Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2015:1058

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-02-2015
Datum publicatie
18-02-2015
Zaaknummer
10/964013-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak rechtbank op onderzoekswensen in de zaak San José

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Datum uitspraak: 18 februari 2015

Beslissingen op onderzoekswensen in onderzoek San José

Op de zitting van 20 en 21 januari 2015 zijn namens de drie verdachten en door de officieren van justitie onderzoekswensen kenbaar gemaakt. Daarop volgen nu de beslissingen.

1. Vooropstellingen in alle zaken

1.1. Beslissingskader

De onderzoekswensen zijn getoetst aan de maatstaf van het verdedigingsbelang (vervolgingsbelang). Bij deze toetsing is de aan de onderzoekswensen ten grondslag gelegde motivering in aanmerking genomen.

Beoordeeld is of in de motivering tot uitdrukking is gebracht waarom het gewenste onderzoek, veelal het horen van een getuige, van belang is voor enige in de strafzaak uit hoofde van de artikelen 348 en 350 Sv te nemen beslissing.

Tot de onderzoekswensen behoren ook verzoeken tot het horen van getuigen aan de hand van wier verklaringen de verdediging de vraag naar de rechtmatigheid van het onderzoek aan de orde wil stellen. Met als doel om daarna eventueel een beroep op een vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv te kunnen doen. Bij die verzoeken is naast het bovenstaande in de beoordeling meegenomen of er in de motivering aan de hand van de factoren genoemd in artikel 359a Sv aandacht is besteed aan het rechtsgevolg waartoe één en ander zou dienen te leiden.

Daar waar de motivering van de onderzoekswensen niet voldeed aan de hierboven genoemde maatstaven is beoordeeld of er desalniettemin reden was om tot toewijzing van de verzoeken te komen. Dit in overeenstemming met de op de zitting toegezegde te betrachten coulance bij de beoordeling van de motivering van de onderzoekswensen, vanwege het korte tijdsbestek tussen het verstrekken van het zeer omvangrijke einddossier en de regiezitting. Bij die beoordeling speelde een eventuele instemming van de officieren van justitie met de onderzoekswensen van de verdachten een belangrijke factor.1

Het staat de raadslieden van de verdachten vrij om aanwezig te zijn bij de verhoren van getuigen in de zaken van medeverdachten. Als daar gebruik van wordt gemaakt, geldt vanaf dat moment dat deze getuigen ook in de zaak van die verdachte gelden als te zijn toegewezen. In verband hiermee wordt aan de rechter-commissaris verzocht om de raadslieden van alle verdachten op de hoogte te stellen van de data en tijdstippen van alle verhoren in de zaak San José.

1.2. Verdere gang van zaken

De zaken worden verwezen naar de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, teneinde de hieronder genoemde onderzoekshandelingen uit te voeren en voorts om de onderzoekshandelingen te verrichten die door de rechter-commissaris noodzakelijk worden geacht.

Op initiatief van de rechtbank, dan wel van de rechter-commissaris, zal als sluitstuk van de te voeren regie op enig moment een nadere regiezitting worden gelast. Bij de beoordeling van dan nog bestaande onderzoekswensen zal het noodzaakscriterium in beginsel leidend zijn.

1.3. Overig

Hieronder worden de toegewezen getuigen genoemd per verdachte en per feit/onderdeel waarvoor zij door de raadslieden waren verzocht. Dat is ook meteen het kader waarbinnen zij zijn toegewezen. Dit brengt mee dat een aantal getuigen meer dan één keer worden genoemd.

Aan de rechter-commissaris wordt in overweging gegeven om niet alle getuigen in Rotterdam te horen nu zowel de getuigen als de procespartijen in het zuiden van het land woonachtig/werkzaam zijn.

2. [verdachte 1]

2.1. Beslissingen getuigenverzoeken

Toegewezen worden de verzoeken tot het horen van:

Feit 1

[getuige 1]*

[getuige 2]*

Feiten 2 en 3

[getuige 3]*

[getuige 4]

[getuige 5]

[getuige 6]

Feiten 4, 5 en 6 gezamenlijk 2

[getuige 3]*

[getuige 7]*

[getuige 8]*

[getuige 9]

[getuige 10]

Feit 4

medeverdachte [verdachte 2]*

medeverdachte [verdachte 3]*

[getuige 11]*

[getuige 12]*

Projecten Kazernevoorterrein en aankoop stadskantoor

[getuige 13]*

[getuige 14]*

[getuige 15]*

[getuige 16]*

[getuige 17]*

[getuige 18]*

[getuige 19]*

[getuige 20]*

[getuige 21]*

Project MCZ/Aldi

[getuige 17]*

[getuige 21]*

[getuige 22]*

[getuige 18]*

[getuige 23]

[getuige 24]

[getuige 25]

[getuige 26]

[getuige 27]

[getuige 28]

Project ECI

[getuige 29]*

[getuige 30]*

[getuige 31]*

[getuige 19]*

[getuige 18]*

[getuige 32]*

[getuige 22]*

[getuige 14]*

[getuige 21]*

[getuige 33]

Project reclamezuil

[getuige 12]*

[getuige 2]*

Feit 5

[getuige 34]*

[getuige 35]*

[getuige 19]*

[getuige 36]

Feit 6

[getuige 37]*

medeverdachte [verdachte 3]*

[getuige 15]*

Feit 7

[getuige 1]*

[getuige 38]

[getuige 39]

[getuige 40]

Aangehouden worden de verzoeken tot het horen van:

[getuige 41];

F. Teeven;

de verbalisant(en) die werkzaam was (waren) als “uitluisteraar” op 20 september 2012;

in afwachting van het rapport van de heer [getuige 41].

Afgewezen worden de overige getuigenverzoeken.

2.2.

Overige beslissingen

Kennis genomen is van de toezegging van de officieren van justitie dat zij:

  • -

    het tapdossier waarin de uitgeluisterde en uitgewerkte telecommunicatie betreffende het telefoonnummer [telefoonnummer] zijn weergegeven vanaf 17 september 2012 tot 31 maart 2013 in het dossier van de verdachte zullen voegen;

  • -

    de vorderingen van het openbaar ministerie en de beschikkingen van de rechter-commissaris in verband met de doorzoeking van 19 oktober 2012 bij de rechter-commissaris zullen opvragen en in het dossier van de verdachte zullen voegen.

Ten aanzien van het verzoek tot het horen van [betrokkene 1] wordt beslist dat thans kan worden volstaan met het doen opmaken van een aanvullend rapport door de Kiesraad.

[betrokkene 2] en [betrokkene 3] zullen, onder regie van de rechter-commissaris, worden opgedragen een aanvullend proces-verbaal op te maken over het boekenonderzoek dat bij de verdachte [verdachte 2] is verricht en de aangifte die naar aanleiding daarvan op 11 juli 2012 is gedaan. Het openbaar ministerie en de raadsvrouw kunnen hiertoe vragen inbrengen die de opsporingsambtenaren in hun proces-verbaal kunnen beantwoorden.

De beslissing op het verzoek tot het verstrekken van een verbatim uitwerking van de opgenomen tapgesprekken tussen de verdachte en de secretaresse van F. Teeven wordt aangehouden in afwachting van het verstrekken van het door het openbaar ministerie toegezegde tapdossier betreffende het telefoonnummer [telefoonnummer].

Afgewezen worden de overige verzoeken.

3. [verdachte 2]

3.1.

Beslissingen getuigenverzoeken

Toegewezen worden de verzoeken tot het horen van:

Alle feiten

medeverdachte [verdachte 1]*

medeverdachte [verdachte 3]*

[getuige 11]*

Project Kazernevoorterrein

[getuige 31]*

[getuige 13]*

[getuige 3]*

[getuige 30]*

[getuige 18]*

[getuige 19]*

[getuige 7]*

[getuige 29]*

[getuige 14]*

[getuige 42]

[getuige 43]

Project MCZ/Aldi

[getuige 29]*

[getuige 24]

[getuige 44]

[getuige 26]

[getuige 45]

[getuige 46]

Project ECI

[getuige 31]*

[getuige 18]*

[getuige 47]

[getuige 22]*

[getuige 48]

Project Retailpark

[getuige 30]*

[getuige 49]

[getuige 22]*

[getuige 15]*

Project ZZ.01 reclamezuil

[getuige 12]*

[getuige 50]

[getuige 51]

[getuige 52]

Getuigen [bedrijf]

[getuige 53]*

[getuige 34]*

[getuige 8]*

[getuige 54]

[getuige 55]

Getuigen werkwijze [verdachte 1]

[getuige 54]

[getuige 34]*

[getuige 55]

Afgewezen worden de overige getuigenverzoeken.

3.2.

Overige beslissingen

Toegewezen wordt het verzoek tot het horen van de verdachte in zijn eigen zaak door de rechter-commissaris. De verdenking, de omvang van het dossier, de positie van de verdachte binnen dat dossier alsmede de instemming met het verzoek door de officieren van justitie vormen aanleiding om tot toewijzing van dit verzoek te komen. Dit ondanks dat een dergelijk verhoor hoogst ongebruikelijk is. De verdachte zal als eerste worden gehoord op de verdenkingen die tegen hem zijn gerezen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de getuigenverhoren in zijn zaa.k

[betrokkene 2], [betrokkene 3], [betrokkene 4], [betrokkene 5] en [betrokkene 6] zullen, onder regie van de rechter-commissaris, worden opgedragen een aanvullend proces-verbaal op te maken over het boekenonderzoek dat bij de verdachte is verricht en de aangifte die naar aanleiding daarvan op 11 juli 2012 is gedaan. Het openbaar ministerie en de raadsman kunnen hiertoe vragen inbrengen die de opsporingsambtenaren in hun proces-verbaal kunnen beantwoorden.

Afgewezen worden de overige verzoeken.

4. [verdachte 3]

4.1.

Beslissingen getuigenverzoeken

Toegewezen worden de verzoeken tot het horen van:

medeverdachte [verdachte 2]*

[getuige 7]*

[getuige 18]*

[getuige 30]*

[getuige 29]*

4.2.

Overige verzoeken

Het verzoek van de raadsman tot afsplitsing van de zaak wordt afgewezen. De zaak van [verdachte 3] hangt (zeer) nauw samen met de zaken van de medeverdachten. Op enig - niet vooraf te bepalen - moment zou door het verstrijken van de tijd deze beslissing anders kunnen uitvallen.

5. Openbaar ministerie

Beslissingen getuigenverzoeken

Toegewezen worden de verzoeken tot het horen van:

[getuige 12]

[getuige 11]

1 Bij de toewijzende beslissingen zijn asterisken (*) geplaatst als de officieren van justitie zich niet hebben verzet tegen toewijzing van de aan die beslissingen ten grondslag liggende onderzoekswensen.

2 De getuigen die én onder het kopje ‘Feiten 4, 5 en 6 gezamenlijk’ én afzonderlijk bij de feiten 4, 5 en 6 zijn toegewezen worden alleen als toegewezen vermeld bij de afzonderlijke feiten.