Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BW5539

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-01-2012
Datum publicatie
11-05-2012
Zaaknummer
393431/JE RK 12-2
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Poging doodslag. De 13-jarige verdachte heeft het slachtoffer met een mes in zijn rug gestoken.

Combi-zitting. De strafzaak en de civiele zaak (verzoek machtiging gesloten uithuisplaatsing) zijn tegelijkertijd en gecombineerd behandeld.

In de strafzaak is jeugddetentie, alsmede een voorwaardelijke pij-maatregel opgelegd. In de civiele zaak is machtiging verleend om verdachte in gesloten jeugdzorg te plaatsen voor de duur van de ondertoezichtstelling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht, team jeugd

Meervoudige kamer

Datum uitspraak: 19 januari 2012

Zaak-/rekestnummer: 393431/JE RK 12-2

Beschikking in de zaak van:

de stichting bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam,

gevestigd te Rotterdam,

hierna: de stichting,

met betrekking tot de minderjarige:

[naam minderjarige], geboren op [geboortedatum],

kind van de met het gezag belaste ouders,

[vader], wonende te [adres] en

[moeder], wonende te [adres].

Het verloop van de procedure

Bij beschikking van 1 juli 2011 is de minderjarige onder toezicht gesteld voor de duur van één jaar.

De stichting heeft op 2 januari 2012 een verzoekschrift ingediend strekkende tot het verlenen van een machtiging om de minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van een jaar.

Het plan van aanpak en het indicatiebesluit zijn daarbij gevoegd.

Verzoeker heeft verklaard dat zich een geval voordoet als bedoeld in artikel 29b, derde lid van de Wet op de jeugdzorg. Met deze verklaring heeft de gedragswetenschapper die de minderjarige met het oog daarop kort geleden heeft onderzocht, ingestemd.

Aan de minderjarige is als advocaat toegevoegd mr. R. Haze, advocaat te Rotterdam.

De zaak is meervoudig gelijktijdig en gecombineerd behandeld met de strafzaak onder parketnummer 10/811187-11 op 5 januari 2012.

Bij die gelegenheid zijn gehoord:

- de minderjarige, bijgestaan door zijn advocaat mr. R. Haze;

- de moeder;

- de vader;

- de stichting, vertegenwoordigd door [naam];

De beoordeling

De stichting heeft ter zitting haar verzoek gehandhaafd en wat betreft de toelichting daarop verwezen naar de inhoud van haar verzoekschrift.

De raadsman heeft ter zitting afwijzing van het verzoek van de stichting bepleit. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de minderjarige inziet dat hij behandeling nodig heeft voor zijn problematiek. Zijns inziens kan die behandeling echter ambulant en derhalve vanuit de thuissituatie worden gerealiseerd.

De ouders van de minderjarige hebben ter zitting naar voren gebracht dat zij graag de kans krijgen om de problematiek van de minderjarige zelf aan te pakken. Hoewel zij inzien dat de minderjarige behandeling nodig heeft, vinden zij een plaatsing in gesloten jeugdzorg niet noodzakelijk.

Op grond van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is besproken overweegt de rechtbank als volgt.

Sinds 2010 zijn er ernstige zorgen over de ontwikkeling van de minderjarige op de verschillende levensgebieden. Hij uit weinig emoties en vertoont zelfbepalend gedrag. Voorts er is sprake van schoolverzuim en alcoholmisbruik.

Op 24 september 2011 heeft de minderjarige een jongen met een mes in zijn rug gestoken. In het kader van de strafzaak die daarop is gevolgd, welke ter zitting eveneens is behandeld, is de minderjarige onderzocht door GZ-psycholoog R.H. de Bruin en kinder- en jeugdpsychiater G.C.G.M. Broekman. Blijkens de door hen uitgebrachte rapportages van 30 november 2001 respectievelijk 5 december 2011 concluderen deze deskundigen dat bij de minderjarige sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de zin van een gedragsstoornis, beginnend in de adolescentie en van vermoedelijk een ziekelijke stoornis in de vorm van een dysthyme stoornis en adviseren zij om de minderjarige voor behandeling in een gesloten jeugdinstelling te plaatsen.

Ter zitting heeft de kinder- en jeugdpsychiater haar rapport nader toegelicht en gesteld dat de minderjarige minimaal een jaar intensieve behandeling in gesloten jeugdzorg nodig heeft. Gezien de ernst van de problematiek van de minderjarige, de ziekte van de moeder (en daaruit voortvloeiende beperkingen) en de visie van de ouders op de problematiek van de minderjarige is een ambulante behandeling geen reële optie.

In de strafzaak is de minderjarige gelet op de ernst van het feit, namelijk een poging tot doodslag, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstan¬digheden van de minderjarige, waarbij de adviezen van bovengenoemde gedragsdeskundigen zijn overgenomen, veroordeeld tot een onvoorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 5 maanden en is een voorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd. Bij het bepalen van de strafmaat is de rechtbank ervan uitgegaan dat de minderjarige aansluitend aan zijn detentie - in een civiel kader - minimaal een jaar intensief behandeld zal worden.

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank sprake van ernstige gedragsproblemen bij de minderjarige, die een gesloten plaatsing rechtvaardigen.

Op grond van de overgelegde stukken en de afgelegde verklaringen is de rechtbank dan ook van oordeel dat de minderjarige ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen heeft, die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en die maken dat een verblijf in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg noodzakelijk is om te voorkomen dat de minderjarige zich aan de zorg die hij nodig heeft zal onttrekken of door anderen daaraan zal worden onttrokken.

Ambulante behandeling acht de rechtbank gelet op de inhoud van de hiervoor vermelde rapportages en de gezinsproblematiek niet haalbaar en evenmin toereikend.

Omdat de ondertoezichtstelling van de minderjarige tot 1 juli 2012 loopt, zal de machtiging om de minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg te doen verblijven tot deze datum worden verleend.

De beslissing

Verleent met ingang van 19 januari 2012 de machtiging om de minderjarige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg te doen opnemen en te doen verblijven tot 1 juli 2012.

Deze beschikking is gegeven door mr. Leinarts, voorzitter tevens kinderrechter, mrs. Paling en Van der Laan-Kuijt, rechters in bijzijn van mr. Mathoera en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

Voor zover in deze beschikking een of meer eindbeslissingen zijn opgenomen, staat tegen deze beschikking hoger beroep open. Het hoger beroep kan slechts worden ingesteld door een advocaat.

Door verzoeker en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden moet het hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de beschikking. Voor andere belanghebbenden geldt een termijn van drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden voor het instellen van hoger beroep.