Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:8309

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-11-2015
Datum publicatie
17-11-2015
Zaaknummer
KTN-4283846
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

annuleringskosten ogv art 12 CBW-voorwaarden. Ogv uitspraak HvJ NJ 2009/395 en HR ECLI:NL:HR:2013:691 dient ktr ambtshalve te beoordelen of dit beding onredelijk bezwarend is in de zin van de Bijlage bij de Richtlijn 93/13 EEG. Zo ja, volgt vernietiging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/2233
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 4283846 CV EXPL 15-5595

uitspraak: 12 november 2015

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht,

in de zaak in oppositie van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Goossens Meubelen B.V., h.o.d.n. Goossens Wonen & Slapen,

gevestigd te Erp, gemeente Veghel,

eiseres, gedaagde in verzet,

gemachtigde: Seuren van der Vlies van Heijnsbergen gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde],

wonende te Zwijndrecht,

gedaagde, eiser in verzet,

gemachtigde: mr. F.E.R.M. Verhagen.

Partijen worden hierna aangeduid als Goossens en [gedaagde].

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

1) de inleidende dagvaarding van 9 juli 2014, met producties;

2) het tussen partijen onder nummer 3233996 CV EXPL 14-6084 gewezen verstekvonnis van 7 augustus 2014 (hierna: het verstekvonnis);

3) de verzetdagvaarding van 7 juli 2015, met producties;

4) de conclusie van antwoord in oppositie tevens houdende wijziging en vermeerdering van eis, met producties;

5) de conclusie van repliek in oppositie, met productie.

Omschrijving van het geschil

1. De feiten

1.1

[gedaagde] heeft op 22 maart 2013 een barstoel gekocht bij Goossens voor een bedrag van

€ 1.624,00. De stoel zou medio mei 2013 geleverd worden door Goossens.

1.2

De door [gedaagde] ondertekende order vermeldt onderaan de pagina de volgende regel:

“Middels ondertekening verklaart de klant de verkoopwaarden ter inzage ontvangen te hebben.”

1.3

Goossens heeft op 19 september 2013 een brief verstuurd aan [gedaagde] met de volgende -voor zover relevante- inhoud:

“[…]

Vele malen hebben wij contact met u gezocht om concrete leverafspraken te kunnen maken, helaas tot op heden zonder resultaat.

Om uw order uit te leveren hebben wij uw medewerking nodig. Door het ontbreken van medewerking gaan wij ervan uit dat u aanstuurt op een annulering uwerzijds.

Voor de goede orde wijs ik u erop dat u met Goossens wonen en slapen een contract bent aangegaan wat door u ondertekend en bindend is. Ziet u af van de levering en wilt u de order annuleren brengt dit 50% annuleringskosten met zich mee. Voor uw order betekent dit

€ 812,00.

Ik geef u de volgende mogelijkheden:

A: U betaalt het openstaande bedrag […]

B: U annuleert de order en betaalt € 812,00.

[…]”

2. De vordering en het verweer

2.1

Bij de inleidende dagvaarding heeft Goossens gevorderd om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] te veroordelen om aan haar te betalen € 963,89, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 812,00 vanaf 16 juni 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

2.2

Goossens legt nakoming van de overeenkomst aan de vordering ten grondslag. Naast

€ 812,00 aan hoofdsom vordert zij € 30,09 aan rente en € 121,80 aan buitengerechtelijke incassokosten.

2.3

Bij het verstekvonnis is [gedaagde] veroordeeld om aan Goossens te betalen een bedrag van € 963,89, vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW over

€ 812,00 vanaf 16 juni 2014 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede een bedrag van € 641,15 aan proceskosten.

2.4

[gedaagde] heeft bij de verzetdagvaarding gevorderd hem te ontheffen van de bij het verstekvonnis uitgesproken veroordeling, met veroordeling van Goossens in de proceskosten van de verzetprocedure.

Hieraan heeft [gedaagde] inhoudelijk gezien in essentie ten grondslag gelegd dat de verkoopwaarden waarin bepaald zou zijn dat er annuleringskosten verschuldigd zijn niet van toepassing zijn nu hij deze nimmer heeft ontvangen.

2.5

Goossens heeft bij conclusie van antwoord in oppositie aangevoerd dat de verkoopwaarden (een verzamelnaam voor de algemene voorwaarden van Goossens, de CBW voorwaarden en de gebruikersvoorwaarden) zijn overeengekomen danwel dat [gedaagde] deze bekend waren door eerdere aankopen bij Goossens. Artikel 12 van de CBW voorwaarden vermeldt de annuleringskosten.

Daarnaast heeft Goossens de grondslag van haar vordering aangevuld, in die zin dat zij subsidiair nakoming van de overeenkomst vordert. Mochten de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, dan kon [gedaagde] de overeenkomst niet buitengerechtelijk ontbinden zodat deze nog bestaat en [gedaagde] gehouden is zijn betalingsverplichting na te komen.

Beoordeling van het geschil

3.1

De kantonrechter gaat er vanuit dat [gedaagde] tijdig in verzet is gekomen, nu feiten en omstandigheden die tot een ander oordeel dienen te leiden, zijn gesteld noch gebleken.

In zoverre is [gedaagde] ontvankelijk in zijn verzet.

3.2

Partijen twisten over de vraag of [gedaagde] de in artikel 12 van de CBW voorwaarden opgenomen annuleringskosten verschuldigd is.

3.3

Als de kantonrechter er veronderstellenderwijs vanuitgaat dat de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst aan [gedaagde] ter hand zijn gesteld, dan geldt het volgende.

Op de opdrachtbevestiging staat vermeld dat de “verkoopvoorwaarden” van toepassing zijn. Tot deze verkoopvoorwaarden behoren de CBW-voorwaarden.

Artikel 12 lid 1 van die voorwaarden bepaalt dat wanneer een afnemer een gesloten overeenkomst annuleert deze een schadevergoeding verschuldigd is van 30% van hetgeen afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen en dat het percentage 50% bedraagt indien de annulering door de afnemer geschiedt terwijl hij er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel daarvan kan plaatsvinden.

Dit beding heeft Goossens aan haar vordering ten grondslag gelegd. Het betreft een algemene voorwaarde in een consumentenkoopovereenkomst. De kantonrechter dient op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie (o.a. 4 juni 2009, C-243/08, NJ 2009/395) en de Hoge Raad (13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691, RvdW 2013/1060) ook ambtshalve te beoordelen of dit beding onredelijk bezwarend is. Daarbij is het volgende van belang:

- het betreft een beding als bedoeld in artikel 6:237, aanhef en onder i BW, dat wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn;

- de bedongen schadevergoeding bij annulering is hoog (30 of 50%) in verhouding tot de koopsom, waarbij komt dat de schadevergoeding over de koopsom inclusief btw wordt berekend, terwijl moet worden aangenomen dat het contractsbelang voor Goossens exclusief btw is;

- Goossens heeft niet aangevoerd dat bedoelde barstoel speciaal door haar besteld diende te worden anders dan uit haar eigen voorraad en zij heeft niet onderbouwd dat zij schade heeft geleden, laat staan dat zij heeft onderbouwd tot welk bedrag dit is geweest;

- het beding geeft Goossens het exclusieve recht de hoogte van de wegens annulering door de afnemer te betalen schadevergoeding vast te stellen.

Het voorgaande brengt met zich dat Goossens zich beroept op een beding dat onredelijk bezwarend is, althans oneerlijk is in de zin van de Bijlage bij de Richtlijn 93/13 EEG.

3.4

Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 30 mei 2013, C-488/11, NJ 2013/487 (Asbeek Brusse) en de bovenbedoelde jurisprudentie van de Hoge Raad volgt daaruit dat dit beding moet worden vernietigd. Op grond van deze jurisprudentie mag dan immers niet worden volstaan met een matiging van het aan de consument in rekening gebrachte bedrag, maar is de rechter verplicht dat beding voor de consument buiten toepassing te laten.

Dit betekent dat de gevorderde annuleringskosten in geen geval toewijsbaar zijn.

3.5

De subsidiaire vordering tot nakoming kan eveneens niet worden toegewezen. Het is immers Goossens geweest die de onder 1.3 genoemde brief aan [gedaagde] heeft verstuurd en het niet reageren van [gedaagde] op die brief als een annulering heeft beschouwd aangezien zij hem een annuleringsfactuur heeft verzonden en uiteindelijk in rechte heeft betrokken inzake de annuleringskosten. Daarmee is niet verenigbaar dat zij nu nakoming van de overeenkomst vordert, ongeacht of de algemene voorwaarden van toepassing zijn of niet.

3.6

Uit het voorgaande volgt dat noch de gevorderde hoofdsom, noch de vorderingen terzake van buitengerechtelijke kosten en rente toewijsbaar zijn.

3.7

Goossens zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [gedaagde] in de verzetprocedure.

De beslissing

De kantonrechter:

in oppositie

vernietigt het op 7 augustus 2014 tussen Goossens als eiseres en [gedaagde] als gedaagde onder zaaknummer 3233996 CV EXPL 14-6084 door de kantonrechter te Dordrecht gewezen verstekvonnis;

en opnieuw rechtdoende:

wijst af de vorderingen van Goossens;

veroordeelt Goossens in de kosten van de verzetprocedure tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op € 200,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. B.P.M. Weusten en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

745