Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BZ0871

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-09-2012
Datum publicatie
06-02-2013
Zaaknummer
406567 / KG ZA 12-617
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Art. 5 Handelsnaamwet. Het gevaar bestaat dat tussen de onderneming van eiseres enerzijds en die van gedaagde anderzijds bij het publiek verwarring te duchten is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 406567 / KG ZA 12-617

Vonnis in kort geding van 12 september 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M.R. TEGELS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. L. Hennink,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEGELDUMP.NL B.V.,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,

gedaagde,

bijgestaan door mr. M. Arraiss.

Partijen zullen hierna M.R. Tegels en Tegeldump genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 22 augustus 2012, met producties

- de mondelinge behandeling d.d. 5 september 2012

- de producties en pleitnotities van Tegeldump.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van de inhoud van de door partijen overgelegde producties, kan in dit kort geding van de volgende feiten worden uitgegaan.

2.1. M.R. Tegels verkoopt sinds 1 november 2007 onder de handelsnaam “M.R. Tegels” tegels en plavuizen aan onder meer particulieren vanuit haar bedrijfsruimte aan de Chroomstraat in Rotterdam.

2.2. Tegeldump verkoopt vanuit haar bedrijfsruimte aan de Dalkruidbaan in Capelle aan den IJssel eveneens tegels en plavuizen, aan uitsluitend particulieren. Sinds 15 januari 2002 handelt zij onder de naam “Tegeldump.nl”.

2.3. De afstand tussen de onder 2.1 en 2.2 genoemde bedrijfsruimten van M.R. Tegels en Tegeldump bedraagt ongeveer 5 kilometer.

2.4. Een brief van de advocaat van M.R. Tegels aan Tegeldump d.d. 16 augustus 2011 luidt voor zover thans van belang:

“(…)

Het gebruik van de handelsnaam van cliënte (M.R. Tegels; opm vzr) door u is niet toegestaan. U heeft dit gedaan met het doel om verwarring bij het publiek te zaaien. Hierdoor heeft u onrechtmatig gehandeld. Namens cliënte verzoek ik u, en voor zover nodig sommeer ik u, dit onrechtmatig handelen onmiddellijk te staken en gestaakt te houden (…)”.

2.5. Tegeldump heeft op 26 augustus 2011 de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” in het handelsregister doen inschrijven.

3. Het geschil

3.1. M.R. Tegels vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1) Tegeldump te veroordelen zich met onmiddellijke ingang te onthouden van ieder onrechtmatig handelen ten opzichte van eiseres, waaronder iedere inbreuk op de handelsnaam van M.R. Tegels, daaronder begrepen het al dan niet via internet, gebruiken en voeren van enige handelsnaam met daarin de naam M.R. Tegels of een handelsnaam, die daarvan in geringe mate afwijkt, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per dag, een dagdeel voor een gehele dag rekenend, of per geval, zulks naar keuze van M.R. Tegels,

2) Tegeldump te veroordelen in de proceskosten.

3.2. M.R. Tegels stelt hiertoe dat Tegeldump onrechtmatig jegens haar handelt door gebruik te maken van de handelsnaam “Mr. Tegeldump”. De handelsnaam “Mr. Tegeldump” wijkt in te geringe mate af van de handelsnaam “M.R. Tegels”. Dit leidt tot verwarring bij het publiek, omdat M.R. Tegels en Tegeldump dezelfde producten verhandelen en binnen een straal van enkele kilometers van elkaar gevestigd zijn. Ook het gebruik van de aanduiding “MR tegels” door Tegeldump wekt verwarring. Tegeldump heeft geen ander doel dan met de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” mee te liften op de reclame-uitingen en naamsbekendheid van M.R. Tegels.

3.3. Tegeldump voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Tegeldump betwist het spoedeisend belang van M.R. Tegels bij haar vorderingen. De spoedeisendheid van de gevraagde voorzieningen vloeit echter naar het oordeel van de voorzieningenrechter in voldoende mate voort uit de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht van M.R. Tegels.

4.2. Op grond van art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in zo geringe mate afwijkt dat, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek tussen de onder die handelsnamen gedreven ondernemingen verwarring te duchten is. Het verbod tot het voeren van een overeenstemmende handelsnaam geldt derhalve alleen indien en voor zover verwarring te vrezen is. Voor de beoordeling van dit verwarringsgevaar dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden die in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, het gevaar van verwarring in de hand werken.

Voor toewijzing in kort geding van een verbod tot het voeren van een handelsnaam dient voldoende aannemelijk te zijn dat in een eventuele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de partij aan wie dit verbod moet worden opgelegd, in strijd met art. 5 Hnw handelt en derhalve de handelsnaam onrechtmatig voert.

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat M.R. Tegels -blijkens de overgelegde producties ook gespeld als MR Tegels (dus zonder de punt tussen de M en de R)- haar handelsnaam reeds sinds 1 november 2007 voert en dat zij die rechtmatig voert in de zin van art. 5 Hnw. Voorts heeft Tegeldump erkend dat zij sinds 2011 gebruik maakt van de handelsnaam “Mr. Tegeldump”. Tussen partijen is in geschil of die handelsnamen zo weinig van elkaar afwijken dat bij het publiek verwarring te duchten is.

4.3.1. Een vergelijking van de handelsnamen “M.R. Tegels” en/of “MR Tegels” en “Mr. Tegeldump.nl” leidt voorshands tot de conclusie dat de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van M.R. Tegels. Het eerste gedeelte van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” is immers (nagenoeg) hetzelfde als de handelsnaam “M.R. Tegels”. Enkel het tweede gedeelte “dump.nl” van “Mr. Tegeldump” en de “s” van “M.R. Tegels”, maken dat beide handelsnamen niet geheel identiek zijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is juist dat eerste gedeelte het meest kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen. “Dump” is in het algemeen een generieke aanduiding, die verwijst naar lage prijzen. Bovendien levert de in het eerste deel voorkomende combinatie “mr” (al dan niet met een punt ertussen) en “tegel” voldoende onderscheidend vermogen op. Door M.R. Tegels is onweersproken gesteld dat, totdat Tegeldump in 2011 begon met het gebruik van “Mr. Tegeldump.nl”, de combinatie “mr” en “tegel” in Nederland uitsluitend door M.R. Tegels gebruikt werd.

4.3.2. Voorts is tussen partijen niet in geschil dat zij beide leveren aan particulieren in de regio rondom Rotterdam. M.R. Tegels levert weliswaar aan klanten in heel Nederland, maar zij heeft ter zitting -onbetwist- verklaard dat haar reclame-uitingen gericht zijn op de regio rondom Rotterdam. Daarop wijzen ook de middelen (regionale radio, tv en kranten) waarmee reclame wordt gemaakt. Derhalve is voorshands voldoende aannemelijk dat M.R. Tegels en Tegeldump in elk geval in aanzienlijke mate hetzelfde publiek bedienen. Ook de aard van beide ondernemingen is naar voorlopig oordeel nagenoeg hetzelfde. Beide ondernemingen houden zich immers bezig met de verkoop van tegels en plavuizen. Dat Tegeldump een beter ingerichte showroom en tegelzetters in eigen dienst heeft, neemt niet weg, dat voor het winkelend publiek de beide ondernemingen rechtstreekse concurrenten zijn. In beide ondernemingen is, naar ter zitting duidelijk werd, ongeveer hetzelfde assortiment aan tegels en plavuizen te koop, rechtstreeks aan de consument, in een vergelijkbaar prijssegment. Dat er, in de directe omgeving van M.R. Tegels, nog meer tegelverkopende ondernemingen gevestigd zijn doet niet ter zake, nu vast staat dat die handelen onder duidelijk andere namen.

4.3.3. Tegen de achtergrond van het voorgaande en nu bovendien de afstand tussen de bedrijfsruimten van beide partijen slechts vijf kilometer bedraagt, is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gevaar bestaat dat tussen de onderneming van M.R. Tegels enerzijds en van Tegeldump anderzijds bij het publiek verwarring is te duchten. De omstandigheid dat de lettercombinatie “mr” in “Mr. Tegeldump.nl” een andere betekenis heeft dan in “M.R. Tegels”, doet daaraan niet af. Datzelfde geldt voor de reden waarom Tegeldump de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” heeft gekozen. Voor het publiek is dat onderscheid immers niet duidelijk.

4.4. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering van M.R. Tegels zal worden toegewezen op na te melden wijze. De voorzieningenrechter merkt daarbij op dat het betreffende verbod alleen zal gelden voor zover het gaat om de door Tegeldump te voeren/gevoerde handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl”. Het verbod ziet niet op een bepaald soort tegels dat Tegeldump verkoopt onder de naam “mr tegels” en meer in het algemeen -volgens Tegeldump- in de markt wordt aangeduid met “mr tegels”. Of dat juist is of niet, doet niet ter zake. M.R. Tegels heeft ter zitting uitdrukkelijk aangegeven dat haar vordering louter gebaseerd is op de Handelsnaamwet. Het aanduiden van een bepaald deel van het assortiment (een bepaald type tegels) met een naam kan niet beschouwd worden als het voeren van een handelsnaam en maakt dus ook geen inbreuk op art. 5 Hnw.

4.5. Een belangafweging leidt niet tot een ander oordeel. In een sterk competitieve markt als de onderhavige kennelijk is, kan van het gedurende enige tijd (tot het einde van een bodemprocedure) laten voortduren van het gebruik van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” door Tegeldump voor M.R. Tegels grote schade het gevolg zijn. Tegeldump dreef bovendien haar onderneming reeds geruime tijd onder een andere handelsnaam. In deze naam zijn nog geen grote investeringen gedaan. De belangen van Tegeldump wegen dan ook niet op tegen die van M.R. Tegels.

Aan Tegeldump zal één maand de tijd worden gegund om maatregelen te treffen om het gebruik van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” te staken. Tegeldump heeft niet aannemelijk gemaakt dat, zoals ter zitting aangegeven, daarvoor een langere periode noodzakelijk is. Tegeldump heeft immers ter zitting verklaard dat het staken van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” er slechts toe zal leiden dat zij aanpassingen laat verrichten aan haar website en dat het gebruik van die handelsnaam voor het overige nog in voorbereiding was.

De voorzieningenrechter is, bij gebreke van een daarop gerichte vordering (en onderbouwing) voorshands van oordeel dat Tegeldump niet gehouden is enigerlei specifieke actie te ondernemen (behoudens het aanpassen van de website) om iets te doen aan de zoekresultaten in Google.

De mede gevorderde dwangsom zal eveneens worden toegewezen, zij het dat deze zal worden gemaximeerd.

4.6. Tegeldump zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter,

5.1. veroordeelt Tegeldump om, na betekening van dit vonnis, met ingang van 12 oktober 2012 het gebruik van de handelsnaam “Mr. Tegeldump.nl” te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van

€ 5.000,-- per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) of per keer dat Tegeldump hiermee in gebreke blijft, met een maximum van € 100.000,--,

5.2. veroordeelt Tegeldump in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van M.R. Tegels begroot op € 658,17 aan verschotten en op € 816,-- aan salaris voor de advocaat,

5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2012, in tegenwoordigheid van mr. L.A. Bosch, griffier. 2083/106