Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2011:BV1027

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
23-12-2011
Datum publicatie
17-01-2012
Zaaknummer
390298 / KG ZA 11-993
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Naleving concurrentiebeding en onrechtmatig profiteren van wanprestatie van oud-werknemers met concurrentiebeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2012-0053
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 390298 / KG ZA 11-993

Vonnis in kort geding van 23 december 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WORX4YOU B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

eiseres,

advocaat mr. M.J.W. Hoek,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BAP INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Barendrecht,

advocaat mr. D. Vermaat,

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. D. Vermaat,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RUNWAY COACHING EN DETACHERING B.V.,

gevestigd te Kapelle,

advocaat mr. D. Vermaat,

4. [gedaagde 4],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. M.A. Koppens,

5. [gedaagde 5],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. D. Vermaat.

gedaagden,

Eiseres wordt hierna aangeduid als "Worx4you". Gedaagden worden hierna aangeduid als "BAP", "[gedaagde 2]", "Runway", "[gedaagde 4]" en "[gedaagde 5]".

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1- 28;

- aanvullende producties 29-39 van mr. Hoek;

- pleitnota van mr. Hoek;

- fax d.d. 9 december met drie producties van mr. Koppens;

- pleitnota van mr. Koppens;

- fax d.d. 12 december 2011 met producties van mr. Vermaat;

- pleitnota van mr. Vermaat;

- de mondelinge behandeling d.d. 12 december 2011.

1.2 Ter zitting heeft mr. Vermaat verzocht om aanhouding van de zaak voor zover de vorderingen zich tegen [gedaagde 2] richten. Hij heeft daartoe aangevoerd dat [gedaagde 2] ziek is en dat zijn aanwezigheid ter zitting van belang is. Mr. Hoek heeft zich tegen het verzoek verzet. De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen. De procedure is geruime tijd voorafgaand aan de behandeling ter zitting aangekondigd en [gedaagde 2] is derhalve in staat geweest om gedurende enige tijd de zaak met zijn ter zitting wel verschenen raadsman voor te bereiden.

1.3 Ter zitting heeft [gedaagde 4] heeft ter zitting een, niet tevoren aangekondigde, vordering in reconventie willen indienen, waartegen mr. Hoek zich heeft verzet. Deze vordering is gelet op het bepaalde in artikel 7.2 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie niet toegelaten.

De feiten

Worx4you is een onderneming die zich onder meer bezighoudt met het detacheren van personeel, payrolling en matching van vacatures. Voornamelijk houdt zij zich bezig met de detachering van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt; door Worx4you aangeduid als "Wajongers". Deze zogenoemde Wajongers worden doorgaans door het UWV, sociale instellingen, gemeenten, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties doorverwezen naar Worx4you. Nadat de Wajongers bij Worx4you in dienst zijn getreden, worden de Wajongers door Worx4you bij bedrijven en bij leerwerktrajecten geplaatst.

Work4you werkt in de uitvoering van haar werkzaamheden nauw samen met jobcoachorganisatie AtWork Jobcoaching B.V. (hierna: AtWork). AtWork zorgt voor de opleiding en begeleiding van onder meer de Wajongers.

Tussen Worx4you en [gedaagde 2] is op 15 augustus 2009 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten die op 6 augustus 2010 is omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. [gedaagde 2] is bij Worx4you in dienst getreden als senior jobcoach.

Artikel 15 van de hiervoor onder 2.2. bedoelde arbeidsovereenkomst luidt:

"1. Werkgever stelt aan de werknemer een (persoonlijk) e-mail adres ter beschikking, waarvan gebruik kan worden gemaakt op het kantoor van de werkgever en/of via de door werkgever ter beschikking gestelde laptop. Voor het gebruik gelden de volgende voorwaarden:

• het e-mail adres mag uitsluitend worden gebruikt voor de bedrijfsactiviteiten van de werkgever;

• bij het verzenden van berichten dient de huisstijl (voor zover mogelijk) te worden gehanteerd.

2. Werknemer dient het gebruik van het internetsysteem te beperken voor zakelijk gebruik, welke in het belang van de werkzaamheden noodzakelijk zijn; privé-gebruik dient vermeden te worden;

3. Ter beoordeling of werknemer zijn e-mailadres en/of internetgebruik niet voor andere doeleinden gebruikt dan de onder lid 1 en 2 genoemde bedrijfsactiviteiten, heeft de werkgever - indien deze een ernstig vermoeden heeft dat de werknemer bepalingen hieromtrent niet in acht neemt - de bevoegdheid de door werknemer verzonden en/of ontvangen e-mail berichten en/of internetgebruik (periodiek) te controleren."

Artikel 17 van voorbedoelde arbeidsovereenkomst luidt, voor zover van belang:

"(...)

2. Het is de werknemer zonder schriftelijke toestemming van de werkgever verboden gedurende één jaar na het einde van de dienstbetrekking, binnen een straal van 35 kilometer van de vestigingsplaats van werkgever, tegen vergoeding of om niet, voor derden of voor eigen rekening, direct of indirect, soortgelijke werkzaamheden en/of diensten te verrichten c.q. aan te bieden als de werkgever in zijn pakket van werkzaamheden en/of diensten heeft opgenomen of bij zodanige werkzaamheden of diensten op enigerlei wijze betrokken te zijn.

3. Bij overtreding van dit beding verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever een direct opeisbare boete van € 1.000 per overtreding en tevens € 500 voor iedere dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door werkgever voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever om in plaats van de boete van de werknemer volledige schadevergoeding te vorderen. Ingebrekestelling is niet vereist.

(...)"

Artikel 18 van de arbeidsovereenkomst luidt, voor zover van belang:

"1. Werknemer zal gedurende de arbeidsovereenkomst, alsmede na beëindiging van de overeenkomst volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle gegevens welke werknemers bekend zijn omtrent werkgever, de activiteiten van werkgever, alsmede de relaties van werkgever of aan werkgever gelieerde bedrijven, tenzij dit zou passen in de normale uitoefening van de functie van werknemer. In geval van twijfel dient de werknemer voorafgaand de werkgever te raadplegen, alvorens hij tot het verstrekken van informatie aan derden overgaat.

(...)

3. Bij overtreding van dit beding verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever een direct opeisbare boete van € 2.000 per overtreding en tevens € 750 voor ieder dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door werkgever voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever om in plaats van de boete van de werknemer volledige schadevergoeding te vorderen. Ingebrekestelling is niet vereist.

(...)"

Artikel 20 van de arbeidsovereenkomst luidt, voor zover van belang;

"(...)

2. Het is de werknemer verboden tijdens de arbeidsovereenkomst in enigerlei vorm werkzaam te zijn voor een andere werkgever of opdrachtgever, dan wel direct of indirect dan wel financieel in welke vorm dan ook bij een ander bedrijf betrokken te zijn, dan wel zaken te doen voor eigen rekening, hetzij tegen een vergoeding, hetzij om niet, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever.

3. bij overtreding van dit beding verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever een direct opeisbare boete van € 1000 per overtreding en tevens € 500 voor iedere dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door werkgever voortduurt, onverminderd het recht van de werkgever om in plaats van de boete van de werknemer volledige schadevergoeding te vorderen. Ingebrekestelling is niet vereist. (...)"

Een e-mailbericht van [gedaagde 2] aan [X] d.d. 9 augustus 2011 luidt, voor zover van belang:

"(...)

Van mijn collega (...) heb ik begrepen dat u interesse hebt in het leerwerkbedrijf dat binnenkort van start gaat.

De vorderingen zijn gunstig te noemen en ik verwacht dan ook op zeer korte termijn te kunnen starten. (...)"

[gedaagde 2] heeft bij brief van 30 augustus 2011 zijn arbeidsovereenkomst met Worx4you opgezegd. De brief luidt, voor zover van belang:

"(...)

Verder wil ik jou en de collega's van Worx4you en Atwork bedanken voor de samenwerking. Ik heb met veel plezier voor Worx4you en Atwork gewerkt en wens het bedrijf veel succes in de toekomst. (...)"

Een ongedateerd e-mailbericht [gedaagde 2] aan [Y]

- naar de voorzieningenrechter begrijpt de [Y] die achter [Z], directeur van Runway, zit - luidt, voor zover relevant:

"(...)

Zie begroting, hier moeten we maar eens goed naar kijken.

Omdat jij bezig bent met het lwbedrijf voor te bereiden stuur ik het ook maar naar jou door. (...)"

Een niet gedateerde brief van [gedaagde 2] aan UWV luidt, voor zover relevant:

"(...)

Ik ben voornemens om met anderen een leerwerkbedrijf op te starten in samenwerking met een bestaand commercieel bedrijf.

Hierbij is sprake van minimaal 36 arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het is de bedoeling dat ik samen met een andere coach de benodigde jobcoaching ga verzorgen. Ik wil dit graag onder een nieuwe Jobcoachonderneming (ZZP) onderbrengen. (...)"

Een e-mailbericht d.d. 28 oktober 2011 van [Y] van Runway aan [gedaagde 2] luidt, voor zover van belang:

"[gedaagde 2] luister.

De naam veranderen prima maar de bv's staan er en om de naam te veranderen weet ik niet of dit zomaar kan. wel kunnen we er een bv naast zetten die die naam draagt Jij en [gedaagde 4] en [gedaagde 5] kunnen dan in dienst komen bij die bv.

Bap gaat voorlopig verder ikwordt daar eigenaar van en we veranderen de activiteiten met dat we alleen maar kleding in en ompakken.

[Q] blijft gewoon werk zoeken voor bap Jij en [W] gaan rustig alles voorbereiden.

Atwork kan zich dan lekker druk gaan maken om een bv die niet van jou is die jou niet in dienst heb enz. enz. Als er een brief komt aan bap en aan [gedaagde 2] gericht wordt die ongeopend terug gestuurd Ha ha

voordeel is dat de buitenwacht geen enkele verandering ziet op korte termijn.

Als ik zo aan het denken ben denk ik eigenlijk wat een gemier gewoon doorgaan maar. Want wat jij ook ga doen gevolgd worden zal je een leerwerkbedrijf zit er niet in onder welke naam dan ook . dus niet overhaast iets doen hoor. (...)"

Een e-mailwisseling op/rond 29 en 31 oktober 2011 tussen [gedaagde 2] en [Y] van Runway luidt, voor zover van belang:

[e-mail van [gedaagde 2] aan [Y]]

"Ha [Y],

Wil jij documentje lezen? Laat het even weten als je akkoord bent dan verstuur ik het naar de BAP-pers. Als jij het dan naar de Riunwayers verstuurt dan laten we gelijk even de noodzakelijk scheiding zien die de komende tijd nodig is.

(...)

Vr.gr. [gedaagde 2]: aanvulling voorzieningenrechter]

(...)"

[daaropvolgende reactie van [Y] aan [gedaagde 2]]

"He

Prima document zo we kunnen beter [A] pakken.

(...)"

[daaropvolgende reactie van [gedaagde 2] aan [Y]]

"Ha [Y],

[A] kan absoluut niet !! [B] zit daar zeer regelmatig. Als wij daar gezamenlijk gezien worden hebben we gelijk een probleem.

Een fotootje en klaar is [B].

(...)"

[e-mail naar aanleiding van bovenstaand bericht van [Y] aan [gedaagde 2]]

"(...)

[gedaagde 2] als we met z'n allen of drie tegelijk op kantoor zijn auto fiets enz een fot en ?

Het wordt we steeds gevaarlijker hoor. Kunnen we beter maar een pand betrekken in zeeland."

(...)"

Een e-mail van 14 november 2011 van [Y] aan [C] luidt, voor zover hier van belang:

"(...)

an af en toe bekruip mij nog wel eens een onbehaaglijk gevoel.

detageren, gaat dat problemen opleveren ook betreft [gedaagde 2] wat krijgen we nog meer over ons heen.

(...)

Verder is het goed denk ik om de structuur goed door te nemen en samen goede afspraken te maken wie wat doet. En dat we de kerstboom zo optuigen dat we de risico's zo verwerken dat als RW coaching toch gepakt wordt door de uitspraak kortgeding we alsnog vrolijk verder kunnen.

(...)"

Het geschil

Worx4you heeft gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

ten aanzien van BAP

a. BAP te verbieden tot 1 november 2012 werknemers van Worx4you in dienst te nemen, werknemers, klanten en relaties van Worx4you te benaderen, alsmede haar te verbieden tot 1 november 2012, op enigerlei wijze, direct of indirect, met Worx4you concurrerende activiteiten te ontplooien, zoals detacheren van personeel, payrolling, matching van vacatures en met name detachering van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zulks op straffe van een dwangsom van

€ 25.000,00 per overtreding, te vermeerderen met

€ 5.000,00 voor iedere dag dat BAP dit verbod schendt;

b. BAP te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het te wijzen vonnis aan Worx4you te betalen een voorschot op de uit het concurrentie- en nevenwerk- en geheimhoudingsbeding voortvloeiende boetes ad € 10.000,00, althans dat bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

c. BAP te gebieden om alle relaties van Worx4you die zij heeft benaderd, een rectificatie te zenden, luidende als volgt:

"Hierbij deel ik u mede dat het mij gezien het concurrentieverbod in de arbeidsovereenkomst met Workx4you B.V. te Barendrecht tot 1 november 2012 niet vrijstaat met u, al dan niet werkzaam voor de met Workx4you B.V. concurrerende onderneming BAP International-Runway een zakelijke relatie aan te gaan. Ik sluit hiermee onze correspondentie af en beeindig elke vorm van commerciele relatie, voor zover deze is aangegaan, met onmiddellijke ingang" zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25.000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat BAP in gebreke blijft aan dit verbod te voldoen;

d. Worx4you te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het te wijzen vonnis aan Worx4you af te geven alle bedrijfsinformatie, (digitale) gegevensbestanden, het klantenbestand van BAP en afschriften van de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25.000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat BAP in gebreke is aan dit gebod te voldoen;

e. BAP te veroordelen tot betaling van € 768,00 aan buitengerechtelijke kosten;

ten aanzien [gedaagde 2]

f. [gedaagde 2] te verbieden voor de duur van een jaar na uitdiensttreding, derhalve tot 1 november 2012 werknemers van Worx4you te benaderen en in dienst te nemen, klanten en relaties van Worx4you te benaderen, alsmede hem te verbieden tot 1 november 2012, op enigerlei wijze, direct of indirect, met Worx4you concurrerende activiteiten te ontplooien, zoals detacheren van personeel, payrolling, matching van vacatures en met name detachering van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zulks op straffe van een dwangsom van € 25.000,000 per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde 2] dit verbod schendt;

g. [gedaagde 2] te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan Worx4you te betalen een voorschot op de uit het concurrentie- en nevenwerk- en geheimhoudingsbeding voortvloeiende boetes ad € 25.000,00, althans dat bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

h. [gedaagde 2] te gebieden om alle relaties van Worx4you die zij heeft benaderd, een rectificatie te zenden, luidende als volgt;

"Hierbij deel ik u mede dat het mij gezien het concurrentieverbod in de arbeidsovereenkomst met Worx4you B.V. te Barendrecht tot 1 november 2012 niet vrijstaat met u, al dan niet werkzaam voor de met Worx4you B.V. concurrerende onderneming BAP International-Runway een zakelijke relatie aan te gaan. Ik sluit hiermee onze correspondentie af en beëindig elke vorm van commerciële relatie, voor zover deze is aangegaan, met onmiddellijke ingang" zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25.000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat BAP (kennelijk wordt bedoeld: [gedaagde 2]) in gebreke is aan dit gebod te voldoen;

i. [gedaagde 2] te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan Worx4you af te geven alle bedrijfsinformatie, (digitale) gegevensbestanden, het klantenbestand van BAP en afschriften van de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25,000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde 2] in gebreke is aan dit gebod te voldoen;

j. [gedaagde 2] te veroordelen tot betaling van € 768,00 aan buitengerechtelijke kosten;

ten aanzien van Runway

k. Runway te verbieden tot 1 november 2012 werknemers van Worx4you te benaderen en in dienst te nemen, klanten en relaties van Worx4you te benaderen, alsmede haar te verbieden tot 1 november 2012, op enigerlei wijze, direct of indirect, met Worx4you concurrerende activiteiten te ontplooien, zoals detacheren van personeel, payrolling, matching van vacatures en met name detachering van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zulks op straffe van een dwangsom van 25.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat Runway dit verbod schendt;

t. Runway te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan Worx4you te betalen een voorschot op de uit het concurrentie- en nevenwerk- en geheimhoudingsbeding voortvloeiende boetes ad € 10.000,00, althans dat bedrag

dat de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

m. Runway te gebieden om alle relaties van Worx4you die zij heeft benaderd, een rectificatie te zenden, luidende als volgt:

"Hierbij deel ik u mede dat het mij gezien het concurrentieverbod in de arbeidsovereenkomst met Worx4you B.V. te Barendrecht tot 1 november 2012 niet vrijstaat met u, al dan niet werkzaam voor de met Worx4you B.V. concurrerende onderneming BAP International-Runway een zakelijke relatie aan te gaan. Ik sluit hiermee onze correspondentie af en beëindig elke vorm van commerciële relatie, voor zover deze is aangegaan, met onmiddellijke ingang" zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25.000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat Runway in gebreke is aan dit gebod te voldoen;

n. Runway te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan Worx4you af te geven alle bedrijfsinformatie, (digitale) gegevensbestanden, het klantenbestand van BAP en afschriften van de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25.000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat Runway in gebreke is aan dit gebod te voldoen;

o. Runway te veroordelen tot betaling van € 768,00 aan buitengerechtelijke kosten;

ten aanzien van [gedaagde 4]:

p. [gedaagde 4] te verbieden voor de duur van een jaar na uitdiensttreding, derhalve tot 1 november 2012 werknemers van Worx4you te benaderen en in dienst te nemen, klanten en relaties van Worx4you te benaderen, alsmede hem te verbieden tot 1 november 2012, op enigerlei wijze, direct of indirect, met Worx4you concurrerende activiteiten te ontplooien, zoals detacheren van personeel, payrolling, matching van vacatures en met name detachering van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zulks op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde 4] dit verbod schendt;

q. [gedaagde 4] te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan Worx4you te betalen een voorschot op de uit het concurrentie- en nevenwerk- en geheimhoudingsbeding voortvloeiende boetes ad € 1.000,00, althans dat bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

r. [gedaagde 4] te gebieden om alle relaties van Worx4you die zij heeft benaderd, een rectificatie te zenden, luidende als volgt:

"Hierbij deel ik u mede dat het mij gezien het concurrentieverbod in de arbeidsovereenkomst met Worx4you B.V. te Barendrecht tot 1 november 2012 niet vrijstaat met u, al dan niet werkzaam voor de met Worx4you concurrerende onderneming BAP lnternational-Runway een zakelijke relatie aan te gaan. Ik sluit hiermee onze correspondentie af en beëindig elke vorm van commerciële relatie, voor zover deze is aangegaan, met onmiddellijke ingang" zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25.000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde 4] in gebreke is aan dit gebod te voldoen;

s. [gedaagde 4] te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan Worx4you af te geven alle bedrijfsinformatie, (digitale) gegevensbestanden, het klantenbestand van BAP en afschriften van de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25.000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat gedaagde [gedaagde 4] in gebreke is aan dit gebod te voldoen;

t. [gedaagde 4] te veroordelen tot betaling van € 768,00 aan buitengerechtelijke kosten;

ten aanzien van [gedaagde 5]:

u. [gedaagde 5] te verbieden voor de duur van een jaar na uitdiensttreding, derhalve tot 1 november 2012 werknemers van Worx4you te benaderen en in dienst te nemen, klanten en relaties van Worx4you te benaderen, alsmede hem te verbieden tot 1 november 2012, op enigerlei wijze, direct of indirect, met Worx4you concurrerende activiteiten te ontplooien, zoals detacheren van personeel, payrolling, matching van vacatures en met name detachering van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zulks op straffe van een dwangsom van € 25.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde 5] dit verbod schendt;

v. [gedaagde 5] te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan Worx4you te betalen een voorschot op de uit het concurrentie- en nevenwerk- en geheimhoudingsbeding voortvloeiende boetes ad € 10.000,00, althans dat bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

w. [gedaagde 5] te gebieden om alle relaties van Worx4you die zij heeft benaderd, een rectificatie te zenden, luidende als volgt:

"Hierbij deel ik u mede dat het mij gezien het concurrentieverbod in de arbeidsovereenkomst met Worx4you B.V. te Barendrecht tot 1 november 2012 niet vrijstaat met u, al dan niet werkzaam voor de met Worx4you B.V. concurrerende onderneming BAP International-Runway een zakelijke relatie aan te gaan. Ik sluit hiermee onze correspondentie af en beëindig elke vorm van commerciële relatie, voor zover deze is aangegaan, met onmiddellijke ingang" zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25.000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde 5] in gebreke is aan dit gebod te voldoen;

x.[gedaagde 5] te veroordelen om binnen 72 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan Worx4you af te geven alle bedrijfsinformatie, (digitale) gegevensbestanden, het klantenbestand van BAP en afschriften van de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Worx4you van € 25.000,00 te vermeerderen met € 5.000,00 voor iedere dag dat [gedaagde 5] in gebreke is aan dit gebod te voldoen;

y. [gedaagde 5] te veroordelen tot betaling van € 768,00 aan buitengerechtelijke kosten;

en gedaagden, des dat de één betalend de ander zal zijn gekweten, te veroordelen in de kosten van deze procedure, met bepaling dat gedaagden binnen veertien dagen na het uit te spreken vonnis dienen te voldoen, bij gebreke waarvan gedaagden wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd worden.

BAP, [gedaagde 2], Runway, [gedaagde 4] en [gedaagde 5] voeren verweer.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

Ten aanzien van BAP

Worx4you baseert haar vordering op BAP op onrechtmatige daad ex artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW). Worx4you legt hieraan ten grondslag dat BAP profiteert van de toerekenbare tekortkoming van [gedaagde 2], [gedaagde 5] en [gedaagde 4] jegens Worx4you, alsmede het direct afhandig maken van klanten, werknemers en relaties, het verwijzen naar het vroegere dienstverband, het creëren van verwarring bij klanten en relaties door op het briefpapier van Worx4you activiteiten voor Runway te ontplooien, het betrekken van het voormalige kantoorgebouw door BAP-Runway, het voorbereiden van de concurrentie tijdens het dienstverband en het verzenden van vertrouwelijke documenten naar privé e-mailadressen.

Worx4you heeft haar vordering op BAP en de gronden waarop zij rust niet, althans nauwelijks onderbouwd. In de dagvaarding worden alleen (handelingen van) [gedaagde 2], Runway, [gedaagde 4] en [gedaagde 5] besproken en niet (activiteiten van) BAP. Voor zover al zou moeten worden geconcludeerd dat [gedaagde 2], [gedaagde 5] en/of [gedaagde 4] in strijd met een concurrentiebeding hebben gehandeld, is voorshands onvoldoende gesteld en gebleken om aan te nemen dat aan de zijde van BAP sprake is van een onrechtmatig profiteren van de wanprestatie van [gedaagde 2], [gedaagde 5] en/of [gedaagde 4]. Ook bijkomende omstandigheden die het handelen van BAP zelf onrechtmatig zouden kunnen maken, zijn onvoldoende gesteld en aannemelijk gemaakt. Ten slotte heeft Worx4you het (spoedeisend) belang bij haar vorderingen onder a., c. en d. ten opzichte van BAP onvoldoende heeft onderbouwd.

Gelet op het voorgaande worden de vorderingen onder a., c. en d. afgewezen. De vordering onder b. wordt eveneens afgewezen. Niet gebleken is dat BAP gebonden is aan enig concurrentie- nevenwerk- en geheimhoudingsbeding uit hoofde waarvan zij een boete verschuldigd zou zijn, terwijl ook het belang bij dit deel van de vordering onvoldoende is onderbouwd. Ook de vordering onder e. wordt afgewezen. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten is een vordering tot vergoeding van schade zodat, wil die vordering toewijsbaar zijn, ook een grondslag voor een vordering tot schadevergoeding moet bestaan. Hiervan is niet gebleken. Bovendien heeft Worx4you de door haar gestelde buitengerechtelijke kosten niet onderbouwd.

Ten aanzien van [gedaagde 2]

Tussen Worx4you en [gedaagde 2] is niet in geschil dat ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst d.d. 15 augustus 2009 een concurrentiebeding, opgenomen in het hiervoor in 2.4. gedeeltelijk geciteerde artikel 17, is overeengekomen. [gedaagde 2] heeft aangevoerd dat de werkzaamheden en functie van [gedaagde 2] in juni 2010 ingrijpend zijn veranderd. Voor zover hij daarmee heeft willen betogen dat door deze functiewijziging het concurrentiebeding zijn geldigheid heeft verloren, slaagt dit verweer niet. Voor een geslaagd beroep op het vervallen van een concurrentiebeding is vereist dat sprake is geweest van een ingrijpende functiewijziging als gevolg waarvan het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder op de werknemer is komen te rusten. Weliswaar kan worden aangenomen dat de taken van [gedaagde 2] in de loop der tijd zijn gewijzigd, maar niet gebleken is dat deze wijzigingen zeer ingrijpend zijn geweest. Worx4you stelt zich op het standpunt dat de taakuitbreiding van [gedaagde 2] marginaal was, terwijl [gedaagde 2] het tegendeel niet aannemelijk heeft gemaakt. Daar komt bij dat, voor zover al zou moeten worden aangenomen dat de functie van [gedaagde 2] ingrijpend is veranderd, [gedaagde 2] onvoldoende heeft gesteld en aannemelijk heeft gemaakt dat het concurrentiebeding daardoor zwaarder op hem is komen te rusten. Naar voorlopig oordeel is op dit moment dan ook geen plaats voor het buiten beschouwing laten van het concurrentiebeding.

Voorts stelt [gedaagde 2] zich op het standpunt dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zich aan het overeengekomen, naar zijn oordeel zeer ruim geformuleerde, concurrentiebeding houdt. [gedaagde 2] legt hieraan ten grondslag dat hij op enig moment erachter is gekomen dat Worx4you zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige frauduleuze handelingen en dat [gedaagde 2] daardoor genoodzaakt was de arbeidsovereenkomst met Worx4you op te zeggen. [gedaagde 2] geen stukken heeft overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat hij problemen had met de werkwijze van Worx4you en dat hij dit aan Worx4you heeft aangegeven. Daarnaast blijkt uit de brief van 30 augustus 2011, waarin [gedaagde 2] Worx4you en Atwork bedankt voor de samenwerking en waarin hij aangeeft met veel plezier te hebben gewerkt (hiervoor gedeeltelijk geciteerd onder 2.8.), juist het tegendeel.

Los van het voorgaande is bovendien vooralsnog niet gebleken dat Worx4you frauduleus heeft gehandeld. Uit de door (onder meer) [gedaagde 2] overgelegde stukken waarop [gedaagde 2] kennelijk zijn stelling baseert, wordt afgeleid dat uitsluitend jobcoachbedrijf Atwork wordt verdacht van fraude en dat het onderzoek van het SIOD en het Openbaar Ministerie ook uitsluitend op Atwork is gericht. Voorshands is niet onderbouwd en ook niet gebleken dat, hoewel sprake is van een nauwe samenwerking tussen Worx4you en Atwork, er een zodanige verwevenheid tussen deze bedrijven bestaat dat mogelijk frauduleus handelen van Atwork ook aan Worx4you moet worden toegerekend. Vooralsnog is dan ook niet gebleken dat Worx4you een zorgvuldigheidsnorm heeft overschreden die op gronden van redelijkheid en billijkheid een beroep op het concurrentiebeding in de gegeven omstandigheden in de weg zou staan.

[gedaagde 2] heeft ook aangevoerd dat Worx4you er geen belang bij heeft om [gedaagde 2] nog aan het concurrentiebeding te houden, nu de werkvergunning van Worx4you, althans Atwork, vanwege het frauduleus handelen zou zijn ingetrokken en Worx4you om die reden haar werkzaamheden niet langer zou kunnen uitvoeren. Worx4you heeft erkend dat de werkvergunning van Atwork is ingetrokken, maar betwist dat ook haar vergunning is ingetrokken en dat de intrekking van de vergunning negatieve gevolgen zal hebben voor haar bedrijfsvoering. Worx4you heeft ter zitting aangegeven dat zij, indien Atwork haar vergunning onverhoopt niet terug krijgt, zal kunnen gaan samenwerken met andere jobcoachorganisaties. Vooralsnog bestaat geen aanleiding om dit in twijfel te trekken.

Voor zover [gedaagde 2] met zijn stelling dat het concurrentiebeding zeer ruim is geformuleerd, heeft willen betogen dat hij hierdoor onbillijk wordt benadeeld en schorsing van het concurrentiebeding gerechtvaardigd is vanwege de vernietigbaarheid ervan, geldt dat [gedaagde 2] deze stelling niet, althans nauwelijks heeft onderbouwd. Ook dit verweer wordt derhalve verworpen.

[gedaagde 2] betwist dat hij in strijd met het concurrentiebeding handelt en heeft gehandeld. [gedaagde 2] stelt zich op het standpunt dat BAP in samenwerking met en met goedkeuring van Worx4you is opgericht. Het oorspronkelijke plan was dat in Nederland een leer/werkbedrijf zou worden gestart dat onder de naam BAP zou gaan draaien. De jobcoaching zou door Atwork worden verricht en Worx4you zou voor de detachering gaan zorg dragen. Vanwege persoonlijke omstandigheden zou Worx4you [gedaagde 2] hebben voorgesteld dat hij BAP alleen zou voortzetten, hetgeen [gedaagde 2] conform afspraak heeft gedaan.

Worx4you heeft op zichzelf niet betwist dat de idee voor het opstarten van BAP binnen de bedrijfsvoering van Worx4you is ontstaan en dat [gedaagde 2] toestemming van Worx4you had om dit bedrijf alleen voort te zetten. Daartoe zou ook de door (onder meer) [gedaagde 2] overgelegde vaststellingsovereenkomst zijn opgesteld. Worx4you stelt zich echter op het standpunt dat de activiteiten van BAP, die zich aanvankelijk en thans ook statutair zouden beperken tot de import en verkoop van wol/kleding uit Bolivia, onder leiding van [gedaagde 2] zijn gewijzigd en dat BAP daarna concurrerende activiteiten heeft ontplooid. Ter ondersteuning van haar standpunt heeft Worx4you een set producties, bestaande uit verschillende e-mailberichten en een folder van BAP-Runway samen, overgelegd.

[gedaagde 2] heeft bezwaar gemaakt tegen het overleggen van voorbedoelde e-mailberichten, nu deze producties volgens hem op criminele wijze in het bezit van Worx4you zijn gekomen en derhalve als onrechtmatig verkregen bewijs zouden moeten worden beschouwd. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

Voorshands is niet gebleken dat Worx4you de betreffende e-mailberichten op onrechtmatige wijze in haar bezit heeft gekregen. Gebleken is dat het merendeel van de e-mailberichten van en naar [gedaagde 2] e-mailadres bij Worx4you zijn gestuurd. Daarom wordt aangenomen dat deze e-mailberichten zich in de e-mailbox van de computer van [gedaagde 2] hebben bevonden en dat Worx4you ze daar heeft uitgehaald. Blijkbaar was deze e-mailbox ook na het vertrek van [gedaagde 2] bij Work4you nog toegankelijk en actief. Worx4you heeft erkend dat zij in de mailbox van [gedaagde 2] heeft gekeken op het moment dat zij [gedaagde 2] verdacht van concurrerende activiteiten. Worx4you stelt zich onder verwijzing naar artikel 15 lid 3 van de arbeidsovereenkomst - als hiervoor geciteerd onder 2.3. - op het standpunt dat zij daartoe gerechtigd was.

Nu Worx4you naar het zich laat aanzien gegronde redenen had om de e-mailbox van [gedaagde 2] te raadplegen en [gedaagde 2] er op grond van zijn arbeidsovereenkomst ook rekening mee had kunnen houden dat Workx4you gebruik zou maken van haar recht tot inzage, wordt voorshands aangenomen dat Worx4you door het raadplegen van de e-mailbox van [gedaagde 2] niet onoorbaar jegens [gedaagde 2] heeft gehandeld. Daar komt bij dat, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs, dit niet zonder meer met zich brengt dat dit bewijs in een civiele procedure moet worden uitgesloten. Om te beoordelen of het bewijs al dan niet toelaatbaar is, dient een afweging plaats te vinden tussen het belang van de waarheidsvinding enerzijds en het belang van [gedaagde 2] bij het beschermen van zijn privacy anderzijds. In het kader van deze belangenafweging oordeelt de voorzieningenrechter dat de openbaarmaking van de e-mails ter zitting geen zodanig ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [gedaagde 2] oplevert, dat de inhoud daarvan om die reden buiten beschouwing zou moeten worden gelaten. Daarnaast is aannemelijk dat er geen andere neutrale of onafhankelijke bewijsmiddelen zijn om de door Worx4you gestelde inbreuk op het concurrentiebeding aannemelijk te maken. Onder deze omstandigheden weegt het belang van Worx4you bij openbaarmaking van de betreffende e-mailberichten zwaarder dan het belang van [gedaagde 2] bij het buiten beschouwing laten daarvan. Ten slotte zij overwogen dat gesteld noch aannemelijk geworden is dat de e-mailberichten (tevens) op andere wijze zijn verkregen. De overgelegde e-mailberichten behoeven daarom in de onderhavige procedure niet uitgesloten te worden.

Uit de overgelegde e-mails, in samenhang met de overige overgelegde stukken, kan voorshands worden afgeleid dat [gedaagde 2] zowel in de periode dat hij in dienst was van Worx4you als in de periode daarna, zich heeft beziggehouden met de totstandkoming van een onderneming vergelijkbaar met Worx4you. Zo blijkt daaruit dat [gedaagde 2] voornemens was een leerwerkbedrijf op te starten en dat hij (met een andere coach) daarvoor de benodigde jobcoaching, ondergebracht in een nieuwe jobcoachonderneming, zou gaan verzorgen. Daarnaast wordt uit de overige overgelegde producties afgeleid dat [gedaagde 2] (met onder meer [Y] van Runway) heeft getracht en nog steeds tracht Worx4you doelbewust te misleiden door de schijn te wekken dat BAP zich uitsluitend zou bezig houden met de import van wol, terwijl BAP, samen met Runway, in werkelijkheid haar oorspronkelijke activiteiten inmiddels had gewijzigd en een deel van haar bedrijf had ingericht als leer-werkbedrijf. Daarbij heeft [gedaagde 2] getracht, en tracht hij nog steeds en samen met anderen, naar buiten toe te verhullen dat er materieel een relatie bestaat tussen (de activiteiten van) BAP en (de activiteiten van) Runway, en zich beroepen op de formele situatie zoals die blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit de gezamenlijke folder van BAP- Runway, een inschrijfformulier waaruit de samenhang tussen beide bedrijven blijkt en de overgelegde e-mails wordt echter afgeleid dat [gedaagde 2] tracht zijn betrokkenheid bij de activiteiten voor BAP en Runway voor Work4you verborgen te houden met het doel het concurrentiebeding te omzeilen. Daarom betekent dat voorbij wordt gegaan aan de omschrijving van de activiteiten van BAP in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en de omstandigheid dat uit het handelsregister niet van enige formele relatie tussen BAP en Runway en tussen [gedaagde 2] en Runway blijkt.

Gelet op het voorgaande is [gedaagde 2] naar voorlopig oordeel aan het concurrentiebeding van artikel 17 lid 2 van de arbeidsovereenkomst (in samenhang met het nevenwerk- en geheimhoudingsbeding) gebonden en dient dit beding door [gedaagde 2] te worden nageleefd. Het onder f. gevorderde verbod, dat weliswaar lijkt te zijn afgeleid van voorbedoeld concurrentiebeding, is veel ruimer geformuleerd dan het concurrentiebeding en gaat verder dan waartoe [gedaagde 2] uit hoofde van de arbeidsovereenkomst contractueel gehouden is. De voorzieningenrechter ziet derhalve aanleiding om het onder f. gevorderde slechts in beperkte mate toe te wijzen, in die zin dat het verbod wordt beperkt tot de tekst van artikel 17 lid 2 van de arbeidsovereenkomst, op hierna te melden wijze.

Op grond van artikel 17 lid 3 van de arbeidsovereenkomst is [gedaagde 2] bij overtreding van het concurrentiebeding een boete verschuldigd. Gelet op het voorgaande is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde 2] stelselmatig in strijd met het concurrentiebeding heeft gehandeld. Het onder g. gevorderde voorschot op door [gedaagde 2] verschuldigde boete is dan ook toewijsbaar. In de gegeven omstandigheden acht de voorzieningenrechter een (voorschot)bedrag van € 10.000,00 aan boete gerechtvaardigd, zodat dit bedrag zal worden toegewezen. Ook de daarover gevorderde rente is toewijsbaar.

De onder f. gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.

Worx4you heeft gesteld, noch aannemelijk gemaakt dat zij (spoedeisend) belang heeft bij de door haar onder h. gevorderde rectificatie, zodat dit deel van de vordering zal worden afgewezen. Ook het onder i. gevorderde zal worden afgewezen. Daarbij is van belang dat Worx4you ter zitting heeft aangegeven dat zij een bodemprocedure aanhangig zal maken. Worx4you kan in het kader van die procedure een (nieuwe) 843a Rv.-vordering instellen voor zover zij dat wenselijk acht. Voorshands is niet gebleken dat Worx4you op dit moment een zodanig rechtmatig en spoedeisend belang heeft bij afgifte van de door haar gevraagde stukken, dat de bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

De onder j. gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn niet nader onderbouwd en zullen eveneens worden afgewezen.

Ten aanzien van Runway

De vorderingen van Worx4you op Runway zijn op dezelfde gronden gebaseerd als de vorderingen op BAP. Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen hieromtrent onder 4.1. ten aanzien van BAP is vermeld.

Ook ten aanzien van Runway geldt dat voorshands onvoldoende is gesteld en gebleken om aan te nemen dat aan de zijde van Runway sprake is van een onrechtmatig profiteren van de (eventuele) wanprestatie van [gedaagde 2], [gedaagde 5] en/of [gedaagde 4]. Bovendien is onvoldoende gesteld en aannemelijk geworden om aan te kunnen nemen dat sprake is van bijkomende omstandigheden die het handelen van Runway - dat overigens nauwelijks is uitgewerkt - onrechtmatig zouden kunnen maken. Daarnaast geldt ook voor Runway dat Worx4you het (spoedeisend) belang bij haar vorderingen (ditmaal) onder k., m. en n. onvoldoende heeft onderbouwd, zodat deze vorderingen worden afgewezen. De vordering onder t. wordt eveneens afgewezen, nu niet gebleken is dat Runway gebonden is aan enig concurrentie- nevenwerk- en geheimhoudingsbeding uit hoofde waarvan zij boete verschuldigd zou zijn. Bovendien is ook dit deel van de vordering onvoldoende onderbouwd. Ook de vordering onder o. wordt op grond van het hiervoor onder 4.2. ten aanzien van BAP overwogene afgewezen.

Ten aanzien van [gedaagde 4]

Worx4you heeft een - ongetekende - arbeidsovereenkomst met [gedaagde 4] overgelegd. De inhoud van deze arbeidsovereenkomst is gelijk aan de arbeidsovereenkomst met [gedaagde 2]. [gedaagde 4] heeft niet weersproken dat zij deze arbeidsovereenkomst met Worx4you heeft gesloten en ondertekend. Evenmin heeft zij de toepasselijkheid van de artikelen 17, 18 en 20

- zoals hiervoor onder 2.4-2.6. gedeeltelijk opgenomen - weersproken. Voorshands wordt dan ook aangenomen dat de daarin opgenomen bedingen ook op [gedaagde 4] van toepassing zijn. Dit betekent dat deze bedingen, waaronder het concurrentiebeding van artikel 17, in beginsel door [gedaagde 4] moeten worden nageleefd. Het onder p. gevorderde verbod is uitgebreider dan voornoemd concurrentiebeding en gaat verder dan waartoe [gedaagde 4] uit hoofde van de arbeidsovereenkomst contractueel gehouden is. De voorzieningenrechter ziet derhalve aanleiding om het onder p. gevorderde in beperkte vorm toe te wijzen, in die zin dat het verbod als gevorderd wordt beperkt tot de tekst van artikel 17 lid 2 van de arbeidsovereenkomst, op hierna te melden wijze. De grondslag daarvoor is evenals bij [gedaagde 2] de inhoud van de activiteiten van BAP-Runway die naar het oordeel van de voorzieningenrechter concurrerend met de activiteiten van Worx4you zijn.

De onder p. gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.

Voor het toewijzen van een voorschot op verschuldigde boete bestaat binnen dit kort geding geen aanleiding. [gedaagde 4] heeft aangevoerd dat op het moment dat zij nog in dienst van Worx4you was, de onderneming BAP met medeweten van Worx4you is opgericht en dat zij in dat kader in opdracht van Worx4you werkzaamheden met betrekking tot BAP heeft verricht. Op enig moment heeft Worx4you de plannen voor het voortzetten van BAP overgedragen aan [gedaagde 2]. [gedaagde 4] stelt dat zij in augustus 2011 door [gedaagde 2] is benaderd om in dienst te treden van BAP. Volgens [gedaagde 4] betreft BAP een groothandel in kleding uit Zuid-Amerika en concurreren de bedrijfsactiviteiten van BAP geenszins met de bedrijfsactiviteiten van Worx4you. Naar het oordeel van [gedaagde 4] stond het haar daarom vrij om in dienst van BAP te treden. [gedaagde 4] betwist dat BAP en Runway zich naar buiten toe manifesteren als één bedrijf, althans dat zij daarmee bekend was.

In het licht van het verhaal van [gedaagde 4] heeft Worx4you onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [gedaagde 4] op het moment van indiensttreding bij BAP op 1 november 2011 wist of kon weten dat zij in strijd met het concurrentiebeding van artikel 17 handelde. Work4you heeft haar stellingen met betrekking tot [gedaagde 4] onderbouwd met een aantal stukken waaruit volgens Work4you kan worden afgeleid dat [gedaagde 4], op het moment dat zij nog bij Worx4you in dienst was, wist dat BAP en Runway plannen maakten voor het opstarten van een met Worx4you concurrerend bedrijf. Gebleken is dat [gedaagde 2] bij e-mail van 24 juni 2011 een conceptafwijzingsbrief, ondertekend met BAP International, aan [gedaagde 4] heeft toegezonden. Daarnaast is een e-mail d.d. 28 mei 2011 aan [gedaagde 2] overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat [gedaagde 4], als werkneemster van BAP, voor een cursus was aangemeld. Nu deze stukken van [gedaagde 2] afkomstig zijn respectievelijk aan [gedaagde 2] zijn gericht en niet gebleken is dat [gedaagde 4] hierin is gekend, kan op basis van deze stukken niet worden geconcludeerd dat [gedaagde 4], toen zij nog in dienst was van Worx4you en in de periode daarna, in strijd met de bedingen van artikel 17, 18 en 20 heeft gehandeld.

Het hiervoor onder 4.18 overwogene brengt niet met zich dat er geen verandering in de daaromschreven situatie kan optreden. Voorshands wordt aangenomen dat [gedaagde 4] inmiddels bekend moet worden geacht met de omstandigheid dat BAP haar oorspronkelijke activiteiten inmiddels heeft gewijzigd en, in samenwerking met Runway, is ingericht als een met Worx4you concurrerend leer-werkbedrijf. Dit betekent dat [gedaagde 4], rekening houdende met het concurrentiebeding waaraan zij gehouden is, boetes zal verbeuren indien en voor zover zij zich bij BAP (verder) bezig zal houden met voor Worx4you concurrerende activiteiten.

Worx4you heeft gesteld, noch aannemelijk gemaakt dat zij (spoedeisend) belang heeft bij de door haar onder r. gevorderde rectificatie, zodat dit deel van de vordering zal worden afgewezen. Ook de onder s. gevorderde afgifte van stukken zal worden afgewezen, waarbij verwezen wordt naar hetgeen hierover onder 4.13. is overwogen. Bovendien is niet gebleken dat [gedaagde 4] de beschikking heeft over de gevraagde documenten, zodat afgifte daarvan ook om die reden niet van haar kan worden verlangd.

De onder t. gevorderde buitengerechtelijke kosten zijn niet nader onderbouwd en zullen reeds om die reden worden afgewezen.

Ten aanzien van [gedaagde 5]

Artikel 7:653 lid 1 BW bepaalt dat een beding, waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, slechts geldig is, indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. [gedaagde 5] stelt zich op het standpunt dat hij niet gehouden is aan het door Worx4you bedoelde concurrentiebeding, nu hij met Worx4you geen schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft gesloten. De door Worx4you overgelegde arbeidsovereenkomst met [gedaagde 5] is niet ondertekend, zodat voorshands niet kan worden aangenomen dat deze arbeidsovereenkomst schriftelijk met [gedaagde 5] is aangegaan. Ook anderszins heeft Worx4you niet genoegzaam aannemelijk gemaakt dat zij een schriftelijke arbeidsovereenkomst met [gedaagde 5] heeft gesloten. Binnen dit kort geding wordt derhalve aangenomen dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst met [gedaagde 5] ontbreekt. Het voorgaande betekent dat de voorzieningenrechter er vooralsnog vanuit dient te gaan dat niet aan de formele eisen als bedoeld in artikel 7:653 lid 1 BW is voldaan, zodat binnen dit kort geding ervan uit wordt gegaan dat in de arbeidsverhouding tussen [gedaagde 5] en Worx4you geen concurrentiebeding geldend is. Aan het voorgaande doet niet af dat voldoende gebleken is dat gebruikelijk is dat Worx4you gewoonlijk met haar medewerkers schriftelijk een concurrentiebeding overeenkomt, zodat voorshands niet kan worden uitgesloten dat in een bodemprocedure alsnog zal blijken dat ook met [gedaagde 5] een concurrentiebeding is overeengekomen en [gedaagde 5] aan dat concurrentiebeding gebonden zal zijn.

Nu binnen dit kort geding [gedaagde 5] jegens Worx4you niet gebonden kan worden geacht aan een concurrentiebeding, staat het hem (vooralsnog) in beginsel vrij om zich na beëindiging van zijn arbeidsverhouding met Worx4you in vrije concurrentie te begeven op de markt waar hij voor Worx4you werkzaam was. Dit kan evenwel anders zijn indien sprake is van gedragingen van [gedaagde 5] na zijn vertrek bij Worx4you die een onrechtmatige daad, in de vorm van ongeoorloofde concurrentie, jegens Worx4you opleveren.

Volgens vaste rechtspraak is sprake van een ongeoorloofde concurrentie wanneer de ex-werknemer met behulp van vertrouwelijke informatie van zijn voormalige werkgever duurzame relaties van die werkgever benadert op een wijze die stelselmatig en substantieel afbreuk doet aan het bedrijfsdebiet van de voormalige werkgever, en daarbij gebruik maakt van de knowhow en/of de goodwill die hij bij diezelfde werkgever heeft verkregen.

Worx4you heeft vooralsnog ten aanzien van [gedaagde 5] onvoldoende gesteld en aannemelijk gemaakt om aan te moeten nemen dat [gedaagde 5] zich schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde concurrentie. Evenwel wordt op basis van de door Worx4you overgelegde producties niet uitgesloten dat zulks in een bodemprocedure alsnog zal komen vast te staan.

Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen onder u. tot en met w. worden afgewezen.

Ook het onder x. gevorderde zal worden afgewezen op de gronden als hiervoor onder 4.11.vermeld. Bovendien geldt ook voor [gedaagde 5] dat niet gebleken is dat hij de beschikking heeft over de gevraagde documenten, zodat afgifte daarvan ook om die reden niet van hem kan worden verlangd.

De onder y. gevorderde buitengerechtelijke kosten worden eveneens afgewezen. Hierbij wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 4.2. is overwogen.

Ten aanzien van BAP, Runway en [gedaagde 5] wordt Worx4you als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure. Nu BAP, Runway en [gedaagde 5] met één advocaat procederen en gezamenlijke standpunten innemen, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de gebruikelijk proceskosten te verdelen over die partijen. Ten aanzien van [gedaagde 2] en [gedaagde 4] geldt dat, nu partijen over en weer in het (on)gelijk zijn gesteld, de proceskosten worden gecompenseerd op hierna te melden wijze.

De beslissing

De voorzieningenrechter,

ten aanzien van BAP

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Worx4you in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van BAP bepaald op € 186,67 aan verschotten en op € 272,00 aan salaris voor de advocaat;

ten aanzien van [gedaagde 2]

gebiedt [gedaagde 2] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het met Worx4you overeengekomen concurrentiebeding van artikel 17 van de arbeidsovereenkomst volledig na te leven en verbiedt hem derhalve zich gedurende één jaar na het einde van de dienstbetrekking, binnen een straal van 35 kilometer van de vestigingsplaats van Worx4you, tegen vergoeding of om niet, voor derden of voor eigen rekening, direct of indirect, soortgelijke werkzaamheden en/of diensten te verrichten respectievelijk aan te bieden als Worx4you in zijn pakket van werkzaamheden en/of diensten heeft opgenomen of bij zodanige werkzaamheden of diensten op enigerlei wijze betrokken te zijn, zulks op straffe van een dwangsom, te betalen aan Worx4you, ter hoogte van € 5.000,00 per overtreding, alsmede van € 1.000,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met een maximumbedrag aan verbeurde dwangsommen van

€ 150.000,00;

veroordeelt [gedaagde 2] om aan Worx4you te betalen een bedrag van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) aan verschuldigde boete, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde;

ten aanzien Runway

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Worx4you in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Runway bepaald op € 186,67 aan verschotten en op € 272,00 aan salaris voor de advocaat;

ten aanzien van [gedaagde 4]

gebiedt [gedaagde 4] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het met Worx4you overeengekomen concurrentiebeding van artikel 17 van de arbeidsovereenkomst volledig na te leven en verbiedt haar derhalve zich gedurende één jaar na het einde van de dienstbetrekking, binnen een straal van 35 kilometer van de vestigingsplaats van Worx4you, tegen vergoeding of om niet, voor derden of voor eigen rekening, direct of indirect, soortgelijke werkzaamheden en/of diensten te verrichten respectievelijk aan te bieden als Worx4you in zijn pakket van werkzaamheden en/of diensten heeft opgenomen of bij zodanige werkzaamheden of diensten op enigerlei wijze betrokken te zijn, zulks op straffe van een dwangsom, te betalen aan Worx4you, ter hoogte van € 5.000,00 per overtreding, alsmede van € 1.000,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, met een maximumbedrag aan verbeurde dwangsommen van

€ 150.000,00;

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het meer of anders gevorderde;

ten aanzien van [gedaagde 5]

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Worx4you in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde 5] bepaald op € 186,67 aan verschotten en op 272,00 aan salaris voor de advocaat;

ten aanzien van alle gedaagden

verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. L. Van Gulick, griffier.

Uitgesproken in het openbaar.

2021/2009

De griffier is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.