Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2012:BW0836

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-03-2012
Datum publicatie
04-04-2012
Zaaknummer
346214 - HA ZA 10-112
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bomenkap. Onrechtmatige daad. Schadevergoeding. Waardering deskundigenbericht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 346214 / HA ZA 10-112

Vonnis van 28 maart 2012

in de zaak van

de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE MAASSLUIS,

zetelend te Maassluis,

eiseres,

advocaat mr. S.C. Borger,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MULTI KEUKEN & BAD B.V.,

gevestigd te Maassluis,

gedaagde,

advocaat mr. R.C. van Keulen.

Partijen zullen hierna Gemeente Maassluis en Multi Keuken & Bad genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 18 mei 2011, en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

- het op 26 september 2011 ter griffie van deze rechtbank ontvangen deskundigenbericht;

- de loonbepaling d.d. 7 oktober 2011, waarbij de schadeloosstelling en het loon van de deskundige zijn bepaald op

€ 2.423,14 inclusief BTW;

- de conclusie na deskundigenbericht van Gemeente Maassluis, met producties;

- de antwoordconclusie na deskundigenbericht van Multi Keuken & Bad, met productie;

- de akte uitlaten productie aan de zijde van Gemeente Maassluis.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De verdere beoordeling

Bij voormeld tussenvonnis heeft de rechtbank de heer [X], als directeur/senior boomadviseur verbonden aan Boomtotaalzorg te Schalkwijk, tot deskundige benoemd ter beantwoording van - samengevat - de vraag naar de noodzaak van vervanging van de negen moseiken, en de met herstel dan wel vervanging gepaard gaande kosten.

In het op 21 september 2011 opgemaakte deskundigenbericht heeft de deskundige

- voor zover thans van belang - verklaard dat volledig herstel in de oude staat van één of meer van de negen moseiken niet mogelijk is, omdat de takken die zijn weggenomen niet meer in oude staat zullen terugkeren. Voor drie van de negen moseiken is herstel redelijkerwijs wel mogelijk met behulp van begeleidingssnoei. Inmiddels door de bomen aangemaakte jonge loten kunnen dan de doorgroei van de doorgaande spil voortzetten. Op de hoogte waar de doorgaande spil gevormd zal gaan worden, zal wel een "knik" in deze spil ontstaan die echter in de loop van jaren nauwelijks meer waarneembaar zal zijn. Om dit te bereiken is begeleidingssnoei nodig gedurende een periode van twaalf jaar. De deskundige raamt de herstelkosten voor de drie moseiken op € 4.590,-- exclusief BTW.

Voor de moseiken waarvoor herstel mogelijk is speelt het feit dat deze bomen deel uitmaken van de hoofdstructuur naar het oordeel van de deskundige geen rol.

Voor zes van de negen moseiken is niet te verwachten dat deze in de oude staat kunnen herstellen. Voor de moseiken op de parkeerplaats geldt, gelet op de grootte van de betreffende boomspiegel, een maximale plantmaat van 50-60 cm. Bij het herplanten van bomen met een grotere stamomvang zouden bij herbestraten delen van de kluit afgekapt moeten worden vanwege het herplaatsen van vooral de opsluitbanden. De kosten van vervanging van een moseik voor een moseik met deze plantmaat bedragen € 2.790,-- per boom exclusief nazorgkosten.

Voor de moseiken in de groenstrook geldt geen maximale kluitgrootte, maar dient in verband met transport rekening te worden gehouden met een maximale transportbreedte van 2,50 meter. Gelet daarop zijn moseiken met een stamomvang van 80-90 cm redelijk vergelijkbaar met de thans aanwezige moseiken. De kosten van vervanging van een moseik voor een moseik met deze plantmaat bedragen € 8.710,-- per boom exclusief nazorgkosten. Nederlandse kwekers hebben deze plantmaat op dit moment niet in eigen voorraad.

Voor nazorg en begeleiding van vervangende bomen dient volgens de deskundige een termijn van drie jaren te worden aangehouden. De nazorgkosten bedragen gedurende deze termijn € 900,- per boom exclusief BTW.

De deskundige heeft het onderzoek verricht dat op basis van de vraagstelling en de beschikbare informatie van hem mocht worden verwacht. De door de deskundige in zijn rapport neergelegde bevindingen vloeien logisch voort uit zijn onderzoek. Deze bevindingen zijn deugdelijk gemotiveerd. Voorts heeft de deskundige adequaat gereageerd op het naar aanleiding van het conceptrapport door partijen aan hem voorgelegde commentaar. De rechtbank neemt de bevindingen van de deskundige over en maakt die tot de hare.

Thans dient naar redelijkheid te worden vastgesteld op welk bedrag aan vergoeding Gemeente Maassluis aanspraak kan maken, gelet op de door haar tengevolge van het onrechtmatig handelen van Multi Keuken & Bad geleden schade.

Uit het rapport van de deskundige leidt de rechtbank het volgende af.

De deskundige heeft geoordeeld dat feitelijk herstel van drie van de negen moseiken mogelijk is. Daarvoor is een periode van twaalf jaren nodig. De vraag die thans voorligt is of herstel onder de door de deskundige geschetste omstandigheden voldoet aan het uitgangspunt (zie het tussenvonnis van 28 juli 2010 onder r.o. 5.8) dat de moseiken in de oude staat worden hersteld, dan wel, indien herstel niet mogelijk is, worden vervangen door vergelijkbare moseiken. De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is. In de door de deskundige geschetste omstandigheden, die door partijen ook niet zijn weersproken, is immers pas sprake van herstel in de oude toestand na verloop van twaalf jaren. Een zo langdurig uitstel om te komen tot de oude toestand kan in redelijkheid niet van Gemeente Maassluis gevergd worden. Hieruit volgt dat de door de deskundige omschreven hersteloptie van de drie moseiken, hoewel feitelijk mogelijk, niet leidt tot deugdelijke schadeloosstelling van Gemeente Maassluis.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat alle negen moseiken vervangen dienen te worden. De rechtbank leidt uit het deskundigenrapport af dat voor de vier moseiken op de parkeerplaats (in het rapport omschreven als nrs 1 t/m 4), gelet op de grootte van de betreffende boomspiegels, een maximale plantmaat van 50-60 cm haalbaar is, omdat bij het herplanten van bomen met een grotere stamomvang delen van de kluit afgekapt zouden moeten worden en er schade zou optreden bij herplaatsing van de opsluitbanden. Dit laatste acht ook de rechtbank onwenselijk, zodat zij zich aansluit bij het oordeel van de deskundige dat herplanting met een plantmaat van 50-60 cm passend is.

Gemeente Maassluis heeft weliswaar aangevoerd dat de deskundige ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de optie om de boomspiegels aan te passen aan de omvang van nieuw te plaatsen moseiken, maar dit verweer slaagt niet. Naar door Gemeente Maassluis immers niet is weersproken, staat vast dat Gemeente Maassluis zelf toestemming aan Multi Keuken & Bad toestemming heeft verleend tot het plaatsen van de boomspiegels. De rechtbank ziet geen aanleiding om deze situatie, die kennelijk tussen partijen is overeengekomen, te wijzigen. Dat herplanting met een kleinere plantmaat wellicht zal leiden tot afwijkende maatvoering ten opzichte van de overige moseiken acht de rechtbank, gelet op het vaststaande feit dat ook thans de negen moseiken uiteenlopende stamdiktes hebben, niet bezwaarlijk.

De conclusie moet luiden dat ten aanzien van de vier moseiken op de parkeerplaats herplanting met een plantmaat van 50-60 cm leidt tot genoegzaam schadeherstel. De met dit herstel gepaard gaande kosten moeten, gelet op de bevindingen van de deskundige, worden begroot op 4 x € 2.790,-- exclusief BTW en nazorgkosten, derhalve op

€ 11.160,--.

Ten aanzien van de vijf moseiken in de groenstrook is de rechtbank met de deskundige van oordeel dat herplanting in een plantmaat van 80-90 cm leidt tot deugdelijk schadeherstel. Dat Nederlandse kwekerijen deze plantmaat wellicht op dit moment niet op voorraad hebben, doet aan dit oordeel niet af. Uitgaand van een plantmaat van 80-90 cm dienen de met herstel gepaard gaande kosten, gelet op de bevindingen van de deskundige, te worden begroot op 5 x

€ 8.710,-- exclusief BTW en nazorgkosten, derhalve op € 43.550,--.

De deskundige heeft de nazorgkosten begroot op € 900,-- exclusief BTW. De noodzaak van nazorg is tussen partijen niet in geschil. Gelet hierop dienen de in het kader van schadeloosstelling benodigde nazorgkosten te worden vastgesteld op 9 x € 900,--, derhalve op € 8.100,-- exclusief BTW.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat ter zake de door Gemeente Maassluis opgevoerde schadepost voor het verwijderen en vervangen van de negen moseiken een bedrag van (€ 11.160,-- + € 43.550,-- + € 8.100,-- =) € 62.810,-- toewijsbaar is. Aangezien BTW geen onderdeel uitmaakt van de vordering van Gemeente Maassluis, zal de rechtbank deze component bij de schadebegroting buiten beschouwing laten.

Bij tussenvonnissen van 28 juli 2010 en 18 mei 2011 is reeds geoordeeld dat tevens toewijsbaar is:

€ 5.256,-- voor het opnieuw aanbrengen van de heesterbeplanting

€ 635,-- aan taxatiekosten

€ 2.842,-- aan buitengerechtelijke kosten

€ 8.733,--

zodat in hoofdsom zal worden toegewezen een bedrag van € 71.543,--. De wettelijke rente over dit bedrag is, gelet op hetgeen de rechtbank daarover heeft overwogen bij tussenvonnis van 28 juli 2010 onder r.o. 5.13, toewijsbaar vanaf 3 december 2009.

Multi Keuken & Bad zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld, waaronder begrepen de kosten van het deskundigenbericht. Omdat een aanzienlijk deel van het gevorderde bedrag wordt afgewezen, begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van Gemeente Maassluis op basis van het toegewezen bedrag op:

- dagvaarding € 72,25

- griffierecht € 2.980,--

- deskundigenrapport € 2.423,14

- salaris advocaat € 4.470,-- (5,0 punten × tarief € 894,--)

totaal € 9.945,39.

De beslissing

De rechtbank

veroordeelt Multi Keuken & Bad om aan Gemeente Maassluis te betalen een bedrag van € 71.543,-- (eenenzeventigduizendvijfhonderddrieënveertig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over het toegewezen bedrag met ingang van 3 december 2009 tot de dag van volledige betaling,

veroordeelt Multi Keuken & Bad in de proceskosten, aan de zijde van Gemeente Maassluis tot op heden begroot op € 9.945,39,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. Aukema-Hartog en in het openbaar uitgesproken op 28 maart 2012.

548/1963