Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:3380

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-05-2015
Datum publicatie
13-05-2015
Zaaknummer
C/10/472013 / KG ZA 15-282
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De door de Gemeente gegeven motivering op één van de subgunningscriteria bevat aperte inhoudelijke onjuistheden.

Dit brengt met zich mee dat de ingediende inschrijvingen op dit punt moeten worden herbeoordeeld door een nieuw – door de Gemeente – in ter stellen commissie.

Van partijdigheid van de Gemeente is binnen deze aanbestedingsprocedure niet gebleken.

Wetsverwijzingen
Aanbestedingswet 2012
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Aanbesteding 2015/127
JAAN 2015/157 met annotatie van mr. L.C.E. van der Wal
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/472013 / KG ZA 15-282

Vonnis in kort geding van 6 mei 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELINDUS-ISIT B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

advocaat mr. M.J.J.M. Essers en mr. P.H.L.M. Kuypers,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE ROTTERDAM,

zetelend te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. J.M. Dijkman-Uulders,

en

de besloten vennootschap

VOSKO NETWORKING B.V.,

gevestigd te Gouda,

tussenkomende partij,

advocaat mr. M.A. de Jong.

Partijen zullen hierna Telindus, de Gemeente en Vosko genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding d.d. 16 maart 2015;

 • -

  de incidentele conclusie tot tussenkomst, subsidiair voeging;

 • -

  de producties van Telindus;

 • -

  de producties van Vosko;

 • -

  de pleitaantekeningen van mr. P.H.L.M. Kuypers;

 • -

  de pleitaantekeningen van mr. J.M. Dijkman-Uulders;

 • -

  de pleitnotities van mr. M.A. de Jong.

1.2.

Partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 21 april 2015.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

De Gemeente heeft op 7 november 2014 een Europese openbare aanbesteding gehouden met betrekking tot het leveren van netwerkcomponenten (hierna: de aanbesteding). Het voorwerp van de aanbesteding is een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor levering, onderhoud op bestaande en nieuwe apparatuur en optionele dienstverlening voor een periode van maximaal 4 jaar. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en kan tweemaal, telkens voor een periode van één jaar, worden verlengd. Op de aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving.

2.2.

Telindus heeft ook ingeschreven op de aanbesteding van ICT hardware server en storage van de Gemeente, die tegelijk heeft plaatsgevonden. Binnen deze aanbesteding werden dezelfde subgunningscriteria wat betreft kwaliteit uitgevraagd.

2.3.

In het bij de aanbesteding behorende Beschrijvend document (hierna: het Beschrijvend document) staat, voor zover hier relevant, het volgende:

“......

1. Inleiding

1.1.

Aanbestedende dienst

......

1.3.2.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor de levering, onderhoud op bestaande en nieuwe apparatuur en optionele dienstverlening op het gebied van netwerkcomponenten voor de gemeente Rotterdam per

1 januari 2015.

......

1.3.3.

Scope en omvang van de raamovereenkomst

De aanbesteding betreft het leveren van netwerkcomponenten en het onderhoud op de bestaande en nieuwe apparatuur.

......

3 Beoordelingsmethodiek

De beoordeling van de inschrijvingen geschiedt in twee stappen aan de hand van de op het aanbestedingsplatform gestelde selectie- en gunningscriteria.

3.2.

Stap 2: Gunning

De inschrijvingen worden, na beoordeling op de selectie-eisen, beoordeeld aan de hand van de minimumeisen terzake de inschrijving (paragraaf 3.2.2) en de subgunningscriteria. Beoordeeld wordt op basis van het gunningscriterium te weten de economisch meest voordelige inschrijving.

......

3.2.2.

Subgunningscriteria

De beoordeling geschiedt op basis van de ‘Value for Money’ methodiek. In deze methodiek wordt het totaal aantal behaalde punten op het onderdeel subgunningscriterium kwaliteit gedeeld door de totaalprijs van het subgunningscriterium prijs (P) x 1.000.000 Dit resulteert in een ‘kwaliteit per prijs eenheid’. De formule is derhalve:

(subgunningscriterium kwaliteit / subgunningscriterium prijs (P)) maal 1.000.000

Ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling van de inschrijvingen kan op het onderdeel subgunningscriterium kwaliteit maximaal 1.000 punten worden gescoord.

De beoordeling vindt plaats op basis van de volgende onderdelen:

Nr.

Subgunningscriteria Kwaliteit

Max.

Puntentoekenning

KG-1

Overgangsplan

300

KG-2

Probleemoplossend vermogen

350

KG-3

Server Level Agreement (SLA)

350

Totaal

1.000

De inschrijver dient op het subgunningscriterium een antwoord te geven op volgorde van het

gevraagde in paragraaf 3.2.3, zonder verdere verwijzingen. De beoordeling vindt plaats op de wijze zoals omschreven in paragraaf 3.2.4.

3.2.3.

Beoordeling kwaliteit

KG-1 Overgangsplan

(maximaal 4 pagina’s A4, lettertype Arial, enkelzijdig, enkele regelafstand.)

U dient een overgangsplan van deze opdracht te beschrijven. U dient o.a. in te gaan op de volgende onderwerpen:

 1. De inschrijver dient te beschrijven hoe de opstart van de dienstverlening na gunning zal worden georganiseerd. Daaruit moet, middels een stappenplan, af te leiden zijn welke activiteiten plaatsvinden om een zo geruisloos mogelijke overgang van de huidige opdrachtnemer naar de organisatie van de (eventuele) nieuwe opdrachtnemer te bewerkstelligen. De verschillende activiteiten dienen in een projectgerichte planning zichtbaar te worden gemaakt.

 2. Omschrijft de overgang van de transitie van de bestaande soft- en hardware wat nu in onderhoud bij de huidige leverancier naar de Inschrijver.

 3. Beschrijft de door u te voeren in- en externe communicatie gedurende de opstartperiode.

 4. Geef een beschrijving van de onderkende risico’s inclusief te nemen tegenmaatregelen, impact en kans dat het risico voordoet.

De Inschrijver beschrijft in het overgangsplan de onderwerpen in volgorde en onder vermelding van het nummer zoals gevraagd. Het plan wordt beoordeeld op de mate waarin u concreet blijk geeft de opdrachtgever zoveel mogelijk en op een zo efficiënt mogelijke wijze te zullen ontzorgen. Daarbij dient u rekening te houden met de doelstellingen van deze aanbesteding zoals geformuleerd paragraaf 1.3.2. van dit beschrijvend document.

Daarnaast wordt beoordeeld op de volledigheid van de beantwoording van de gestelde vragen. Hoe beter het plan aansluit bij de genoemde doelstellingen en inzichtelijker uw overgangsplan is en hoe meer u biedt dan het minimaal gestelde uit het bestek, hoe hoger cijfer u krijgt.

KG-2 Probleemoplossend vermogen

(maximaal 3 pagina’s A4, lettertype Arial, enkelzijdig, enkele regelafstand

Middels casuïstiek geeft u aan hoe de onderstaande casussen worden opgelost hierin zijn onderstaande punten verwerkt.

 1. Probleemanalyse

 2. Aanpak, organisatie en communicatie

 3. Voorgestelde oplossingsrichting(en)

 4. Risico- en escalatiemanagement

Casus 1

Na de levering van meerdere switches/routers blijken deze spontaan een reload uit te voeren. Het interval is onduidelijk en ook niet te achterhalen. Dit kan liggen aan de software en/of aan de hard-ware. De aanbieder meldt dit aan bij u als leverancier. Hoe gaat u met dit probleem om en hoe gaat u in het algemeen om met klachtenafhandeling?

Casus 2

Ten tijde van een belangrijke project is er met spoed extra draadloze capaciteit nodig. Door een samenloop van omstandigheden komt de aanbieder 4 weken voor de oplevering van het project erachter dat de capaciteit niet aanwezig is. De aanbieder komt ten minste 20 accespoints en een uitbreiding op de draadloze controller tekort. Installatie duurt voor de interne ICT-dienst ten minste 7 volle werkdagen. Het project uitstellen is geen optie. Hoe pakt u een dergelijke vraag op en wat is een mogelijke oplossing?

De inschrijver beantwoordt de casuïstiek op basis van de hierboven genoemde punten 1 t/m 4.

Het plan wordt beoordeeld op de mate waarin u concreet blijk geeft de opdrachtgever zoveel mogelijk en op een zo efficiënt mogelijke wijze te zullen ontzorgen. Hoe duidelijker uit uw antwoord blijkt dat u in staat bent de in de casussen gestelde problemen op een snelle en efficiënte manier op te lossen met een minimale verstoring van de dienstverlening van opdrachtgever naar de eindgebruiker toe, hoe hoger de score.

……

3.2.4.

Beoordeling kwaliteit

De beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria vindt plaats op een schaal van 0 t/m 10. Per subgunningscriterium en per inschrijver wordt een score van 0, 2, 4, 6, 8 of 10 gegeven op basis van onderstaande tabel. Tussenliggende cijfers worden niet toegekend. Het cijfer 10 is het hoogst haal-bare cijfer. Er worden alleen hele cijfers toegekend door de individuele beoordelingscommissieleden.

Omschrijving

Rapport

cijfer

Uitmuntend beantwoord, wat gevraagd en aangereikt is aan informatie wordt door de inschrijver meer dan de gestelde vragen beantwoord en de informatie oogt betrouwbaar, open, transparant, creatief en vooruitstrevend en biedt aanzienlijke meerwaarde middels praktijkvoorbeelden.

10

Goed beantwoord, wat gevraagd en aangereikt is aan informatie wordt door de inschrijver volledig beschreven en biedt meerwaarde.

8

Voldoende beantwoord, wat gevraagd en aangereikt is aan informatie komt neutraal terug in de beschrijving van de inschrijver, dit biedt geen meerwaarde.

6

Onvoldoende beantwoord, wat gevraagd en aangereikt is aan informatie wordt door de inschrijver deels beschreven, belangrijke elementen ontbreken en inhoudelijk niet geheel relevant.

4

Slecht beantwoord, wat gevraagd en aangereikt is aan informatie wordt door de inschrijver sporadisch beschreven, te onvolledig, niet transparant en inhoudelijk niet relevant.

2

Geen antwoord, wat gevraagd en aangereikt is aan informatie komt geheel niet terug in de beschrijving van de inschrijver.

0

De beoordelingscommissie beoordeelt de inschrijvingen ieder afzonderlijk waarna de definitieve score door consensus tot stand komt.

Na toekenning van het definitieve rapportcijfer wordt het aantal punten bepaald door het maximaal aantal punten te vermenigvuldigen met het behaalde rapportcijfer en te delen door 10. De totaalscore worden afgerond op twee decimalen.

Het beoordelingsteam bestaat uit vijf personen: de verantwoordelijke teamleider, medewerker netwerkbeheer, technische adviseur en materiedeskundigen vanuit andere disciplines.

De inkoopadviseur begeleidt het team hierin.

……

2.4.

In het door Telindus ingediende Overgangsplan ten behoeve van KG-1 staat, voor zover hier relevant, het volgende:

“……

1. Opstart dienstverlening

Transitiemanager

Bij gunning wordt de dienstverlening opgestart conform afspraak. Om de dienstverlening goed en naadloos ingeregeld te krijgen wijzen wij functionarissen toe en voeren wij een aantal activiteiten uit. De eerste activiteit op de lijst is het toewijzen van een transitiemanager. De overgang behandelen wij als een op zichzelf staand project en zal daarom worden geleid door een Telindus projectmanager/ transitiemanager. De toegewezen transitiemanager is PRINCE2Practitioner gecertificeerd en heeft ruime ervaring in het managen van soortgelijke trajecten als voor u van toepassing is. De transitie-manager zal direct zijn team samenstellen, de scope verifiëren en een interne kick off houden. Hij is voor u het primaire aanspreekpunt voor de overgang en verantwoordelijk voor het managen van de scope/ activiteiten planning die bij de start van de overgang aan u wordt voorgelegd ter goedkeuring.

In Figuur 1 op pagina 2 zijn de minimaal uit te voeren activiteiten van het projectplan benoemd. Onderstaand geven wij een korte beschrijving van de eerste belangrijke stappen.

……

3 Communicatieplan

(…)

De Telindus transitiemanager is verantwoordelijk om bij de start van de overgang het communicatie-plan te bespreken en te borgen dat de communicatielijnen voor een ieder die betrokken is bij de transitie duidelijk en begrepen zijn. De transitiemanager rapporteert aan de Stuurgroep per mail en via meetings bij gemeente Rotterdam on site. Om de transitie zo naadloos mogelijk te laten zijn, is het belangrijk dat communicatie SMART is en plaatsvindt tussen de juiste personen. In het communicatieplan staan de namen, telefoonnummers, e-mailadressen en functies beschreven van alle betrokkenen.

(…) Wij stellen voor om voor de overgang een stuurgroep samen te stellen waarin de belanghebbende partijen in vertegenwoordigd zijn. (…) Onze Transitiemanager is verantwoordelijk voor de communicatie Telindus intern en is het centrale aanspreekpunt voor gemeente Rotterdam, huidige leverancier en eventuele andere derde partijen.

Uit ervaring weten we dat communicatie tussen de huidige leverancier en opdrachtgever onvermijde-lijk is. Het is echter van belang de transitiemanager mee te nemen in deze communicatie om waar nodig gemeente Rotterdam maximaal te kunnen ontzorgen.

……”

2.5.

Bij brief d.d. 16 februari 2015 schrijft de Gemeente aan Telindus, voor zover hier relevant, het volgende:

“……

Uw aanbieding van 16 januari 2015 in het kader van de aanbesteding “De beste leverancier van netwerkcomponenten voor Rotterdam”, met als kenmerk 2014.S&D.1.003, is door ons aan de hand van de selectie- en gunningscriteria nauwgezet beoordeeld.

Op basis van deze beoordeling is de gemeente Rotterdam voornemens de opdracht aan Vosko Networking B.V. te gunnen.

In deze brief willen wij met u de resultaten delen die u met uw aanbieding heeft behaald ten opzichte van de inschrijver waaraan wij voornemens zijn de opdracht te gunnen. In bijgaande tabel zijn dan ook de scores terug te vinden. Tevens kunt u onze motivering teruglezen op de door u behaalde scores. Daar waar u de maximale score heeft behaald wordt de score niet verder toegelicht.

Hieronder geven wij een korte toelichting per subgunningscriterium m.b.t. de behaalde punten.

Tabel

Criterium

Maximaal te

behalen

aantal punten

Vosko Networking B.V.

Telindis-ISIT B.V.

Kwaliteit

300

60

120

350

140

70

350

210

140

Totaal

1.000

410

330

Commercieel

CG-1

€ 773.282,55

€ 734.095,31

Totaalscore

VFM score

530,21

449,53

Rangschikking

1

2

KG-1. Overgangsplan.

De relatie naar projectmanagement wordt goed gemaakt, opstart van de overgang goed beschreven, een stappenplan ontbreekt echter. Het is alleen onduidelijk wie het primaire aanspreekpunt is. Telindus heeft goed begrepen wat er gevraagd wordt en beschrijft een methode waarin zij de gemeente Rotterdam kan ontzorgen. Het gebruik mogen maken van hun ESD Lab is een pluspunt.

De transitie wordt minimaal beschreven, dat de transitiemanager tijdens de overgang het aanspreek-punt is. Het Communicatieplan is kort maar duidelijk. Overlegvormen en frequentie worden niet benoemd, wel wordt aangegeven aan dat de transitiemanager ons waar nodig kan ontzorgen. Alleen is onduidelijk, in geval van probleem, wie wij moeten bellen. Het is niet helder wie precies de communicatie doet met de derde partij die Telindus inschakelt, zij willen ons hierin ontzorgen maar hoe dat halen wij niet het document. Op deze KG scoort Tenindus hoger dan Vosko.

KG-2. Probleemoplossend vermogen

Met betrekking tot Casus I.

Aanpak, organisatie en communicatie is summier beschreven met andere hoofdstuk namen. Probleemanalyse kunnen wij niet uit het stuk herleiden, ook de voorgestelde oplossingsrichting(en) zijn wederom niet uit het stuk te herleiden.

Het risico- en escalatiemanagement wordt genoemd maar geen kans, impact en tegenmaatregelen.

Met betrekking tot Casus 2.

Aanpak, organisatie en communicatie is iets beter beschreven dan in casus I maar weer met andere hoofdstuk namen. Er staat een mooi schema over hun projectaanpak echter aanpak, organisatie en communicatie worden eigenlijk niet beschreven maar d.m.v. een schema. De probleemanalyse en voorgestelde oplossingsrichting kunnen wij niet uit het stuk herleiden.

Risico- en escalatiemanagement wordt niet beschreven behalve dan het adviseren over actie om de risico’s te minimaliseren.

In het algemeen is de opbouw helemaal niet zoals gevraagd. Zowel de oorspronkelijke uit het BD als de aanpassingen in de NVI zijn niet toegepast. Uitwerking is slecht en geeft geen indruk over hoe Telindus omgaat met problemen. Telindus lijkt niet begrepen te hebben wat wij als beantwoording zochten. Vosko heeft meer punten gekregen hoewel ook deze beschrijving niet volledig was maar wel beter dan van Telindus.

KG-3. Service Level Agreement (SLA)

Configuratiemanagement wordt kort beschreven, wijziging kunnen door Telindus of door ons worden doorgegeven. De cmdb wordt periodiek gearchiveerd. Capaciteitsbeheer wordt ingevuld door gebruik te maken van threshold. Hoe dit wordt bereikt en gemonitord staat niet beschreven. Incidentmanagement wordt uitgebreid beschreven met een tabel waarin reactietijden worden weergegeven. Binnen incidentmanagement heeft Telindus een aantal diensten (remote support, on-site etc) afhankelijk van het incident. Tenlindus geeft een definitie aan van beschikbaarheid.

Preventief onderhoud wordt kort beschreven. Telindus vult dit in d.m.v. een lead engineer die een aantal activiteiten heeft. Deze zijn oa, trend analyse, aanbevelingen etc. Als dit beter was uitgelegd had dit meer punten opgeleverd.

Met betrekking tot een product strategie was deze kort toegelicht waarin Tellindus aangeeft met veel verschillende leveranciers/fabrikanten te werken. Een strategie richting de gemeente Rotterdam konden wij niet uit het tekst halen.

Het onderwerp pro-activiteit wordt goed uitgelegd. Zaken zoals alleen contact opnemen als het zinvol is. Ook de prijs komt terug, wel op een andere manier dan bedoeld is maar ze maken een duidelijke koppeling naar beheerkosten en cost of ownership. Dit wordt wel beperkt door het gekozen assortiment, wat ze zelf aangeven. Met pro activiteit wordt ook gedoeld op verbeteringen aan huidige producten, welke ze in overleg met gemeente Rotterdam doorvoeren. Nieuwe ontwikkelingen worden doorgenomen met de beheerders van de gemeente Rotterdam. Account management en klachtenafhandeling wordt minimaal beschreven echter wel conform het gevraagde.

Vosko heeft dit criterium beter beschreven waardoor de gemeente Rotterdam beter en efficiënter wordt ontzorgd en daardoor meer punten heeft gekregen.

……”

2.6.

Op verzoek van Telindus heeft de Gemeente bij brief van 11 maart 2015 haar beoordeling nog nader gemotiveerd. In deze brief staat, voor zover hier relevant, het volgende:

“……

De beoordeling van het subgunningscriterium kwaliteit heeft plaatsgevonden aan de hand van de drie onderwerpen die zijn opgenomen in paragraaf 3.2.3 van het beschrijvend document (“KG-1 Overgangsplan”, “KG-2 Probleemoplossend vermogen”, en “KG-3 Een SLA”). In het beschrijvend document is voorts opgenomen dat de beoordeling van de kwaliteitsaspecten plaatsvindt op een schaal van 0 t/m 10 waarbij geldt hoe concreter de beschrijving en/of beantwoording van de drie kwaliteitsaspecten blijk geeft van een zo efficiënt mogelijke ontzorging van de opdrachtgever en diens medewerkers, hoe hoger de score. Voor het Overgangsplan kunnen maximaal 300 punten worden behaald. Er kunnen maximaal 1.000 punten worden behaald. Deze punten worden toegekend aan de hand van de tabel in het beschrijvend document:

Omschrijving

Rapportcijfer

Uitmuntend beantwoord

10 punten

Goed beantwoord

8 punten

Voldoende beantwoord

6 punten

Onvoldoende beantwoord

4 punten

Slecht beantwoord

2 punten

Geen antwoord

0 punten

KG-1 Overgangsplan

De opstart van de overgang is door Telindus goed beschreven, waarbij de relatie met projectmanagement goed wordt gelegd. In het overgangsplan ontbreekt echter het gevraagde stappenplan. Telindus heeft goed begrepen wat de Gemeente van de opdrachtnemer vraagt en beschrijft concreet waarin zij de gemeente Rotterdam kan ontzorgen. Het gebruik mogen maken van het ESD Lab is daarbij een pluspunt.

De transitie van de huidige leverancier naar Telindus wordt minimaal beschreven. Er wordt beschreven dat de transitiemanager tijdens de overgang het aanspreekpunt is.

De interne communicatie is kort maar duidelijk beschreven in het Communicatieplan. Hoewel overlegvormen en de frequentie van overleg niet worden benoemd, wordt wel aangegeven dat de transitiemanager de Gemeente waar nodig kan ontzorgen. Onduidelijk is wie de Gemeente in geval van problemen kan bellen en wie het primaire aanspreekpunt is. Ook is niet goed duidelijk wie de communicatie doet met de derde partij die Telindus inschakelt. Telindus wil de Gemeente hierin ontzorgen, maar hoe zij dat wil doen wordt niet duidelijk.

Telindus onderkent tenslotte een aantal risico’s, dat tevens is voorzien van een kans- en impactanalyse. Wat opvalt, is dat bij het beschreven risico 3 de kans dat dit zich voordoet 0% is, terwijl uit de door Telindus beschreven impact afgeleid kan worden dat wel degelijk de kans bestaat dat risico 3 zich voordoet. Dit is tegenstrijdig. De te nemen tegenmaatregel wordt wel beschreven.

Op grond van deze beoordeling behaalt Telindus op dit kwaliteitsaspect het rapportcijfer 4. De beoordelingscommissie is van mening dat in het overgangsplan de onderwerpen die in het beschrijvend document zijn gevraagd slechts gedeeltelijk zijn opgenomen. Vosko behaalde op dit kwaliteitsaspect het rapportcijfer 2. Vosko heeft de in het beschrijvend document gevraagde onderwerpen slecht beschreven, waarbij er vanuit wordt gegaan dat Vosko als zittende opdrachtnemer de huidige werkwijze kan voortzetten, terwijl er sprake is van een nieuwe opdracht met nieuwe eisen en wensen.

KG-2 Probleemoplossend vermogen

Casus I:

De gevraagde probleemanalyse is niet uit de beschrijving van de casusoplossing te herleiden. De aanpak, organisatie en communicatie zijn voorts summier beschreven. Ook komen niet alle in het beschrijvend document genoemde punten terug in de casusoplossing, met uitzondering van het onderwerp risico- en escalatiemanagement. Voorts zijn de voorgestelde oplossingsrichting(en) niet uit de casusoplossing te herleiden. Tenslotte wordt het risico- en escalatiemanagement genoemd maar is geen beschrijving gegeven van de mogelijke risico’s en van de wijze waarop met mogelijke escalaties wordt omgegaan.

Casus 2:

De gevraagde probleemanalyse is niet uit de beschrijving van de casusoplossing te herleiden. De aanpak, organisatie en communicatie zijn weergegeven in een schema. Dit is concreter dan in casus 1 maar een echte beschrijving van de aanpak, organisatie en communicatie bevat de casusoplossing niet waardoor ook de voorgestelde oplossingsrichting(en) niet uit de casusoplossing zijn ter herleiden.

Tenslotte wordt het risico- en escalatiemanagement niet beschreven en wordt volstaan met een beschrijving dat advies wordt gegeven om de risico’s te beperken.

De beide casusoplossingen van Telindus geven onvoldoende concreet blijk van efficiënte ontzorging van de Gemeente. Ook wordt uit de casusoplossingen niet goed duidelijk dat Telindus in staat is mogelijke problemen op een snelle en efficiënte manier op te lossen waarbij de dienstverlening van de gemeente richting de eindgebruiker zo min mogelijk wordt verstoord.

De beide casusoplossingen van Vosko zijn concreter beschreven dan de casusoplossingen van Telindus. Vosko heeft in beide casusoplossingen de aanpak, organisatie en communicatie beschreven in een duidelijk en concreet stappenplan waarin de meeste punten die op grond van het beschrijvend document in de casusoplossingen beschreven moesten worden, zijn verwerkt. De casusoplossingen van Vosko geven daarmee concreter blijk van efficiënte ontzorging van de Gemeente. Ook blijkt uit de beide casusoplossingen van Vosko dat Vosko in staat is op een snelle en efficiënte manier problemen op te lossen met een minimale verstoring van de dienstverlening. Zo denkt Vosko bij de oplossing van casus 2 niet alleen aan het leveren van hardware, maar tevens aan bijbehorende software. De beoordelingscommissie is van mening dat Vosko daarmee laat zien de gemeente op efficiënte wijze te ontzorgen.

Op grond van deze beoordeling behaalt Telindus op dit kwaliteitsaspect het rapportcijfer 2. De beoordelingscommissie is van mening dat de casusoplossingen van Telindus onvolledig zijn en niet duidelijk. Vosko behaalde op dit kwaliteitsaspect het rapportcijfer 4. Ook de casusoplossingen van Vosko zijn op onderdelen onvolledig, echter deze bevatten wel een betere uitwerking van de in het beschrijvend document opgenomen punten. Ook geven de casusoplossingen van Vosko meer blijk van ontzorging van de Gemeente.

……”

2.7.

Bij brief d.d. 16 februari 2015 schrijft de Gemeente aan Vosko, voor zover hier relevant, het volgende:

“……

Met deze brief kunnen wij u brief laten weten dat wij uw bedrijf voor de openbare Europese aanbesteding “De Beste leverancier van netwerkcomponenten voor Rotterdam” (kenmerk 2014.S&D.1.003) onder voorbehoud van de nog door u te overleggen bewijsstukken geselecteerd hebben als ‘De Beste leverancier van netwerkcomponenten voor Rotterdam’.

We hebben uw aanbieding beoordeeld en getoetst aan de hand van het beschrijvend document en zijn voornemens de opdracht aan uw bedrijf te gunnen.

……”

3 Het geschil

In het incident

3.1.

Vosko verzoekt te mogen tussenkomen subsidiair zich te mogen voegen aan de zijde van de Gemeente in de procedure tussen Telindus en de Gemeente.

In de hoofdzaak

De vordering van Telindus op de Gemeente

3.2.

Telindus vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de Gemeente:

primair

 • -

  a) te gebieden om binnen 48 uur na de datum van het wijzen van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, de voorlopige gunning van de raamovereenkomst voor de levering van netwerkcomponenten aan Vosko ongedaan te maken;

 • -

  b) te gebieden om binnen 48 uur na de datum van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, de raamover-eenkomst voor de levering van netwerkcomponenten voorlopig te gunnen aan Telindus;

subsidiair

 • -

  c) te gebieden om binnen 48 uur na de datum van het wijzen van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, de voorlopige gunning van de raamovereenkomst voor de levering van netwerkcomponenten aan Vosko ongedaan te maken;

 • -

  d) te gebieden om binnen vier weken na de datum van het wijzen van dit vonnis, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, de inschrijvingen in het kader van de aanbestedingsprocedure voor de levering van netwerkcomponenten opnieuw te laten beoordelen door een onafhankelijk beoordelingsteam waarvan de leden niet verbonden zijn aan de Gemeente en niet betrokken zijn geweest bij de eerdere beoordeling(en) van de inschrijvingen;

 • -

  e) te gebieden om binnen vier weken na de hiervoor gevorderde herbeoordeling, althans binnen een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn, een nieuwe brief aan alle inschrijvers te sturen, waarin de uitkomsten van de herbeoordeling worden bekend gemaakt.

meer subsidiair:

Elke andere voorlopige voorziening te treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie passend acht en die recht doet aan de belangen van de Gemeente.

In alle gevallen:

Te bepalen dat de Gemeente, ingeval de voorzieningenrechter één of meerdere van de hiervoor genoemde vorderingen toewijst, bij de niet nakoming van ieder afzonderlijk door de voorzieningenrechter opgelegd verbod, gebod, veroordeling of anderszins steeds een dwangsom van € 10.000,00, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, verbeurt voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, en/of iedere keer, dat de Gemeente de op hem/haar rustende verplichtingen uit hoofde van het door de voorzieningenrechter gewezen vonnis niet nakomt,

De Gemeente te veroordelen tot betaling aan Telindus:

 • -

  a) aan nakosten als bedoeld in artikel 237 lid 4 Rv een bedrag van € 131,00 zonder betekening, verhoogd met een bedrag van € 68,00 in geval van betekening, met bepaling dat, als deze kosten niet binnen zeven dagen na de dagtekening van het wijzen van dit vonnis worden voldaan, daarover vanaf de achtste dag na dag-tekening van het vonnis wettelijke rente is verschuldigd en

 • -

  b) de kosten van deze procedure met bepaling dat, als deze kosten niet binnen zeven dagen na de dagtekening van het wijzen van dit vonnis worden voldaan, daarover vanaf de achtste dag na dagtekening van het vonnis, wettelijke rente is verschul-digd.

De vordering van Vosko in tussenkomst

3.3.

Vosko vordert dat het de voorzieningenrechter mag behagen vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

 • -

  i) de vorderingen van Telindus af te wijzen;

 • -

  ii) de Gemeente te gebieden over te gaan tot definitieve gunning van de opdracht aan Vosko, indien de Gemeente de opdracht nog wenst te verstrekken;

 • -

  iii) Althans andere voorzieningen te treffen die de voorzieningenrechter redelijk acht en die recht doen aan de belangen van Vosko;

 • -

  iv) Telindus te veroordelen in de kosten van dit geding aan de zijde van Vosko, waaronder begrepen een redelijke tegemoetkoming in de kosten van rechts-bijstand van Vosko.

3.4.

Partijen voeren over en weer verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

In het incident

4.1.

Vosko heeft aan haar vordering tot tussenkomst ten grondslag gelegd dat zij in dit kort geding een eigen (zelfstandig) belang heeft.

4.2.

De voorzieningenrechter zal de vordering tot tussenkomst van Vosko toewijzen. Telindus en de Gemeente hebben geen bezwaar gemaakt tegen de vordering tot tussen-komst en voldoende is gebleken dat Vosko een spoedeisend zelfstandig belang heeft om benadeling of verlies van een (mogelijk) haar toekomend recht te voorkomen.

In de hoofdzaak

4.3.

Het spoedeisend belang vloeit reeds uit de aard van de vorderingen van Telindus

voort. Telindus en de Gemeente hebben het spoedeisend belang bovendien niet betwist.

4.4.

Telindus stelt allereerst, hetgeen door de Gemeente en Vosko wordt betwist, dat Vosko niet aan de minimumeisen voor wat betreft het subgunningscriterium KG-1 (Overgangsplan) heeft voldaan, omdat zij niet het gevraagde overgangsplan, maar een voortzettingsplan heeft ingediend. Ter onderbouwing van deze stelling verwijst Telindus naar de onder 2.5 geciteerde brief d.d. 11 maart 2015 van de Gemeente, waarin - voor zover hier van belang - staat: “waarbij ervan wordt uit gegaan dat Vosko als zittende opdrachtnemer de huidige werkwijze kan voortzetten, terwijl er sprake is van een nieuwe opdracht met nieuwe eisen en wensen. Deze stelling wordt door de voorzieningenrechter verworpen. De door Telindus gegeven onderbouwing kan de stelling niet dragen en Vosko heeft ter zitting aangeboden haar overgangsplan in het geding te brengen, hetgeen door Telindus is geweigerd.

4.5.

Kern van het geschil betreft de vraag of (het beoordelingsteam van) de Gemeente - op grond van het Beschrijvend document - redelijkerwijs voor wat betreft de subgunnings-criteria Kwaliteit KG-1 (Overgangsplan) en KG-2 (Probleemoplossend vermogen) tot de aan Telindus toegekende scores heeft kunnen komen. De bezwaren van Telindus richten zich niet op de wijze van beoordeling zoals die in de aanbestedingsstukken staat omschreven.

4.6.

Vooropgesteld wordt dat - zoals Telindus ook erkent - enige mate van subjectiviteit inherent is aan de beoordeling van een kwalitatief criterium. Weliswaar staat dat (enigszins) op gespannen voet met de objectieve beoordelingssystematiek van het aanbestedingsrecht en de daarop toepasselijke beginselen van transparantie en gelijke behandeling, maar het behoeft - op zichzelf - nog niet mee te brengen dat ook daadwerkelijk sprake is van strijd met dat recht c.q. die beginselen. Van belang is dat (i) het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk is wat van hem wordt verwacht, (ii) de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem worden beoordeeld, en (iii) de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk wordt gemotiveerd dat het voor de afgewezen inschrijvers mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen. De rechter komt slechts een beperkte toetsingsvrijheid toe wanneer het aankomt op de beoordeling van een kwalitatief criterium. Aan de aangewezen - deskundige - beoordelaars moet dienaangaande de nodige vrijheid worden gegund. Dat klemt te meer nu van de rechter niet kan worden verlangd dat hij specifieke deskundigheid bezit op het gebied van het onderwerp van de opdracht. Slechts indien sprake is van aperte - procedurele dan wel inhoudelijke - onjuistheden c.q. onduidelijkheden die zouden kunnen meebrengen dat de (voorlopige) gunningsbeslissing niet deugt, is plaats voor ingrijpen door de rechter.

4.7.

Telindus stelt dat de Gemeente haar inschrijving bij gunningscriterium KG-1 ten onrechte heeft beoordeeld met rapportcijfer 4 en bij gunningscriterium KG-2 ten onrechte heeft beoordeeld met het rapportcijfer 2. Telindus voert hiertoe het volgende aan.

4.7.1.

Bij de aanbesteding ICT hardware server en storage, waarbinnen dezelfde subgunningscriteria Kwaliteit zijn uitgevraagd en Telindus dezelfde inschrijving heeft ingediend, is het overgangsplan (KG-1) van Telindus beoordeeld met het rapportcijfer 6. Verder heeft de commissie bij de beoordeling van KG-1 over het hoofd gezien dat Telindus op pagina 2 van haar overgangsplan onder het kopje “activiteitenplanning” een gedetailleerd, tijdsgebonden en in tijd bemeten stappenplan heeft ingediend (zie productie 3 bij dagvaarding). Voorts is Telindus van mening dat de commissie zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het bij het binnen het door Telindus ingediende overgangsplan onduidelijk is wie het primaire aanspreekpunt voor de Gemeente is en dat het niet helder is wie precies de communicatie doet met de derde partij die Telindus inschakelt (zie 2.4).

4.7.2.

Bij zowel de aanbesteding netwerkcomponenten als de aanbesteding ICT hardware server en storage heeft Telindus van de commissie het rapportcijfer 2 gekregen, terwijl Telindus - per abuis - bij de aanbesteding ICT hardware server en storage maar één casus heeft ingediend. Indien de Gemeente inderdaad van mening is dat de casussen van Telindus bij de aanbesteding netwerkcomponenten niet voldoende aansluiten bij wat de Gemeente op basis van de aanbestedingsdocumenten mocht verwachten, dan had de Gemeente toch ten minste rapportcijfer 4 moeten toekennen, aldus Telindus.

4.8.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.8.1.

De onder 2.5 en 2.6 door de Gemeente opgenomen redenen, waarop de beoordeling van de inschrijving van Telindus is gegrond, zijn binnen dit kort geding leidend. In het KPN-arrest van de Hoge Raad van 7 december 2012 (ECLI:NL:HR:2012: BW9233) is geoordeeld dat een latere aanvulling van de relevante redenen in beginsel

niet mogelijk is en van bijzondere - door de Gemeente aannemelijk te maken - redenen of omstandigheden die een uitzondering hierop rechtvaardigen is niet gebleken.

4.8.2.

De voorzieningenrechter deelt het door de Gemeente en Vosko ingenomen standpunt dat Telindus aan de score in de aanbestedingsprocedure ICT hardware van server en storage binnen deze procedure geen rechten kan ontlenen. Het betreft hier een andere opdracht met een (gedeeltelijk) andere beoordelingscommissie en (gedeeltelijk) andere deelnemers. Onder die omstandigheden gaat de voorzieningenrechter niet mee in de door Telindus getrokken vergelijkingen tussen de genoemde twee aanbestedingen.

4.8.3.

Het onder 4.8.2 overwogene brengt met zich mee dat de door Telindus ingebrachte bezwaren tegen de beoordeling van subgunningscriterium KG-2, die gegrond zijn op een vergelijking tussen de gegeven beoordeling van de aanbesteding netwerkcomponenten en de aanbesteding ICT hardware van server en storage, zullen worden verworpen.

De door de Gemeente gegeven motivering (zie onder 2.5 en 2.6), op grond waarvan Telindus op subgunningscriterium KG-2 2 punten heeft gescoord, kan de beoordeling dragen en van aperte procedurele dan wel inhoudelijke onjuistheden is niet gebleken.

4.8.4.

Dit is anders voor wat betreft de door de Gemeente gegeven onderbouwing van de scores op het subgunningscriterium KG-1. Het door Telindus in haar overgangsplan onder het kopje “activiteitenplanning” opgenomen plan moet begrepen worden als een stappenplan, hetgeen ook door de Gemeente op de zitting is erkend. Voorts is uit de onder 2.4 opgenomen passages van het door Telindus ingediende overgangsplan op te maken dat de transitiemanager het primaire aanspreekpunt is voor de overgang en dat de transitiemanager verantwoordelijk is voor de communicatie met derde partijen. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de door de Gemeente gegeven motivering op het subgunningscriterium KG-1 (Overgangsplan) aperte inhoudelijke onjuistheden, als bedoeld onder 4.6, bevat.

Dit brengt met zich mee, nu Telindus een evident belang heeft bij een herbeoordeling, dat de ingediende inschrijvingen op het punt van het subgunningscriterium KG-1 (Overgangsplan) moeten worden herbeoordeeld door een nieuw - door de Gemeente - in te stellen commissie, waarvan de leden niet betrokken zijn geweest bij de eerdere beoordeling. Van de door Telindus gestelde partijdigheid van de Gemeente is binnen deze aanbestedingsprocedure niet gebleken.

4.9.

Dit leidt tot de conclusie dat het subsidiair gevorderde als na te melden zal worden toegewezen en het overigens gevorderde zal worden afgewezen.

4.10.

De voorzieningenrechter gaat er vanuit dat de Gemeente als overheidsorgaan een rechterlijke beslissing nakomt - hetgeen zij ook ter zitting heeft toegezegd - zodat voor het opleggen van een dwangsom onvoldoende aanleiding bestaat.

4.11.

De Gemeente zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Telindus worden begroot op:

- dagvaarding € 77,84

- griffierecht 613,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.506,84

De gevorderde veroordeling in de nakosten in het kader van deze procedure toewijsbaar. De nakosten zullen op de navolgende wijze worden toegewezen.

4.12.

Het voorgaande brengt met zich mee dat het onder (i) door Vosko jegens Telindus gevorderde wordt afgewezen.

4.13.

Vosko zal als de in het ongelijk gestelde partij in haar vordering onder (i) in tussenkomst in de proceskosten van Telindus worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Telindus worden ten aanzien van deze vordering begroot op nihil.

4.14.

Het voorgaande brengt met zich mee dat het onder (ii) door Vosko jegens

de Gemeente gevorderde wordt afgewezen.

4.15.

Vosko zal als de in het ongelijk gestelde partij in haar vordering onder (ii) in tussenkomst in de proceskosten van de Gemeente worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Gemeente worden ten aanzien van deze vordering begroot op nihil.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

In het incident

5.1.

staat de tussenkomst van Vosko toe;

In de hoofdzaak

ten aanzien van de vorderingen van Telindus op de Gemeente

5.2.

gebiedt de gemeente om:

 • -

  binnen zeven werkdagen na de datum van dit vonnis de voorlopige gunningsbeslissing ten aanzien van de openbare Europese aanbesteding “De Beste leverancier van netwerk-componenten voor Rotterdam” (kenmerk 2014.S&D.1.003) d.d. 16 februari 2015 in te trekken;

 • -

  binnen vier weken na de datum van dit vonnis alle inschrijvingen die zijn gedaan ten aanzien van genoemde aanbesteding door een nieuw - in de zin zoals omschreven onder 4.8.4 - door de Gemeente ingesteld beoordelingsteam te laten herbeoordelen op het subgunningscriterium KG-1 (Overgangsplan);

 • -

  binnen drie weken nadat de hiervoor genoemde herbeoordeling heeft plaatsgevonden een nieuwe voorlopige gunningsbeslissing te nemen;

5.3.

veroordeelt de Gemeente in de proceskosten, aan de zijde van Telindus tot op heden begroot op € 1.506,84, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de achtste dag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.4.

veroordeelt de Gemeente in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat de Gemeente niet binnen

14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening;

5.5.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

ten aanzien van de vordering van Vosko op Telindus

5.7.

wijst de vordering, zoals hiervoor onder 3.3(i) omschreven af;

5.8.

veroordeelt Vosko in de door Telindus gemaakte proceskosten, tot op heden begroot op nihil;

ten aanzien van de vordering van Vosko op de Gemeente

5.9.

wijst de vordering, zoals hiervoor onder 3.3(ii) omschreven af;

5.10.

veroordeelt Vosko in de door de Gemeente gemaakte proceskosten, tot op heden begroot op nihil;

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 6 mei 2015.1862/676