Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BW4693

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-04-2012
Datum publicatie
03-05-2012
Zaaknummer
365362 / HA ZA 10-3161
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Beslagzaak; derdenbeslag; verklaringsprocedure. Bij akte nader ingebrachte stukken; toelaatbaarheid daarvan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 365362 / HA ZA 10-3161

Vonnis van 18 april 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INDEPENDENT FRUIT TRADE B.V.,

gevestigd te Waddinxveen,

eiseres,

advocaat mr. G.F. van den Ende,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OX FRUIT B.V.,

gevestigd te Vlaardingen,

gedaagde,

advocaat mr. M. Tsoutsanis.

Partijen zullen hierna Independent Fruit Trade en Ox Fruit genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 2 februari 2011

- het proces-verbaal van comparitie van 11 maart 2011 en de daarin genoemde stukken

- de akte na comparitie van Ox Fruit, met producties

- de antwoordakte na comparitie van Independent Fruit Trade, met producties

- de akte van Independent Fruit Trade, met producties

- de akte van Ox Fruit, met producties

- de antwoordakte van Independent Fruit Trade.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

Tussen partijen staan onder meer de volgende feiten vast.

Na (op 19 maart 2009) verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft Independent Fruit Trade op 23 maart 2009 ten laste van [X], h.o.d.n. [Q] (hierna: [X]) conservatoir derdenbeslag gelegd onder (onder meer) Ox Fruit, met het verzoek aan Ox Fruit een verklaring af te leggen als bedoeld in artikel 476a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). De voorzieningenrechter heeft de vordering waarvoor beslag is gelegd begroot op € 89.900,00.

Op 24 maart 2009 is tussen Independent Fruit Trade en Ox Fruit een "overeenkomst tot partiële opheffing conservatoir derdenbeslag" gesloten. In de overeenkomst is onder meer bepaald:

"Op 23 maart 2009 is (...) conservatoir derdenbeslag gelegd onder [Ox Fruit].

Het conservatoir derdenbeslag is gelegd op al hetgeen [Ox Fruit] verschuldigd is en/of uit een bestaande rechtsverhouding rechtstreeks verschuldigd zal worden aan en/of op alle roerende zaken die [Ox Fruit] onder zich heeft of zal verkrijgen van [[X]].

Nu tussen de beslaglegger enerzijds en de beslagene [Ox Fruit] anderzijds een verschil van mening bestaat omtrent de eigendom van de door het beslag getroffen roerende goederen, zijnde de aanwezige en nog te leveren containers druiven, komen partijen overeen dat het gelegde conservatoire beslag, voorzover dit is gelegd op de ter discussie staande containers druiven als opgeheven kan worden beschouwd.

Deze opheffing geschiedt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat [Ox Fruit] al hetgeen zij aan [[X]] verschuldigd is en/of verschuldigd zal worden, tot een bedrag ad € 89.900,- onder zich zal houden overeenkomstig het gelegde derdenbeslag. Aldus blijft het conservatoire derdenbeslag voor wat betreft de verschuldigde gelden onverkort gehandhaafd."

Independent Fruit Trade heeft op 17 april 2009 [X] gedagvaard voor de rechtbank Rotterdam en veroordeling gevorderd van [X] tot betaling van een bedrag van € 78.174,89. Grondslag voor de vordering was een tussen partijen getroffen - en kennelijk niet nagekomen - minnelijke regeling.

Bedoelde minnelijke regeling is vastgelegd in een brief van Independent Fruit Trade aan [X] (ongedateerd). In de brief staat onder meer:

"Hereby I can confirm that I am willing to settle the dispute concerning the outstanding invoices sent to [[X]] for the total amount inclusive rent and costs of Euro 89.900,-.

The offer made by telephone to make a final payment of Euro 50.000,- is accepted by me.

As soon as I receive the amount of Euro 50.000,- on my bank account I will end all the civil actions and the goods and money which are under [Ox Fruit] will released. (...)"

In een brief van [X] aan Ox Fruit d.d. 26 maart 2009 staat onder meer:

"I am pleased to inform you that the dispute between me ([[X]]) and [Independent Fruit Trade] has been settled through telephonic negotiation.

I agreed to pay Euro. 50000 as a settlement amount. (...) So, I therefore request you to deposit Euro 50000 in the account of [Independent Fruit Trade] from sale account of [[X]] and get a written discharge letter from him."

In een e-mail van 8 april 2009 van Ox Fruit aan Independent Fruit Trade staat onder meer:

"I have told you several times that I will pay you that € 50.000,-, that is on paper. (...) At the moment we have our peak in the season that means that the cash flow is a little under pressure out of all people you will understand this.

A promise is a promise from my side but I really can not appreciate the way you are handling this situation at the moment. It is costing us a lot of time and energy to help you solve YOUR problem. So please show some respect and understanding. If this is not possible and you will go for the € 89.000,- I will make a reservation on my account and you can fight this in court with mister [X].(...)"

Op 17 april 2009 schrijft Ox Fruit aan Independent Fruit Trade:

"Sorry man!

Ik zit tot in mijn oren in het werk, je kan aan jouw advocaat melden dat volgende week vrijdag de € 50.000,- wordt overgemaakt, mits dat voor jullie acceptabel is. We hadden de afgelopen weken wat moeilijkheden betreffende cashflow maar er komt nu weer licht aan de tunnel."

Vervolgens is de onder 2.3 genoemde dagvaarding uitgebracht.

[X] schrijft in een brief van 8 juli 2009 aan Ox Fruit:

"This with reference to our agreement dated 6 December '08 for the supply of grapes in the season of 2009. I am pleased to inform that from our side season is closed and I am agreed to you offer to close the season with reference to your letter dated 7 July 09. We also realised that we need to work for longer period to reach the quality at par with European standard."

In de overeenkomst tussen Ox Fruit en [X] d.d. 6 december 2008 (hierna: de raamovereenkomst) waarnaar in deze brief wordt verwezen is onder meer het volgende bepaald:

"Price: 1. 4.5kg White Seedless loose packing EURO 5.75 CIF

Rotterdam

2. 5,00kg White Seedless punnet Packing EURO 6.60 CIF Rotterdam

3. 4.5kg Black Seedless loose Packing EURO 6.60 CIF Rotterdam

Time of supply: January 2009 to April 2009 (...)

Payment: Bill of lading, Invoice and other specified documents as specified below to be sent within one week of dispatch by courier directly to buyer. Payments should be released within 24 hours on the sound arrival of produce at destination.

Advance: Ox Fruit will pay advance to conduct smooth operation of grape. The amount of advance is Euro 120000 to be paid in three instalments as follows

1. 1st instalment of Euro 40000 immediately after signing of agreement

2. 2nd instalment of Euro 40000 on 01.02.2009

3. 3rd instalment of Euro 40000 on 01.03.2009

(...)

Q.C. Report: Buyer will email the in-house Q.C. report per arrival of Grapes. If MRL on grapes is not on European standards the exporter will be responsible fore all the costs which will follow after concluding that MRL is too high for the European standards. (...)"

In een bij verstek naar aanleiding van de onder 2.3 genoemde dagvaarding gewezen vonnis d.d. 14 juli 2010 heeft deze rechtbank [X] veroordeeld tot betaling aan Independent Fruit Trade van € 78.174,89, vermeerderd met rente en met kosten.

Op 30 juli 2010 is voornoemd vonnis betekend aan [X]. Op 2 augustus 2010 zijn het vonnis alsmede het exploot waarbij het vonnis aan [X] is betekend aan Ox Fruit (over)betekend.

Bij brief van 10 maart 2011 schrijft Ox Fruit aan [X] onder meer:

"Your company (...) and Ox Fruit entered into an agreement on 6th December 2008. Under this agreement, [[X]] took on the obligation to supply Ox Fruit with grapes. Under the agreement concluded between parties, [[X]] guaranteed that the grapes delivered to Ox Fruit would meet the European standards. The grapes delivered were of poor quality and the applicable European Maximum Residue Levels were exceeded. [[X]] was therefore in breach with their obligation to deliver fruit that met the European quality standards.

[[X]] recognized this issue and had confirmed by letter of 8 July 2009 for example that the fruit delivered did not meet the European standards.

Because of the fact that [[X]] has not fulfilled your obligations from the agreement, and will not be able to do so yet, Ox Fruit is entitled by Dutch law to immediately dissolve the agreement between parties. (...)

As a result of the dissolution of the agreement, obligations between parties have been terminated with immediate effect. [[X]] does not have any claims on Ox Fruit. Ox Fruit however, claims full compensation on the fact that Ox Fruit has already paid to [[X]] advance payments. (...)"

Het geschil

Independent Fruit Trade vordert - samengevat en na vermeerdering van eis - veroordeling van Ox Fruit:

- primair tot betaling van € 78.174,89, vermeerderd met rente, en van € 5.079,68;

- subsidiair tot het afleggen van een gerechtelijke verklaring en het af- en overdragen van hetgeen zij volgens die verklaring aan [X] is verschuldigd, althans tot het betalen van vervangende schadevergoeding,

een en ander te vermeerderen met kosten.

Het verweer strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Independent Fruit Trade in de proceskosten.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

Independent Fruit Trade heeft haar eis gewijzigd. Ox Fruit heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. Nu de rechtbank de eiswijziging ook niet in strijd acht met de beginselen van een goede procesorde, zal zij recht doen op de aldus gewijzigde eis.

Vanwege het ontbreken van een buitengerechtelijke verklaring in de zin van artikel 476a Rv, heeft Independent Fruit Trade de procedure ingestoken als een verklaringsprocedure ex artikel 477a lid 1 Rv. Nadat Ox Fruit bij conclusie van antwoord alsnog een verklaring had afgelegd (namelijk dat zij niets is verschuldigd aan [X] en subsidiair dat, voor zover [X] een vordering op haar zou hebben, zij deze kan verrekenen met een vordering op [X]), heeft Independent Fruit Trade de inhoud van deze verklaring betwist (artikel 477a lid 2 Rv). Onderwerp van de onderhavige procedure is daarmee de door Ox Fruit afgelegde gerechtelijke verklaring.

Independent Fruit Trade heeft ter comparitie het volgende gesteld. Independent Fruit Trade had beslag gelegd op containers druiven die door [X] geleverd zouden worden aan Ox Fruit. Vanwege het bederfelijk karakter van deze duiven en gelet op de omstandigheid dat Ox Fruit de druiven wilde verhandelen, zijn Independent Fruit Trade en Ox Fruit overeengekomen dat het beslag gedeeltelijk zou worden opgeheven, namelijk voor zover dit op de containers met druiven rustte. Volgens Independent Fruit Trade ging zij er van uit dat het beslag desondanks doel zou treffen, nu Ox Fruit tegen haar had gezegd dat zij op voldoende financiële middelen van [X] zou zitten. Vervolgens heeft Independent Fruit Trade met [X] een schikking getroffen, in welk kader Ox Fruit heeft toegezegd het overeengekomen schikkingsbedrag te betalen. Independent Fruit Trade verwijst in dit verband onder meer naar de e-mail van 17 april 2009, waarin Ox Fruit heeft toegezegd een bedrag van € 89.900,- onder zich te houden. Volgens Independent Fruit Trade volgt uit een en ander dat [X] ten tijde van de beslaglegging een vordering had op [X].

Ox Fruit is vervolgens in de gelegenheid gesteld bij akte nader te onderbouwen dat en waarom zij aan [X] geen gelden (meer) is verschuldigd. Ox Fruit heeft daarbij het volgende naar voren gebracht. Op basis van de raamovereenkomst, waarin vaste bedragen waren afgesproken voor de door [X] te leveren druiven, heeft Ox Fruit aanbetalingen gedaan aan [X]. Het restant diende Ox Fruit te betalen na aankomst van de druiven in Europa, zodat Ox Fruit er ten tijde van de beslaglegging van uit ging dat zij nog een bedrag aan [X] verschuldigd zou worden. Bij levering bleek dat ten aanzien van 14 van de 33 geleverde containers de kwaliteit van de druiven onvoldoende was, waarna Ox Fruit de druiven voor een bedrag dat lag onder het door haar betaalde voorschot heeft moeten verkopen. [X] heeft per brief van 8 juli 2009 (zie onder 2.9) erkend dat de kwaliteit van de druiven onvoldoende was. Deze brief was een reactie op een e-mail van Ox Fruit aan [X] van 7 juli 2009, waarin onder meer is geschreven:

"We are finalizing all last claims of our customers now and as I told you already by phone we will have a negative result on the account this year due to the quality of the fruit and the bad packaging. The estimated amount is at the moment around 215k euro. Means that you should pay that amount towards me in order for me to recover the losses.

We have agreed that this amount will be shifted towards next season and that you pay me off with new deliveries of fruit, we have both agreed that you will need to work big time to get your fruit on the required EU level.

You are aware that we are busy to get a refund regarding the import duties, we have agreed that this amount will be kept over here to help us recover in the loses. For that I will need a letter from you that you agree that we close this season, this in order for us to ask for repayment of too many paid import duties."

Dat de kwaliteit van de druiven onvoldoende was blijkt ook uit rapporten van Maas Fruit Quality Inspection, die de druiven heeft geïnspecteerd.

Er is vervolgens met [X] een discussie gevoerd over de gevolgen van de tekortkoming, maar dit heeft tot niets geleid, waarna de overeenkomst (op 10 maart 2011) is ontbonden. [X] heeft derhalve geen vordering op Ox Fruit. Ox Fruit heeft daarentegen een vordering op [X]. Mocht Ox Fruit jegens [X] gehouden zijn tot betaling van het restant, kan Ox Fruit deze vordering verrekenen met de vordering tot betaling van schadevergoeding jegens [X]. De verklaringen in de e-mails van 8 april 2009 en 17 april 2009 kunnen niet worden gezien als een erkenning dat Ox Fruit gelden is verschuldigd aan [X]. In maart 2009 ging Ox Fruit ervan uit dat zij de druiven voor een hogere prijs had kunnen verkopen, in welk geval zij de opbrengsten aan Independent Fruit Trade had kunnen betalen.

Bij antwoordakte heeft Independent Fruit Trade zich op het standpunt gesteld (onder meer) dat uit de raamovereenkomst voortvloeit dat 87 containers zouden worden geleverd in de periode januari 2009 tot mei 2009, terwijl de stellingen van Ox Fruit slechts op 33 containers zien.

Vervolgens heeft Independent Fruit Trade een nadere akte genomen (hierna: de nadere akte) en daarin het volgende gesteld. [X] heeft inmiddels aan Independent Fruit Trade medegedeeld dat zij in 2009 116 containers heeft geleverd aan Ox Fruit. (Ook) na de beslaglegging heeft Ox Fruit in dit verband meerdere betalingen verricht aan [X]. In dat kader heeft Independent Fruit Trade een door [X] opgesteld betalingsoverzicht overgelegd. Voorts heeft Independent Fruit Trade gesteld dat door Ox Fruit jegens [X] is erkend dat zij [X] nog een bedrag van € 250.000,- was verschuldigd. Independent Fruit Trade heeft een e-mail overgelegd van [X] aan haar d.d. 4 juli 2011:

"As per our conversation on cellphone please find attached is the scan copy from Xavier about outstanding from him. In reality our outstanding towards him is about 250000 euros but as per his oral commitments he reserved about euro 100000 for Independent and his commitment letter for euro 150000 is attached with this mail for your reference. Please note this outstanding is still to be covered from him."

De brief waarnaar in deze verklaring wordt verwezen is een brief van Ox Fruit aan [X] d.d. 7 juli 2009, waarin Ox Fruit schrijft:

"This with reference to our agreement dated 06th December '08 for the supply of grapes in the season of 2009. I am pleased to inform that from our side season is closed and I am agreed to you to offer to finish of the season. We also realised that we need to work for longer period to reach the quality at par with European standard.

Ox Fruit agreed to pay Euro 150000 (to be paid before 25 January 2010) through our associate company POD bv, as balance of the season and once payment is received than automatically season will be closed. In future both parties agreed that no claim will be made in this regard."

Bij antwoordakte heeft Ox Fruit zich op het standpunt gesteld dat de nadere akte buiten beschouwing dient te worden gelaten, nu het een verkapte conclusie betreft waarvoor, gelet op het stadium waarin de procedure verkeert en op de eisen van een goede procesorde, geen plaats is.

De rechtbank zal aan dit bezwaar voorbij gaan. Geconstateerd moet worden dat partijen pas in een later stadium van de procedure voldoende inzicht hebben gegeven in de feiten en omstandigheden die voor de beoordeling van de zaak van belang zijn. Dat is minst genomen ten dele te wijten aan de opstelling van Ox Fruit. Ox Fruit heeft immers in eerste instantie geen buitengerechtelijke verklaring afgelegd, waarna zij zich bij conclusie van antwoord heeft beperkt tot de (in feite blote) stelling dat zij niets is verschuldigd. Pas nadat Independent Fruit Trade ter voorbereiding op de comparitie van partijen (onder andere) de brief van [X] van 26 maart 2009, de overeenkomst tot partiële opheffing van het beslag en de e-mails van Ox Fruit van 8 april 2009 en 17 april 2009 in het geding had gebracht, heeft Ox Fruit de dag voor de comparitie van partijen de raamovereenkomst ontbonden en zich op het standpunt gesteld als vermeld hierboven onder 4.4. Dat de onder 4.6 genoemde stellingen van Independent Fruit Trade pas nu naar voren worden gebracht is derhalve in ieder geval gedeeltelijk veroorzaakt door de opstelling van Independent Fruit Trade zelf. Daar komt bij dat de stellingen die Independent Fruit Trade in de nadere akte heeft ingenomen dermate essentieel zijn voor de beoordeling van de onderhavige kwestie, dat ook om die reden niet voorbij kan worden gegaan aan (de inhoud van) deze akte. De rechtbank neemt hierbij ten slotte in aanmerking dat de door Independent Fruit Trade overgelegde stukken deels reeds bekend moeten worden geacht bij Ox Fruit - het betreft immers, zoals in de antwoordakte van Ox Fruit ook niet is betwist, een brief van Ox Fruit zelf. Ox Fruit heeft zich om haar moverende redenen - en in strijd met het bepaalde in artikel 21 Rv - kennelijk niet geroepen gevoeld deze brief in een eerder stadium over te leggen. Dan kan zij Independent Fruit Trade nu echter niet verwijten dat zij dit stuk nu pas in de procedure heeft gebracht.

Ox Fruit heeft voorts een nadere conclusieronde verzocht. In dat verband heeft zij gesteld dat Independent Fruit Trade "een paardenmiddel van stal heeft gehaald, te weten artikel 477a Rv", en dat dit artikel "zeer terughoudend dient te worden toegepast", waarbij "de aard van de vordering [mee] brengt dat partijen alle gelegenheid krijgen hun gronden, weren en stellingen nader uiteen te zetten".

Ook met deze stelling miskent Ox Fruit dat Independent Fruit Trade de onderhavige procedure is gestart omdat Ox Fruit heeft verzuimd een buitengerechtelijke verklaring af te leggen. Voorts miskent Ox Fruit dat partijen ruim de gelegenheid hebben gehad het debat voldoende uit de verf te laten komen. Na de comparitie van partijen is Ox Fruit in de gelegenheid gesteld nader uiteen te zetten dat en waarom zij niets is verschuldigd aan [X]. Independent Fruit Trade heeft hierop gereageerd, en in de nadere akte heeft zij een aanvullend punt naar voren gebracht, namelijk (onder meer) dat (samengevat) uit de brief van Ox Fruit van 7 juli 2009 volgt dat [X] een vordering heeft op Ox Fruit, welke vordering valt onder het door Independent Fruit Trade gelegde beslag . Niet valt in te zien waarom, gelet op de fase waarin de procedure zich op dat moment bevond en de stellingen die tot dan toe naar voren waren gebracht, dit punt door Ox Fruit niet voldoende in de antwoordakte zou kunnen worden weerlegd. Ook hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat het gaat om een brief van Ox Fruit zelf. Een nadere conclusiewisseling zal dan ook niet worden toegestaan.

Ox Fruit heeft hetgeen in de nadere akte is betoogd ten slotte op inhoudelijke gronden betwist. Zij betoogt in de eerste plaats dat het betalingsoverzicht van [X] niet tot bewijs kan dienen en (kennelijk subsidiair) dat de daarin opgenomen betalingen zien op een kwestie die los staat van het derdenbeslag, namelijk een vooruitbetaling op in 2010 te leveren containers. Ox Fruit houdt vol dat zij na maart 2009 niets meer aan [X] was verschuldigd uit hoofde van de raamovereenkomst. Zij verwijst daarbij naar een verklaring van (de heer [Y] van) [X]:

"With this letter mister [[Y]] is understating that all outstandings related to the business with [[X]] is paid from companies related to Mister [Z]. (...)"

Daarbij herhaalt Ox Fruit dat indien zij gelden aan [X] verschuldigd zou zijn, Ox Fruit als gevolg van de ontbinding (en na verrekening) niets meer aan [X] is verschuldigd. Ten aanzien van de brief van 7 juli 2009 betoogt Ox Fruit dat hieruit slechts volgt dat POD BV - een aan Ox Fruit gelieerde vennootschap - aanbiedt € 150.000,- aan [X] te voldoen, en geenszins dat Ox Fruit of POD BV dit bedrag zouden zijn verschuldigd aan [X].

De rechtbank overweegt als volgt. Ingevolge artikel 475 Rv omvat het door Independent Fruit Trade gelegde derdenbeslag alle vorderingen die [X] op Ox Fruit heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen. Vorderingen tot betaling van geleverde druiven vallen onder het beslag, voor zover het daarbij gaat om "season of 2009". Deze vorderingen vloeien immers voort uit de raamovereenkomst, welke ten tijde van de beslaglegging reeds was gesloten, zodat voor deze vorderingen geldt dat deze voortvloeien uit een ten tijde van de beslaglegging reeds bestaande rechtsverhouding.

De stelling van Independent Fruit Trade in de nadere akte houdt in dat [X] op Ox Fruit een vordering had met betrekking tot "season of 2009" van (minimaal) € 150.000,-. Daarbij heeft Independent Fruit Trade verwezen naar de brief van 7 juli 2009. De rechtbank is van oordeel dat Ox Fruit deze stelling onvoldoende gemotiveerd heeft betwist, zodat deze in rechte vaststaat. De rechtbank overweegt in dat verband als volgt.

In rechte staat vast dat Ox Fruit de onder 4.6 genoemde brief heeft verstuurd aan [X]. Ox Fruit heeft dat immers niet betwist. De inhoud van deze brief is naar het oordeel van de rechtbank niet voor meer dan één uitleg vatbaar. Er staat in dat "season of 2009" gesloten wordt geacht, dat Ox Fruit (door middel van aan Ox Fruit, althans aan diens statutair directeur de heer [Z], gelieerde vennootschappen) aan [X] € 150.000,- zal betalen "as balance of the season" en dat partijen de betaling van dit bedrag zien als een definitief bedrag wat het seizoen 2009 betreft ("In future both parties agreed that no claim will be made in this regard"). De rechtbank verwerpt het betoog van Ox Fruit dat uit deze brief slechts volgt dat POD BV - een aan Ox Fruit gelieerde vennootschap - aanbiedt € 150.000,- aan [X] te voldoen, en niet dat Ox Fruit of POD BV dit bedrag zouden zijn verschuldigd aan [X]. Dat volgt immers geenszins uit de inhoud van de brief, en gesteld noch gebleken is dat ([X] had moeten begrijpen dat) - ondanks de inhoud van de brief - het slechts ging om een aanbod. Daar komt bij dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien waarom Ox Fruit zou aanbieden, dus zonder dat daartoe een verplichting bestond, (via POD BV) een bedrag van € 150.000,- te betalen aan [X], dit terwijl volgens de eigen stellingen van Ox Fruit zij een vordering van een paar ton op [X] had.

Met de inhoud van deze brief valt derhalve niet te verenigen de stelling van Ox Fruit dat zij na maart 2009 niets meer was verschuldigd aan [X], althans dat zij hetgeen zij uit hoofde van de raamovereenkomst nog verschuldigd zou zijn aan [X] kan verrekenen met een vordering op [X]. Dit roept de vraag op hoe de door Ox Fruit overgelegde e-mail van 7 juli 2009 moet worden verstaan. De inhoud van die e-mail is niet te verenigen met de door Independent Fruit Trade overgelegde brief van Ox Fruit aan [X] van 7 juli 2009, zodat niet aannemelijk lijkt dat beide stukken in het kader van de reguliere zakelijke communicatie aan [X] zijn verstuurd. De rechtbank zal hier niet nader op ingaan omdat, zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen, in rechte vaststaat dat [X] ten tijde van de beslaglegging een vordering had op Ox Fruit, althans dat sprake is van een vordering die voortvloeit uit een toen reeds bestaande rechtsverhouding.

In het midden kan blijven of Ox Fruit het bedrag van € 150.000,- inmiddels heeft betaald aan [X]. Immers, ook als dat het geval is kan deze betaling niet aan Independent Fruit Trade worden tegengeworpen (artikel 475h Rv).

Uit het voorgaande volgt dat de vordering van Independent Fruit Trade tot betaling van € 78.174,89 toewijsbaar is. De vordering van [X] op Ox Fruit (ad (minimaal) € 150.000,-) overtreft immers de vordering van Independent Fruit Trade op [X]. Ook de vordering tot betaling van € 5.079,68 is toewijsbaar. Het betreft de proceskosten waarin [X] in het vonnis van 14 juli 2010 is veroordeeld. Dit zijn kosten die gemaakt zijn ter verkrijging van voldoening van de vordering waarvoor beslag is gelegd. Deze kosten moeten geacht worden te behoren tot de vordering waarvoor beslag is gelegd.

Independent Fruit Trade vordert betaling van de hoofdsom vermeerderd met wettelijke handelsrente. Niet gesteld of gebleken is dat ten aanzien van de verhouding tussen Independent Fruit Trade en Ox Fruit sprake is van een handelsovereenkomst in de zin van art. 6:119a BW, zodat de gevorderde handelsrente niet toewijsbaar is. In plaats daarvan zal de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW worden toegewezen. De rechtbank wijst er in dit verband ten overvloede op dat in de verhouding tussen Independent Fruit Trade en [X] wel de wettelijke handelrente is toegewezen; in het in het vonnis van 14 juli 2010 genoemde bedrag van € 78.174,89 is de wettelijke handelsrente begrepen.

De gevorderde rente over de hoofdsom kan slechts worden toegewezen met ingang van de datum van de dagvaarding. Gesteld noch gebleken is waarom de rente met ingang van de gevorderde ingangsdatum verschuldigd is. Independent Fruit Trade verwijst in de dagvaarding weliswaar naar een ingebrekestelling, doch noemt hierbij geen datum, noch legt zij deze ingebrekestelling over.

Ox Fruit zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Independent Fruit Trade worden begroot op:

- dagvaarding € 73,89

- griffierecht 1.165,00

- salaris advocaat 2.682,00 (3,0 punten × tarief € 894,00)

Totaal € 3.920,89

De beslissing

De rechtbank

veroordeelt Ox Fruit om aan Independent Fruit Trade te betalen een bedrag van € 83.254,57 (drieëntachtigduizend tweehonderdvierenvijftig euro en zevenenvijftig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over het bedrag van € 78.174,89 met ingang van de datum van de dagvaarding tot de dag van volledige betaling,

veroordeelt Ox Fruit in de proceskosten, aan de zijde van Independent Fruit Trade tot op heden begroot op

€ 3.920,89,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. Damsteegt-Molier en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2012.

2148/1729