Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2014:5368

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-07-2014
Datum publicatie
18-07-2014
Zaaknummer
C/10/430841 / HA ZA 13-811
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opzegging overeenkomst tot inleen van flexibele arbeid. Uitleg overeenkomst. Haviltex-criterium. Eisen van redelijkheid en billijkheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/430841 / HA ZA 13-811

Vonnis van 2 juli 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

24X7 B.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

eiseres,

advocaat mr. J.B. Peters te Zoetermeer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

THE GREENERY B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

gedaagde,

advocaat mr. R. van de Klashorst te Den Haag.

Partijen zullen hierna 24x7 en The Greenery genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 30 oktober 2013;

  • -

    het proces-verbaal van comparitie van 9 december 2013.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. 24

x7 is een uitzendorganisatie. The Greenery is een handelsonderneming in groenten en fruit met verschillende vestigingen in Nederland.

2.2.

The Greenery heeft sinds 2005 uitzendkrachten via 24x7 ingehuurd. Partijen hebben op 6 juli 2007 een ‘overeenkomst uitzendbureau 2007’ gesloten ten aanzien van de inleen van flexibele arbeid. Op 8 juli 2009 hebben partijen een ‘overeenkomst uitzendbureau’, hierna: “de Overeenkomst”, gesloten. De uitzendkrachten verrichtten werkzaamheden in Zaltbommel, in Breda op de afdelingen ‘hard fruit’ en ‘zacht fruit’, en in Barendrecht op de afdelingen ‘kleinpak’ en ‘fust’. Sinds 2012 is de inhuur van het aantal uitzendkrachten van 24x7 door The Greenery teruggelopen.

2.3.

Voor zover relevant luidt de Overeenkomst als volgt.

“in aanmerking nemende:

•dat voor een optimale uitvoering van het logistieke proces binnen The Greenery de beschikbaarheid van kwalitatief goede flexibele arbeidskrachten van groot belang is;

•dat hierbij uiteraard moet worden voldaan aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;

•dat partijen met elkaar overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van de inleen van flexibele arbeid;

•dat partijen de gemaakte afspraken hierbij schriftelijk wensen vast te leggen, […]

Artikel 1: Opdracht

1. Uitzendbureau verbindt zich om gedurende de duur van deze Overeenkomst aan The Greenery uitzendkrachten ter beschikking te stellen in onder andere de navolgende functiegroepen, voor de uitvoering van diverse werkzaamheden:

•kleinpakmedewerkers;

•gecertificeerde heftruckchauffeurs;

•orderpickers;

•machineoperators;

▪administratief/logistiek medewerkers;

•eventuele andere functies c.q. met voorgaande functies samenhangende werkzaamheden. […]

4. Uitzendbureau dient te voldoen aan de NEN 4100-1 en daarvan schriftelijk bewijs te leveren, welk bewijs als Bijlage II aan deze overeenkomst zal worden gehecht. Vervolgens zal Uitzendbureau gedurende de duur van de Overeenkomst iedere drie maanden opnieuw schriftelijk bewijs leveren dat zij nog steeds conform NEN 4400-1 werkt,

[…]

Artikel 2: Aanvoer en inzet personeel

1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door uitzendkrachten die minimaal voldoen aan de navolgende vereisten:

•minimum leeftijd 17 jaar;

•representatief;

•pro actieve werkhouding;

•stressbestendig;

•in staat zijn om kleuren te onderscheiden;

•in bezit zijn van alle door The Greenery vereiste certificaten;

•in het bezit zijn van een In Nederland geldig identiteitsbewijs;

•indien voor een bepaalde functie vereist een goede beheersing van de Nederlandse taal;

•alle overige specifieke eisen per functiegroep als vermeld op de als Bijlage III aangehechte functieprofielen.

2. Uitzendbureau dient voorts te voldoen aan de volgende Key Prestatie Indicatoren (KPI's):

•leverbetrouwbaarheid van ten minste 95%;

•bereikbaarheid van het kader van het uitzendbureau van 100%;

•invulling van de gevraagde capaciteit in het weekend en op feestdagen van 100%;

•verloop in uitzendkrachten bedraagt maximaal 10% per periode;

•ingezette jeugdigen (17-19 jaar) maximaal 20% per dag; […]

Artikel 6 Duur van deze Overeenkomst

1.Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, ingaande op 1 januari 2009 en lopende tot en met 31 december 2009,

2.Steeds na ommekomst van een termijn van 12 maanden wordt deze Overeenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd. Wenst een van de partijen deze Overeenkomst niet te verlengen met een termijn van 12 maanden dan dient zij dit uiterlijk op 31 november van het betreffend jaar middels een aangetekende brief aan de andere partij kenbaar te maken,

[…]

Artikel 9: Gelding […]

2. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en ondertekend zijn.”

2.4.

Een e-mailbericht van 2 juli 2013 [persoon 1], inkoopmanager bij The Greenery, aan [personen 2 en 3] werkzaam bij 24x7, luidt als volgt:

“Recentelijk ontvingen wij een bericht van de Stichting Normering Arbeid (SNA), met de mededeling dat het NEN 4400 certificaat voor uw onderneming is opgeschort.

Stichting Normering Arbeid heeft vastgesteld dat u momenteel niet aan de vereisten voldoet om het certificaat te voeren.

Zij wijzen The Greenery tevens op de risico's van de samenwerking indien 24x7 na 15 juli niet meer gecertificeerd zou zijn.

Het zal u duidelijk zijn dat The Greenery in dat geval geen risico wil lopen en geen enkele aansprakelijkheid zal accepteren.

Indien Stichting Normering Arbeid ons voor vrijdag 5 juli niet kan aangeven dat deze certificering hersteld kan worden, zien wij ons genoodzaakt tot de navolgende stappen;

-Vanaf maandag 15 juli as zal The Greenery geen gebruik meer maken van de diensten van 24x7.

-Op vrijdag 5 juli informeren wij de betrokken uitzendkrachten van 24x7 over de ontstane situatie en delen hen mede dat wij vanaf 15 juli geen gebruik meer zullen maken van de diensten van 24x7.

- Indien betrokken uitzendkrachten dit wensen, bieden wij hen de kans om via een van de andere, bij The Greenery betrokken, uitzendbureaus hun werkzaamheden voort te zetten.

Ik verwacht u middels dit bericht tijdig en correct te hebben geïnformeerd en verneem graag uiterlijk vrijdag 5 juli as. wat de status is van uw certificering.”

2.5.

The Greenery heeft 24x7 bij brief van 27 juni 2013 medegedeeld dat zij de samenwerking per 31 december 2013 wenst te beëindigen.

3 Het geschil

3.1. 24

x7 vordert samengevat – een verklaring voor recht dat The Greenery toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van de Overeenkomst, de Overeenkomst te ontbinden en The Greenery te veroordelen tot betaling van € 577.000, te vermeerderen met rente en kosten.

3.2. 24

x7 legt aan haar vordering, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de volgende stellingen ten grondslag. Primair: The Greenery is toerekenbaar tekortgekomen in de nakoming van de Overeenkomst door de Overeenkomst – in strijd met de inhoud van de Overeenkomst en hetgeen partijen van elkaar mochten verwachten – eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen. Hierdoor is The Greenery gehouden de dientengevolge door 24x7 geleden schade te vergoeden. Subsidiair: gelet op de duur van de tussen partijen bestaande overeenkomst mocht 24x7 rekenen op continuering van de afname van een vast contingent uitzendkrachten. Door van het ene op het andere moment geen uitzendkrachten meer in te huren handelde The Greenery in strijd met de Overeenkomst, in ieder geval handelde zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid door zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder het aanbieden van schadevergoeding te stoppen met inlenen. Door aldus te handelen is The Greenery toerekenbaar tekortgekomen in de nakoming van de Overeenkomst. De hierdoor ontstane schade bedraagt € 577.000.

3.3.

The Greenery concludeert – samengevat – tot afwijzing van de vordering van 24x7 met veroordeling van 24x7 in de proceskosten. The Greenery betwist de hiervoor genoemde stellingen van 24x7 en voert het volgende aan. The Greenery is op grond van de Overeenkomst niet verplicht tot afname van een bepaald aantal uitzendkrachten. Er is geen sprake geweest van een eenzijdige en onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst. Het aantal uitzendkrachten dat door The Greenery bij 24x7 werd ingehuurd is geleidelijk afgebouwd. Bij het sluiten van de overeenkomst is flexibele inhuur van uitzendkrachten uitgangspunt van partijen geweest. De investeringen van 24x7 in huisvesting en reiskosten van personeel komen voor rekening en risico van 24x7. The Greenery betwist dat 24x7 schade heeft geleden. Subsidiair voert The Greenery het verweer dat de beweerdelijke schade niet in causaal verband staat met het minder inhuren van uitzendkrachten door The Greenery.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Tussen partijen is in geschil of The Greenery op grond van toerekenbare tekortkoming gehouden is tot schadevergoeding jegens 24x7. Om te kunnen beoordelen of The Greenery toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van de Overeenkomst dienen de voor The Greenery uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen vastgesteld te worden.

4.2.

De rechtbank neemt de inhoud van de Overeenkomst hierbij als uitgangspunt. Daarbij wordt vooropgesteld dat partijen – zoals blijkt uit de onder 2.3 geciteerde considerans van de Overeenkomst – hebben beoogd de voorwaarden voor de inleen van kwalitatief goede flexibele arbeid vast te leggen in de Overeenkomst waarbij wordt voldaan aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In artikel 1 van de Overeenkomst is bepaald dat 24x7 zich heeft verbonden gedurende de duur van de Overeenkomst aan The Greenery uitzendkrachten ter beschikking te stellen voor de uitvoering van diverse werkzaamheden. In artikel 2 zijn minimum vereisten opgenomen waaraan de uitzendkrachten dienen te voldoen, verplichtingen van 24x7 en rechten van The Greenery. Verder zijn afspraken gemaakt over tarieven, facturering en de Wet Ketenaansprakelijkheid. Partijen zijn een duur overeengekomen van twaalf maanden, die steeds stilzwijgend met een jaar werd verlengd. In artikel 6 is bepaald dat de Overeenkomst kon worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand tegen het einde van het kalenderjaar. De Overeenkomst bevat geen afspraken over het aantal door The Greenery in te huren uitzendkrachten.

4.3.

Uit de inhoud van de Overeenkomst vloeit niet voort dat The Greenery de Overeenkomst niet mocht beëindigen of dat The Greenery verplicht was tot het inhuren van een vast aantal uitzendkrachten. Dat neemt niet weg dat het bij beantwoording van de vraag wat partijen zijn overeengekomen aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten waarbij van belang is tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen mag worden verwacht (Haviltex). Ook het gedrag van partijen in de uitvoeringsfase van een overeenkomst kan voor de uitleg van die overeenkomst van groot gewicht zijn.

4.4.

De stelplicht van feiten en omstandigheden op dat punt rust op 24x7. Specifieke verklaringen of gedragingen van The Greenery in dat kader zijn in de dagvaarding niet gesteld. Ter comparitie is nog gesteld ‘dat als je een overeenkomst afsluit op een manier zoals het hier is gegaan, je dan uitgaat van een langdurige samenwerking’ en ‘dat de vaste afname voortvloeide uit de aard van de besprekingen’. Dat is de rechtbank te vaag. 24x7 heeft haar beroep op de door haar voorgestane uitleg dan ook niet voldoende onderbouwd.

Redelijkheid en billijkheid

4.5.

De eisen van redelijkheid en de billijkheid die bij de uitvoering van overeenkomsten in acht moeten worden genomen, kunnen meebrengen dat de wijze van opzegging of de begeleidende omstandigheden The Greenery toch schadeplichtig maken. Daarom moet worden beoordeeld of hiervan sprake is geweest.

Primair: opzegging

4.6. 24

x7 heeft haar stelling dat The Greenery de Overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk heeft beëindigd als volgt onderbouwd. Nadat de Overeenkomst is gesloten werd er in de loop der jaren een constante stroom van uitzendkrachten door The Greenery ingehuurd. Van het ene op het andere moment werd op diverse locaties geen gebruik meer gemaakt van de beschikbare uitzendkrachten. Dat is niet anders op te vatten dan een eenzijdige onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst voor wat betreft de betreffende locatie.

4.7.

The Greenery heeft daartegen aangevoerd dat de inhuur van uitzendkrachten op flexibele basis geschiedde en dat het aantal ingehuurde uitzendkrachten sterk fluctueerde. Sinds 2012 is de inhuur van het aantal uitzendkrachten geleidelijk aan steeds verder teruggelopen. Redenen hiervoor waren: een sterke vermindering van de hoeveelheid werkzaamheden op verschillende locaties, klachten van uitzendkrachten over late uitbetaling door 24x7 en verlies van het NEN certificaat door 24x7. Aldus The Greenery.

4.8.

De rechtbank volgt 24x7 niet in het uit haar stellingname volgende standpunt dat de vraag of sprake is van (eenzijdige en onmiddellijke) beëindiging van de Overeenkomst beoordeeld dient te worden per locatie. In de Overeenkomst is immers niets bepaald ten aanzien van tewerkstelling van uitzendkrachten op bepaalde locaties of ten aanzien van een (vaste) afname van uitzendkrachten. Het stoppen met inhuren van uitzendkrachten op een bepaalde locatie kan dus niet worden gezien als beëindiging van de gehele Overeenkomst.

4.9.

Tussen partijen is niet in geschil dat de inleen van uitzendkrachten door The Greenery in de periode van begin 2012 tot medio 2013 op de verschillende locaties is gestaakt vanwege vermindering respectievelijk beëindiging van de activiteiten van The Greenery op die locaties. Dit was in Zaltbommel begin 2012, op de locatie Breda ‘hard fruit’ begin 2012, op de locatie Breda ‘zacht fruit’ in februari 2013, op de locatie Barendrecht ‘kleinpak’ in augustus respectievelijk december 2012 en op de locatie Barendrecht ‘fust’ in juli 2013. Aldus is geen sprake van een onmiddellijke beëindiging van de inhuur van uitzendkrachten, maar van een geleidelijke afname van de inzet van uitzendkrachten van begin 2012 tot medio 2013.

4.10.

Ter comparitie is namens 24x7 bevestigd dat zij naar aanleiding van het

e-mailbericht van 2 juli 2013 (zie onder 2.4), waarin wordt aangekondigd dat The Greenery wegens het opschorten van het NEN certificaat vanaf 15 juli 2013 geen gebruik meer zal maken van de diensten van 24x7, op 3 juli 2013 heeft laten weten niet meer te investeren in een NEN-certificaat en de samenwerking te stoppen. Op 3 juli 2013 was derhalve voor beide partijen duidelijk dat de Overeenkomst zou eindigen. The Greenery heeft de Overeenkomst bij brief van 27 juni 2013 aan 24x7 per 31 december 2013 opgezegd. Bij die opzegging is een opzegtermijn van zes maanden in acht genomen. Hiermee is de Overeenkomst rechtsgeldig en regelmatig opgezegd. Daarom vormt de opzegging geen grond voor toekenning van schadevergoeding.

Subsidiair: mocht 24x7 rekenen op vaste afname?

4.11. 24

x7 heeft subsidiair gesteld dat zij kon en mocht rekenen op continuering van de afname van een vast contingent aan uitzendkrachten. Verwacht had mogen worden dat The Greenery de Overeenkomst in die zin was nagekomen, dat zij het gemiddeld vast contingent aan werknemers zou blijven inhuren, tenminste voor een periode van een jaar, nadat zij te kennen had gegeven de samenwerking te willen verbreken, althans in ieder geval had zij een gepaste schadevergoeding moeten aanbieden.

4.12.

The Greenery heeft daartegen aangevoerd dat zij haar ‘werknemers’ juist inhuurt via uitzendbureaus zodat zij deze op zeer flexibele basis kan inzetten. Dat was uitgangspunt bij het aangaan van de Overeenkomst. De Overeenkomst maakt het mogelijk dat The Greenery de inhuur van uitzendkrachten op korte termijn aanvangt dan wel stopzet.

4.13.

De rechtbank is met The Greenery eens dat uitgangspunt van de Overeenkomst het flexibel (en niet vast) inzetten van uitzendkrachten is. Dit neemt niet weg dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat The Greenery gelet op de langere duur van de samenwerking met 24x7, niet zonder enige reden plotseling kan stoppen met het inhuren van uitzendkrachten. Zoals onder 4.9 en 4.10 overwogen is echter geen sprake van het plotseling stoppen maar van een geleidelijke afname. Voorts is niet zonder reden opgezegd. The Greenery heeft aannemelijk gemaakt dat de afname verband houdt met vermindering respectievelijk beëindiging van bedrijfsactiviteiten, klachten van uitzendkrachten over te late loonbetaling en uiteindelijk het verlies van het NEN-certificaat.

4.14. 24

x7 heeft nog gesteld dat tijdens een bespreking op 2 juli 2012 namens The Greenery aan haar is medegedeeld dat er veranderingen aan zouden komen maar dat de dienstverlening door 24x7 zonder meer zou worden gecontinueerd. The Greenery heeft daartegen aangevoerd dat geen enkele toezegging is gedaan tijdens dit gesprek.

4.15.

Het bewijsaanbod van 24x7 op dit punt wordt gepasseerd. Mocht al vast komen te staan dat op 2 juli 2012 namens The Greenery is medegedeeld dat de dienstverlening door 24x7 zou worden gecontinueerd, dan komt daarmee nog niet vast te staan dat 24x7 op grond van de Overeenkomst mocht rekenen op afname van een vast aantal uitzendkrachten.

4.16.

Andere gedragingen of verklaringen van The Greenery waarmee zij bij 24x7 de verwachting heeft gewekt dat 24x7 mocht rekenen op afname van een vast contingent aan uitzendkrachten zijn gesteld noch gebleken.

4.17.

Voorts heeft 24x7 gesteld dat het beëindigen van de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder het aanbieden van een schadevergoeding in strijd met de redelijkheid en billijkheid is.

4.18.

Zoals onder 4.10 overwogen is de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn opgezegd. Uit de redelijkheid en billijkheid vloeit niet voort dat The Greenery in de gegeven omstandigheden aan 24x7 een schadevergoeding had moeten aanbieden.

4.19.

Een en ander leidt tot de conclusie dat geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming die aansprakelijkheid oplevert voor de door 24x7 gevorderde vergoeding van schade. De vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.20. 24

x7 zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van The Greenery worden begroot op:

- griffierecht 3.715,00

- salaris advocaat 5.160,00 (twee punten × tarief € 2.580,00)

Totaal € 8.875,00

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt 24x7 in de proceskosten, aan de zijde van The Greenery tot op heden begroot op € 8.875, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt 24x7 in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat 24x7 niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr C. Sikkel en in het openbaar uitgesproken op 2 juli 2014.

1573/1729