Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:8486

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-10-2014
Datum publicatie
23-10-2014
Zaaknummer
10/690294-14
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte en zijn medeverdachten hebben zich tijdens de nachtelijke uren door middel van braak en inklimming de toegang verschaft tot de woning van het 72-jarige slachtoffer. Het doel was een geldbedrag van € 50.000 dat het slachtoffer in haar woning zou bewaren.

Terwijl een medeverdachte op de uitkijk stond, heeft verdachte samen met de andere medeverdachte het slachtoffer met geweld beroofd van uiteindelijk slechts een sleutelbos.

De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 42 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 3

Parketnummer: 10/690294-14

Datum uitspraak: 16 oktober 2014

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres

[adres en woonplaats],

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in de

Penitentiaire Inrichting De Dordtse Poorten,

raadsman mr. D. Nieuwenhuis, advocaat te Maastricht.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 2 oktober 2014.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding.

De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. T. Slieker heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het primair ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar met hieraan gekoppeld reclasseringstoezicht en als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering, een locatieverbod (zonder elektronisch toezicht), een contactverbod met de medeverdachten en een behandelverplichting (inclusief een klinische opname voor de duur van 7 weken ten behoeve van detox).

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BEWIJS EN BEWEZENVERKLARING

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het primair tenlastegelegde.

Hij heeft daartoe aangevoerd dat er geen wettig bewijs voorhanden is voor de diefstal van de sleutelbos en de sieraden nu dit bewijs enkel gebaseerd is op de verklaring van de aangeefster.

De rechtbank overweegt hiertoe het volgende:

De aangeefster heeft op 8 januari 2012, enkele uren na de woningoverval, verklaard dat de daders een sleutelbos hebben meegenomen. Zij heeft dit later, op 15 oktober 2012, nog eens bevestigd tegenover verbalisanten. Zij heeft toen tevens het vermoeden uitgesproken dat er ook enkele sieraden bij de overval zijn meegenomen.

De rechtbank ziet geen reden om aan de verklaringen van de aangeefster met betrekking tot de sleutelbos te twijfelen, te meer daar zij, ruim een week na de overval, bij de vermissing van deze sleutelbos blijft en bovendien dan aangeeft dat er aan deze sleutelbos een afstandsbediening zat van het alarm van de hobbyclub. Zij is, kortom, zeer stellig in het vermissen van die sleutelbos direct na de overval. De rechtbank is derhalve van oordeel dat de diefstal hiervan wettig en overtuigend bewezen kan worden.

Voor de diefstal van de sieraden is geen wettig bewijs voorhanden nu aangeefster bij de politie slechts verklaart te vermoeden dat er sieraden zijn gestolen.

Wettig en overtuigend is derhalve bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

hij op of omstreeks 08 januari 2012 te Ridderkerk om (ongeveer) 04.00 uur, in elk geval gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning gelegen aan de [adres], alwaar verdachte zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevond,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een sleutelbos en/of een ring en/of (een) ketting(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die sleutelbos en/of ring en/of ketting(en) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededaders , althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

- die (slapende) [slachtoffer] (onverhoeds) heeft benaderd (met gereedschap in zijn, verdachtes, hand en/of een panty over zijn, verdachtes, hoofd) en/of

- naar die [slachtoffer] heeft geroepen: "Geld, geld, geld! Ik wil geld! Ik weet dat je geld hebt!" althans woorden van gelijke (dreigende) aard/strekking en/of

- die [slachtoffer] heeft gedwongen, althans tegen die [slachtoffer] heeft gezegd, naar beneden te lopen en/of in een stoel plaats te nemen en/of

- die [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of vastgehouden.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. De bewijsmiddelen en de voor de bewezenverklaring redengevende inhoud daarvan zijn weergegeven in de aan dit vonnis gehechte bijlage II. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

STRAFBAARHEID FEIT

Het bewezen feit levert op:

diefstal, vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning door iemand die zich aldaar tegen de wil van de rechthebbende bevindt, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en terwijl de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het feit is dus strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft samen met zijn twee medeverdachten in de nachtelijke uren een woningoverval gepleegd. Zij hebben een panty over hun hoofd getrokken om niet herkend te worden door de bewoonster. Om de woning binnen te komen hebben de drie mannen een raam opengebroken waardoor zij naar binnen zijn geklommen. Een medeverdachte, alsnog bang om door de bewoonster herkend te worden, is vervolgens weer naar buiten geklommen, zodat hij op de uitkijk kon gaan staan. Verdachte en de andere medeverdachte hebben de bewoonster, een alleenstaande 72-jarige vrouw, vervolgens met geweld overvallen, waarbij verdachte gereedschap in zijn hand had. De bewoonster lag in bed en zij werd wakker doordat zij ineens in haar slaapkamer stonden en om geld vroegen. Daarna is zij gedwongen om mee naar beneden te gaan en op een stoel te gaan zitten en is zij stevig vastgepakt waardoor zij ook letsel heeft opgelopen. Bij de overval is uiteindelijk ‘slechts’ een sleutelbos ontvreemd.

Dit is een buitengewoon ernstig feit. Verdachte heeft enkel gedacht aan zijn eigen geldelijk gewin en niet stilgestaan bij het leed dat zijn handelen bij het slachtoffer zou kunnen veroorzaken. Het slachtoffer heeft de gebeurtenis als zeer angstaanjagend ervaren. De overval vond in de nacht plaats in haar woning, een plaats waar zij zich bij uitstek veilig zou moeten voelen. Het is bekend dat de negatieve psychische gevolgen van dergelijke gewelddadige feiten voor een slachtoffer nog lang kunnen aanhouden. Daarnaast zorgen dergelijke feiten voor maatschappelijke onrust en versterken zij de gevoelens van onveiligheid in de samenleving.

Op een dergelijk feit kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf.

Bij het bepalen van de hoogte van de op te leggen gevangenisstraf is rekening gehouden met de ernst van de bewezen verklaarde woningoverval, zoals dat onder meer tot uitdrukking komt in de wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Bij de beoordeling van de ernst van het feit zijn mede de omstandigheden betrokken dat (enerzijds) het feit in vereniging en gedurende de nacht is gepleegd en dat aangeefster een kwetsbaar slachtoffer was, en dat (anderzijds) het lichamelijk geweld, hoe ernstig het gebruik van lichamelijk geweld ook is, beperkt is gebleven tot het vastpakken en -houden van het slachtoffer.

Dat de buit beperkt is gebleven tot “slechts” een sleutelbos doet niets af aan de ernst van het feit.

In het kader van de straftoemeting is ook acht geslagen op het op verdachtes naam gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 16 september 2014 en op het over de verdachte uitgebrachte advies van de reclassering d.d. 27 augustus 2014. Dit advies houdt het volgende in.

Ten tijde van het delict handelde verdachte impulsief en gewelddadig en hij stelt zich negatief te hebben laten beïnvloeden door de twee medeverdachten, zijn twee beste vrienden. Hij lijkt zijn delictgedrag dan ook enigszins te externaliseren en daarmee neemt hij ons inziens onvoldoende verantwoording voor zijn delictgedrag. Daarentegen betuigt hij spijt en geeft hij aan overal aan mee te zullen werken waartoe de rechtbank hem veroordeelt. Verdachte schetst een stabiele sociaal maatschappelijke situatie en er worden geen aanwijzingen voor psychische of persoonlijkheidsproblematiek gezien.

Ten tijde van het delict was verdachte niet onder invloed van middelen, maar er worden wel aanwijzingen voor cocaïneproblematiek gezien, al stond deze problematiek niet in relatie tot het delictgedrag. Voor zijn cocaïnegebruik had betrokkene voor detentie zelfstandig hulp gezocht, maar wegens onderhavige detentie werd hulp niet opgestart. Zijn sociale netwerk baart zorgen, zeker nu verdachte aangeeft na detentie met zijn vrienden om te willen blijven gaan.

Geadviseerd wordt een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf met reclasseringstoezicht en als bijzondere voorwaarden een meldplicht, contactverbod, locatieverbod en –gebod, een CoVa-training en een behandelverplichting -waarvan

7 weken klinische opname ten behoeve van detox- op te leggen.

De rechtbank kan zich vinden in de conclusies en het advies van de Reclassering en neemt deze (gedeeltelijk) over. De rechtbank zal een gedeelte van de op te leggen gevangenisstraf in voorwaardelijke vorm opleggen met de bijzondere voorwaarden zoals vermeld in voornoemd reclasseringsadvies, met uitzondering van de Cova-training, het contactverbod, het locatiegebod met elektronisch toezicht en de klinische opname voor de duur van 7 weken ten behoeve van detox. Voor deze voorwaarden wordt geen aanleiding gezien. Of de verdachte na zijn detentie een ambulante behandeling behoeft voor zijn drugsproblematiek wordt ter beoordeling overgelaten aan de reclassering.

Op grond van het vorenstaande wordt, alles afwegende, na te noemen straf passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 311 en 312 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het primair ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 6 maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;

stelt als algemene voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

stelt als bijzondere voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich niet bevinden op de [adres] te Ridderkerk, gedurende de proeftijd, of zoveel korter als de reclassering verantwoord vindt;
- de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, afdeling reclassering, zolang en frequent als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

- de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen van BoumanGGZ voor zijn verslavingsproblematiek, gedurende de proeftijd, voor zover de reclassering dit na detentie van veroordeelde nog noodzakelijk acht;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.Dit vonnis is gewezen door:

mr. G.J. Schiffers-Hanssen, voorzitter,

mrs. P. Putters en S.R.B. Walther, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M.G. Kuijs, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 16 oktober 2014.

De jongste rechter is wegens afwezigheid buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

TEKST TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

hij op of omstreeks 08 januari 2012 te Ridderkerk om (ongeveer) 04.00 uur, in elk geval gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning gelegen aan de [adres], alwaar verdachte zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevond,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een sleutelbos en/of een ring en/of (een) ketting(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of dat/die sleutelbos en/of ring en/of ketting(en) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen genoemde [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

- die (slapende) [slachtoffer] (onverhoeds) heeft benaderd (met gereedschap in zijn, verdachtes, hand en/of een panty over zijn, verdachtes, hoofd) en/of

- naar die [slachtoffer] heeft geroepen: "Geld, geld, geld! Ik wil geld! Ik weet dat je geld hebt!", althans woorden van gelijke (dreigende) aard/strekking en/of

- die [slachtoffer] heeft gedwongen, althans tegen die [slachtoffer] heeft gezegd, naar beneden te lopen en/of in een stoel plaats te nemen en/of

- die [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of vastgehouden;

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 3 Wetboek van Strafrecht

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 08 januari 2012 te Ridderkerk, om (ongeveer) 04.00 uur, in elk geval gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning gelegen aan de [adres], alwaar verdachte zich buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevond,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het/de door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf/misdrijven om met het oogmerk om zich of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld iemand, genaamd [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van geld en/of goederen, geheel of ten den dele toebehorend aan [slachtoffer], in elk geval aan (een) ander(en) dan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of om met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen geld en/of goederen, geheel of te dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan (een) ander(en) dan verdachte en/of zijn mededader(s), en deze diefstal te doen voorafgaan en/of vergezellen en/of volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], één en ander met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf, hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, heeft gehandeld als volgt:

hij, verdachte, en/of (een) mededader(s) is/zijn/heeft/hebben

- door middel van braak/verbreking/inklimming die woning binnengedrongen en/of

- die (slapende) [slachtoffer] (onverhoeds) benaderd (met gereedschap in de hand(en) en/of een panty over het hoofd) en/of

- naar die [slachtoffer] geroepen: "Geld, geld, geld! Ik wil geld! Ik weet dat je geld hebt!", althans woorden van gelijke (dreigende) aard/strekking en/of

- die [slachtoffer] gedwongen, althans tegen die [slachtoffer] gezegd, naar beneden te lopen en/of in een stoel plaats te nemen en/of

- die [slachtoffer] vastgepakt en/of vastgehouden en/of

- die woning doorzocht,

terwijl de uitvoering van dat/die voorgenomen misdrijf/misdrijven niet is voltooid;

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht