Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:8040

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
03-09-2014
Datum publicatie
01-10-2014
Zaaknummer
C/10/442628 / HA ZA 14-85
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot schadevergoeding op grond van ten onrechte gelegd beslag. Vraag of beslag ten onrechte is gelegd en vraag of als gevolg hiervan schade is geleden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/442628 / HA ZA 14-85

Vonnis van 3 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEGELDUMP.NL B.V.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

eiseres,

advocaat mr. E.J. Eijsberg te Capelle aan de IJssel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M.R. TEGELS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. L. Hennink te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Tegeldump.nl en M.R. Tegels genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding d.d. 23 december 2014 en de door Tegeldump.nl overgelegde producties;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties;

 • -

  het tussenvonnis van 21 mei 2014, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

 • -

  het proces-verbaal van comparitie, gehouden op 21 juli 2014.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tegeldump.nl en M.R. Tegels houden zich sinds 2002 respectievelijk 2007 bezig met de verkoop van tegels.

2.2.

Tegeldump.nl heeft zich enige tijd bediend van de handelsnaam ‘Mr. Tegeldump.nl’.

2.3.

Bij vonnis van 12 september 2012 heeft de voorzieningenrechter te Rotterdam Tegeldump.nl veroordeeld om na betekening van dat vonnis, met ingang van 12 oktober 2012 het gebruik van de handelsnaam ‘Mr. Tegeldump.nl’ te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) of per keer dat Tegeldump.nl hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 100.000,=, met veroordeling van Tegeldump.nl in de proceskosten.

2.4.

Tegeldump.nl heeft ter uitvoering van het vonnis van 12 september 2012
a. de registratie van de handelsnaam ´Mr Tegeldump.nl’ 17 september 2012 doen uitschrijven uit het handelsregister;
b. haar website aangepast in die zin dat daarop de vermelding ´Mr Tegeldump.nl’ niet meer voorkomt.

2.5.

Na 12 oktober 2012 stond Tegeldump nog wel vermeld als ´Mr Tegeldump.nl’ op de website van ‘allebedrijvenincapelleaandeijssel.nl’ en ‘webwiki.nl’.

2.6.

M.R. Tegels heeft ten laste van Tegeldump.nl op 21 december 2012 en op 28 december 2012 executoriaal beslag gelegd onder ING Bank N.V. en op 7 januari 2013 op de roerende zaken (bedrijfsvoorraad). Dit beslag is gelegd ter incasso van een verbeurde dwangsom van € 100.000,= en de proceskosten

2.7.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 21 januari 2013 de vordering van Tegeldump.nl tot opheffing van de door M.R. Tegels gelegde beslagen toegewezen.

2.8.

In opdracht van Tegeldump.nl heeft Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. op 24 juli 2013 een schaderapport opgesteld. Dit rapport luidt, voor zover van belang, als volgt:

Het doel van deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met Tegeldump.nl B.V. zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op de ontvangen informatie van Tegeldump.nl B.V. geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd.

In algemene zin kan aan een rapport van feitelijk bevindingen geen zekerheid worden ontleend omtrent de hierin opgenomen cijfers en toelichtingen. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden in het kader het samenstellen van de jaarrekeningen van Tegeldump.nl B.V. en de voor deze rapportage aanvullend uitgevoerde verificatiewerkzaamheden zijn wij echter van mening dat aan de in deze rapportage opgenomen cijfers en toelichtingen een redelijke mate van zekerheid kan worden toegekend.

(…)

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht:

1.Analyseren van de omzet- en brutowinstontwikkelingen van Tegeldump.nl B.V.

2.Benaderen van de omvang van de schade als gevolg van de beslaglegging.

(…)

1. Analyseren van de omzet- en brutowinstontwikkelingen van

Tegeldump.nl B.V.

Vanuit de opgestelde jaarrekeningen hebben wij de ontwikkeling van de brutowinst van Tegeldump.nl B.V. vanaf 2009 geanalyseerd. Uit deze analyse, opgenomen in onderstaand overzicht, blijkt dat de brutowinst van Tegeldump.nl B.V. tot en met 2012 jaarlijks is gegroeid (…)
Wij hebben vastgesteld dat de verkoopgegevens aansluiten op de achterliggende verkooporders en, indien orders reeds waren uitgeleverd, met de verantwoorde ontvangsten in de financiële administratie.

Blijkens het overzicht van geschreven orders over de maand januari 2013 is de teruggang in de verkopen in januari ontstaan vanaf de periode van de beslaglegging op de bedrijfsactiva (7 januari tot en met 22 januari 2013). In februari 2013 is de teruggang beperkt gebleven tot

€ 7.000. Wij sluiten niet uit dat het aanvankelijke herstel in februari 2013 is gelegen in het herwonnen vertrouwen van klanten die eerder de showroom hebben bezocht: na de uitleg over de beslaglegging en de opheffing daarvan zijn zij alsnog tot aankoop overgegaan. Echter de wijze waarop Tegeldump.nl B.V. vervolgens negatief in de publiciteit is gezet, heeft klaarblijkelijk een grote weerslag gehad op de verkopen in de maand maart: te constateren is dat de verkopen in deze maand met € 57.000 zijn achtergebleven bij maart 2012. Totaal zijn de verkopen in de maanden januari tot en met maart 2013 € 119.000 achtergebleven bij 2012.

Vanaf april is er een herstel waarneembaar: de verkopen in de maanden april en mei 2013 liggen aanzienlijk hoger dan de voorgaande maanden. In april 2013 is een grote projectorder van € 41.000 binnengehaald. Ook na eliminatie van deze order zijn de verkopen in april 2013 hoger dan in de drie voorafgaande maanden.

De omzetcijfers van Tegeldump.nl B.V. hebben in voorgaande jaren een gelijkmatige groei te zien gegeven. De vaststelling dat de totale orderwaarde in de maanden april en mei 2013 hoger ligt dan in de maanden april en mei 2012 is in lijn met deze ontwikkeling. Daarmee is er geen aanleiding te veronderstellen dat de teruggang in de verkopen in de periode januari tot en met maart 2013 verband houdt met de huidige economische crisis. De teruggang in de branche waarop de heer Hennink in zijn brief van 13 mei 2013 doelt, is niet waarneembaar bij Tegeldump.nl B.V.

2. Benaderen van de omvang van de schade als gevolg van de

beslaglegging

De schade voor Tegeldump.nl B.V. is de gederfde brutowinst vermeerderd met de gemaakte accountants-, advies- en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de beslaglegging.

(…)

Als uitgangspunt voor de gederfde brutowinst in 2013 hebben wij gekozen de gemiddelde marge van 2011 en 2012. De hogere marge in de periode januari tot en met maart 2013 hebben wij buiten beschouwing gelaten.

jaar brutowinst in% van de omzet

2011 59%

2012 63%

2013 (januari tot en met maart) 68%

Gemiddelde 2011 en 2012 61%

(…)

Vanuit de voorgaande uitgangspunten kan de schade-omvang als volgt worden benaderd:

Brutowinst over de gederfde omzet in de maanden

januari tot en met maart 2013 (cf. onze brief d.d. 26 april 2013)

€ 71.370

Accountants- en advieskosten

€ 3.184

Kosten van website-onderzoek

€ 980

Bankkosten

€ 200

Totaal schadebedrag

€ 75.734

3 Het geschil

3.1.

De vordering van Tegeldump.nl luidt:

1. voor recht te verklaren dat M.R. Tegels ten opzichte van Tegeldump.nl onrechtmatig heeft gehandeld door het leggen van beslag op 21 december 2012 en/of op 28 december 2012 en/of op 7 januari 2013 en/of dat M.R. Tegels jegens Tegeldump.nl onrechtmatig heeft gehandeld door het voor bezoekers van haar bedrijfsruimte zichtbaar ophangen en laten hangen van het als productie 4/5 aan deze dagvaarding gehechte document;

2. M.R. Tegels te veroordelen aan Tegeldump.nl tegen behoorlijk bewijs van kwijting ten titel van schadevergoeding te betalen een bedrag van € 75.734,=, althans een zodanig bedrag als Uw Rechtbank in goede justitie vermeent te behoren;

3. met veroordeling van M.R. Tegels in de kosten van dit geding.

3.2.

Het verweer van M.R. Tegels strekt tot afwijzing van de vordering van Tegeldump.nl met veroordeling van Tegeldump.nl in de kosten van de procedure.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tegeldump.nl grondt haar vordering op onrechtmatige daad. Zij stelt daartoe het volgende. M.R. Tegels heeft ten onrechte op basis van het kortgedingvonnis van 12 september 2012 executoriaal beslag ten laste van Tegeldump.nl gelegd ter incasso van verbeurde dwangsommen en de proceskostenveroordeling. Tegeldump.nl heeft tijdig en geheel aan de veroordeling in het kortgedingvonnis van 12 september 2012 voldaan. Het gebruik van de handelsnaam ‘Mr. Tegeldump.nl.’ is binnen de door de voorzieningenrechter gestelde termijn gestaakt en sindsdien gestaakt gehouden, zodat geen dwangsommen zijn verbeurd en proceskostenveroordeling was reeds voldaan, zodat beslag ter incasso van die kosten onnodig is. In het kortgedingvonnis van de voorzieningenrechter van 21 januari 2013 is ook geoordeeld dat Tegeldump.nl geen dwangsommen heeft verbeurd en zijn de gelegde beslagen opgeheven. Als gevolg van het onrechtmatig handelen van M.R. Tegels heeft Tegeldump.nl schade geleden die zij conform het rapport van Grant Thornton begroot op een bedrag van € 75.734,=.

4.2.

Als uitgangspunt bij de beoordeling geldt dat degene die een beslag legt op eigen risico handelt en, bijzondere omstandigheden daargelaten, de door het beslag geleden schade dient te vergoeden, indien het beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, zulks ook in het geval dat hij, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van het beslag niet lichtvaardig heeft gehandeld.

4.3.

Ten eerst dient dus de vraag beantwoord te worden of het beslag door M.R. Tegels ten onrechte is gelegd. Het beslag is ten onrechte gelegd indien door Tegeldump.nl geen dwangsommen zijn verbeurd. De rechtbank dient derhalve de vraag te beantwoorden of door Tegeldump.nl is gehandeld in strijd met de veroordeling door de voorzieningenrechter van 12 september 2012.
De juistheid van dit vonnis staat niet ter beoordeling, nu krachtens artikel 611c van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een eenmaal verbeurde dwangsom, ongeacht een andersluidende uitspraak in de bodemprocedure, definitief en ten volle toekomt aan de partij die de veroordeling heeft verkregen, in casu M.R. Tegels.

M.R. Tegels voert ter onderbouwing van haar standpunt dat (het beslag terecht is gelegd omdat) Tegeldump.nl in strijd heeft gehandeld met de door de voorzieningenrechter bij vonnis van 12 september 2012 uitgesproken veroordeling aan dat Tegeldump.nl de inschrijving ‘Mr Tegeldump’ niet of niet tijdig heeft verwijderd van de websites ‘allebedrijvenincapelleaandeijssel.nl’ en ‘webwiki.nl’ en waarschijnlijk niet bij ‘nl.similarsites.com/site/tegeldump.nl’, ‘tegel.jouwstarter.nl’ en ‘webpaginadir.com’.
De rechtbank laat deze laatste drie sites buiten beschouwing nu een ‘waarschijnlijkheid’ van vermelding onvoldoende grondslag biedt voor verbeurdverklaring van de bij vonnis van 12 september 2012 opgelegde dwangsom.
Voor de – onweersproken – vermelding van Tegeldump.nl als ‘Mr Tegeldump’ op de websites ‘allebedrijvenincapelleaandeijssel.nl’ en ‘webwiki.nl’ geldt dat M.R. Tegels niet of onvoldoende heeft weersproken dat deze vermeldingen door genoemde websites zijn overgenomen van de inschrijving van Tegeldump.nl met de handelsnaam ‘Mr Tegeldump’ bij de Kamer van Koophandel.

4.4.

De vraag is derhalve of de vermelding op de websites ‘allebedrijvenincapelleaandeijssel.nl’ en ‘webwiki.nl’ valt onder de door de voorzieningenrechter op 12 september 2012 uitgesproken veroordeling.
De rechtbank is van oordeel dat het bevel aan Tegeldump.nl, gegeven tot het doen ophouden van een onrechtmatige inbreuk op de handelsnaam van M.R. Tegels, zo grote overeenkomst vertoont met een – algemeen geformuleerd – verbod, dat hierop de jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent de reikwijdte van een dergelijk verbod van toepassing is. Krachtens die jurisprudentie dient de draagwijdte van een dergelijke – ten behoeve van de effectiviteit – algemeen geformuleerde veroordeling, beperkt te worden tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij de door de rechter bedoelde inbreuken opleveren. Gelet op deze jurisprudentie brengt een redelijke uitleg van de veroordeling van 12 september 2012 mee dat Tegeldump.nl zelf het actief gebruik van de handelsnaam ‘Mr. Tegeldump.nl’ met ingang van 12 oktober 2012 diende te staken en gestaakt te houden. Anders dan M.R. Tegels is de rechtbank van oordeel dat een redelijke uitleg van die veroordeling niet meebrengt dat Tegeldump.nl ook gehouden was tegen het gebruik van de handelsnaam door derden op te treden, door zelf de betreffende sites te benaderen om de vermelding te laten verwijderen. Hieraan doet niet af dat de gegevens op de websites ‘allebedrijvenincapelleaandeijssel.nl’ en ‘webwiki.nl’ zijn ontleend aan de inschrijving door Tegeldump.nl in het handelsregister. Immers dateert deze inschrijving door Tegeldump.nl van vóór het vonnis van 12 september 2012 en heeft Tegeldump.nl deze inschrijving ter uitvoering van dat vonnis zelf tijdig aangepast in die zin dat op die inschrijving de vermelding ‘Mr. Tegeldump.nl’ niet meer voorkomt.
Dit betekent dat Tegeldump.nl niet heeft gehandeld in strijd met het in de veroordeling van 12 september 2012 opgenomen bevel en dus geen dwangsommen verbeurde.
M.R. Tegels was daarmee niet gerechtigd beslag ter incasso van dwangsommen te leggen.

4.5.

Bijzondere omstandigheden om aan te nemen dat het beslag niet ten onrechte is gelegd, zijn de rechtbank niet gebleken.

4.6.

In rechte wordt er dus vanuit gegaan dat de door M.R. Tegels gelegde beslagen ten onrechte zijn gelegd. Uit de onder 4.2 gegeven maatstaf vloeit voort dat M.R. Tegels gehouden is de door de beslagen geleden schade aan Tegeldump.nl te vergoeden.

4.7.

De vraag die vervolgens beantwoord dient te worden is wat de omvang van de schade is die Tegeldump.nl door de gelegde beslagen heeft geleden. Over die omvang verschillen partijen van mening.

4.8.

De schadevergoeding die M.R. Tegels verschuldigd is als gevolg van het onrechtmatig gelegde en gehandhaafde beslag dient te worden berekend door de situatie waarin Tegeldump.nl als gevolg van de beslaglegging daadwerkelijk verkeert te vergelijken met de situatie waarin Tegeldump.nl zou hebben verkeerd indien het beslag niet was gelegd en gehandhaafd.

4.9.

Tegeldump.nl heeft haar schade begroot op een bedrag van € 75.734,= conform het rapport van Grant Thornton.

M.R. Tegels heeft de door Tegeldump.nl gestelde schade en de berekening daarvan in het rapport, betwist.
Daartoe heeft zij het volgende aangevoerd.
(a) De rapporteur heeft de aan de schadeberekening ten grondslag liggende financiële gegevens kennelijk direct van Tegeldump.nl overgenomen, uit het rapport blijkt niet dat zij deze zelfstandig heeft geverifieerd aan de hand van de onderliggende stukken.
(b) Ten onrechte wordt er in het rapport vanuit gegaan dat door de beslaglegging in het geheel geen tegelverkoop meer plaats heeft kunnen vinden. Echter enkel de pallets tegels die door het beslag zijn getroffen konden gedurende het beslag niet meer verkocht worden. Derhalve kan de schade niet hoger zijn dan de winstmarge op het deel van die pallets tegels dat uiteindelijk niet verkocht is.
(c) Het is M.R. Tegels bekend dat Tegeldump.nl tegels uit de partijen waarop beslag rustte heeft verkocht.
(d) De berekening van de schade in het rapport is te summier met cijfermateriaal onderbouwd.

4.10.

De rechtbank stelt voorop dat in het rapport van Grant Thornton een niet ongebruikelijke methode is gehanteerd om de situatie waarin Tegeldump.nl als gevolg van de beslaglegging daadwerkelijk verkeerde te vergelijken met de situatie waarin Tegeldump.nl zou hebben verkeerd indien het beslag niet was gelegd en gehandhaafd.
De omzet is vergeleken met die van voorgaande jaren en de (gemiste) winst is berekend aan de hand van het gemiddelde uit voorgaande jaren.

Anders dan M.R. Tegels betoogt, is in het rapport vermeld dat verificatie van de aan de schadeberekening ten grondslag liggende cijfers heeft plaatsgevonden aan de hand van jaarrekeningen en de financiële administratie. Dit is voorts ter comparitie bevestigd door de heer S.G. van Veen RA, (mede)opsteller van het rapport. Een behoorlijke verificatie houdt in dat de rapporteur eigenstandig onderzoek doet naar de betrouwbaarheid van de cijfers door raadpleging van de onderliggende documenten.
Een verdergaande controle kan ook naar het oordeel van de rechtbank - behoudens bijzondere zich hier niet voordoende omstandigheden - van de rapporteur in dit kader niet worden verlangd. Dit wordt in het rapport terecht ook opgemerkt.

M.R. Tegels betwist dat de daling in omzet bij Tegeldump.nl te wijten is aan de beslaglegging stellende dat de schade van Tegeldump.nl beperkt is gebleven tot de misgelopen winstmarge op de beslagen pallets, waarvan bovendien ondanks het beslag toch tegels zijn verkocht. M.R. Tegels miskent daarbij, in het bijzonder met haar stelling dat niet de gehele tegelvoorraad van Tegeldump.nl door het beslag was getroffen en dus nog verkoop mogelijk was, dat beslaglegging ook als dit slechts een deel van een voorraad betreft, ernstige consequenties voor de omzet van een onderneming kan hebben. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat indien bij een onderneming beslag wordt gelegd, zeker in tijden van economische crisis, dit bij (potentiële) klanten de indruk wekt dat de onderneming in financiële moeilijkheden verkeert en deze klanten, gelet op de risico’s die zij lopen bij een faillissement, terughoudend zijn met het plaatsen van orders.
Dat - zoals M.R. Tegels stelt - de schade van Tegeldump.nl beperkt is gebleven tot de misgelopen winstmarge op de beslagen pallets, voorzover deze al niet ondanks het beslag toch zijn verkocht, acht de rechtbank dan ook weinig realistisch.
Grant Thornton heeft de schadeberekening dan ook terecht gebaseerd op een vergelijking van de omzet in de periode van en na beslaglegging met die van vorige jaren.
M.R. Tegels heeft het rapport van Grant Thornton aldus onvoldoende, althans onvoldoende gemotiveerd betwist en heeft evenmin een andere alternatieve oorzaak voor de aldus berekende omzetdaling aangegeven.

4.11.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat de door Grant Thornton gehanteerde methode van schadeberekening juist is en dat uit hetgeen door M.R. Tegels daartegen heeft aangevoerd niet kan worden afgeleid dat Grant Thorton bij toepassing van de door haar gehanteerde methode van onjuiste uitgangspunten is uitgegaan.
De rechtbank zal bij het begroten van de schade van het rapport van Grant Thornton uitgaan met dien verstande dat hierop een correctie dient te worden toegepast als na te melden.

4.12.

M.R. Tegels heeft de schade begroot op een bedrag van € 75.734,=, uiteenvallend in een bedrag van € 71.370,= vanwege niet gerealiseerde brutowinst over de gederfde omzet in de maanden januari tot en met maart 2013 en een bedrag van € 4.364,= aan overige schade.

4.13.

Met betrekking tot de gevorderde schade van € 71.370,= wordt als volgt overwogen. Ter comparitie heeft Tegeldump.nl verklaard dat als een daling in de omzet van Tegeldump.nl is toe te schrijven aan de economische crisis, dit in de branche 5% bedraagt. De rechtbank is van oordeel dat het rapport onvoldoende houvast biedt voor het uitgangspunt dat Tegeldump.nl geen gevolgen ondervindt van de crisis. Dat deze gevolgen zijn uit te drukken in 5% van de omzet is niet bestreden. Deze daling dient niet voor rekening van M.R. Tegels te komen. De rechtbank zal de door Tegeldump.nl geleden schade begroten op de navolgende wijze. Het bedrag van € 71.370,= is berekend door het gemiddeld brutowinstpercentage over 2011 en 2012 (61%) te nemen van de daling in omzet over de maanden januari tot en met maart 2013 (€ 119.000,=). Als rekening wordt gehouden met de daling in de omzet die is toe te schrijven aan de economische crisis (5%), is 95% van de daling van de omzet in de maanden januari tot en met maart 2013 toe te rekenen aan het onrechtmatig handelen van M.R. Tegels, derhalve een bedrag van € 113.050,=. Het voornoemd gemiddeld brutowinstpercentage (61%) daarover is dus een bedrag van

€ 68.960,50. Dit bedrag komt naar het oordeel van de rechtbank dan ook als schadevergoeding voor toewijzing in aanmerking.

4.14.

Nu de schade - als hierboven overwogen - wordt toegerekend (aan de negatieve publiciteit) als gevolg van het beslag kan de vraag of het voor bezoekers van M.R. Tegels zichtbaar ophangen van negatieve publiciteit over Tegeldump.nl onrechtmatig is en/of tot schade leidde buiten beschouwing blijven.

4.15.

Met betrekking tot de overige schade van € 4.364,= wordt als volgt overwogen. M.R. Tegels heeft het gevorderde bedrag van € 200,= aan bankkosten niet betwist, zodat dit bedrag voor toewijzing in aanmerking komt. De gevorderde accountants- en advieskosten

(€ 3.184,=) en de kosten van website-onderzoek (€ 980,=) zijn naar het oordeel van de rechtbank redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:96 lid 1 onder b BW en derhalve als overigens onbetwist toewijsbaar.

4.16.

In totaal is dus toewijsbaar een bedrag van (€ 200,00 + € 3.184,00 + € 980,00 +

€ 68.960,50 =) € 73.324,50.

4.17.

De door Tegeldump.nl gevorderde verklaring voor recht zal niet worden toegewezen, nu Tegeldump.nl daarbij, naast de veroordeling van M.R. Tegels tot vergoeding van de door Tegeldump.nl geleden schade, geen belang meer heeft.

4.18.

M.R. Tegels zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van Tegeldump.nl. worden begroot op:

- dagvaarding € 81,71

- griffierecht 1.892,00

- salaris advocaat 1.788,00 (2 punten × tarief € 894,00)

Totaal € 3.761,71

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt M.R. Tegels om aan Tegeldump.nl. te betalen een bedrag van € 73.324,50 (drieënzeventigduizend driehonderdvierentwintig euro en vijftig eurocent);

5.2.

veroordeelt M.R. Tegels in de proceskosten, aan de zijde van Tegeldump.nl. tot op heden begroot op € 3.761,71;

5.3.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. Russell-van der Hoeven en in het openbaar uitgesproken op 3 september 2014.

2111/39