formulier(en) "Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag"

(onder meer)

1. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 3] ,
[adres 1] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 28.11.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 1] te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2009)

(bijlage D-060);

en

2. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 5] ,

[adres 1] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 28.02.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 1] (J) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.03.2008)

(bijlage D-074);

en

3. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 2] ,

[adres 1] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 29.11.2008

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Wiinstraat 75 (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.10.2008)

(bijlage D-126);

en

4. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 12] ,

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 05.09.2006

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (B) te [postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 23.03.2006)

(bijlage D-067);

en

5. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 9] ,

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 18.11.2008

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (E) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 15.10.2008)

(bijlage D-064);

en

6. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag Zorgtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 6] ,

[adres 2] 3511 BT [plaats 1]

gedateerd 01.03.2007

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2006)

(bijlage D-080);

en

7. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 6] ,

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 17.10.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (N) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2009)

(bijlage D-081);

en

8. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 7]

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 17.01.2007

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (D) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2006)

(bijlage D-103);

en

9. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 10] ,

[adres 3] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 23.01.2010

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Wiinstraat [adres 3] (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.06.2009)

(bijlage D-083);

en

10. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 11] ,

[adres 3] 3511 BT [plaats 1]

gedateerd 03.10.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 3] (G) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.05.2009)

(bijlage D-086);

en

11. een (digitaal) formulier "Aanvraag huur- en/of zorgtoeslag 2008"

ten name van [getuige 1] , gedateerd 18.11.2008

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 3] (J) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.10.2008)

(bijlage D-122);

En

12. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 4] ,

[adres 4] 3518 EL [plaats 1]

gedateerd 21.12.2007

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 4] (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2007)

(bijlage D-051);

En

13. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 19] ,

[adres 4] 3313 EL [plaats 1]

gedateerd 30.06.2006

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 4] (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 15.03.2006)

(bijlage D-053);

en

14. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 20] ,

[adres 4] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 18.12.2007

(bijlage D-061);

en

15. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 14] ,

[adres 4] 3313 EL [plaats 1]

gedateerd 18.07.2009

(bijlage D-186);

en

16. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 13] ,

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 21.10.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (H) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.05.2009)

(bijlage D-187);

en

C.

Huurovereenkomsten woonruimte

(onder meer)

1. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige]

Huurder: de heer [getuige 13] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 april 2009

Huurprijs euro 490 per maand

(bijlage D/187);

en

2. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige]

Huurder: De heer 3 van [getuige 2] ,

Ingangsdatum overeenkomst 15 september 2008

Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/127);

en

3. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige] / [bedrijf 2]

Huurder: De heer [getuige 10] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 juni 2009 Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/160);

En

4. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige] / [bedrijf 2]

Huurder: De heer [getuige 11] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 april 2009

Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/161);

En

5. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [bedrijf 2] / [getuige]

Huurder: mevrouw [getuige 1] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 september 2008

Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/125);

en

6. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige]

Huurder: de heer [getuige 9] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 oktober 2008

Huurprijs euro 450 per maand

(bijlage D/152);

zijnde telkens geschriften die bestemd waren om tot bewijs

van enig feit te dienen,

telkens valselijk heeft opgemaakt ,

immers heeft verdachte toen en daar telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

(A)

op/in die onder Agenoemde geschriften-- als soort woning "Zelfstandige woning"

(in werkelijk was geen sprake van zelfstandige woonruimte als bedoeld

in de Wet op de huurtoeslag)

en/of

op/in die onder Al. en/of A3. en/of A4. en/of A5. en/of A9. en/of A.10

en/of A11. en/of A16.,

genoemde geschriften

als kale huurprijs per maand euro 475 (A1.) en/of euro 485 (A3. en/of A9.

en/of A10.) en/of euro 375 (A4.) en/of euro 450 (A.5) en/of euro 435 (A11.)

en/of euro 490 (A16.)

(in werkelijkheid werd(en) door genoemde [getuige 3] (Al.) en/of

[getuige 2] (A3.) en/of [getuige 12] (A4.) en/of

[getuige 9] (A5.) en/of [getuige 10] (A9.) en/of

[getuige 11] (A10.) en/of [getuige 1] (A11.) en/of

[getuige 13] (116) geen huur betalingen voor huur van een kamer

en/of woonruimte verricht,

immers gebruikte(n) (had(den)) bedoelde perso(o)r(en) (op) het/de

adres(sen) [adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 4] te [postcode] [plaats 1] ,

(als) (een) post- en/of briefadres)

aangekruist en/of vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten aankruisen en/of vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

en/of

(C.)

op/in die onder C.1 en C2. en C3. en C4,

en C5. en C6., bedoelde/genoemde Huurovereenkomsten (woonruimte)

(telkens) een huurprijs (euro 490 en/of euro 485 en/of euro 450, in elk geval

enig geldbedrag) en/of de huur en/of verhuur van (een) kamer(s) en/of een

vervaldatum van de eerste betalingstermijnen

(in werkelijk werd(en) door de in die huurovereenkomst(en) genoemde

huurders geen kamer(s) gehuurd,

immers gebruikte(n) (had(den)) bedoelde perso(o)n(en) (op) het/de

adres(sen) [adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 4] te [postcode] [plaats 1] ,

(als) (een) post- en/of briefadres)

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen

en/of laten aankruisen en/of vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

zulks (telkens) met het oogmerk om die geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

3.

hij

op tijdstippen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 5 november 2010,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland,

meermalen, geldbedragen,

heeft verworven en voorhanden gehad en overgedragen ,

enheeft gebruik gemaakt,

terwijl hij, verdachte, wist dat bovenomschreven geldbedragen gedeeltelijk

- onmiddellijk of middellijk -

afkomstig waren uit enig misdrijf.

hebbende hij, verdachte,

(gelet op het vorenstaande)

van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt.

Parketnummer 10/996650-13

1.

hij

op tijdstippen

in de periode van 13 januari 2011 tot en met 28 februari 2013,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of Eindhoven en/of elders in Nederland,

telkensmet het oogmerk om zich wederrechtelijk te

bevoordelen door listige kunstgrepen en door een

samenweefsel van verdichtsels,

de Belastingdienst,

heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen

te weten geldbedragen en/of tegemoetkomingen in het kader

van Huurtoeslag hebbende hij, verdachte, telkens met vorenomschreven oogmerk

-zakelijk weergegeven-

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

door (digitale) verzending en/of toezending aan de Belastingdienst (Toeslagen) van

- ( een) (digita(a)1(e) formulier(en) `Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag' (onder meer) ten name van

[getuige 17] en

[getuige 18] en

[getuige 16] en

-

en/of

- door vermelding en/of opgave op die aanvraagformulieren en/of wijzigingsformulieren huurtoeslag van (het/de) rekeningnummer(s) waarop de uitbetaling(en) van huurtoeslag kon(den)/kan/kunnen worden overgemaakt,

te weten

rekeningnummer(s) [rekeningnummer 7] en/of [rekeningnummer 8] en/of [rekeningnummer 4] en/of

[rekeningnummer 9] en/of [rekeningnummer 10] en/of [rekeningnummer 11] en/of [rekeningnummer 12] en/of [rekeningnummer 13]

en/of [rekeningnummer 2] en/of [rekeningnummer 14] en/of [rekeningnummer 15] en/of [rekeningnummer 16] en/of

[rekeningnummer 17] en/of [rekeningnummer 1]

gepresenteerd en/of voorgedaan dat die aanvragers aanspraak en/of recht hadden op Huurtoeslag voor de woningen respectievelijk aan de

- [adres 7] te [plaats 1] en

- [adres 5] te [plaats 1] en

- [adres 6] te [plaats 1] en/of

- [adres 9] te [plaats 1] en/of

- [adres 1] te [plaats 1] en

- [adres 2] te [plaats 1] en

- [adres 3] te [plaats 1]

en/of

gepresenteerd en/of voorgedaan dat uitbetaling en/of overmaking van de/het

huurtoeslagbedragen(en) en/of tegemoetkoming(en)

kan/kon geschieden op

rekeningnummer(s) [rekeningnummer 7] en/of [rekeningnummer 8] en/of [rekeningnummer 4] en/of

[rekeningnummer 9] en/of [rekeningnummer 10] en/of [rekeningnummer 11] en/of [rekeningnummer 12] en/of [rekeningnummer 13] en/of

[rekeningnummer 2] en/of [rekeningnummer 14] en/of [rekeningnummer 15] en/of [rekeningnummer 16] en/of [rekeningnummer 17] en/of

[rekeningnummer 1]

en/of

gepresenteerd en/of voorgedaan dat aan de voorwaarden en/of eisen

werd voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Huurtoeslag,

- bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) (onder meer) hierin dat

de aanvra(a)g(st)er woonachtig is in de woning waarvoor huurtoeslag

wordt aangevraagd

en/of

de aanvra(a)g(st)er bij de gemeente is ingeschreven op het adres van de

woning

en/of

de woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd een zelfstandige

woning betreft

en/of

een huurovereenkomst (woonruimte) opgemaakt en/of gesloten met

personen die —in werkelijkheid- hun brief- en/of

postadres hadden op het adres

- [adres 7] te [plaats 1] en/of

- [adres 5] te [plaats 1] en/of

- [adres 6] te [plaats 1] en/of

- [adres 9] te [plaats 1] en/of

- [adres 1] te [plaats 1] en/of

- [adres 2] te [plaats 1] en/of

- [adres 3] te [plaats 1]

en/of

(terwijl) een of meer van voormelde perso(o)n(en) hun/haar/zijn brief- en/of

postadres had(den) op het adres

- [adres 7] te [plaats 1] en/of

- [adres 5] te [plaats 1] en/of

- [adres 6] te [plaats 1] en/of

- [adres 9] te [plaats 1] en/of

- [adres 1] te [plaats 1] en/of

- [adres 2] te [plaats 1] en/of

- [adres 3] te [plaats 1]

dat adres bij de gemeente [plaats 1] ingeschreven en/of doen inschrijven als

zijnde woonadres

en/of

voor derden/op naam van derden aanvragen huurtoeslag

ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst

waardoor (telkens) de Belastingdienst werden bewogen tot de afgifte van

geldbedragen.

2.

hij

op tijdstippen

in de periode van 13 januari 2011 tot en met 5 februari 2013,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of Eindhoven en/of elders in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

A.

één of meer (digitale) (formulier(en) "Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag" ten name van/gericht aan

1. [getuige 17] gedateerd 03-01-2011 betreffende aanvraag Huurtoeslag

over het jaar 2010 (voor de woning [adres 7] te

[plaats 1] ) (ingangsdatum 01-07-2010)

(bijlage D-007)

en

2. [getuige 18] gedateerd 07-02-2011 betreffende aanvraag Huurzorg over het

jaar 2010 (voor de woning [adres 5] te [plaats 1] ) (ingangsdatum 01-

01-2010)

(bijlage D-008-4)

en

3. [getuige 18] gedateerd 27-05-2011 betreffende aanvraag Huurzorg over het

Jaar 2011 (zonder wijziging in woning) (ingangsdatum 20-05-2011)

(bijlage D-008-5)

en

4. [getuige 16] betreffende aanvraag Huurtoeslag (ingangsdatum 01-01-

2012)

(bijlage D-009 1/26)

en

5. [getuige 21] betreffende aanvraag Huurtoeslag (ingangsdatum 01-01

2012)

(bijlage D-032/5)

en

6. [verdachte] / [BSN verdachte] gedateerd 05-08-20112 betreffende

aanvraag Huurtoeslag (voor de woning [adres 2] te [plaats 1] )

(ingangsdatum 01-01-2012)

(bijlage D-11-1 en 2)

-zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van

enig feit te dienen -

(telkens) valselijk heeft opgemaakt ,

immers heeft hij, verdachte, toen en daar (telkens) valselijk - in strijd met de waarheid -

-zakelijk weergegeven-

Ad A.

op/in die formulier(en) doen voorkomen dat deze aanvra(a)g(en)/wijzigingen door

bedoelde perso(o)n(en) was/waren ingevuld

en/of

en/of

op die formulier(en) (bij de vraag 4a) als soort woning `Zelfstandige woning"

aangekruist (in werkelijkheid was geen sprake van zelfstandige woonruimte als

bedoeld in de Wet op de huurtoeslag)

en/of

op/in die formulieren doen voorkomen dat het adres waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd een woning betreft (in werkelijkheid was er sprake van een post-

en/of briefadres)

en/of

zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

3.

hij

op tijdstippen

in de periode van 13 januari 2011 tot en met 12 juni 2013,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of Eindhoven en/of elders in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

voorwerpen,

te weten geldbedragen) heeft verworven, voorhanden heeft gehad

envan geldbedragen gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij, verdachte, (telkens) wist dat bovenomschreven geldbedragen

- middellijk –

afkomstig waren uit enig misdrijf,

hebbende hij, verdachte, van het plegen van

witwassen een gewoonte gemaakt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

7 Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

11/993000-10

1.

oplichting, meermalen gepleegd;

2.

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

3 primair.

gewoonte witwassen.

10/996650-13

1.

oplichting, meermalen gepleegd;

2.

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

3.

gewoonte witwassen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

8 Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is strafbaar.

9 Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft op grote schaal en gedurende langere tijd de belastingdienst opgelicht door ten onrechte huurtoeslagen aan te vragen en te laten uitbetalen op bankrekeningen waarover hij kon beschikken. De verdachte handelde hierbij beroepsmatig en heeft zich er niet om bekommerd dat de huurders het risico liepen dat zij door de belastingdienst zouden worden aangesproken tot terugbetaling van de huurtoeslagen die hij had geïncasseerd.

Met gebruikmaking van diverse Nederlandse en buitenlandse vennootschappen heeft hij bovendien gelden weggesluisd naar het buitenland. Uit zijn eigen emailberichten blijkt dat hij bewust zo handelde dat er zo min mogelijk op zijn eigen naam stond.

Bijzonder kwalijk acht de rechtbank het feit dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van mensen in een kwetsbare positie, omdat zij bijvoorbeeld uit detentie kwamen en een GBA-adres nodig hadden. In een aantal gevallen is hij er niet voor teruggeschrokken, na een valselijk opgemaakte huurovereenkomst te hebben gesloten, in rechte betaling van de huursom te vorderen.

De feiten rechtvaardigen zonder meer een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Terecht heeft de officier van justitie opgemerkt dat er weinig omstandigheden zijn die pleiten voor de verdachte. Hij volhardt in zijn criminele gedrag, hij geeft geen openheid van zaken en hij toont geen berouw. In tegendeel, zo kan de rechtbank daar aan toevoegen. Op de zitting heeft hij koppig volgehouden dat er wel sprake was van zelfstandige woonruimten en de rechtbank keer op keer voorgelogen over de werkelijke situatie. Daar komt bij dat de verdachte eerder veroordeeld is terzake van (kort gezegd) fraude. Toch is hij, ook nadat die eerdere veroordeling in 2008 onherroepelijk was geworden, en wel gedurende de proeftijd van die veroordeling, weer de fout in gegaan.

Door de officier van justitie is een gevangenisstraf van 21 maanden gevorderd. De rechtbank is van oordeel dat deze eis geen recht doet aan de ernst van de feiten en de hardnekkigheid waarmee de verdachte er enerzijds voor kiest om (vermogens)delicten te plegen en anderzijds zijn verantwoordelijkheid te ontkennen. Een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wordt in beginsel als passend en geboden opgelegd.

Bij het vaststellen van de duur van de gevangenisstraf is rekening gehouden met de omstandigheid dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM is geschonden voor zover het de vervolging in de zaak [verdachte] I/de Rotterdamse zaak betreft. Hiervoor zal een korting van zes maanden worden toegekend, zodat de rechtbank uiteindelijk een gevangenisstraf zal opleggen voor de duur van 42 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

10 Voorlopige hechtenis

De verdachte is in de zaak [verdachte] II op 8 februari 2013 in bewaring gesteld. Als grond voor voorlopige hechtenis heeft onder andere gegolden een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, welke de onverwijlde vrijheidsbeneming van de verdachte vorderde (art. 67a lid 1 sub b ju lid 2 Sv), te weten:

Er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat de verdachte een misdrijf zal begaan

waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld.

De voorlopige hechtenis is bij beslissing van 21 januari 2014 per die datum geschorst. De rechtbank zal de schorsing van de voorlopige hechtenis opheffen. Gelet op het veroordelende vonnis van heden en gelet op de vordering van de officier van justitie, wegen de belangen van strafvordering bij voortzetting van de voorlopige hechtenis zwaarder dan de persoonlijke belangen van de verdachte. Op de zitting is immers gebleken dat de verdachte nog steeds weigert zijn verantwoordelijkheid voor de bewezen verklaarde feiten te erkennen; hij voert nog steeds een bedrijf, dat onroerende zaken exploiteert door middel van verhuur van woonruimte. De rechtbank acht het recidive gevaar nog onverkort aanwezig.

11 In beslag genomen voorwerpen

11.1.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd het in beslag genomen geldbedrag ter hoogte van

€ 95.826,50 verbeurd te verklaren.

11.2.

Standpunt verdediging.

Aangevoerd is dat er geen relatie bestaat tussen de aan de verdachte verweten strafbare feiten en het geldbedrag.

11.3.

Beoordeling

Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn op grond van artikel 33a, eerste lid aanhef en onder a van het Wetboek van Strafrecht (Sr), voorwerpen die aan de verdachte toebehoren of die hij geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden en die tenminste grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen. Weliswaar heeft de rechtbank vastgesteld dat het inbeslaggenomen geld van de verdachte is en dat tenminste een deel van dat bedrag door de oplichting en valsheid in geschrifte, zoals is bewezenverklaard, is verworven, zij kan niet met voldoende mate van zekerheid vaststellen dat dit bedrag tenminste grotendeels door die misdrijven is verworven. De verdachte moet ook reguliere inkomsten hebben gehad en daarnaast zijn aan hem zorgtoeslagen uitgekeerd, waarvan de rechtbank niet heeft kunnen bewijzen dat hij deze eveneens door misdrijf heeft verkregen. Al met al bestaat er te veel twijfel over de herkomst om de verbeurdverklaring te kunnen baseren op artikel 33a, eerste lid, aanhef en onder a Sr.

Tenslotte is de verdachte nog veroordeeld voor het gewoontewitwassen van geldbedragen, maar een verbeurdverklaring op grond van artikel 33a, eerste lid, aanhef en onder b of c Sr, stuit af op de onmogelijkheid om bij de huidige stand van het dossier en gelet op het onderzoek ter terechtzitting de omvang van die bedragen vast te stellen.

De rechtbank zal de verbeurdverklaring derhalve niet uitspreken en de teruggave aan de rechthebbende gelasten.

12 Vorderingen benadeelde partijen/ schadevergoedingsmaatregelen

Als benadeelde partijen hebben zich de navolgende personen gesteld.

Parketnummer 11/993000-10

Naam

Materieel

Immaterieel

Totaal gevorderd

[getuige 13]

€ 3.320,-

€ 0

€ 3.320,-

[getuige 3]

€ 3.200,-

€ 3.200,- en ter zitting € 14.500,-

[getuige 9]

€ 1.533,-

€ 250,-

€ 1.783,-

[getuige 10]

€ 13.991,18

€ 13.991,18

[getuige 7]

€ 763,-

€ 500,-

€ 1.263,-

[getuige 12]

€ 4.200,-

€ 4.200,-

[getuige 20]

€ 183,-

€ 183,-

[getuige 19]

€ 0

€ 0

Parketnummer 10/996650-13

Naam

Materieel

Immaterieel

Totaal gevorderd

[getuige 18]

€ 6.340,50

€ 200

€ 6.540,50

12.1.

Standpunt officier van justitie

De vorderingen van de benadeelde partijen [getuige 13] , [getuige 20] , [getuige 10] , [getuige 9] , [getuige 3] en [getuige 12] dienen wegens onvoldoende onderbouwing niet-ontvankelijk te worden verklaard. De vordering van de benadeelde partij [getuige 19] dient als niet ingediend te worden beschouwd.

De door de benadeelde partij [getuige 18] gevorderde immateriële schade ter hoogte van € 200,- dient te worden toegewezen. De vordering dient voor het overige niet-ontvankelijk te worden verklaard.

12.2.

Standpunt verdediging

Gelet op de bepleitte vrijspraak dienen de vorderingen van de benadeelde partijen primair te worden afgewezen. Subsidiair dienen de vorderingen niet-ontvankelijk te worden verklaard.

12.3.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de vorderingen wordt het volgende vooropgesteld.

 1. Vorderingen van een benadeelde partij kunnen in het strafproces alleen worden toegewezen indien (voor zover thans relevant) het gaat om schade die het rechtstreekse gevolg is van de bewezen verklaarde strafbare feiten. Tevens moet de beoordeling van de vordering geen onevenredige belasting voor het strafgeding vormen. Indien aan deze eisen niet is voldaan, wordt een vordering niet-ontvankelijk verklaard en kan de desbetreffende partij desgewenst zijn/haar vordering aan de civiele rechter voorleggen.

 2. Voor zover partijen over een onderwerp al hebben geprocedeerd bij de civiele rechter, kan de benadeelde partij hierover geen vordering in dit strafgeding instellen. Hetzelfde geldt als partijen (of in het geval van de verdachte, zijn vennootschap) al een schikking over een onderwerp hebben gesloten. Ook in deze gevallen volgt een niet-ontvankelijkverklaring.

Tegen deze achtergrond oordeelt de rechtbank als volgt.

[getuige 13]

De benadeelde partij [getuige 13] zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu onduidelijk is of het gevorderde schadebedrag door de Belastingdienst bij de benadeelde partij zal worden nagevorderd.

[getuige 3]

De vordering van de benadeelde partij [getuige 3] zal worden toegewezen tot een bedrag van € 3200,-. Dit betreft de belastingaanslag wegens onterecht door de verdachte ontvangen huurtoeslag. [getuige 3] heeft ter terechtzitting de vordering toegelicht en verklaard dat het gevorderde schadebedrag door de Belastingdienst is ingevorderd. Door de verdediging is dit niet betwist. De rechtbank is van oordeel dat deze schadepost het rechtstreekse gevolg is van de bewezen verklaarde feiten 1 en 2 en daarom voor toewijzing in het strafgeding in aanmerking komt.

De vordering van [getuige 3] met betrekking tot de terugbetaling van de huurpenningen zal niet-ontvankelijk worden verklaard reeds omdat hierover al bij de civiele rechter is geprocedeerd.

[getuige 9]

De vordering van de benadeelde partij [getuige 9] zal worden toegewezen tot een bedrag van € 1.533,-. Het betreft ten onrechte uitbetaalde huurtoeslagen die door de belastingdienst worden teruggevorderd. De rechtbank is van oordeel dat deze schadepost het rechtstreekse gevolg is van de bewezen verklaarde feiten 1 en 2 en daarom voor toewijzing in het strafgeding in aanmerking komt.

De gevorderde immateriële schade zal niet-ontvankelijk worden verklaard.

[getuige 10]

De benadeelde partij [getuige 10] zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu er, gelet op de bij pleidooi overgelegde stukken, tussen [bedrijf 2] en de benadeelde partij kennelijk een schikking is getroffen.

[getuige 7]

De benadeelde partij [getuige 7] zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu er tussen [bedrijf 2] en de benadeelde partij, gelet op de bij pleidooi overgelegde stukken, kennelijk een schikking is getroffen.

[getuige 12]

De benadeelde partij [getuige 12] zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu de verdachte zal worden vrijgesproken van het gedeelte van de tenlastelegging waarvan schadevergoeding wordt gevorderd.

[getuige 20]

De benadeelde partij [getuige 20] zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu onduidelijk is of het gevorderde schadebedrag door de Belastingdienst bij de benadeelde partij zal worden nagevorderd.

[getuige 19]

De benadeelde partij [getuige 19] zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu de benadeelde partij de hoogte van het schadebedrag niet heeft gesteld.

[getuige 18]

De benadeelde partij [getuige 18] zal in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu de verdachte enerzijds zal worden vrijgesproken van het gedeelte van de tenlastelegging waarvan schadevergoeding wordt gevorderd en anderzijds ter zitting is gebleken dat de belastingdienst de uitbetaalde huurtoeslagen buiten invordering heeft gesteld.

Kosten

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen [getuige 3] en [getuige 9] (in overwegende mate) zullen worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door deze benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen [getuige 13] , [getuige 10] , [getuige 7] , [getuige 12] , [getuige 20] , [getuige 19] en [getuige 18] niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen de benadeelde partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vorderingen gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

Schadevergoedingsmaatregel

Oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt passend en geboden geacht.

13 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36f, 57, 225, 326 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

14 Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

15 Beslissing

De rechtbank:

verklaart de dagvaarding geldig;

verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 primair met parketnummer 11/993000-10 ten laste gelegde feiten en de 1, 2 en 3 tenlastegelegde met parketnummer 10/996650-13 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 (tweeënveertig) maanden,

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 6 (zes) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 3 (drie) jaar, niet aan een strafbaar feit schuldig maakt;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

gelast de teruggave van het bedrag van 95.826,50 euro aan de rechthebbende, behoudens conservatoir beslag;

heft op de schorsing van de voorlopige hechtenis van de verdachte;

verklaart de benadeelde partijen [getuige 13] , [getuige 10] , [getuige 7] , [getuige 12] , [getuige 20] , [getuige 19] en [getuige 18] niet-ontvankelijk in de vorderingen;

veroordeelt de benadeelde partijen [getuige 13] , [getuige 10] , [getuige 7] , [getuige 12] , [getuige 20] , [getuige 19] en [getuige 18] , ieder voor zich, in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de betreffende vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

wijst de vordering van de benadeelde partij [getuige 3] , wonende te [plaats 1] toe tot een bedrag van € 3.200,- aan materiële schade en veroordeelt de verdachte dit bedrag tegen kwijting aan de benadeelde partij te betalen; verklaart deze benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [getuige 3] te betalen € 3.200,-; beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 3.200,- vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 42 dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op; verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

wijst de vordering van de benadeelde partij [getuige 9] , wonende te [plaats 2] toe tot een bedrag van € 1.533,- aan materiële schade en veroordeelt de verdachte dit bedrag tegen kwijting aan de benadeelde partij te betalen; verklaart deze benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij [getuige 9] te betalen € 1.533,-;

beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 1.533,- vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 25 dagen; toepassing van de vervangende hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partijen [getuige 3] en [getuige 9] , ieder voor zich, gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.L.M. Boek, voorzitter,

en mrs. N. Doorduijn en J. de Lange, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.E.G. Busemeijer genaamd Lagemann, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 november 2015.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

Parketnummer 11/993000-10

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 5 november 2010,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

de Belastingdienst, en/althans de Staat der Nederlanden,

heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en)

(totaal euro 289.150

(euro 53.871 ten gunste van rekeningnummer [rekeningnummer 1] en/of

euro 63.794 ten gunste van rekeningnummer [rekeningnummer 4] en/of

euro 53.910 ten gunste van rekeningnummer [rekeningnummer 3] en/of

euro 70.425 ten gunste van rekeningnummer [rekeningnummer 5] en/of

euro 47.150 ten gunste van rekeningnummer [rekeningnummer 6] , althans een of meer geldbedrag(en) (AH/050-AH/050-01)),

te weten een of meer geldbedrag(en) en/of tegemoetkomingen in het kader van

Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag, in elk geval een of meer geldbedrag(en),

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid gepresenteerd en/of voorgedaan

aan de hand van en/of door (digitale) ver2ending en/of toezending aan de

Belastingdienst (Toeslagen) van

--(een) (digita(a)1(e)) formulier(en) "Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag"

(onder meer) ten name van

[getuige 20] ( [BSN] en/of

[getuige 4] ( [BSN] ) en/of

[getuige 19] ( [BSN] ) en/of

[getuige 3] ( [BSN] ) en/of

[getuige 20] ( [BSN] ) en/of

[getuige 5] ( [BSN] ) en/of

[getuige 2] ( [BSN] ) en/of

[getuige 6] ( [BSN] ) en/of

[getuige 10] ( [BSN] en/of

[getuige 11] ( [BSN] ) en/of

[getuige 1] ( [BSN] ) en/of

[getuige 7] ( [BSN] ) en/of

[getuige 12] ( [BSN] ) en/of

[getuige 13] ( [BSN] ) en/of

[getuige 14] ( [BSN] ) en/of

--(een) (digita(a)1(e)) formulier(en) "Aanvragen (of Wijzigen) Zorgtoeslag"

(onder meer) ten name van

[getuige 19] ( [BSN] ) en/of

[getuige 5] ( [BSN] ) en/of

[getuige 6] ( [BSN] ) en/of

[getuige 10] ( [BSN] en/of

[getuige 11] ( [BSN] ) en/of

[getuige 1] ( [BSN] ) en/of

[getuige 7] ( [BSN] ) en/of

[getuige 12] ( [BSN] ) en/of

[getuige 14] ( [BSN] ) en/of

--door vermelding en/of opgave op die aanvraagformulier(en) en/of

wijzigingsformulier(en) huurtoeslag en/of zorgtoeslag van (het/de)

rekeningnummer(s) waarop de uitbetaling(en) van huurtoeslag en/of zorgtoeslag kon(den)/kan/kunnen worden overgemaakt,

te weten

rekeningnummer [rekeningnummer 3] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 1] en/of

rekeningnummer [rekeningnummer 4] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 5] en/of

rekeningnummer [rekeningnummer 6]

dat (die) aanvrager(s) aanspraak en/of recht had(den) op Huurtoeslag

voor de woning(en) (respectievelijk) (aan de)

-- [adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

-- [adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

-- [adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

-- [adres 4] te [postcode] [plaats 1]

en/of

dat (die) aanvrager(s) aanspraak en/of recht had(den) op Zorgtoeslag

en/of

dat uitbetaling en/of overmaking van de huurtoeslag- en/of zorgbedrag(en)

en/of tegemoetkomingen

kan/kon geschieden op

rekeningnummer [rekeningnummer 3] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 1] en/of

rekeningnummer [rekeningnummer 4] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 5] en/of rekeningnummer [rekeningnummer 6]

en/of

dat aan de voorwaarden en/of eisen wordt/werd en/of zal worden voldaan om in

aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Huur- en/of

Zorgtoeslag,

--bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) met betrekking tot de Huurtoeslag

(onder meer) hierin dat

de aanvra(a)g(st)er woonachtig is in de woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd

en/of

de aanvra(a)g(st)er bij de gemeente is ingeschreven op het adres van de

woning

en/of

de woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd een zelfstandige woning

betreft

en/of

--bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) met betrekking tot de Zorgtoeslag

(onder meer) hierin dat

aanvraag(st)er een Nederlandse zorgverzekering voor ziektekosten heeft

en/of

een huurovereenkomst (woonruimte) opgemaakt en/of gesloten voor/met een of

meer perso(o)n(en) die -in werkelijkheid- zijn/hun/haar brief- en/of postadres

op het adres

[adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 4] te [postcode] [plaats 1]

had(den)

en/of

een of meer perso(o)n(en) die zijn/hun/haar brief- en/of postadres op het

adres [adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of [adres 2] te [postcode]

[plaats 1] en/of [adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of [adres 4] te

[postcode] [plaats 1] had(den)

ingeschreven en/of doen inschrijven met als woonadres

[adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 4] te [postcode] [plaats 1] ,

waardoor (telkens) ((een) medewerk(st)er(s) van) de Belastingdienst en/of de

Staat der Nederlanden

werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) goed(eren)/geldbedrag(en);

art 326 Wetboek van Strafrecht

2.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot 13 juli 2010,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en). althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

A.

(een) (digita(a)1(e)) formulier(en) "Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag"

(onder meer)

1. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 3] ,
[adres 1] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 28.11.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 1] te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2009)

(bijlage D-060);

en/of

2. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 5] ,

[adres 1] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 28.02.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 1] (J) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.03.2008)

(bijlage D-074);

en/of

3. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 2] ,

[adres 1] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 29.11.2008

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Wiinstraat 75 (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.10.2008)

(bijlage D-126);

en/of

4. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 12] ,

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 05.09.2006

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (B) te [postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 23.03.2006)

(bijlage D-067);

en/of

5. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 9] ,

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 18.11.2008

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (E) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 15.10.2008)

(bijlage D-064);

en/of

6. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag Zorgtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 6] ,

[adres 2] 3511 BT [plaats 1]

gedateerd 01.03.2007

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2006)

(bijlage D-080);

en/of

7. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 6] ,

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 17.10.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (N) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2009)

(bijlage D-081);

en/of

8. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 7]

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 17.01.2007

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (D) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2006)

(bijlage D-103);

en/of

9. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 10] ,

[adres 3] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 23.01.2010

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning Wiinstraat [adres 3] (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.06.2009)

(bijlage D-083);

en/of

10. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 11] ,

[adres 3] 3511 BT [plaats 1]

gedateerd 03.10.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 3] (G) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.05.2009)

(bijlage D-086);

en/of

11. een (digitaal) formulier "Aanvraag huur- en/of zorgtoeslag 2008"

ten name van [getuige 1] , gedateerd 18.11.2008

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 3] (J) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.10.2008)

(bijlage D-122);

en/of

12. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 4] ,

[adres 4] 3518 EL [plaats 1]

gedateerd 21.12.2007

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 4] (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.01.2007)

(bijlage D-051);

en/of

13. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 19] ,

[adres 4] 3313 EL [plaats 1]

gedateerd 30.06.2006

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 4] (F) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 15.03.2006)

(bijlage D-053);

en/of

14. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 20] ,

[adres 4] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 18.12.2007

(bijlage D-061);

en/of

15. een formulier "Aanvragen of wijzigen Huurtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 14] ,

[adres 4] 3313 EL [plaats 1]

gedateerd 18.07.2009

(bijlage D-186);

en/of

16. een formulier "Aanvragen Huurtoeslag"

T en name van/gericht aan [getuige 13] ,

[adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 21.10.2009

betreffende aanvraag huurtoeslag voor de woning [adres 2] (H) te

[postcode] [plaats 1] (ingangsdatum 01.05.2009)

(bijlage D-187);

en/of

B.

(een) (digita(a)1(e)) formulier(en) "Aanvragen (of Wijzigen) Zorgtoeslag"

(onder meer)

1. een formulier "Aanvragen Zorgtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 5] ,

[adres 1] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 17.01.2009

betreffende een aanvraag zorgtoeslag ingaande 01.01.2008

(bijlage D-076);

en/of

2. een formulier "Aanvragen of wijzigen Zorgtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 12] ,

Wijnstraat. [adres 2] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 01.09.2006

betreffende een aanvraag zorgtoeslag ingaande 01.01.2006

(bijlage D-069);

en/of

3. een formulier "Aanvragen Zorgtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 11] ,

[adres 3] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 18.07.2009

betreffende een aanvraag zorgtoeslag ingaande 01.01.2009

(bijlage D-085);

en/of

4. een formulier "Aanvragen of wijzigen Zorgtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 19] ,

[adres 4] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 30.06.2006

betreffende een aanvraag zorgtoeslag ingaande 01.01.2006

(bijlage D-052);

en/of

5. een formulier "Wijzigen Zorgtoeslag"

ten name van/gericht aan [getuige 14] ,

[adres 4] [postcode] [plaats 1]

gedateerd 12.01.2010

betreffende wijzigen rekeningnummer in [rekeningnummer 4]

(bijlage D-186);

en/of

C.

(een) Huurovereenkomst(en) (woonruimte)

(onder meer)

1. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige]

Huurder: de heer [getuige 13] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 april 2009

Huurprijs euro 490 per maand

(bijlage D/187);

en/of

2. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige]

Huurder: De heer 3 van [getuige 2] ,

Ingangsdatum overeenkomst 15 september 2008

Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/127);

en/of

3. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige] / [bedrijf 2]

Huurder: De heer [getuige 10] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 juni 2009 Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/160);

en/of

4. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige] / [bedrijf 2]

Huurder: De heer [getuige 11] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 april 2009

Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/161);

en/of

5. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [bedrijf 2] / [getuige]

Huurder: mevrouw [getuige 1] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 september 2008

Huurprijs euro 485 per maand

(bijlage D/125);

en/of

6. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige]

Huurder: de heer [getuige 9] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 oktober 2008

Huurprijs euro 450 per maand

(bijlage D/152);

en/of

7. een huurovereenkomst (woonruimte)

Verhuurder: [getuige]

Huurder: de heer [getuige 13] ,

Ingangsdatum overeenkomst 1 april 2009

Huurprijs euro 490 per maand.

(bijlage D/187);

en/of

D.

(een) volmacht(en)

(onder meer)

1. een volmacht

volmachtgever- [getuige 22]

gevolmachtigde [verdachte] / [bedrijf 2]

gedateerd 24 augustus 2009

(bijlage D/107);

en/of

E.

1. een formulier "Opgaaf Rekeningnummer"

ten name van/gericht aan [getuige 20] , [adres 4] , [postcode] [plaats 1] gedateerd 23.01.2008

(bijlage D/062)

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs

van enig feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, en/althans valselijk

heeft/hebben doen en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door

(een) anderen),

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

(A)

op/in die/dat onder A., in elk geval de onder Al. en/of A2. en/of A3. en/of

A4. en/of A5. en/of A6. en/of A7. en/of A8. en/of A9. en/of A.10 en/of A11

en/of A12. en/of A13. en/of A14. en/of A15. en/of A16.,

genoemde geschrift(en)

--(bij de vra(a)g(en) 4a en/of 3d en/of 8d)

als soort woning "Zelfstandige woning"

(in werkelijk was geen sprake van zelfstandige woonruimte als bedoeld

in de Wet op de huurtoeslag)

en/of

op/in die/dat onder Al. en/of A3. en/of A4. en/of A5. en/of A9. en/of A.10

en/of A11. en/of A16.,

genoemde geschrift(en)

--(bij de vra(a)g(en) 3a en/of 2b)

als kale huurprijs per maand euro 475 (A1.) en/of euro 485 (A3. en/of A9.

en/of A10.) en/of euro 375 (A4.) en/of euro 450 (A.5) en/of euro 435 (A11.)

en/of euro 490 (A16.)

(in werkelijkheid werd(en) door genoemde [getuige 3] (Al.) en/of

[getuige 2] (A3.) en/of [getuige 12] (A4.) en/of

[getuige 9] (A5.) en/of [getuige 10] (A9.) en/of

[getuige 11] (A10.) en/of [getuige 1] (A11.) en/of

[getuige 13] (116) geen huur betalingen voor huur van een kamer

en/of woonruimte verricht,

immers gebruikte(n) (had(den)) bedoelde perso(o)r(en) (op) het/de

adres(sen) [adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 4] te [postcode] [plaats 1] ,

(als) (een) post- en/of briefadres)

aangekruist en/of vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen en/of laten aankruisen en/of vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

en/of

(B.)

op/in die/dat onder B., in elk geval de onder Bl. en/of B2. en/of B3. en/of

B4. en/of B5., genoemde formulier(en) en/of geschrift(en)

(op de aanvrager(s) betrekking hebbende (en/of al dan niet fictieve))

gegevens ingevuld en/of (een) vra(a)g(en) beantwoord en/of (een) antwoord(en)

op/bij (een) vra(a)g(en) vermeld en/of aangekruist

en (daarmede)

voorgedaan dat de op die formlier(en) en/of aanvragen vermelde

perso(o)n(en) die aanvra(a)g(en) en/of wijziging(en) had(den) gedaan

en/of

(C.)

op/in die/dat onder C., in elk geval onder C.1 en/of C2. en/of C3. en/of C4,

en/of C5. en/of C6., bedoelde/genoemde Huurovereenkomsten (woonruimte) en/of geschrift(en)

(telkens) een huurprijs (euro 490 en/of euro 485 en/of euro 450, in elk geval

enig geldbedrag) en/of de huur en/of verhuur van (een) kamer(s) en/of een

vervaldatum van de eerste betalingstermijnen

(in werkelijk werd(en) door de in die huurovereenkomst(en) genoemde

huurders geen kamer(s) gehuurd,

immers gebruikte(n) (had(den)) bedoelde perso(o)n(en) (op) het/de

adres(sen) [adres 1] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 2] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 3] te [postcode] [plaats 1] en/of

[adres 4] te [postcode] [plaats 1] ,

(als) (een) post- en/of briefadres)

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/althans door die ander(en) doen

en/of laten aankruisen en/of vermelden en/of schrijven en/of opnemen,

en/of

(D.)

in dat onder Dl. bedoeld geschrift voorgedaan dat [getuige 22] aan

[verdachte] en/of [bedrijf 2] volmacht en/of opdracht had gegeven om die

Van der Kley zijn zaken te beheren, zijn belangen waar te nemen, voor zijn

rechten op te komen en hem daarbij te vertegenwoordigen, voor zover

gepreciseerd in bedoeld geschrift

en/of

(E.)

in dat onder El, bedoeld geschrift voorgedaan dat door [getuige 20] verzocht

wordt dat eventuele toekomstige door de Belastingdienst aan die [getuige 20] te

verrichten betalingen worden overgemaakt op rekeningnummer [rekeningnummer 3]

en/of

die/dat onder Al. en/of A2. en/of A3. en/of A4. en/of A5, en/of A9. en/of A10.

en/of Al2, en/of A14. en/of A15. en/of A16. en/of B1. en/of B2. en/of B3.

en/of B4. en/of B5. en/of D1. en/of E1 genoemde, bedoelde geschrift(en)

voorzien van een valse handtekening, althans van een naam en/of handtekening

of ondertekening welke (telkens) moest doorgaan voor de naam en/of

handtekening van de aanvra(a)g(st)er van een toeslag en/of geadresserde en/of volmachtgever,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 5 november 2010,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een of meer voorwerpen,

te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 289.150 of daaromtrent

(AH/050-AH/050-01), in elk geval een of meer- geldbedrag(en),

heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet,

en/althans

van een of meer voorwerpen,

te weten een of meer- geldbedrag(en) (totaal) euro 289.150 of daaromtrent

(AH/050-AH/050-01), in elk geval een of meer geldbedrag(en),

heeft gebruik gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en)

dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) (geheel, althans gedeeltelijk)

- onmiddellijk of middellijk -

afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(gelet op het vorenstaande)

van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt;

art 420bís lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht art 420ter Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafreoht

SUBSIDIAIR: voorzover het vorenstaande onder niet tot een veroordeling mocht

of zou kunnen leiden:

hij

op een of meer tijdstip(pen)

ín of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 5 november 2010,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een of meer voorwerpen,

te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 289.150 of daaromtrent

(AH/050-AH/050-01), in elk geval een of meer geldbedrag(en),

heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet,

en/althans

van een of meer voorwerpen,

te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 289.150 of daaromtrent

(AH/050-AH/050-01), in elk geval een of meer geldbedrag(en),

heeft gebruik gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

redelijkerwijs moest(en) vermoeden

dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) (geheel, althans gedeeltelijk)

- onmiddellijk of middellijk

afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven;

art 420quatr lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

Bijlage II

Tekst nader omschreven tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

Parketnummer 10/996650-13

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 januari 2011 tot en met 28 februari 2013,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of Eindhoven en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te

bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

de Belastingdienst, en/althans de Staat der Nederlanden,

heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en)

(totaal circa 127.494 euro, althans 119.028 euro, althans een of meer

geldbedrag(en) (AH-044)),

te weten een of meer geldbedrag(en) en/of tegemoetkoming(en) in het kader

van Huurtoeslag en/of Zorgtoeslag, in elke geval een of meer

geldbedrag(en),

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

(telkens) met vorenomschreven oogmerk

-zakelijk weergegeven-

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

aan de hand van en/of door (digitale) verzending en/of toezending aan de Belastingdienst (Toeslagen) van

- ( een) (digita(a)1(e) formulier(en) `Aanvragen (of wijzigen) Huurtoeslag' (onder meer) ten name van

[getuige 17] ( [BSN] ) en/of

[getuige 18] ( [BSN] ) en/of

[getuige 15] ( [BSN] ) en/of

[getuige 16] ( [BSN] ) en/of

[getuige 23] ( [BSN] )

en/of

- ( een) (digita(a)1(e) formulier(en) `Aanvragen (of wijzigen) Zorgtoeslag'

(onder meer) ten name van

[getuige 18] ( [BSN] ) en/of

[getuige 24] ( [BSN] ) en/of

[getuige 23] ( [BSN] ) en/of

[getuige 16] ( [BSN] )

en/of

- door vermelding en/of opgave op die aanvraagformulier(en) en/of wijzigingsformulier(en) huurtoeslag en/of zorgtoeslag van (het/de) rekeningnummer(s) waarop de uitbetaling(en) van huurtoeslag en/of

zorgtoeslag kon(den)/kan/kunnen worden overgemaakt,

te weten

rekeningnummer(s) [rekeningnummer 7] en/of [rekeningnummer 8] en/of [rekeningnummer 4] en/of

[rekeningnummer 9] en/of [rekeningnummer 10] en/of [rekeningnummer 11] en/of [rekeningnummer 12] en/of [rekeningnummer 13]

en/of [rekeningnummer 2] en/of [rekeningnummer 14] en/of [rekeningnummer 15] en/of [rekeningnummer 16] en/of

[rekeningnummer 17] en/of [rekeningnummer 1]

gepresenteerd en/of voorgedaan dat (die) aanvrager(s) aanspraak en/of recht (had)den op Huurtoeslag voor de woning(en) (respectievelijk) (aan de)

- [adres 10] te [plaats 1] en/of

- [adres 11] te [plaats 1] en/of

- [adres 7] te [plaats 1] en/of

- [adres 8] te [plaats 1] en/of

- [adres 5] te [plaats 1] en/of

- [adres 6] te [plaats 1] en/of

- [adres 9] te [plaats 1] en/of

- [adres 1] te [plaats 1] en/of

- [adres 2] te [plaats 1] en/of

- [adres 3] te [plaats 1]

en/of

gepresenteerd en/of voorgedaan dat (die) aanvrager(s) aanspraak en/of recht (had)den op Zorgtoeslag

en/of

gepresenteerd en/of voorgedaan dat uitbetaling en/of overmaking van de/het

huurtoeslag- en/of zorgtoeslagbedragen(en) en/of tegemoetkoming(en)

kan/kon geschieden op

rekeningnummer(s) [rekeningnummer 7] en/of [rekeningnummer 8] en/of [rekeningnummer 4] en/of

[rekeningnummer 9] en/of [rekeningnummer 10] en/of [rekeningnummer 11] en/of [rekeningnummer 12] en/of [rekeningnummer 13] en/of

[rekeningnummer 2] en/of [rekeningnummer 14] en/of [rekeningnummer 15] en/of [rekeningnummer 16] en/of [rekeningnummer 17] en/of

[rekeningnummer 1]

en/of

gepresenteerd en/of voorgedaan dat aan de voorwaarden en/of eisen

wordt/werd en/of zal worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Huurtoeslag,

- bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) (onder meer) hierin dat

de aanvra(a)g(st)er woonachtig is in de woning waarvoor huurtoeslag

wordt aangevraagd

en/of

de aanvra(a)g(st)er bij de gemeente is ingeschreven op het adres van de

woning

en/of

de woning waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd een zelfstandige

woning betreft

en/of

een huurovereenkomst (woonruimte) opgemaakt en/of gesloten voor/met

een of meer (perso(o)n(en) die —in werkelijkheid- hun/haar/zijn brief- en/of

postadres had(den) op het adres

- [adres 10] te [plaats 1] en/of

- [adres 11] te [plaats 1] en/of

- [adres 7] te [plaats 1] en/of

- [adres 8] te [plaats 1] en/of

- [adres 5] te [plaats 1] en/of

- [adres 6] te [plaats 1] en/of

- [adres 9] te [plaats 1] en/of

- [adres 1] te [plaats 1] en/of

- [adres 2] te [plaats 1] en/of

- [adres 3] te [plaats 1]

en/of

(terwij1) een of meer van voormelde perso(o)n(en) hun/haar/zijn brief- en/of

postadres had(den) op het adres

- [adres 10] te [plaats 1] en/of

- [adres 11] te [plaats 1] en/of

- [adres 7] te [plaats 1] en/of

- [adres 8] te [plaats 1] en/of

- [adres 5] te [plaats 1] en/of

- [adres 6] te [plaats 1] en/of

- [adres 9] te [plaats 1] en/of

- [adres 1] te [plaats 1] en/of

- [adres 2] te [plaats 1] en/of

- [adres 3] te [plaats 1]

dat adres bij de gemeente [plaats 1] ingeschreven en/of doen inschrijven als

zijnde woonadres

en/of

voor derden/op naam van derden aanvragen huur- en/of zorgtoeslag

ingevuld en ingediend (bij de Belastingdienst)

terwij1 die derden hiervan niet op de hoogte waren,

waardoor (telkens) ((een) medewerk(st)er(s) van) de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden werd(en) bewogen tot de afgifte van

bovenbedoeld(e) geldbedrag(en);

artikel 326 Wetboek van Strafrecht

2.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 januari 2011 tot en met 5 februari 2013,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of Eindhoven en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

A.

één of meer (digitale) (formulier(en) "Aanvragen (of wijzigen) Huur- en/of

Zorgtoeslag" ten name van/gericht aan

1. [getuige 17] gedateerd 03-01-2011 betreffende aanvraag Huurtoeslag

over het jaar 2010 (voor de woning [adres 7] te

[plaats 1] ) (ingangsdatum 01-07-2010)

(bijlage D-007)

en/of

2. [getuige 18] gedateerd 07-02-2011 betreffende aanvraag Huurzorg over het

jaar 2010 (voor de woning [adres 5] te [plaats 1] ) (ingangsdatum 01-

01-2010)

(bijlage D-008-4)

en/of

3. [getuige 18] gedateerd 27-05-2011 betreffende aanvraag Huurzorg over het

Jaar 2011 (zonder wijziging in woning) (ingangsdatum 20-05-2011)

(bijlage D-008-5)

en/of

4. [getuige 16] betreffende aanvraag Huurtoeslag (ingangsdatum 01-01-

2012)

(bijlage D-009 1/26)

en/of

5. [getuige 21] betreffende aanvraag Huurtoeslag (ingangsdatum 01-01

2012)

(bijlage D-032/5)

en/of

6. [verdachte] / [BSN verdachte] gedateerd 05-08-20112 betreffende

aanvraag Huurtoeslag (voor de woning [adres 2] te [plaats 1] )

(ingangsdatum 01-01-2012)

(bijlage D-11-1 en 2)

en/of

B.

1. een formulier "Rekeningnummer huurtoeslag opgeven of wijzigen" ten

name van/gericht aan [getuige 16]

(bijlage D-009 3/26)

en/of

2. een formulier "Opgaaf Rekeningnummer" ten name van/gericht aan [getuige 16]

(bijlage D-009 5/26)

en/of

3. een formulier "Rekeningnummer huurtoeslag opgeven of wijzigen" ten

name van/gericht aan [getuige 21]

(bijlage D-032/7)

-zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van

enig feit te dienen -

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

toen en daar (telkens) valselijk - in strijd met de waarheid -

-zakelijk weergegeven-

Ad A.

op/in die formulier(en) doen voorkomen dat deze aanvra(a)g(en)/wijzigingen door

bedoelde perso(o)n(en) was/waren ingevuld

en/of

op die formulier(en) (een) handtekening(en) geplaatst die moest(en) doorgaan

voor de handtekening(en) van bovenbedoelde perso(o)n(en),

en/of

op die formulier(en) (bij de vraag 4a) als soort woning `Zelfstandige woning"

aangekruist (in werkelijkheid was geen sprake van zelfstandige woonruimte als

bedoeld in de Wet op de huurtoeslag)

en/of

op/in die formulieren doen voorkomen dat het adres waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd een woning betreft (in werkelijkheid was er sprake van een post-

en/of briefadres)

en/of

Ad B.

in/op dat/die formulier(en) voorgedaan dat door de aanvra(a)ger(s) verzocht wordt

dat de aangevraagde huur- en/of zorgtoeslag door de Belastingdienst wordt

overgemaakt naar rekeningnummer [rekeningnummer 17] en/of [rekeningnummer 9] en/of [rekeningnummer 15] ,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij

op een of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 13 januari 2011 tot en met 12 juni 2013,

te [plaats 1] en/of Zwijndrecht en/of Eindhoven en/of elders in Nederland,

(telkens) tezamen en in vereniging met één of meer andere(n), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

een of meer voorwerpen,

te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) 127.494 euro, althans 119.028 euro

of daaromtrent (AH-044), in elk geval een of meer geldbedrag(en),

heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet,

en/althans

van een of meer voorwerpen,

te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) 127.494 euro, althans 119.028 euro

of daaromtrent (AH-044), in elk geval een of meer geldbedrag(en)

gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

(telkens) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en)

- onmiddellijk of middellijk –

afkomstig was/waren uit enig misdrijf,

hebbende hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) van het plegen van

witwassen een gewoonte gemaakt;

artikel 420ter Wetboek van Strafrecht

artikel 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht