Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2011:BV1064

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
29-07-2011
Datum publicatie
18-01-2012
Zaaknummer
1039680
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling kosten electriciteit wegens afnemen van stroom buiten de meter om. In de woning van gedaagde is een hennepkwekerij aangetroffen. Gedaagde stelt dat derden hiervoor verantwoordelijk zijn. Wegens gezondheidsomstandigheden verkeerde hij elders. Daarnaast is druk op hem uitgeoefend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie Rotterdam

vonnis

in de zaak van

[eiseres],

gevestigd te [plaats],

eiseres bij exploot van dagvaarding van 22 maart 2011,

gemachtigde: GGN Amsterdam, te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde,

gemachtigde: mr. S. Sedlick, advocaat te Rotterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als “[eiseres]” respectievelijk “Al Onsri”.

1. Het verloop van het proces

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding met bijlagen;

- conclusie van antwoord, met één productie;

- tussenvonnis van 31 mei 2011 waarin een comparitie van partijen is gelast;

- akte met productie van [eiseres];

- brief met één productie van Al Onsri;

- proces verbaal van de comparitie van partijen.

De uitspraak van het vonnis is door de kantonrechter bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de producties staat tussen partijen - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - het volgende vast:

2.1. [eiseres] is de rechtsopvolgster van [Netbeheer] Zij is op grond van de Electriciteitswet netbeheerder en verantwoordelijk voor het transport en beheer van het elektriciteitsnet in de regio, waartoe ook de stad [plaats] behoort.

2.2 [gedaagde] heeft met de elektriciteitsleverancier Nuon een contract gesloten voor levering van elektriciteit op het adres [adres]

2.3. Op 6 augustus 2010 is op voornoemd adres een hennepplantage aangetroffen.

De elektriciteit voor deze plantage werd verkregen buiten de elektriciteitsmeter om.

3. De stellingen van partijen

3.1. Aan de eis is naast de onder 2 vaststaande feiten - zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag gelegd:

[eiseres] is verantwoordelijk voor het registreren van het elektriciteitsverbruik door middel van een elektriciteitsmeter. De verbruikte elektriciteit wordt gemeten en door de leverancier aan de gebruiker berekend. Daarbij worden ook de kosten van het transport in rekening gebracht door de leverancier. Wanneer de elektriciteit buiten de meter om wordt afgenomen, kan het verbruik niet worden geregistreerd. In dat geval wordt de leverancier niet langer aangemerkt als leverancier, maar komt de verbruikte elektriciteit voor rekening van de netbeheerder. De niet geregistreerde elektriciteitsafname wordt aangeduid als netverlies.

Het niet geregistreerde verbruik wordt geschat aan de hand van de gegevens die worden ontleend aan de aangetroffen plantage en door [eiseres] aan de verbruiker berekend.

Daarbij moet ook energiebelasting en BTW worden afgedragen en deze posten worden dus ook berekend. Het is [gedaagde] niet toegestaan om buiten de meter om elektriciteit af te nemen. Daarmee is hij tekortgeschoten in de nakoming van de transportovereenkomst die tussen hem en [eiseres] is aangegaan. De op het contract gefundeerde verplichting tot betaling van de transportkosten, levering en schadeposten in verband met het afsluiten van de energielevering en het schatten van het verbruik worden gevorderd. Subsidiair is de vordering gebaseerd op schadevergoeding in de zin van artikel 6:74 BW en meer subsidiair op onrechtmatige daad.

3.2. [gedaagde] heeft tegen de vordering - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - het volgende aangevoerd: [gedaagde] heeft zijn woning in [plaats] ter beschikking gesteld aan derden die daar hennep zijn gaan kweken. Als elektriciteit buiten de meter om is afgetapt is dat door die derden gedaan. [gedaagde] weet daar niet van. Hij verblijft elders vanwege depressieve klachten. [gedaagde] betwist te hebben gecontracteerd met [eiseres].

Hij heeft alleen een contract met de leverancier Nuon. De algemene voorwaarden zijn daarom niet van toepassing. Er kan dan ook geen sprake zijn van levering. [gedaagde] betwist de berekening van het verbruik. Energiebelasting en BTW zijn niet verschuldigd.

Hetzelfde geldt voor administratiekosten. Hij betwist de verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten. Alle betwistingen worden gemotiveerd gedaan.

4.De beoordeling van het geschil

4.1. Dat in de woning van [gedaagde] hennep werd gekweekt is door [gedaagde] niet betwist en staat daarmee vast. [gedaagde] verweert zich allereerst met de stelling dat tussen hem en [eiseres] geen contractuele relatie bestaat. Daardoor kan van een tekortkomen geen sprake zijn, aldus [gedaagde]. Wel staat vast dat [gedaagde] een contractuele relatie is aangegaan met Nuon, de energieleverancier. De vraag is of daarmee ook een contractuele relatie met [eiseres] is ontstaan. Op grond van artikel 16 van de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) is de netbeheerder exclusief, met uitsluiting van derden waaronder ook leveranciers, onder meer verplicht tot het in werking houden en onderhouden van het elektriciteitsnet, het realiseren van aansluitingen door derden op dit net en hen een meter ter beschikking te stellen en het transporteren van elektriciteit via het net naar de derden. De netbeheerder wordt op grond van artikel 12 E-wet voor een periode van 10 jaar aangewezen door de minister.

Nu [gedaagde] dit niet heeft weersproken wordt aangenomen dat [eiseres] inderdaad de aangewezen netbeheerder is in de stad [plaats]. In de E-wet worden de tarieven en voorwaarden voor het transport gereguleerd. Deze tarieven en voorwaarden worden geregeerd door algemene voorwaarden die gelden voor alle netbeheerders in Nederland.

Het systeem van de wet leidt ertoe dat een ieder die elektriciteit geleverd wil hebben en daartoe contracteert met een leverancier, meteen ook gebonden is met een netbeheerder die is aangewezen voor het gebied waar de aansluiting zich bevindt. Anders dan bij de keuze voor de leverancier heeft de afnemer geen keuzevrijheid als het gaat om de netbeheerder. Dat de afnemer ook niet de vrijheid heeft af te zien van een netbeheerder is evident, nu zonder transport geen levering mogelijk is.

4.2. Nu [eiseres] op grond van de wet exclusief de taak heeft het transport van elektriciteit te verzorgen naar de op naam van [gedaagde] gestelde aansluiting moet worden aangenomen dat van rechtswege sprake is van een overeenkomst tussen [gedaagde] en [eiseres]. Dat sprake is van een overeenkomst blijkt ook uit de nota’s van Nuon, de leverancier, die in het geding zijn gebracht. In deze nota wordt op een heldere wijze uitgelegd dat de nota bestaat uit energielevering door Nuon en transport door [Netbeheer], later [eiseres].

De onderscheiden kosten worden voldoende duidelijk gespecificeerd en naast de betreffende kolom wordt duidelijk toegelicht dat de transportkosten door de netbeheerder worden berekend. Dat sprake is van een overeenkomst tussen [eiseres] en [gedaagde] is daarmee voldoende komen vast te staan.

4.3. Vaststaat dat hennep is gekweekt in de woning van [gedaagde] en dat daartoe elektriciteit is afgenomen buiten de meter om. [gedaagde] stelt slechts dat hij zijn woning onder druk aan derden ter beschikking heeft gesteld en dat daarbij zijn slechte gezondheid een rol heeft gespeeld. Als de elektriciteit buiten de meter om zou zijn afgenomen, zo stelt [gedaagde], moet dat zijn gebeurd door deze derden, waarvan hij de namen niet zegt te weten. Wat er ook zij van deze stelling, uitgangspunt is dat [gedaagde] als contractant van Nuon en daarmee ook van [eiseres] gehouden is de nodige zorg voor de aansluiting te betrachten. Wanneer hij de woning en daarmee de aansluiting op het elektriciteitsnet aan derden ter beschikking stelt betekent dat niet dat hij niet langer gehouden is zijn verplichtingen ten aanzien van de aansluiting na te komen. Wat er in de woning gebeurd is blijft voor zijn rekening en risico. Dat hij de woning onder druk en in een slechte gezondheidstoestand heeft afgestaan maakt dat niet anders. Tegenover de algemene ontkenning wegens gebrek aan wetenschap van

[gedaagde] staat de rapportage van [eiseres] en de aangifte van de diefstal van energie door [eiseres]. Daarmee heeft [eiseres] voldoende bewezen dat buiten de meter om elektriciteit is gebruikt ten behoeve van een hennepkwekerij.

4.4. Door toe te staan dat door derden buiten de meter om elektriciteit kon worden afgenomen is [gedaagde] tekortgeschoten in zijn contractuele verplichtingen, zoals die blijken uit de algemene voorwaarden bij de transportovereenkomst. Of deze algemene voorwaarden ter beschikking zijn gesteld aan [gedaagde] kan in het midden blijven, nu de betreffende verplichtingen tevens zijn opgenomen in een tussen de netbeheerder en de afnemer dwingend geldende Netcode elektriciteit. De Netcode is gebaseerd op artikel 31 lid 1 sub a van de E-wet en op de Netcode wordt toegezien door de energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Op grond van deze Netcode heeft de aangeslotene de verplichting om zorg te dragen voor comptabele meting bij het overdrachtpunt van de netaansluiting en ook mogen door de aangeslotene de verzegelingen op de meetinstallatie, aangebracht door de netbeheerder, niet worden verbroken. Voorts heeft te gelden dat op [gedaagde] de contractuele zorgplicht rust om de meetinstallatie en de aansluiting op een legale wijze te doen gebruiken. Het buiten de meter om afnemen van elektriciteit vormt een schending van deze zorgplicht. Deze schending kan aan [gedaagde] worden toegerekend, nu deze zorgplicht ook naar de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat [gedaagde] tekort is geschoten in de nakoming van de contractuele verplichtingen die hij is aangegaan in verband met de levering van elektriciteit.

4.5. Door het tekortkomen heeft [eiseres] recht op nakoming van de overeenkomst. Tot die verplichting tot nakomen behoort naast de transportkosten ook de levering van de elektriciteit. Op grond van de algemene voorwaarden is [gedaagde] gehouden om naast de transportkosten ook de leveringskosten te voldoen. De kantonrechter acht het aannemelijk dat ook de levering in de gegeven situatie door [eiseres] is verzorgd, nu Nuon niet als leverancier kan worden aangemerkt omdat de levering niet via de meter werd geregistreerd. Een en ander volgt uit de tariefstructuur van de energiemarkt zoals die blijkt uit de Systeemcode die weer is gebaseerd op artikel 31 lid1 sub c van de E-wet. Uit deze afspraken blijkt dat het niet geregistreerde verbruik aan de netbeheerder wordt toegerekend als netverlies. De kantonrechter oordeelt dat dit netverlies kan worden toegerekend aan een afnemer en daarmee, naar verkeersopvatting, als levering door [eiseres] aan de afnemer kan worden aangemerkt.

4.6. Door [eiseres] wordt het verbruik berekend achter de nota die als productie 4 werd overgelegd bij dagvaarding. Bij deze berekeningen zijn ook foto’s gevoegd van de aangetroffen kwekerij. Het is aan [eiseres] om de omvang van de levering aannemelijk te maken. Aan de berekening kunnen echter geen hoge eisen worden gesteld. Het is immers aan [gedaagde] te wijten dat het verbruik niet gemeten kon worden en moet worden geschat. De onzekerheid die hiervan het gevolg is, komt voor risico van [gedaagde]. De schatting van het verbruik door [eiseres] komt de kantonrechter niet onaannemelijk voor. Nu [gedaagde] niet gemotiveerd ingaat op de wijze van schadeberekening, wordt zijn verweer daartegen als onvoldoende onderbouwd afgewezen. Tegen de kosten die worden berekend in verband met het afsluiten van de installatie heeft [gedaagde] bezwaar gemaakt, zonder dit bezwaar toe te lichten. De kantonrechter oordeelt dat deze kosten niet onredelijk voorkomen. [gedaagde] is als afnemer verantwoordelijk voor betaling van deze kosten.

4.7. Over de geleverde energie, ook als dat van energiefraude is veroorzaakt dient [eiseres] op grond van de Wet belasting op milieugrondslag (WBM) belasting te betalen. In deze wet is het begrip levering zodanig geformuleerd dat ook over de gestolen energie belasting moet worden afgedragen. Juist omdat de levering door de leverancier niet mogelijk is tengevolge van het manipuleren van de meter, moet de levering worden toegerekend aan [eiseres],

zoals hiervoor reeds werd overwogen. De levering vindt, ongeacht de vraag of dit via het netverlies plaatsvindt plaats op grond van artikel 50, 1 WBM, zodat [eiseres] op grond van artikel 53, 1 WBM gehouden is tot de belastingafdracht.

De betaling van deze belasting behoort aldus tot de verplichtingen waarvan nakoming verlangd kan worden. De kantonrechter zal dit deel van de vordering toewijzen.

4.8. Omdat de kantonrechter hiervoor tot het oordeel is gekomen dat sprake is van levering, vormt deze levering de overdracht of overgang van de elektriciteit. In dat geval is [eiseres] gehouden tot het afdragen van BTW over deze levering. De gevorderde BTW wordt dan ook toegewezen.

4.9. De overige in rekening gebrachte posten zijn door [gedaagde] niet, althans onvoldoende, weersproken. Dat kosten zijn gemaakt voor het afsluiten van de aansluiting en het onderzoeken van de meter alsmede het berekenen van het geschatte verbruik is evident.

De kosten zijn behoorlijk gespecificeerd en worden toegewezen.

4.10. De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden niet toegewezen. Door de gemachtigde zijn twee brieven geschreven voordat tot dagvaarden werd overgegaan.

Deze brieven rechtvaardigen geen veroordeling tot betaling van buitengerechtelijke kosten omdat de kosten van de brieven worden geacht te zijn verdisconteerd in de proceskosten.

De brieven zien immers slechts op de handelingen die nodig zijn om het proces in te leiden.

4.11. De wettelijke rente wordt toegewezen vanaf 8 maart 2010.

4.12. Als de in het ongelijk gestelde partij wordt [gedaagde] belast met de kosten van het geding.

5. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijke kwijting aan [eiseres] te voldoen een bedrag van

€ 4.135,57 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 4.072,07 vanaf 8 maart 2010 tot aan de dag van voldoening;

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan [eiseres] van de kosten van het geding welke tot op dit moment zijn vastgesteld op € 82,01 voor exploitkosten, op € 142,-- voor het vastrecht en op € 400,-- voor het salaris van de gemachtigde van [eiseres];

verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. L.J. van Die en uitgesproken ter openbare terechtzitting.