Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:677

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-01-2015
Datum publicatie
03-02-2015
Zaaknummer
C/10/445365 / HA ZA 14-213
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Overname van deelneming door aandelentransactie en overdracht activa. Diverse te verrekenen posten. Uitleg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/170
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/445365 / HA ZA 14-213

Vonnis van 28 januari 2015

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZONNELUX RAAMDECORATIE B.V.,

gevestigd te Veghel,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HANSA RAAMDECORATIE B.V.,

gevestigd te Veghel,

3. de vennootschap naar buitenlands recht

NEWRAY S.R.O.,

gevestigd te Presov, Slowakije,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. J.P.M. Borsboom,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SUNSHUTTERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde2] ,

gevestigd te Amsterdam,

3. [gedaagde3],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. H.M. Punt.

Partijen zullen hierna Zonnelux c.s. en Sunshutters c.s. genoemd worden. Afzonderlijk zullen partijen Zonnelux, Hansa, Newray, Sunshutters, [gedaagde2] en [gedaagde3] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenvonnis van 20 augustus 2014 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

 • -

  de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte vermeerdering van eis, met producties;

 • -

  productie 2 van Sunshutters c.s.;

 • -

  producties 30 tot en met 33d van Zonnelux c.s.;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie van 28 november 2014.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Zonnelux en Hansa houden zich onder meer bezig met de import van en groothandel in lamellen, jaloezieën, rolgordijnen, vouwgordijnen, raam- en deurhorren en andere raambekledingsproducten.

2.2.

Sunshutters houdt zich onder meer bezig met groot- en detailhandel in binnenluiken. Enig aandeelhouder van Sunshutters is [gedaagde2]. Bestuurder van Sunshutters is [gedaagde3].

2.3.

Sunshutters hield in het kader van haar activiteiten (bijna) 100% van de aandelen in Newray. [gedaagde3] was bestuurder van Newray. Newray hield zich bezig met de productie en verkoop van producten binnen de markt voor zonwering, meer in het bijzonder met de productie en verkoop van zogenoemde 'sunshutters', ook wel 'shutters' genoemd.

2.4.

Op 14 augustus 2012 is een overeenkomst gesloten tussen Zonnelux ('koper'), Sunshutters ('verkoper 1'), [gedaagde2] ('verkoper 2'), Newray ('de Vennootschap') en [gedaagde3] (hierna: de overeenkomst). Bij de overeenkomst heeft Sunshutters onder meer alle aandelen in het geplaatste kapitaal van Newray aan Zonnelux verkocht, alsmede de vordering in rekening-courant van Sunshutters op Newray. [gedaagde2] heeft bij die overeenkomst machines verkocht aan Zonnelux.

2.5.

De overeenkomst vermeldt onder meer het volgende:

'in aanmerking nemende dat:

- Verkoper 1 en Verkoper 2 gezamenlijk ondernemingen exploiteren gericht op de productie en verkoop van Sunshutter en de daarmee verband houdende artikelen en diensten, een en ander in de meest mime zin van het woord, hierna te noemen: 'de Activiteit';

- Verkoper 1 juridisch en economisch eigenaar is van 6.639 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (hierna: 'de Aandelen'), zijnde 100% van het geplaatste aandelenkapitaal in de Vennootschap;

- Verkoper 1 eigenaar is van de Activa en de Rechten met behulp waarvan de Activiteit wordt geëxploiteerd, waaronder - doch niet uitsluitend - de handelsnaam 'Sunshutters' en de Goodwill;

- Verkoper 1 een rekening-courant vordering heeft op de Vennootschap;

- Verkoper 2 eigenaar is van de Amerikaanse machines (hierna te noemen: 'de Machines') zoals gespecificeerd in het als bijlage 1 aan deze Overeenkomst gehechte overzicht, met behulp waarvan de Activiteit wordt geëxploiteerd en welke Machines thans in gebruik zijn bij de Vennootschap;

- Partijen onderhandelingen zijn aangegaan over de overname van de Activa, de Rechten, de Machines en de Aandelen;

- Partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder die overname van de Activa, de Rechten, de Machines en de Aandelen plaats zal vinden, en die overeenstemming wensen vast te leggen in de onderhavige Overeenkomst;

komen overeen als volgt:

Artikel 1 - Definities

1.1

De hieronder geplaatste woorden hebben de daarachter vermelde betekenis, voor zover daaraan op enige plaats in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk een andere betekenis wordt toegekend:

(…)

Activiteit: de door de Vennootschap geleverde diensten, meer specifiek de productie en verkoop van 'Shutters' en daarmee verband houdende artikelen en diensten;

Akte van Cessie: de akte van cessie zoals die als bijlage 3 aan deze Overeenkomst is gehecht;

Balansdatum: 30 juni 2012;

(…)

Inbreuk: een inbreuk op enige door Verkoper 1 en/of Verkoper 2 verstrekte garantie of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Verkoper 1 en/of Verkoper 2 van enige andere verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst;

(…)

Koopprijs: de prijs die Koper aan Verkoper 1 zal betalen voor overname van de Aandelen en de Machines respectievelijk die Koper aan Verkoper 2 zal betalen voor overname van de Activa en de Rechten;

(…)

Overdrachtsdatum: 31 augustus 2012;

Overdrachtsbalans: de balans van de Vennootschap per 30 juni 2012;

(…)

Sunshutter: het door middel van de Activiteit geproduceerde en door de Vennootschap verkochte product, zijnde raamdecoratie, partijen genoegzaam bekend;

Voorraad: de bij de Vennootschap per de Overdrachtsdatum aanwezige voorraad;

Vordering: de rekening-courant vordering van Verkoper 1 op de Vennootschap (bijlage 2).

(…)

Artikel 3 - Koop van de Activa, de Rechten, de Vordering en de Machines

3.1

Koper koopt hierbij van Verkoper 1, die hierbij aan Koper verkoopt: de Activa en de Rechten.

3.2

De Activa omvatten de activa met behulp waarvan Verkoper 1 (mede via de Vennootschap) de Activiteit exploiteert, zijnde:

( a) de handelsnaam 'Sunshutters';

( b) de Goodwill en het Klantenbestand;

( c) de websites, domeinnamen en e-mail adressen zoals opgenomen in bijlage 7.

3.3

De Vordering omvat de vordering in rekening-courant van Verkoper 1 op de Vennootschap, zoals opgenomen in (bijlage 2).

3.4

De Rechten omvatten de rechten van Verkoper 1 voortvloeiende uit de exploitatie van de Activiteit door Verkoper 1 en/of de Vennootschap, waaronder begrepen:

(a) de rechten van Verkoper 1 voortvloeiende uit overeenkomsten en/of relaties met leveranciers

3.5

Alle per de Overdrachtsdatum bestaande en lopende orders zullen worden afgewikkeld door (en voor rekening en risico van) Verkoper 1. Verkoper 1 is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor hetgeen zij heeft geleverd in de markt en heeft afgenomen van leveranciers. Verkoper 1, Verkoper 2 en [gedaagde3] vrijwaren Koper hoofdelijk voor aanspraken van leveranciers en/of afnemers die zien op producten die door Verkoper 1 zijn geleverd en/of afgenomen.

3.6

Verkoper 1 en [gedaagde3] krijgen tot 1 januari 20l5 het recht om voor eigen gebruik tegen een vast tarief van EUR 140,00 (exclusief BTW) per m2 bij de Vennootschap Sunshutter in te kopen. Met 'eigen gebruik' wordt bedoeld: gebruik ten behoeve van de (eigen) renovatieprojecten van Verkoper 1 en/of [gedaagde3], partijen genoegzaam bekend, en/of de afwikkeling van mogelijke (reparatie, garantie en/of retour) claims op Verkoper 1 uit het verleden.

3.7

Met ingang van de Overdrachtsdatum is de Activiteit volledig voor rekening en risico van Koper.

3.8

Koper koopt hierbij van Verkoper 2, die hierbij aan Koper verkoopt: de Machines (bijlage 1).

(…)

Artikel 6 - Koopprijs Aandelen en de Vordering

6.1

De Koopprijs voor de Aandelen en de Vordering bestaat uit twee onderdelen, te weten:

(i) een vast (netto) bedrag van EUR 425.000,00, welk bedrag uiterlijk op de Overdrachtsdatum door Koper zal worden voldaan door middel van telefonische overboeking naar de Derdenrekening, dan wel op een nader door de Notaris 1 aan te wijzen bankrekening;

Notaris 1 zal de Koopprijs zoals bedoeld in dit artikel onvoorwaardelijk houden voor Koper, en pas tot betaling daarvan aan Verkoper 1 over gaan indien Koper schriftelijk heeft bevestigd dat aan de opschortende voorwaarden zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze Overeenkomst is voldaan én overdracht van de Aandelen zal plaatsvinden conform artikel 4 en 7 van deze Overeenkomst. Indien overdracht van de aandelen niet uiterlijk 31 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, zal Notaris 1 de Koopprijs zoals bedoeld in dit artikel uiterlijk op 1 november 2012 terugstorten aan Koper.

(ii) een variabel (bruto) bedrag (earn out) (hierna: 'de Nabetaling') gebaseerd op het aantal door de Vennootschap afgeleverde m2 Sunshutter in de (kalender)jaren 2013 en 2014. Daarbij zullen niet worden meegerekend de door de Vennootschap in de (kalender)jaren 2013 en 2014 afgeleverde m2 Sunshutter uit hoofde van claims en/of reparaties, leveringen aan [gedaagde3] en/of aan [gedaagde3] gelieerde vennootschappen, en de door de Vennootschap in de (kalender)jaren 2013 en 2014 afgeleverde m2 Sunshutter die retour zijn gekomen en/of retour zullen komen.

Per m2 Sunshutter die Koper in de kalenderjaren 2013 en 2014 in Nederland heeft afgeleverd zal Koper aan Verkoper 1 een bedrag van EUR 12,00 (bruto) betalen, met dien verstande dat Koper over de eerste 5.000 m2 Sunshutter per kalenderjaar aan Verkoper 1 geen vergoeding verschuldigd is.

Voorbeeld: bij een door Koper in het kalenderjaar 2013 afgeleverd aantal m2 Sunshutter van 7.000 m2, ontvangt Verkoper 1 van Koper een nabetaling van EUR 24.000,00 (bruto) ((7.000 (m2) - 5.000 (m2)) x EUR 12,00 (bruto)).

Betaling van de Nabetaling zal plaatsvinden uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar en zal door Koper aan Verkoper 1 betaald worden op een nader door Verkoper 1 aan te wijzen bankrekening.

6.2

De Koopprijs van de Aandelen is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat de Voorraad van de Vennootschap per Overdrachtsdatum een waarde vertegenwoordigt van EUR 35.000,00. Partijen zullen op de Overdrachtsdatum (voorafgaand aan de overdracht van de Aandelen) in overleg met elkaar de Voorraad van de Vennootschap waarderen tegen gelijke waarderingsmethoden als voorheen (vgl. bijlage 6).

Indien de waarde van de Voorraad op de Overdrachtsdatum lager is dan EUR 35.000,00, zal het verschil (tussen de daadwerkelijke waarde van de Voorraad en EUR 35.000,00) worden verrekend met de Koopprijs van de Aandelen.

Indien de waarde van de Voorraad op de Overdrachtsdatum hoger is dan EUR 35.000,00 zal Koper het verschil (tussen de daadwerkelijke waarde van de Voorraad en EUR 35.000,00) aan Verkoper 1 vergoeden. Betaling zal in dat geval plaatsvinden binnen 7 (zeven) dagen na vaststelling van de waarde van de Voorraad zoals bedoeld in dit artikel en zal plaatsvinden op een door Verkoper 1 aan te wijzen bankrekening.

6.3

Verkoper 1 zal voor de door haar in de periode 1 juni 2012 tot en met de Overdrachtsdatum aan Koper en de besloten vennootschap Hansa Raamdecoratie B.V. gefactureerde orders (zoals opgenomen in bijlage 9), aan Koper een creditfactuur verstrekken, inhoudende een creditering van EUR 45,00 per gefactureerde m2 Sunshutter. Het volgens dit artikel (6.3) door Verkoper 1 aan Koper te betalen bedrag zal worden verrekend met de Koopprijs van de Aandelen.

6.4

Ter vermijding van misverstand: in de Koopprijs van de Aandelen is mede begrepen de koopprijs voor de Vordering van Verkoper 1 op de Vennootschap zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Overeenkomst (te weten EUR 144.021,62).

(…)

Artikel 9 - Garanties

9.1

Verkoper 1 en Verkoper 2 garanderen Koper (ieder voor zich) dat de navolgende verklaringen per Overdrachtsdatum juist en volledig zijn:

(…)

(f) Aan Koper zijn alle gegevens, feiten en omstandigheden verstrekt, die Verkoper 1 en Verkoper 2 redelijkerwijs dienden te verstrekken teneinde Koper in staat te stellen een oordeel te vormen over de overname van de Activa, de Rechten en de Machines daarmee van de Activiteit en de hoogte van de te betalen koopsom. Het verstrekken van deze gegevens ontslaat Verkoper 2 echter in geen enkel opzicht van haar verplichtingen uit hoofde van de in dit artikel bedoelde garanties.

(…)

9.2

Verkoper 1 garandeert aan en staat er jegens Koper en de Vennootschap voor in dat de volgende garanties per de datum van de ondertekening van deze Overeenkomst alsmede per de Overdrachtsdatum juist, volledig en niet misleidend zijn:

(…)

( c) door de algemene vergadering van aandeelhouder van de Vennootschap zijn geen besluiten genomen tot uitgifte van aandelen, uitkering van reserves, verlening van opties op aandelen of winstrechten anders dan weergegeven in de Overdrachtsbalans per 30juni 2012;

( d) de aan Koper verstrekte (financiële) informatie, is correct en compleet en geeft een volledig, juist en getrouw beeld van de financiële positie van de Vennootschap;

(…)

( h) het eigen vermogen van de Vennootschap bedraagt per de Balansdatum tenminste EUR 9.672,00;

( i) de Vennootschap heeft sedert de datum van de Overdrachtsbalans haar activiteiten op normale wijze verricht en er zijn geen materiele negatieve wijzigingen opgetreden in de activiteiten, activa, passiva of vooruitzichten van de Vennootschap;

(…)

(1) Verkoper 1 heeft aan Koper alle informatie verstrekt (en dus niets verzwegen) die een prudent koper zou willen vernemen vóór hij toetreedt tot een koopovereenkomst als de onderhavige, en die informatie is volledig en juist;

( m) de Overdrachtsbalans per 30 juni 2012 volledig en juist is;

(…)

( o) sedert de datum van de Overdrachtsbalans hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de positie, zowel financieel als anderszins, van de Vennootschap die haar vermogen of in het algemeen haar onderneming, eigendommen en/of financiële positie materieel nadelig hebben beïnvloed of kunnen beïnvloeden;

(…)

( r) er bestaan behoudens de Vordering (welke door Verkoper 1 wordt overgedragen aan Koper) geen vorderingen op de Vennootschap;

(…)

9.4

In geval van aansprakelijkheid van Verkoper 1 en/of Verkoper 2 uit hoofde van het bepaalde in deze Overeenkomst is Koper gerechtigd de claim ter zake te verrekenen met alle verplichtingen die Koper heeft, of mocht krijgen, jegens Verkoper 1 en/of Verkoper 2, waaronder de (mogelijke) verplichting van Koper tot betaling van de Nabetaling en de (mogelijke) verplichting van Koper tot betaling op grond van artikel 6.2 van deze Overeenkomst.

Artikel 10 - Claims en schadeloosstelling

10.1

In geval van een inbreuk op enige door Verkoper 1 en/of Verkoper 2 verstrekte garantie of in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Verkoper 1 en/of Verkoper 2 van enige andere verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst is Verkoper 1 en/of Verkoper 2 aansprakelijk voor de door Koper en/of de Vennootschap geleden schade. Verkoper 1 en/of Verkoper 2 zal Koper of de Vennootschap, zulks ter uitsluitende keuze van Koper, schadeloos stellen.

(…)

10.3

De schadevergoeding welke door Verkoper 1 en/of Verkoper 2 aan Koper en/of de Vennootschap uit hoofde van artikel 9 verschuldigd is, omvat mede de door Koper en/of de Vennootschap gemaakte kosten ter voorkoming, beperking en/of vaststelling van de schade, waaronder in alle gevallen begrepen de redelijkerwijs te berekenen kosten van de door Koper en/of de Vennootschap ingeschakelde externe adviseurs en (proces)kosten.

(…)

Artikel 11 - Hoofdelijke verbondenheid Verkoper 2 en [gedaagde3]

11.1

Verkoper 2 verbindt zich als hoofdelijk mede schuldenaar (niet zijnde borg) voor alle verplichtingen van Verkoper 1 en [gedaagde3] jegens Koper uit hoofde van deze Overeenkomst, tot een maximum van EUR 450.000,00.

11.2

[gedaagde3] verbindt zich als hoofdelijk mede schuldenaar (niet zijnde borg) voor alle verplichtingen van Verkoper 1 en Verkoper 2 jegens Koper uit hoofde van deze Overeenkomst, tot een maximum van EUR 450.000,00.

(…)

Artikel 15 - Informatie

15.1

Verkoper 1 en Verkoper 2 verklaren dat zij alle informatie aan Koper hebben verstrekt die voor Koper van belang zou kunnen zijn bij het aangaan van deze Overeenkomst en de in deze overeenkomst gesloten transactie en dat deze informatie juist is, waardoor Koper een volledig beeld heeft gekregen van de toestand van de Activa, de Rechten en de Aandelen.

15.2

Verkoper 1, Verkoper 2 en [gedaagde3] zullen alles nalaten wat, ook op termijn, van negatieve invloed kan zijn op de waarde of de exploitatie van de Activiteit door Koper.

(…)

Artikel 18 - Volledige Overeenkomst

18.1

Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van door alle Partijen ondertekende stukken.

18.2

Deze Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de onderhavige transactie(s) en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke Partijen ter zake hebben gemaakt.

(…)

Artikel 21 - Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2

Partijen onderkennen dat slechts op de juridische levering van de Aandelen Slowaaks recht van toepassing is.

21.3

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn (inclusief claims van Koper, Verkoper 1 en Verkoper 2 uit hoofde van de in deze Overeenkomst verstrekte garanties en claims van Koper, Verkoper 1 en Verkoper 2 uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming), zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam (Nederland).

(…).

2.6.

De als bijlage 3 achter de overeenkomst opgenomen akte van cessie, welke is ondertekend door Zonnelux (de cessionaris), Sunshutters (de cedent) en Newray (de vennootschap), vermeldt het volgende:

'in aanmerking nemende dat:

- de Cedent op basis van een tussen de Cedent en de Vennootschap bestaande rekening-courant verhouding, partijen genoegzaam bekend, een vordering heeft op de Vennootschap (hierna: 'de Vordering');

- de Cedent bij overeenkomst, partijen genoegzaam bekend, de door haar gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap heeft verkocht aan de Cessionaris;

- de Cedent tegen die achtergrond de Vordering wenst te verkopen en over te dragen aan de Cessionaris, die bereid is deze cessie te aanvaarden;

- partijen de gemaakte afspraken met betrekking tot deze cessie wensen vast te leggen in deze akte/ overeenkomst (hierna: 'de Overeenkomst');

komen overeen als volgt:

1. De Cedent verkoopt en draagt hierbij in eigendom aan de Cessionaris over, gelijk de Cessionaris koopt en aanvaardt in eigendom van de Cedent: de Vordering.

2. De Koopsom van de Vordering is inbegrepen in het door de Cessionaris aan de Cedent betaalde bedrag van EUR 425.000,00 waarin is opgenomen, voorraad Newray 35.000 euro (art. 6.2), rekening courant 144.021,62 euro (art. 3.3) en restant overname som Newray 245.978,38 euro, voor de aandelen in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap en is derhalve heden door de Cessionaris aan de Cedent voldaan, waarvoor de Cedent aan de Cessionaris hierbij kwijting verleent.

3. De Cedent en de Cessionaris doen hierbij mededeling van de deze cessie aan de Vennootschap. De Vennootschap verklaart hierbij dat aan haar mededeling van deze cessie is gedaan.

4. De Cedent garandeert het bestaan, de omvang, de aard, de juistheid en de volledigheid van de Vordering en verklaart dat zij ten aanzien van de Vordering alle informatie aan de Cessionaris heeft verstrekt die een prudent koper van de Vordering zou willen ontvangen.

5. Partijen doen hierbij afstand van hun eventuele recht deze overeenkomst (partieel) te ontbinden, te vernietigen en/of eventuele verplichtingen uit deze Overeenkomst op te schorten. levens doen partijen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om na overdracht van de Vordering aanpassing van de Overeenkomst te vorderen op grond van het bepaalde in artikel 6:23 0 BW.

6. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Veghel, juli 2012'

2.7.

In de afrekening van de notaris is de koopprijs als volgt gespecificeerd:

 koopprijs deelneming Newray S.R.O. € 1,19

 koopprijs vordering Newray S.R.O. € 144.021,62

 koopprijs machines Newray S.R.O. (inclusief BTW) € 29.750,00

 koopprijs goodwill Newray S.R.O. € 280.978,38

2.8.

De overdracht van de aandelen, de vordering en de machines heeft plaatsgevonden op 31 augustus 2012 (hierna: de overdrachtsdatum).

3 Het geschil

in conventie

3.1.

Zonnelux c.s. vorderen, na vermeerdering van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. Sunshutters c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan Zonnelux te betalen een bedrag van € 86.918,05, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente, over de hoofdsom vanaf de vervaldatum, althans vanaf de dag der dagvaarding;

b. Sunshutters c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan Zonnelux te betalen de werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, nader op te maken bij staat, subsidiair een bedrag van € 1.210,00 aan buitengerechtelijke incassokosten;

c. Sunshutters c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding, inclusief de nakosten (ten bedrage van € 131,00, en € 199,00 inclusief betekening aan Sunshutters c.s.) voor het geval Sunshutters c.s. niet op de eerste vordering betalen overeenkomstig het dictum van het ten deze te wijzen vonnis.

3.2.

Sunshutters c.s. voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vorderingen, met hoofdelijke veroordeling - uitvoerbaar bij voorraad - van Zonnelux c.s., althans Zonnelux, in de kosten van de procedure, inclusief nasalaris, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van het te wijzen vonnis.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Sunshutters c.s. vorderen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Zonnelux te gebieden om binnen drie dagen na betekening van het te wijzen vonnis jegens Sunshutters volledig rekening en verantwoording af te leggen over het aantal door Zonnelux verkochte, althans afgeleverde, sunshutters in het kalenderjaar 2013 in Nederland, onder het overleggen van alle administratieve stukken die hierop betrekking hebben, inclusief onderliggende bewijsstukken (zoals leveringsbonnen, facturen en betaalbewijzen), zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag dat Zonnelux in strijd handelt met dit gebod, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,00, althans een in goede justitie te bepalen dwangsom en maximum;

2. Zonnelux te veroordelen om aan Sunshutters te betalen al hetgeen haar op grond van artikel 6.1 sub (ii) van de koopovereenkomst toekomt, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke kosten;

3. Zonnelux te veroordelen om aan Sunshutters te betalen een bedrag van € 54.946,27, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente;

4. Zonnelux c.s. hoofdelijk, althans Zonnelux, te veroordelen in de kosten van deze procedure (inclusief nasalaris), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van het te wijzen vonnis.

3.5.

Zonnelux c.s. voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vorderingen van Sunshutters, met veroordeling - uitvoerbaar bij voorraad - van Sunshutters in de kosten van het geding.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

Inleiding

4.1.

Tegen de vermeerdering van eis is geen bezwaar gemaakt. De vermeerdering van eis is niet in strijd met de eisen van een goede procesorde. Derhalve zal de rechtbank beslissen over de onder 3.1 weergegeven vorderingen, zoals deze na eisvermeerdering luiden.

4.2.

Zonnelux c.s. hebben gesteld dat Hansa en Newray voor zover noodzakelijk aan Zonnelux op de voet van het bepaalde in artikel 7:414 BW last hebben gegeven om de vorderingen op Sunshutters op eigen naam te incasseren. Dat Zonnelux daartoe gerechtigd is, is door Sunshutters c.s. niet weersproken. Daarom zal de rechtbank in conventie hierna slechts Zonnelux als eisende partij noemen.

4.3.

De te onderscheiden vorderingen van Zonnelux en de daartegen gevoerde verweren, zal de rechtbank hierna per onderwerp behandelen.

De vorderingen met betrekking tot de rekening-courant verhouding Sunshutters-Newray

4.4.

Zonnelux grondt de op de rekening-courantverhouding tussen Sunshutters en Newray betrekking hebbende vorderingen op schending door Sunshutters van de verstrekte garanties met betrekking tot de waarde van die aan Zonnelux gecedeerde vordering. Zonnelux stelt daartoe het volgende.

4.5.

Sunshutters heeft aan Zonnelux de rekening-courant vordering van Sunshutters op Newray verkocht voor € 144.021,62. De ratio van de koop en verkoop van de vordering was dat Sunshutters na de overdrachtsdatum geen bestuurder en aandeelhouder meer zou zijn van Newray. Daarom wilde Sunshutters haar vordering uit rekening-courant op Newray betaald krijgen bij verkoop van de aandelen. Zonnelux zou de vordering tegen nominale waarde kopen. Volgens de door Sunshutters verstrekte informatie bedroeg de nominale waarde € 144.021,62. In de akte van cessie heeft Sunshutters het bestaan, de omvang, de aard en de volledigheid van de vordering gegarandeerd. Voorts heeft zij in die akte verklaard dat zij ten aanzien van de vordering alle informatie aan Zonnelux heeft verstrekt die een prudent koper van de vordering zou willen ontvangen. Enige tijd na overdracht van de aandelen heeft Zonnelux de cijfers van Newray over 2013 in orde gemaakt. Op dat moment bleek dat de vordering niet € 144.021,62 bedroeg, maar slechts € 97.560,97.

4.6.

De schade voor Zonnelux bedroeg € 46.460,65. Dat bedrag betreft grotendeels de kosten van goederen die Sunshutters tussen de balansdatum en de overdrachtsdatum via Newray aan zich heeft laten uitleveren tegen verrekening in rekening-courant. In het bedrag zit echter ook nog een boekhoudkundige correctie van omstreeks € 3.500,00. Deze is door de accountant doorgevoerd omdat de aansluiting van de rekening-courant niet helemaal klopte. De correctie vindt zijn grond in een periode die ligt voor de overdrachtsdatum. Op grond van artikel 10 van de overeenkomst is Sunshutters gehouden het door Zonnelux genoemde schadebedrag te vergoeden.

4.7.

Sunshutters voert daartegen het volgende aan.

4.8.

In de koopovereenkomst wordt zowel bij de definities in artikel 1 als in artikel 3.3 voor de vordering verwezen naar bijlage 2. In die bijlage is te zien dat de vordering op 30 juni 2012 (balansdatum) een bedrag van € 144.021,62 beliep. Sunshutters heeft nooit een garantie afgegeven over de (minimale) hoogte van de vordering per overdrachtsdatum (31 augustus 2012). Sunshutters heeft zich slechts verplicht tot verkoop van een vordering uit hoofde van een rekening-courantverhouding, waarvan partijen de koopsom hebben vastgesteld op een bedrag van € 144.021,62 (stand per balansdatum).

4.9.

Het spreekt voor zich dat zich in de rekening-courantstand tussen balansdatum en overdrachtsdatum wijzigingen voordoen. Omdat de koopprijs van de vordering is bepaald op basis van de stand op balansdatum, komen wijzigingen na balansdatum in beginsel voor rekening en risico van Zonnelux. Indien Zonnelux met Sunshutters had willen overeenkomen dat niet de balansdatum, maar de overdrachtsdatum leidend zou zijn voor de hoogte van de vordering, dan had Zonnelux dat moeten bedingen. Voor Sunshutters bestond er geen verplichting om de rekening-courant na de balansdatum te bevriezen op een bedrag van € 144.021,62.

4.10.

Zonnelux verwijt Sunshutters ten onrechte dat zij voor de door Newray geleverde goederen heeft betaald door verrekening in rekening-courant. Voor het eigen vermogen van Newray maakt het geen verschil of Sunshutters een bedrag stort op de bankrekening van Newray of dat haar rekening-courant vordering op Newray afneemt met een zelfde bedrag. In beide gevallen wordt betaald voor de uitgeleverde goederen. Het verschil betreffende in de rekening-courant geboekte facturen betreft omstreeks € 42.000,00. De daarnaast door Zonnelux gestelde correctie van omstreeks € 4.000,00 van de accountant omdat de rekening-courant niet zou aansluiten, is volstrekt niet toegelicht.

4.11.

Dat de rekening-courant op de overdrachtsdatum op een lager bedrag stond dan op de balansdatum is feitelijk onjuist. De rekening-courant stond op de overdrachtsdatum juist op een aanmerkelijk hoger bedrag dan € 144.021,62. In de rekening-courant was inmiddels een door Sunshutters ten behoeve van Newray in Canada bestelde partij hout geboekt. Sunshutters heeft daar 20% op betaald. Voor de resterende 80% bestond een vordering van het Canadese bedrijf op Sunshutters. Vanaf het moment van het plaatsen van de bestelling, was het hout voor risico van Sunshutters. Om die reden is de partij direct in rekening-courant geboekt tussen Newray en Sunshutters. Het restant van de vordering van het Canadese bedrijf, dat wil zeggen de resterende 80%, had Sunshutters nog moeten betalen. Kennelijk heeft Zonnelux dat bedrag betaald, maar dat was niet de bedoeling.

4.12.

Met haar vordering ter zake van de rekening-courant miskent Zonnelux bovendien dat partijen hebben beoogd om een integrale onderneming over te dragen en niet om aandelen over te dragen en een daarvan losstaande vordering. Indien Sunshutters Zonnelux zou moeten compenseren ter zake van de lagere waarde van de vordering op Newray, zou Sunshutters per saldo een lager bedrag voor de overgedragen onderneming ontvangen dan zij mocht verwachten.

4.13.

De rechtbank oordeelt hierover als volgt.

4.14.

Beide partijen beroepen zich op de inhoud van de overeenkomst. Bij uitleg van de bepalingen uit overeenkomsten als de onderhavige komt het aan op de zin die partijen daaraan in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De bewoordingen van de uit te leggen passages zijn uiteraard niet zonder betekenis; onder omstandigheden kan ook daaraan een beslissende betekenis toekomen.

4.15.

De rechtbank is van oordeel dat uit de inhoud van de overeenkomst en de akte van cessie niet anders kan worden afgeleid dan dat de nominale waarde van de door Sunshutters aan Zonnelux te cederen vordering op Newray € 144.021,62 diende te bedragen. Overeengekomen was dat de vordering van Sunshutters op Newray ten bedrage van € 144.021,62 (de stand per balansdatum) voor dat bedrag door Zonnelux, de nieuwe aandeelhouder van Newray, van Sunshutters zou worden overgenomen. Het bestaan en de omvang van de vordering werden uitdrukkelijk door Sunshutters gegarandeerd. Dat bracht mee dat Sunshutters inderdaad gehouden was die vordering - in haar woorden - 'te bevriezen'; dat wil zeggen na de balansdatum geen bedragen meer in rekening-courant te (laten) boeken in de verhouding tussen Sunshutters en Newray.

4.16.

Dat de overdrachtsdatum afweek van de balansdatum doet er niet aan af dat het bestaan en de omvang van de over te dragen vordering door Sunshutters werden gegarandeerd. Juist is dat partijen niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat een eventueel verschil in waarde van de vordering per overdrachtsdatum ten opzichte van de balansdatum zou worden verrekend. Naar het oordeel van de rechtbank mocht Zonnelux er echter van uitgaan dat de genoemde nominale waarde door Sunshutters werd gegarandeerd. Indien de overeenkomst zou worden uitgelegd in de door Sunshutters bepleite zin, dat wil zeggen dat het Sunshutters tussen balansdatum en overdrachtsdatum vrij stond om willekeurig welke hoeveelheid goederen van Newray af te nemen en in rekening-courant te laten verrekenen, zouden de door Sunshutters aan Zonnelux verstrekte garanties zonder betekenis zijn. Dan had Sunshutters de waarde van de over te dragen vordering zelfs kunnen terugbrengen tot nihil.

4.17.

De rechtbank acht derhalve evident dat het Sunshutters op grond van de inhoud van de gemaakte afspraken niet vrij stond om tussen de balansdatum en de overdrachtsdatum nog een bedrag van omstreeks € 42.000,00 in rekening-courant te laten verrekenen ter zake van goederen die zij in die periode door Newray aan zich had laten leveren.

4.18.

De stelling van Sunshutters dat het eigen vermogen van Newray niet afnam door het aan Sunshutters leveren van goederen tegen verrekening in rekening-courant, is juist. Dat is echter niet relevant. Door een dergelijke verrekening nam weliswaar het eigen vermogen van Newray niet af, maar Zonnelux werd daardoor rechtstreeks benadeeld. Immers, door die verrekening in rekening-courant zag zij de waarde van de door haar overgenomen vordering op Newray afnemen met het verrekende bedrag, terwijl zij de eerder vastgestelde nominale waarde voor die vordering diende te betalen. In feite liet Sunshutters op die wijze Zonnelux aan Newray betalen voor de door Sunshutters van Newray afgenomen goederen.

4.19.

Het verweer van Sunshutters dat de rekening-courant met Newray per overdrachtsdatum op een hoger bedrag stond dan € 144.021,62 omdat zij inmiddels in Canada een partij hout had besteld ten behoeve van Sunshutters, kan haar evenmin baten. Door Sunshutters is erkend dat niet zij, maar Zonnelux c.s. de kosten van die bestelde partij hout volledig hebben gedragen. De reeds door Sunshutters betaalde 20% is nadien verrekend. De resterende 80% is rechtstreeks door Zonnelux c.s. voldaan. Dat het oorspronkelijk mogelijk wel de bedoeling van Sunshutters was dat zij de kosten van die bestelde partij hout voor haar rekening zou nemen, doet daar niet aan af. Nu Sunshutters die kosten feitelijk niet voor haar rekening heeft genomen, en evenmin Zonnelux c.s. heeft gecompenseerd voor het feit dat zij die kosten voor hun rekening hebben genomen, kan Sunshutters niet betogen dat de factuurbedragen ter zake van die partij hout dienen te worden opgeteld bij de rekening-courant vordering van haar op Newray per overdrachtsdatum.

4.20.

Dat ook denkbaar was geweest om de vordering in rekening-courant op een hoger bedrag te stellen en Sunshutters de partij hout uit Canada te laten betalen, is voor de beoordeling van de financiële verhoudingen niet relevant. Immers, dan zou er weliswaar een hogere vordering in rekening-courant van Sunshutters op Newray zijn geweest, maar dan zou Sunshutters ook daadwerkelijk zelf de Canadese derde hebben moeten betalen voor de aan Newray te leveren partij hout. Dan zou zij dus niet Zonnelux hebben moeten betalen, maar de Canadese derde. Het financiële eindresultaat zou per saldo niet anders zijn geweest. Relevant is slechts dat in dat geval geen sprake zou zijn geweest van schending door Sunshutters van de garantie dat de door haar over te dragen vordering op Newray een bepaalde waarde had. Gelet op hetgeen de rechtbank over de kosten zal beslissen, is dat gegeven echter niet relevant omdat het geen praktische consequenties heeft voor de beslissingen op de overige vorderingen en de daartegen gevoerde verweren.

4.21.

Het verweer van Sunshutters dat partijen hebben beoogd een integrale onderneming over te dragen en niet om aandelen over te dragen en een daarvan losstaande vordering, kan Sunshutters evenmin baten. Dat partijen hebben beoogd om 'een integrale onderneming' over te dragen, is niet tegenstrijdig met het overdragen van de aandelen, activa (inclusief machines) en de vordering. Daarmee werd in de beleving van partijen immers de integrale onderneming, althans 'de Activiteit', overgedragen. Opmerking verdient in dit verband nog dat de vordering op Newray (niet van Newray) in die zin een bijzonder element in de transactie vormde, dat die juist niet tot het vermogen van Newray behoorde. Sunshutters wenste die vordering op Newray echter voor de nominale waarde over te dragen omdat zij na de transactie geen zeggenschap meer zou hebben in Newray. Zij wenste - uiteraard - niet het risico te lopen dat in de toekomst zou blijken dat Newray die vordering niet zou kunnen voldoen en daarvoor geen verhaal (meer) zou bieden. Wat partijen volgens de tekst van de overeenkomst zijn overeengekomen, komt neer op overdracht van de onderneming plus overdracht van de vordering. Zoals eerder weergegeven, komt het bij uitleg van de bewoordingen die zijn gebruikt bij het opstellen van de bepalingen in een overeenkomst als de onderhavige aan op de zin die partijen daaraan in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het gaat derhalve niet alleen om wat Sunshutters verwachtte, maar ook om hetgeen zij redelijkerwijs van Zonnelux mocht verwachten en wat Zonnelux redelijkerwijs van haar mocht verwachten. Sunshutters heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd die een uitleg kunnen rechtvaardigen die in feite voorbijgaat aan de inhoud van de overeenkomsten. Op een dergelijke interpretatie hoefde Zonnelux eenvoudigweg niet bedacht te zijn. De over de overdracht van de aandelen, activa en vordering gemaakte en vastgelegde afspraken dienen partijen in beginsel gewoon na te komen. Dat Sunshutters mogelijk achteraf spijt heeft van die afspraken en/of van mening is dat het voor haar toch gunstiger was geweest om de overdrachtsdatum en de balansdatum gelijk te laten vallen, rechtvaardigt, wat daar ook van zij, niet dat de gemaakte afspraken thans alsnog anders worden uitgelegd dan de tekst en strekking van de overeenkomsten meebrengen.

4.22.

Uit de stellingen van partijen begrijpt de rechtbank dat Sunshutters tussen de balansdatum en de overnamedatum een bedrag van omstreeks € 42.000,00 - dat bedrag is door Sunshutters zelf genoemd - ter zake van door Newray aan Sunshutters geleverde goederen ten onrechte heeft laten verrekenen in rekening-courant. De vordering van Zonnelux met betrekking tot dit onderdeel bedraagt weliswaar € 46.460,65, maar over dat bedrag is ter comparitie door Zonnelux medegedeeld dat daar ook in is begrepen een door de accountant toegepaste boekhoudkundige correctie in verband met de aansluiting van de rekening-courant. Nu de stelling over die boekhoudkundige correctie en de precieze omvang van die correctie onvoldoende is uitgewerkt en niet adequaat is gedocumenteerd door Zonnelux, kon Sunshutters daartegen geen gemotiveerd verweer voeren en kan de rechtbank daar niet over oordelen. Daarom zal de rechtbank ter zake van dit onderdeel van de vorderingen alleen toewijzen het in ieder geval door Sunshutters verschuldigde bedrag van € 42.000,00. Hetgeen ter zake van dit onderdeel van de vorderingen meer is gevorderd door Zonnelux (€ 4.460,65), zal de rechtbank bij gebreke van een voldoende (duidelijke) onderbouwing van de zijde van Zonnelux afwijzen.

Vorderingen met betrekking tot de afwikkeling van lopende orders

4.23.

De vorderingen met betrekking tot de afwikkeling van lopende orders grondt Zonnelux op overeenkomst. Daartoe stelt zij het volgende. Partijen hebben voorzien dat er na de overdrachtsdatum een periode zou zijn van 31 augustus 2012 tot en met 31 december 2012 dat afwikkeling van orders nog (deels) via Sunshutters zou lopen. Daarover hebben partijen afspraken gemaakt. Die leiden tot een aantal over en weer te verrekenen posten. Bij dagvaarding stelt Zonnelux dat dit per saldo, na verrekening op grond van het bepaalde in artikel 9.4 van de overeenkomst, leidt tot een vordering van haar op Sunshutters van € 40.178,33, opgebouwd uit de volgende posten:

 1. In de periode 31 augustus 2012 tot en met 31 december 2012 heeft Sunshutters op haar bankrekening diverse betalingen ontvangen die toekomen aan Zonnelux. Dit betreft een totaalbedrag van € 85.746,12 (inclusief BTW).

 2. Op grond van artikel 6.3 van de overeenkomst is Sunshutters gehouden een bedrag van € 17.484,44 (inclusief BTW) te crediteren op door haar aan Zonnelux en Hansa toegestuurde facturen.

 3. In de periode na de overdrachtsdatum heeft Zonnelux op de voet van artikel 3.6 van de overeenkomst in opdracht en voor rekening van Sunshutters diverse shutters geleverd aan Sunshutters. Uit dien hoofde is Sunshutters aan Zonnelux een bedrag verschuldigd van € 30.512,47 (inclusief BTW).

 4. In de periode na de overdrachtsdatum heeft Hansa in opdracht en voor rekening van Sunshutters diverse onderdelen/producten geleverd voor een bedrag van € 1.458,72 (inclusief BTW).

 5. In de periode rond de overdrachtsdatum zijn door Sunshutters en Zonnelux diverse aanbetalingen ontvangen. Uit hoofde van deze aanbetalingen heeft Sunshutters per saldo aanspraak op een bedrag van € 5.132,30 (inclusief BTW).

 6. Uit hoofde van diverse leveringen na de overdrachtsdatum door Sunshutters aan Zonnelux heeft Sunshutters (de dagvaarding vermeldt abusievelijk 'Koper') aanspraak op een bedrag van € 7.961,82 (inclusief BTW).

 7. In de periode na de overdrachtsdatum heeft Sunshutters nog diverse kosten gedragen die voor rekening van Zonnelux komen. Uit hoofde van deze kosten heeft Sunshutters aanspraak op een bedrag van € 72.918,61 (inclusief BTW).

 8. Op de overdrachtsdatum bedroeg de voorraadpositie van Newray € 44.010,61. Uit hoofde van artikel 6.2 van de overeenkomst heeft Sunshutters aanspraak op een bedrag van € 9.010,61 (te weten: € 44.010,61 - € 35.000,00).

4.24.

Sunshutters voert daartegen het volgende aan.

ad i, ii, iii, iv, v en vi De posten onder i, iii, iv, v en vi erkent Sunshutters als juist. Met betrekking tot de post onder ii heeft zij het aanvankelijk gevoerde verweer ter comparitie ingetrokken.

ad vii De post onder vii dient in de visie van Sunshutters nog te worden aangevuld met een betaling van € 5.140,16 die Sunshutters op 3 december 2012 heeft verricht. Sunshutters voert aan dat zij die betaling in opdracht van Zonnelux heeft verricht aan een derde.

ad viii De post onder viii erkent Sunshutters deels als juist. Voor de berekening van de vergoeding die aan Zonnelux toekomt, is in haar visie echter niet de fysiek aanwezige voorraad, maar de bedrijfseconomische voorraad van belang. Sunshutters voert daarover het volgende aan. Voor de overdrachtsdatum heeft Sunshutters een partij hout besteld bij Glen Oak Lumber Somerset Division. Op deze bestelling heeft zij op 28 augustus 2012 een bedrag van USD 17.842,36 (zijnde 20% van het aankoopbedrag) aanbetaald. Op de overdrachtsdatum was deze partij hout weliswaar niet fysiek aanwezig, maar Sunshutters liep op de overdrachtsdatum over het volledige bedrag van deze bestelling al wel het bedrijfseconomische risico. Daarom behoort het volledige bedrag van deze post (USD 89.212,00) te worden betrokken in de verrekening van het verschil tussen de werkelijke waarde van de voorraad en de overeengekomen gefixeerde waarde van € 35.000,00.

4.25.

De rechtbank oordeelt hierover als volgt.

4.26.

De posten onder i, ii, iii, iv, v en vi zijn niet (meer) in geschil. Deze zullen in de verrekening met betrekking tot dit onderdeel van de vorderingen worden betrokken.

4.27.

Het met betrekking tot de post onder vii gevoerde verweer faalt.

4.28.

Ter comparitie is gebleken dat de betaling van € 5.140,16 een betaling aan 'Eagle' betrof. Eagle was een relatie van Zonnelux die de particuliere markt voor sunshutters in Nederland zou gaan bedienen in plaats van Sunshutters. De achtergrond daarvan was dat Zonnelux, anders dan voorheen Sunshutters, niet rechtstreeks levert aan particulieren. Zonnelux levert via detailhandelaren. Het bedrag van € 5.140,16 had betrekking op betalingen die op de rekening van Sunshutters hadden plaatsgevonden, maar die aan Eagle toekwamen. Eagle ondervond inmiddels financiële problemen. Tegen die achtergrond heeft Zonnelux Sunshutters verzocht om het aan Eagle toekomende bedrag aan Eagle te betalen. Sunshutters heeft aangevoerd dat zij die betaling nooit aan Eagle zou hebben verricht als Zonnelux daar niet op zou hebben aangedrongen. Sunshutters heeft nader toegelicht dat Eagle het bedrijf is van iemand die in het verleden als zzp-er voor Sunshutters heeft gewerkt. Exclusief voornoemd bedrag van € 5.140,16 had Sunshutters in haar visie nog € 9.000,00 van Eagle te vorderen. Sunshutters wenste het door haar aan Eagle verschuldigde bedrag te verrekenen.

4.29.

De rechtbank is van oordeel dat uit die stellingen van Sunshutters, wat daar ook van zij, niet valt af te leiden dat Zonnelux Sunshutters heeft opgedragen om het bedrag van € 5.140,16 voor rekening en risico van Zonnelux aan Eagle over te maken. Indien Sunshutters het door haar ontvangen bedrag dat voor Eagle was bestemd meende te kunnen verrekenen met vorderingen die zij had op Eagle, dan had zij dat aan Zonnelux moeten mededelen. Zij had kunnen weigeren om het bedrag aan Eagle over te maken, dan wel Sunshutters erop kunnen wijzen dat zij slechts bereid was het bedrag voor rekening en risico van Zonnelux aan Eagle over te maken. Dat Zonnelux er bij Sunshutters op heeft aangedrongen om Eagle te betalen, betekent - bij gebreke van daarover gemaakte afspraken - niet dat Sunshutters daarmee een vordering op Zonnelux kreeg ter hoogte van dat bedrag. Ter zake van eventuele vorderingen die Sunshutters op Eagle heeft, zal zij Eagle moeten aanspreken. Zonnelux is daarvoor niet aansprakelijk.

4.30.

Het met betrekking tot de post onder viii gevoerde verweer acht de rechtbank ook ongegrond.

4.31.

Sunshutters heeft weliswaar vóór de overdrachtsdatum een partij hout ten behoeve van Newray besteld, maar die partij was nog niet geleverd en evenmin betaald. Uiteindelijk heeft Sunshutters ook niet betaald voor die partij. Evenmin is gesteld of gebleken dat de kosten ter zake van die partij hout reeds in de boekhouding van Newray waren verwerkt.

4.32.

Van een relevante vermogensverschuiving zou sprake kunnen zijn indien de kosten van de aan Newray te leveren partij hout voor rekening van Sunshutters zouden komen. Behoudens de aanbetaling van 20% heeft Sunshutters ter zake van de door haar ten behoeve van Newray bestelde partij hout echter niets betaald. De aanbetaling van 20% die door Sunshutters was gedaan, is nadien door Zonnelux c.s. met Sunshutters verrekend. De bestelde partij hout is derhalve uiteindelijk op geen enkele wijze ten laste van Sunshutters gekomen.

4.33.

De stelling van Sunshutters dat zij over de bestelde partij hout vanaf het moment van bestelling bedrijfseconomisch risico heeft gelopen, is niet relevant. Er hebben zich geen bedrijfseconomische risico's ten laste van Sunshutters gerealiseerd, althans daarover is niets gesteld of gebleken.

4.34.

De ratio van het verrekenen van de waarde van de voorraad op een bepaalde peildatum is dat de aanwezige voorraad een waarde vertegenwoordigt. Indien er meer of minder voorraad is dan uit de boekhouding blijkt, heeft dat invloed op de waarde van de onderneming. Dan dient in zoverre een verrekening plaats te vinden. De bestelde partij hout speelt in dit verband geen rol. Tegenover die (toekomstige) voorraad staat immers een betalingsverplichting. Dan dient men ofwel rekening te houden met zowel de bestelde voorraad als met de daarmee in verband staande vordering van de derde die betreffende voorraad zal leveren, of met geen van beide. Het laatste is in het kader van de toe te passen verrekeningen het eenvoudigste en dat is hier - voor zover de rechtbank het kan beoordelen - op correcte wijze geschied. Indien ter zake van de bestelde partij hout een vordering van de derde op Newray zou zijn opgenomen in de boekhouding zou Sunshutters de garantie van artikel 9.2 onder r van de overeenkomst hebben geschonden en zou zij op die grond dat bedrag hebben moeten vergoeden. Dan had die vordering echter kunnen worden verrekend met de waarde van die partij hout.

4.35.

Het saldo van de posten onder 4.23 onder i tot en met viii bedraagt € 40.178,41. De rechtbank zal derhalve het gevorderde bedrag van € 40.178,33 toewijzen.

Vermeerdering van eis

4.36.

Bij akte houdende vermeerdering van eis heeft Zonnelux gesteld dat zij op 3 april 2014 per abuis nog een bedrag van € 279,07 aan Sunshutters heeft betaald. Dat bedrag komt in de visie van Sunshutters in mindering op de post die is genoemd onder 4.23 onder vi. Op die grond heeft Zonnelux haar vordering vermeerderd met € 279,07.

4.37.

Sunshutters heeft tegen deze aanvullende vordering van € 279,07 geen verweer gevoerd. Dat bedrag zal worden toegewezen.

Kosten

4.38.

Zonnelux vordert vergoeding van de werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, nader op te maken bij staat, subsidiair vergoeding van een bedrag van € 1.210,00 aan buitengerechtelijke incassokosten. Zonnelux grondt deze vordering op artikel 10.3 van de koopovereenkomst. Deze bepaling vermeldt dat de schadevergoeding welke Sunshutters en/of [gedaagde2] aan Zonnelux en/of Newray uit hoofde van artikel 9 verschuldigd is mede omvat de door Zonnelux en/of Newray gemaakte kosten ter voorkoming, beperking en/of vaststelling van de schade, waaronder begrepen de redelijkerwijs te berekenen kosten van de door Zonnelux en/of Newray ingeschakelde externe adviseurs en (proces)kosten. Zonnelux stelt dat zij aanzienlijke kosten heeft moeten maken. Bij dagvaarding stelt Zonnelux dat de hoogte van deze kosten nog niet bekend is, maar dat deze in ieder geval € 5.000,00 belopen en dat deze te zijner tijd door haar zullen worden gespecificeerd. Subsidiair vordert Zonnelux buitengerechtelijke incassokosten 'conform rapport Voorwerk II'.

4.39.

Sunshutters c.s. voeren aan dat de kosten die Zonnelux vordert op grond van artikel 10.3 van de overeenkomst alleen betrekking kunnen hebben op gestelde schade en derhalve niet op de vordering van Zonnelux ter zake van de afwikkeling van orders na overdrachtsdatum of de voorraad. Ter voorkoming of beperking van schade heeft Zonnelux in de visie van Sunshutters c.s. niets gedaan. Ter vaststelling van schade heeft Zonnelux naar het oordeel van Sunshutters c.s. evenmin kosten gemaakt, noch externe adviseurs moeten inschakelen. De werkzaamheden die wel zijn verricht betreffen volgens Sunshutters c.s. instructie van de zaak zoals omschreven in artikel 241 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

4.40.

In het licht van de gemotiveerde betwisting door Sunshutters c.s. dat Zonnelux buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel 10.3 van de overeenkomst heeft gemaakt, heeft Zonnelux die stelling niet voldoende onderbouwd. Daarbij is mede van belang dat de afwikkeling van de overeenkomst vooral bewerkelijk lijkt te zijn geworden doordat partijen een soort overgangsperiode overeen kwamen gedurende welke partijen bedragen voor elkaar ontvingen, dan wel betalingen deden die de ander aangingen. Voor zover complicaties samenhangende met die overgangsperiode voor Zonnelux tot extra kosten hebben geleid, valt niet in te zien waarom die kosten voor rekening van Sunshutters c.s. zouden dienen te komen.

4.41.

Zonnelux heeft evenmin voldoende onderbouwd dat ter incasso van haar vordering op Sunshutters c.s. verrichtingen hebben plaatsgevonden, anders dan die ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie van de zaak. Ter zake van dergelijke verrichtingen kan Zonnelux ingevolge artikel 241 Rv geen aanspraak maken op vergoeding op grond van artikel 6:96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijke Wetboek (BW). In zoverre zijn alleen de regels betreffende proceskosten van toepassing.

4.42.

Voor zover Zonnelux geacht moet worden een vergoeding van werkelijk gemaakte proceskosten te hebben bedongen, zal de rechtbank die kosten op grond van artikel 242 Rv ambtshalve matigen tot hetgeen Sunshutters c.s. verschuldigd zijn op grond van het liquidatietarief. Daarover wordt beslist onder het kopje 'proceskosten'.

Rente

4.43.

Zonnelux vordert vermeerdering van het in hoofdsom toe te wijzen bedrag met de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente, vanaf 'de vervaldatum', althans vanaf de dag der dagvaarding.

4.44.

Over de rentevordering van Zonnelux oordeelt de rechtbank als volgt.

4.45.

De ingestelde vorderingen hebben ten dele het karakter van een vordering tot schadevergoeding. Zonnelux vordert immers vergoeding van schade in verband met een gestelde schending van afgegeven garanties. Er is in zoverre geen sprake van een door Zonnelux aan Sunshutters gefactureerd bedrag. Van een 'vervaldatum' is in zoverre evenmin sprake. De overige vorderingen betreffen verrekeningen van een groot aantal posten. Dat over het positieve saldo ten gunste van Zonnelux wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW verschuldigd is, kan uit de stellingen van Zonnelux niet worden afgeleid. De rechtbank zal daarom, conform hetgeen subsidiair is gevorderd, over de per saldo toe te wijzen hoofdsom de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW toewijzen vanaf de dag van dagvaarding (14 februari 2014).

Hoofdelijkheid

4.46.

Zonnelux stelt dat op grond van artikel 11 van de overeenkomst [gedaagde2] en [gedaagde3] als hoofdelijk medeschuldenaar verbonden zijn voor alle (betalings)verplichtingen van Sunshutters jegens Zonnelux.

4.47.

Sunshutters c.s. benadrukken dat de hoofdelijke verbondenheid van [gedaagde2] en [gedaagde3] alleen geldt voor verplichtingen uit de koopovereenkomst en niet voor de gepretendeerde onrechtmatige gedragingen van Sunshutters.

4.48.

De rechtbank zal Sunshutters c.s. hoofdelijk veroordelen tot betaling. De grondslag onrechtmatige daad is door Zonnelux slechts subsidiair aan een deel van haar vorderingen ten grondslag gelegd. Betreffende vorderingen worden echter op grond van de primaire grondslag toegewezen.

Samenvattend

4.49.

Hetgeen hiervoor is overwogen, brengt mee dat Sunshutters c.s. hoofdelijk zullen worden veroordeeld om aan Zonnelux te voldoen € 42.000,00 + € 40.178,33 + € 279,07=

€ 82.457,40, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 14 februari 2014.

4.50.

Het vonnis zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

Proceskosten

4.51.

Sunshutters c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten. Deze worden aan de zijde van Zonnelux tot het moment van deze uitspraak begroot op:

 dagvaarding € 77,52

 griffierecht € 1.892,00

 salaris advocaat (2 punten x tarief € 894, 00) € 1.788,00

Totaal € 3.757,52

4.52.

De nakosten zullen in overeenstemming met de vordering worden toegewezen. Sunshutters c.s. zullen hoofdelijk worden veroordeeld in de nakosten ten bedrage van € 131,00 zonder betekening en € 199,00 inclusief betekening, het laatste mits Sunshutters c.s. 14 dagen na aanschrijving de tijd hebben gehad om alsnog in der minne aan het gewezen vonnis te voldoen.

in reconventie

De vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording

4.53.

Sunshutters grondt haar vordering tot het door Zonnelux afleggen van rekening en verantwoording op de koopovereenkomst, althans op de eisen van redelijkheid en billijkheid. Zonnelux is in de visie van Sunshutters verplicht de gegevens te verschaffen op basis waarvan kan worden berekend op welke nabetaling ingevolge artikel 6.1 sub (ii) van de overeenkomst Sunshutters jegens Zonnelux aanspraak kan maken.

4.54.

Zonnelux c.s. voeren aan dat uit het bepaalde in artikel 6.1 sub (ii) van de overeenkomst volgt dat de aanspraak van Sunshutters op nabetaling verband houdt met het aantal door Newray afgeleverde m2 sunshutter. Zonnelux c.s. voeren voorts aan dat zij bereid zijn inzage te geven in het aantal door Newray in 2013 en 2014 afgeleverde m2 sunshutter. Zonnelux c.s. hebben in dit verband als producties 17 en 18 bij conclusie van antwoord een overzicht met een uitdraai uit de administratie van Newray verschaft, alsmede een verklaring van de directie van Newray waarin de directie verklaart dat de verschafte gegevens juist en volledig zijn. Zonnelux c.s. hebben er ter comparitie op gewezen dat Newray na de overname door Zonnelux minder m2 sunshutters heeft afgeleverd dan toen zij nog een dochteronderneming van Sunshutters was. Dat is volgens Zonnelux c.s. het gevolg van het feit dat Zonnelux niet rechtstreeks levert aan particulieren. Weliswaar zou Eagle dat deel van de activiteiten van Sunshutters in Nederland overnemen, maar de realiteit is dat door Eagle slechts een beperkte omzet wordt gerealiseerd. Zonnelux c.s. hebben zich bereid verklaard om ook de - eerst ter comparitie - door Sunshutters c.s. verzochte jaarrekening en winst en verliesrekening van Newray aan Sunshutters te beschikking te stellen. Uit de boekhoudkundige stukken blijkt in de visie van Zonnelux c.s. zonneklaar dat een lagere omzet is geboekt. Omdat minder dan 5.000 m2 omzet per jaar is geboekt, is Zonnelux ingevolge artikel 6.1 sub (ii) van de overeenkomst geen nabetaling verschuldigd, aldus Zonnelux c.s.

4.55.

De rechtbank zal de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording afwijzen. Gesteld noch gebleken is dat Zonnelux c.s. relevante informatie omtrent de aantallen door Newray in de kalenderjaren 2013 en 2014 afgeleverde m2 sunshutter heeft achtergehouden en/of niet bereid was of is inzage in de relevante boekhoudkundige gegevens te verstrekken. Door Sunshutters c.s. is ter comparitie erkend dat het inderdaad best mogelijk is dat de omzet van Newray geringer is geweest dan gedurende de periode dat Newray dochteronderneming van Sunshutters was. Sunshutters wenst dat niettemin te kunnen controleren. Tegelijkertijd is het echter niet haar wens om in dat kader aanzienlijke kosten te maken, bijvoorbeeld door de rechtbank daartoe een deskundige te laten benoemen. Het zou in de visie van Sunshutters c.s. voldoende kunnen zijn als Zonnelux officiële cijfers zou verstrekken zoals de jaarrekening met verlies en winstrekening van Newray. Nu Zonnelux c.s. ter zitting desgevraagd direct hebben toegezegd ook die gegevens nog aan Sunshutters te zullen verstrekken, terwijl gesteld noch gebleken is dat zij daartoe eerder niet bereid waren, bestaat er geen aanleiding om Zonnelux te gebieden op straffe van een te verbeuren dwangsom nader rekening en verantwoording af te leggen.

De vordering om Zonnelux te veroordelen tot het verrichten van de nabetaling

4.56.

De stelling dat Zonnelux ingevolge artikel 6.1 sub (ii) van de overeenkomst een nabetaling aan Sunshutters verschuldigd is, hebben Sunshutters c.s. niet onderbouwd, althans niet anders dan door te verwijzen naar de tekst van de overeenkomst. Zonnelux daarentegen heeft in deze procedure, in reactie op de stellingen van Sunshutters c.s., rekening en verantwoording afgelegd ter zake van het aantal in 2013 en 2014 door Newray afgeleverde m2 sunshutter en in dat kader relevante stukken in het geding gebracht op basis waarvan voldoende aannemelijk is te achten dat zij ingevolge de overeenkomst geen nabetaling aan Sunshutters verschuldigd is. Nu Sunshutters deze vordering in het licht van de gemotiveerde en gedocumenteerde betwisting door Zonnelux niet voldoende heeft onderbouwd, zal deze worden afgewezen.

De vordering om Zonnelux te veroordelen tot betaling van € 54.946,27

4.57.

Deze vordering van Sunshutters c.s. heeft betrekking op de tussen partijen te verrekenen posten waarover in conventie is beslist. In de visie van Sunshutters c.s. resteerde een door Zonnelux aan Sunshutters te betalen saldo. Uit hetgeen in conventie is overwogen en beslist, vloeit voort dat die visie onjuist is. Deze vordering zal derhalve worden afgewezen.

Proceskosten

4.58.

Sunshutters c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten. Deze worden aan de zijde van Zonnelux - de voreringen waren in feite slechts tegen haar gericht - tot het moment van deze uitspraak begroot op:

 Salaris advocaat (2 punten x tarief € 894, 00) € 1.788,00

4.59.

De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4.60.

Ter zake van de nakosten hebben Zonnelux c.s. in reconventie geen vordering ingesteld. Dat brengt mee dat de rechtbank daarover in reconventie geen uitspraak zal doen.

5 De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1.

veroordeelt Sunshutters c.s. hoofdelijk, des dat de een door te betalen ook de anderen bevrijdt, om aan Zonnelux te betalen een bedrag van € 82.457,40 (zegge: tweeëntachtigduizend vierhonderdzevenenvijftig euro en veertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119 BW daarover vanaf 14 februari 2014 tot de dag van voldoening,

5.2.

veroordeelt Sunshutters c.s. hoofdelijk, des dat de een door te betalen ook de anderen bevrijdt, in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Zonnelux bepaald op € 3.757,52,

5.3.

veroordeelt Sunshutters c.s. hoofdelijk, des dat de een door te betalen ook de anderen bevrijdt, in de na de uitspraak nog vallende kosten (de nakosten), aan de zijde van Zonnelux bepaald op € 131,00 aan salaris voor de advocaat en verhoogd met € 68,00 ingeval van betekening, waarbij die verhoging slechts verschuldigd is indien Sunshutters c.s. 14 dagen na aanschrijving de tijd hebben gehad om in der minne aan dit vonnis te voldoen,

5.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst af het meer of anders gevorderde,

in reconventie

5.6.

wijst de vorderingen af,

5.7.

veroordeelt Sunshutters c.s. hoofdelijk, des dat de een door te betalen ook de anderen bevrijdt, in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Zonnelux bepaald op € 1.788,00,

5.8.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bouwman en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2015.
[1729/2148]