Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5128

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
23-01-2013
Datum publicatie
21-03-2013
Zaaknummer
355192 / HA ZA 10-1682
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Zaakwaarneming, door na het faillissement van de bevrachter de reeds aangevangen belading te voltooien en het vervoer te verrichten ten behoeve van de ladingbelanghebbende. Bepaling omvang verschuldigde vergoeding. Omrekening tijdvrachttarief naar reisvrachttarief op basis van door partijen aangereikte aanknopingspunten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
S&S 2013/83
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 355192 / HA ZA 10-1682

Vonnis van 23 januari 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging

SANIBEL MARITIME INC.,

gevestigd te Panama City, Panama,

eiseres,

advocaat mr. J.F. van der Stelt,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMAGGI EUROPE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. E.A. Bik.

Partijen zullen hierna Sanibel en Amaggi genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 december 2011 (hierna: ‘het tussenvonnis’),

- de akte van de zijde van Sanibel, met productie,

- de antwoordakte van Amaggi.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. In het tussenvonnis is geoordeeld dat Sanibel jegens Amaggi uit hoofde van zaakwaarneming recht heeft op de in artikel 6:200 lid 2 BW bedoelde vergoeding voor haar verrichtingen, te weten het na 29 december 2009 toestaan van het voltooien van de belading en het vervoer van de lading van Itacoatiara naar Amsterdam tot en met de voltooiing van de lossing op 31 januari 2010.

Omdat partijen bij pleidooi beiden aangaven dat zij het passend achtten om voor de waardering in geld van de door Sanibel ten behoeve van Amaggi verrichte prestatie uit te gaan van de -tussen hen vaststaande- marktconforme dagwaarde van het schip op tijdbevrachtingsbasis groot USD 20.750,--, met dien verstande dat deze diende te worden omgerekend naar een tarief per metrische ton op basis van reisbevrachting, is Sanibel in de gelegenheid gesteld om bij akte na tussenvonnis (onder andere) uit te werken wat in haar visie de juiste berekeningsmethodiek is, welke factoren daarin een rol spelen (en op welke wijze), en wat de hoogte van die factoren is en waarom. Amaggi mocht daarop bij antwoordakte reageren.

Dienovereenkomstig heeft Sanibel een akte en Amaggi een antwoordakte genomen.

2.2. Sanibel voert aan dat voor de omrekening van een tijdvrachttarief naar een reisvrachttarief relevant zijn de omvang van de lading, de betreffende reis, de snelheid en het bunkerverbruik van het schip, de destijds geldende bunkerprijzen, demurrage/dispatch/detention, havengelden, loodskosten en commissie. Dat dit de relevante factoren zijn, heeft Amaggi op zichzelf niet bestreden, zodat ook de rechtbank daarvan zal uitgaan. Amaggi voert wel aan dat Sanibel de genoemde factoren niet op de juiste wijze heeft ingevuld en wijst erop dat in een redelijke vergoeding ook moet worden verdisconteerd dat Sanibel reeds bepaalde kostenvergoedingen van Armada had ontvangen.

2.3. Voor de wijze waarop met behulp van deze factoren de omrekening van het tijdvrachttarief naar het reisvrachttarief dient te geschieden verwijst Sanibel naar de door haar overgelegde tweede rapportage van [Persoon 1].

Hij maakt de volgende berekening:

“Estimate to Establish an Approximate Voyage Freight Equivalent to about $20,750 per day

Amsterdam/Itacoatiara - 4736 nautical miles at about 13 knots (+5% contingency) = 15.94 days

Itacoatiara/Amsterdam - 4736 nautical miles at about 13 knots (+5% contingency) = 15.94 days

Reduced steaming (Amazon River passage) 0.50 days

Total days at sea and on river passage = 32.38 days

32.38 days x 27.0 mt IFO per day x $478 pmt = $ 417,896

32.38 days x 1.0 mt MDO per day x $649 pmt = $ 21,014

Load/Discharge -

Total allowed as per charter party terms : 7 Days All Purposes SHEX

7 days in port x 3 mt MDO per day x $649 pmt = $ 13,629

Allowance for estimated Despatch = $ 60,000

Total Days Timecharter Roundvoyage = (32.38 + 7.0) = 39.38 days

Amazon River Pilotage total = $ 80,500

Port Expenses:

Itacoatiara = $ 36,500

Amsterdam = $ 70,100

Hold Clean = $ 4,500

Total Hire: 39.38 days x $20,750 per day = $ 817,135

Less Address commission 2.5 % = $ 20,428

$ 796,278

Total: $ 1,500,417

Divided by about 38,000 mts cargo = $ 39.38 per metric tone”.

2.4. Amaggi maakt de volgende berekening:

Reisdagen van Itacoatiara naar Amsterdam berekend op basis van

afstand en vaarsnelheid schip 15,94

Extra vaardagen wegens minder dan volle kracht op Amazone 0,25

Dagen in de haven (25 % belading, 100 % lossing) 7,00

Totale tijdsbesteding 23,19 dagen

Vergoeding bij dagprijs van USD 20.750 per dag USD 481.192,50

Huur na aftrek 2.5 % commissie USD 469.162,69

Bunkerkosten als vastgelegd in timecharter:

- IFO USD 465/mt

- MDO USD 625/mt

Verbruik op zee: 27 mt IFO en 1 mt MDO per dag

Verbruik in haven: 3 mt MDO per dag

Bunkerkosten op zee:

16,19 dagen x 27.0 mt IFO per dag x USD 465/mt USD 203.265,45

16,19 dagen x 1.0 mt MDO per dag x USD 625/mt USD 10.118,75

Bunkerkosten in de haven:

7 dagen x 3 mt MDO per dag x USD 625/mt USD 13.125,00

Totaal bunkerkosten USD 226.509,20

Aftrek door Armada betaalde bunkerkosten USD 356.000,00

Saldo bunkerkosten USD 0,00

Loods Amazone van Itacoatiara richting zee USD 40.250,00

Havenkosten Itacoatiara USD 36.500,00

Aftrek door Armada betaalde havenkosten Itacoatiara USD 50.000,00

Saldo havenkosten Itacoatiara USD 0,00

Havenkosten Amsterdam en schoonmaken ruimen USD 74.600,00

2.5. Uit het bovenstaande leidt de rechtbank af dat partijen het in belangrijke mate eens zijn over de omrekeningsmethodiek en de omvang van de daarin te verwerken factoren. Op een aantal punten nemen partijen verschillende standpunten in.

Sanibel gaat uit van een reis van Amsterdam naar Itacoatiara en weer terug, terwijl Amaggi slechts uitgaat van een reis van Itacoatiara naar Amsterdam. Sanibel gaat uit van een door [Persoon 1] bepaalde gemiddelde marktprijs voor IFO en MDO, terwijl Amaggi aanknoopt bij de (lagere) IFO- en MDO-prijzen overeengekomen tussen Sanibel en Armada. Sanibel gaat uit van loodskosten ‘heen en weer’ naar Itacoatiara, terwijl Amaggi alleen de kosten vanaf Itacoatiara naar zee relevant acht. Sanibel heeft een post ‘allowance for despatch’ opgenomen, Amaggi niet. Amaggi meent dat voor vergoeding van bunkerkosten of havenkosten Itacoatiara geen aanleiding bestaat nu Armada terzake reeds een vergoeding aan Sanibel heeft betaald of kosten heeft gedragen die de in de berekening opgenomen kosten overstijgen. Sanibel past terzake geen aftrek toe.

2.6. Dat Armada reeds bunkers en havenkosten Itacoatiara aan Sanibel heeft voldaan, zoals Amaggi steeds onbetwist heeft gesteld, is niet van belang voor het vaststellen van een marktconforme vergoeding, maar komt aan de orde bij de (eventuele) toetsing in hoeverre toewijzing van de marktconform te achten vergoeding redelijk is.

2.7. Gelet op het in r.o. 4.16 van het tussenvonnis gegeven uitgangspunt dat het gaat om de prijzen die toentertijd gebruikelijk waren voor (onder andere) een reis als de onderhavige, waarbij de verrichtingen van Sanibel zijn aangevangen te Itacoatiara, valt zonder nadere hier ontbrekende- toelichting niet in te zien waarom Sanibel in haar berekeningen uitgaat van een ‘roundtrip’ van Amsterdam naar Itacoatiara en terug. Dit betekent dat ook de vertraging op de Amazone en de loodskosten op de Amazone, voor zover betrekking hebbend op het bereiken van Itacoatiara, ten onrechte in de berekeningen van Sanibel zijn betrokken. De rechtbank zal deze aspecten dan ook uit de berekening elimineren.

2.8. Deze correctie leidt ertoe dat de door Sanibel gemaakte berekening in ieder geval aldus moet worden bijgesteld (waarbij veronderstellenderwijs de overige aspecten daarvan voor juist worden gehouden):

Itacoatiara/Amsterdam - 4736 nautical miles at about 13 knots (+5% contingency) = 15.94 days

Reduced steaming (Amazon River passage) 0.25 days

Total days at sea and on river passage = 16.19 days

16.19 days x 27.0 mt IFO per day x $478 pmt = $ 208,948.14

16.19 days x 1.0 mt MDO per day x $649 pmt = $ 10,507.31

Load/Discharge -

Total allowed as per charter party terms : 7 Days All Purposes SHEX

7 days in port x 3 mt MDO per day x $649 pmt = $ 13,629

Allowance for estimated Despatch = $ 60,000

Total Days Timecharter voyage = (16.19 + 7.0) = 23.19 days

Amazon River Pilotage total = $ 40,250

Port Expenses:

Itacoatiara = $ 36,500

Amsterdam = $ 70,100

Hold Clean = $ 4,500

Total Hire: 23.19 days x $20,750 per day = $ 481,192.50

Less Address commission 2.5 % = $ 12,029.81

$ 469,162,69

Total: $ 913,597.14

2.9. Hieruit volgt dat ook indien alle overige geschilpunten met betrekking tot de berekening van Sanibel in haar voordeel zouden worden beslist, zij hoogstens een bedrag van USD 913.597,14 van Amaggi te vorderen heeft gehad.

Onder 2.13 en 2.14 van het tussenvonnis is vastgesteld dat Amaggi nog voordat de lading te Amsterdam werd afgeleverd aan Sanibel USD 977.524,03 heeft betaald. Hiermee was de maximale vordering van Sanibel voldaan nog voordat aan de zaakwaarneming een einde kwam. Derhalve bestaat geen reden om aan te nemen dat Amaggi in verzuim is geweest en dientengevolge rente verschuldigd is geworden. Dit brengt mee dat Amaggi haar schuld aan Sanibel geheel heeft voldaan zodat de vordering van Sanibel moet worden afgewezen.

2.10. Met dit oordeel gaat de rechtbank voorbij aan de verdere door Sanibel gepresenteerde berekeningen.

Sanibel erkent dat de rechtbank terecht heeft vastgesteld dat partijen het erover eens zijn dat een tarief op basis van reisbevrachting gepast is. Vervolgens rekent zij conform de instructies van de rechtbank, en onder verwijzing naar de rapportages van [Persoon 1], voor hoe dit tarief dient te worden bepaald en concludeert zij dat dit USD 39.38 per mt bedraagt (zie r.o. 2.3 hierboven).

Aansluitend berekent zij echter (opnieuw) de in haar ogen verschuldigde marktconforme vergoeding zonder daarbij de eerder gepresenteerde berekeningsmethodiek en het berekende tarief te betrekken. Zij licht niet toe waarom zij daaraan voorbijgaat, en evenmin of tussen de eerste berekening en de tweede enig verband bestaat.

Sanibel gaat in haar tweede berekening uit van een reisvrachttarief van USD 40.125 per mt, gebaseerd op het eerste rapport van [Persoon 1], maar gaat niet in op het commentaar van Amaggi op dat rapport.

Het tweede rapport van [Persoon 1], waarnaar Sanibel ter ondersteuning van haar standpunt verwijst, biedt geen opheldering. Sanibel beschrijft paragraaf 7 van dit rapport als een berekening van de marktconforme vergoeding op reisbevrachtingsbasis. De rechtbank verstaat bedoelde paragraaf echter, mede gelet op de titel en de onderstreepte gedeelten, anders. [Persoon 1] rekent in paragraaf 7 uit dat Sanibel, met inachtneming van het door Amaggi reeds betaalde, USD 280.686,03 minder winst heeft gemaakt dan wanneer voor de geladen 38.152,10 mt de ‘target freight’ van USD 40.125 per mt zou zijn betaald, en concludeert op niet toegelichte gronden- dat Sanibel op vergoeding van deze ‘shortfall’ aanspraak zou moeten maken als ‘prevailing market compensation’.

Als de rechtbank [Persoon 1] goed verstaat, dan rekent hij met een beoogde vracht van in totaal USD 1.530.849,00, en brengt hij daarop in mindering USD 76.542,45 aan commissie en USD 786.756,00 aan ‘Owners ‘allowable’ costs’. Uit zijn berekeningen volgt dat in zijn visie op deze reis in beginsel een winst van USD 667.550,55 kon worden gemaakt, hetgeen gelijk staat aan een winstmarge van bijna 44 procent. Een dergelijk percentage komt de rechtbank in een naar tussen partijen niet in geschil is- neergaande markt niet erg realistisch voor.

Voorts is onverklaard waarom [Persoon 1], na in paragraaf 6 de ‘voyage freight equivalent to about $20,750 per day’ te hebben berekend als USD 39.38 per mt, in paragraaf 7 vermeldt dat ‘the reasonable prevailing market rate was about $40.125 pmt’ en dit gelijk acht aan een ‘time charter equivalent of $20,750 per day’.

Om deze redenen is het door Sanibel verdedigde standpunt over hetgeen haar als redelijke vergoeding toekomt onvoldoende begrijpelijk, consistent en overtuigend om af te doen aan het in r.o. 2.9 neergelegde oordeel.

2.11. De verdere geschilpunten waarover partijen zich hebben uitgelaten behoeven geen beoordeling meer.

2.12. Sanibel zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Amaggi. Deze worden begroot op € 16.561,--. Dit bedrag is opgebouwd uit € 4.951,-- voor vast recht en € 11.610,-- (4,5 punten x € 2.580,-- per punt) voor salaris van de advocaat.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. wijst af de vorderingen van Sanibel,

3.2. veroordeelt Sanibel in de proceskosten, aan de zijde van Amaggi tot op heden begroot op € 16.561,--,

3.3. verklaart deze beslissing voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.A.M. van Schouwenburg-Laan, mr. A.N. van Zelm van Eldik en mr. P.C. Santema en in het openbaar uitgesproken op 23 januari 2013.

1885/10/32