Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2011:BR7081

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
31-08-2011
Datum publicatie
08-09-2011
Zaaknummer
359151 / HA ZA 10-2238
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dekking. Uitleg vervangingskostenclausule.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RAV 2011/111
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 359151 / HA ZA 10-2238

Vonnis van 31 augustus 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VERPA SENCO B.V.,

gevestigd te Lelystad,

eiseres,

advocaat mr. W.A.M. Rupert,

tegen

1. de naamloze vennootschap

HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de naamloze vennootschap

AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V.,

gevestigd te Amstelveen,

3. de naamloze vennootschap

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

advocaat mr. W.J. Hengeveld.

Partijen zullen hierna Verpa Senco en verzekeraars genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 13 juli 2010, met producties,

- de conclusie van antwoord, met producties,

- de conclusie van repliek tevens akte eiswijziging,

- de conclusie van dupliek, met één productie,

- de akte uitlating productie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Verpa Senco is een distributeur van bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Zij heeft in 2004 en 2005 Weatherex spijkers verkocht aan haar Zweedse distributeur Aerfast AB (hierna: Aerfast). Deze spijkers zijn geproduceerd door Deutsche Senco Industrie. Aerfast op haar beurt heeft de spijkers geleverd aan de Zweedse vennootschap Prevex AB, die de spijkers vervolgens aan de Zweedse aannemer Skanska AB (hierna: Skanska) heeft verkocht. De Weatherex spijkers zijn gecertificeerd als corrosie¬bestendig in klasse C3.

2.2. Skanska heeft de betreffende spijkers toegepast in het project Eklanda te Göteborg, Zweden. Daar zijn zestig houtskeletbouwwoningen gerealiseerd. De Weatherex spijkers zijn gebruikt voor de bevestiging van de houten gevelbeplanking van de woningen.

2.3. Medio mei 2008 hebben de bewoners/eigenaren van de zestig woningen zich tot Skanska gewend met de klacht dat roestige koppen van de spijkers zich aftekenen in de verf, die was aangebracht op de gevelbeplanking. Skanska heeft op 16 mei 2008 Aerfast op de hoogte gesteld van deze klacht. Aerfast heeft de klacht dezelfde dag per mail aan Verpa Senco gemeld.

2.4. Skanska heeft de bewoners de keuze gegeven tussen twee herstelmogelijkheden. Bij de eerste methode worden de gebruikte spijkers en de houten gevelbekleding verwijderd en vervangen door nieuwe spijkers en gevelplaten, welke gevelplaten hierna geverfd worden. Bij de tweede methode worden de roestende spijkerkoppen voorzien van een afdichtende coating en worden de gevelplaten voorzien van een nieuwe verflaag. Bij 56 van de zestig woningen is gekozen voor de eerste methode. Bij de overige vier woningen is gekozen voor de tweede methode.

2.5. Skanska heeft Aerfast aansprakelijk gesteld. Aerfast op haar beurt heeft Verpa Senco aansprakelijk gesteld.

2.6. Verpa Senco heeft bij verzekeraars een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekerde hoedanig¬heid van Verpa Senco is op het polisblad omschreven als “producent van industriële bevestigings- en verbindingsmiddelen en alle daarbij en daartoe behorende werkzaam¬heden”. De verzekerde som bedraagt € 1.250.000,00. De op de verzekering van toepassing zijnde algemene voorwaarden luiden, voor zover van belang:

“Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verzekering wordt verstaan onder:

(…)

1.2 Zaakschade

Beschadiging, vernietiging, of verlies van zaken (hierna te noemen “beschadiging”), alsmede de op geld waardeerbare gevolgen hiervan. Als beschadiging wordt mede beschouwd het verontreinigd of vuil worden van zaken en de aanwezigheid daarop of daarin van vreemde stoffen.

(…)

Artikel 2 Omvang van de dekking

2.1 Algemeen

Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in verband met handelen of nalaten in de op het polisblad omschreven hoedanigheid voor door derden geleden schade, zulks met inachtneming van de in de polis van toepassing verklaarde voorwaarden.

(…)

2.5 Naar bedrag

De verzekering dekt de aansprakelijkheid (…) tot maximaal het in de polis genoemde gedrag. De verzekeraars zullen boven het maximum verzekerde bedrag tevens vergoeden:

(…)

2.5.1 Kosten van verweer

De kosten van verweer tegen aanspraken, ook al blijken deze aanspraken ongegrond te zijn, alsmede de uit een eventueel proces voortvloeiende proceskosten, tot betaling waarvan de verzekerde mocht worden veroordeeld, mits de leiding van dat verweer overeenkomstig artikel 5 bij de verzekeraars berust.

Artikel 3 Uitsluitingen (…)

3.6 Geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden

Niet gedekt zijn aanspraken wegens:

3.6.1 Zaakschade aan zaken

Zaakschade aan zaken die door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde organisatie zijn geleverd.

3.6.2 Verbetering of vervanging

Verbetering, herstel of vervanging van zaken die door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde organisatie zijn geleverd.

3.6.3 Opnieuw uitvoeren

Het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde organisatie uitgevoerde werkzaamheden.

Eén en ander met inbegrip van de eventuele vervangende schadevergoeding, alsmede het financieel nadeel wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van de desbetreffende zaken, ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt of het nadeel is geleden.

3.6.4 Indien door zaken, die door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde organisatie zijn geleverd, schade wordt toegebracht aan andere, eveneens door of onder verant¬woordelijkheid van de verzekerde organisatie geleverde zaken, dan gelden de uitsluitingen die worden genoemd in artikel 3.6.1 t/m 3.6.3 slechts voor die zaken waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De uitsluitingen worden onverkort toegepast indien beide categorieën zaken tot één en dezelfde transactie behoren.

3.6.5 Het bepaalde in artikel 3.6.4 vinden gelijke toepassing bij schadetoebrenging door werk¬zaamheden, die door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerde organisatie zijn uitgevoerd.”

(…)

Artikel 5 Schaderegeling

De verzekeraars zijn gerechtigd, zonder dat daartoe de toestemming van de verzekerden is vereist, elke schade vast te stellen, de uit te keren schadevergoeding desgewenst rechtstreeks aan de benadeelden uit te betalen, met de benadeelden schikkingen te treffen dan wel tegen hun aanspraken in of buiten rechte verweer te voeren. Hun daaromtrent genomen beslissingen zijn bindend voor de verzekerden.

(…)”

2.7. Verpa Senco heeft verzekeraars gevraagd of de in 2.4 bedoelde herstelkosten gedekt zijn onder de polis. Verzekeraars hebben ter zake een beroep gedaan op de vervangingskostenclausule (artikel 3.6 van de algemene voorwaarden).

2.8. In opdracht van verzekeraars heeft [bedrijf 1] op 18 maart en 13 mei 2009 gerapporteerd. In het tweede rapport heeft zij vermeld dat Skanska voorlopig aan kosten een bedrag van 12.101.400,00 Zweedse kronen (destijds omgerekend € 1.089.973,10) heeft geclaimd.

2.9. Bij brief van 19 februari 2010 heeft [persoon 1] van SHR te Wageningen aan Verpa Senco het volgende bericht:

“Naar aanleiding van uw vraag over de schade aan houten gevelbekleding die is opgetreden als gevolg van corroderend bevestigingsmateriaal het volgende:

Roest of ijzeroxide heeft geen invloed op de technische kwaliteit van hout. (…)

Roest en oxidatieproducten hebben echter wel invloed op de esthetische kwaliteit. Zeker op onafgewerkt hout zullen er bruine vlekken zijn ontstaan die het uiterlijk van de gevel zullen bepalen. Vlekken verwijderen uit hout is niet eenvoudig. (…)

Voorwaarde is wel dat de oorsprong van de vlekken, de corroderende bevestigingsmiddelen, verwijderd zijn. De ontstane beschadigingen in het hout van schroef- of spijkergaten, zullen moeten worden gestopt om inwateren en verdere verkleuring te voorkomen.

Het is niet aan te raden het gecorrodeerde bevestigingsmateriaal te laten zitten en alleen de gaatjes te stoppen en de gevelbekleding opnieuw (dekkend) af te werken. De combinatie corrosie, vulmiddel en afwerkmiddel is verre van optimaal. We verwachten dat er al binnen twee jaar barsten of verkleuringen zullen optreden of een combinatie van beide. Het bevestigingsmateriaal is al gecorrodeerd. Dit zal verdergaan, wat leidt tot uitzetting. Dit zal leiden tot beschadigingen in het stopwerk en daardoor in de verf of het afwerkmiddel. Zeker wanneer er vocht bij het materaal kan komen zal de corrosie verder optreden. (…)”

2.10. Bij e-mailbericht van 9 augustus 2010 heeft [persoon 2] van [bedrijf 1] aan de advocaat van verzekeraars het volgende bericht:

“(…) Wij begrijpen uit deze brief dat SHR de concrete situatie niet beoordeeld heeft, noch proeven uitgevoerd heeft. Zij hebben in zeer algemene bewoordingen willen aangeven, wat in het algemeen verwacht zou kunnen worden bij roestende spijkers en dat het laten zitten van de gecorrodeerde bevestigingsmaterialen niet optimaal is. (…)

SHR geeft aan dat oxidatieproducten op onbehandeld hout vlekken geeft, wat deels verwijderd kan worden met middelen op basis van oxaalzuur. In het onderhavige werk is echter geen sprake van onbehandeld hout. Een dergelijke verkleuring (…) is dus aan de voorzijde van de planken niet opgetreden. Tijdens onze inspectie ter plaatse hebben wij alleen een verkleuring van de verf op de planken geconstateerd, geen verkleuring van de planken zelf. (…)

SHR is verder van mening dat het verwijderen van de gecorrodeerde bevestigingsmaterialen niet noodzakelijk is, maar dat indien dit niet gebeurt, er een kans bestaat op voortijdige verkleuring en/of barsten van de (nieuwe) verflaag. SHR geeft aan dat dit alleen zou kunnen gebeuren als vocht de bevestigingsmiddelen kan bereiken. Immers, het corrosieproces zal stoppen indien één van de voorwaarden voor corrosie (zuurstof, water, metaal) weggenomen wordt. Wanneer voorkomen wordt dat vocht de spijkerkoppen kan bereiken (bijvoorbeeld door het aanbrengen van een vochtwerende en afsluitende laag zoals een daarvoor geschikte verflaag) zal het oxidatieproces dus tot stilstand komen en kan een verkleuring niet optreden. (…)”

3. Het geschil

3.1. Na vermindering van eis vordert Verpa Senco verklaring voor recht dat de mogelijke aansprakelijkheid van Verpa Senco jegens Aerfast en/of Skanska en/of de (voormalig) eigenaren van de woningen in verband met de beschadiging van de gevel¬planken en het verfwerk van de zestig houten skeletbouwwoningen in het project Eklanda te Göteborg (Zweden) als gevolg van het onvoldoende corrosiebestendig zijn van de Weatherex spijkers gebruikt in dit project, onder de dekking van de bedrijfs¬aansprakelijkheidsverzekering van Verpa Senco valt en – met uitzondering van de kosten van herlevering van de spijkers – niet wordt geraakt door de uitsluiting van de vervangings¬kostenclausule (art. 3.6 algemene voorwaarden), met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, van verzekeraars in de proceskosten.

3.2. Verzekeraars voeren verweer en hebben geconcludeerd tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Verpa Senco bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten en nakosten.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Volgens verzekeraars heeft Verpa Senco geen belang bij haar vordering, omdat Verpa Senco niet aansprakelijk zou zijn ten opzichte van Aerfast, Skanska en de bewoners. De rechtbank kan verzekeraars in dit standpunt niet volgen. Thans is niet al met zekerheid vast te stellen dat een vordering van Aerfast, Skanska en/of de bewoners jegens Verpa Senco geen enkele kans van slagen heeft. Vast staat dat Verpa Senco door Aerfast aansprakelijk is gesteld voor de schade. Deze aansprakelijkstelling brengt mee dat Verpa Senco voldoende belang heeft bij haar rechts¬vordering jegens verzekeraars. Indien de schade waarvoor Verpa Senco aansprakelijk is gesteld (grotendeels) van dekking is uitgesloten, is voorstelbaar dat Verpa Senco – gelet op de kosten van een eventueel verweer en gelet ook op haar commerciële relatie met Aerfast – zich niet (meer) of op andere wijze tegen de aansprakelijk¬stelling zal verweren dan in de situatie dat de schade (grotendeels) gedekt is onder de verzekering. Als Verpa Senco ter zake geen claim bij verzekeraars indient omdat (een groot deel van) de schade toch niet gedekt is, staat zij bij de afweging wel of geen verweer te voeren en de wijze waarop zij dat doet volledig vrij. In de situatie dat zij wel een claim bij verzekeraars indient, zal Verpa Senco zich bij het voeren van verweer tegen de aanspraak op schadevergoeding dienen te richten naar de wensen van verzekeraars (zie artikel 5 en 2.5.1 van de algemene voor¬waarden, geciteerd in 2.6 van dit vonnis). Alleen al in verband met het maken van deze afweging heeft Verpa Senco er belang bij dat zij duidelijkheid verkrijgt over de dekking¬vraag.

4.2. Ten aanzien van die dekkingvraag stelt de rechtbank voorop dat op grond van artikel 2.1 van de algemene voor¬waarden in beginsel verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde in verband met handelen of nalaten in de op het polis¬blad omschreven hoedanigheid voor door derden geleden schade. Niet in geschil is dat de schade daarbij ook de vorm kan hebben van een vordering tot schade¬vergoeding van een derde tegenover de weder¬partij van de verzekerde wegens ondeugdelijke nakoming door die wederpartij ten gevolge van de ondeugdelijke prestatie van de verzekerde. Dit betekent voor het onder¬havige geval dat schade geclaimd door de eigenaren van de woningen bij hun aannemer Skanska wegens wanprestatie van Skanska, in beginsel gedekt is onder de bedrijfs¬aansprakelijk¬heids¬verzekering van Verpa Senco, indien die wanprestatie van Skanska het gevolg is van de door Verpa Senco (via Aerfast) geleverde ondeugdelijke zaken, een en ander behoudens de toepasselijkheid van een uitsluitingbepaling.

4.3. Niet in geschil is dat de kosten van levering van nieuwe Weatherex spijkers voor 56 woningen en de kosten van coating van de door corrosie aangetaste spijkers voor vier woningen op grond van artikel 3.6.1 respectievelijk 3.6.2 van de algemene voorwaarden van dekking zijn uitgesloten. Evenmin staat ter discussie dat de met corrosie aangetaste Weatherex spijkers vlekken in het verfwerk van de gevelbeplanking hebben veroorzaakt. Partijen gaan er voorts beiden van uit dat verwijdering van de spijkers leidt tot een zodanige beschadiging van de gevel¬beplanking, dat nieuwe gevelplaten moeten worden aangebracht. In de kern genomen is tussen partijen in geschil of de kosten van het aanbrengen van nieuwe gevelbeplanking en de kosten van het verfwerk op die nieuwe beplanking aanspraken wegens vervanging van zaken betreffen die op grond van artikel 3.6 juncto artikel 3.6.2 van de algemene voorwaarden van dekking zijn uitgesloten.

4.4. Aan de omstandigheid dat voor het vervangen van de spijkers de volledige gevel¬beplanking moet worden gedemonteerd, ontlenen verzekeraars hun standpunt dat de kosten van het vervangen van de beplanking en de daarmee samen¬hangende kosten voor verfwerk kosten zijn in verband met het vervangen van de spijkers, welke kosten onder de vervangingskosten¬clausule vallen. Verpa Senco kiest voor een andere benadering. Zij stelt dat de door haar geleverde corroderende spijkers schade hebben veroorzaakt aan andere, niet door haar geleverde zaken – de gevelbeplanking en het verfwerk – welke schade gedekt is onder de polis. De kosten van het vervangen van de gevelbeplanking en de kosten van het verfwerk kunnen volgens Verpa Senco daarom niet onder de noemer van de vervangings¬kostenclausule worden gebracht.

4.5. Het gaat hier om de vraag welke uitleg aan artikel 3.6 van de algemene voor¬waarden moet worden gegeven. De rechtbank stelt vast dat deze clausule deel uit maakt van een verzekeringsovereenkomst die tot stand is gekomen op basis van een makelaars¬polis. Een makelaarspolis wordt door de assurantiemakelaar opgesteld om standaard te worden gebruikt in het kader van commerciële verzekeringen die doorgaans op basis van co¬assurantie worden gesloten en over de inhoud waarvan in het kader van de totstand¬koming van de algemene voorwaarden overleg heeft plaatsgevonden tussen de makelaar en de kring van professionele verzekeraars die op basis van die voorwaarden ter verzekering aangeboden risico’s aanvaarden. Vanuit die achtergrond ligt het in de rede bij de uitleg van die voorwaarden uit te gaan van de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de inhoud daarvan mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien van elkaar mochten verwachten, ieder vanuit haar professionele kennis, verzekeraars uit eigen hoofde en de verzekerde Verpa Senco in de persoon van de makelaar wiens kennis te dezen aan Verpa Senco mag worden toegerekend. Uitgangspunt voor een redelijke uitleg zoals hiervoor bedoeld, is de strekking van de vervangings¬kostenclausule. Voorts is mede bepalend de opvattingen die ten tijde van het sluiten van de verzekering in de verzekerings¬kringen waartoe partijen behoren, bestonden over de betekenis en ratio van de vervangings¬kosten¬clausule.

4.6. Met partijen neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat de vervangings¬kostenclausule die standaard in bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen is opgenomen (doch niet steeds in dezelfde formulering), strekt tot uitsluiting van het zogenaamde ondernemers¬risico. Hiermee is bedoeld het aansprakelijkheidsrisico dat voortvloeit uit de schending van het zuivere contractsbelang van de wederpartij, of wel diens belang bij en diens recht op nakoming van de primaire prestatieplicht van de verzekering¬nemer. Wie zich contractueel verplicht een zaak te leveren of een dienst te verrichten, moet zelf instaan voor een deugdelijke nakoming van die primaire contractuele verplichting. Presteert de verzekerde ondeugdelijk, dan dient de schade die de afnemer lijdt doordat hij niet krijgt waarop hij in het kader van de trans¬actie recht heeft, voor rekening van de verzekerde te blijven. De ratio van de vervangings¬kostenclausule is dus dat verzekeraars niet instaan voor de kwaliteit van het geleverde product en dat uit dien hoofde dekking ontbreekt voor schade die haar oorzaak vindt in de ondeugdelijke overeengekomen prestatie. De verzekering biedt daarentegen wel dekking voor schade, die de geleverde ondeugdelijke zaken hebben veroorzaakt aan zaken, die niet door de verzekerde zijn geleverd. Schade dus, waarvoor de verzekerde ook uit onrecht¬matige daad aansprakelijk kan zijn.

4.7. Onder de vervangingskostenclausule vallen naast de kosten van herlevering (artikel 3.6.1) ook de kosten gemoeid met het vervangen, herstellen of verbeteren van de geleverde zaken (artikel 3.6.2). Hierbij gaat het om alle kosten, verbonden aan de inzet van arbeid en het gebruik van materiaal en transportmiddelen om de wederpartij alsnog de overeengekomen prestatie te verschaffen.

4.8. De contractuele wederpartij van Verpa Senco was Aerfast. Om alsnog de met Aerfast overeengekomen prestatie te verschaffen zal Verpa Senco nieuwe spijkers dienen te leveren die wel voldoen aan de tussen hen overeengekomen corrosiebestendigheid, die op haar beurt de nieuwe spijkers aan Skanska zal dienen te leveren. De arbeids-, materiaal- en transportkosten gemoeid met die levering en doorlevering zijn op basis van de vervangings¬kostenclausule van dekking uitgesloten. Het uit de planken verwijderen van de spijkers en het inhameren van nieuwe spijkers kunnen niet als dergelijke vervangingskosten worden aangemerkt. De tussen Verpa Senco en Aerfast gesloten overeenkomst behelsde immers niet de uitvoering van werkzaamheden tot bevestiging van de beplanking met de Weatherex spijkers, doch alleen de levering van die spijkers. Voor de overeenkomst tussen Aerfast en Skanska geldt het zelfde. Dit betekent dat in de gegeven situatie waarbij de verwijdering van de spijkers uit de door Skanska aangebrachte beplanking een dusdanige beschadiging aan de beplanking teweeg¬brengt, dat die beplanking vervangen moet worden, de vervanging van die beplanking en het verven van de nieuw aan te brengen beplanking evenmin onder het bereik van de vervangingskosten¬clausule vallen.

In zoverre gaat het door verzekeraars gegeven voorbeeld van de door de loodgieter in de muur gemetselde ondeugdelijke waterleidingpijp mank. De loodgieter had zich in dat voorbeeld verbonden tot het uitvoeren van loodgieterwerkzaamheden bestaande uit het inmetselen van een waterleidingpijp. Om zijn wederpartij alsnog de overeengekomen prestatie te verschaffen moet de loodgieter de muur uithakken om de oude pijp te verwijderen en een nieuwe pijp inmetselen. Alle daarmee gepaard gaande kosten zijn in een dergelijke situatie uitgesloten van dekking onder de door de loodgieter aangegane AVB-verzekering.

4.9. Ten aanzien van het verfwerk staat niet ter discussie dat de corroderende spijkers verkleuring daarvan teweeg¬gebracht hebben. Nu op grond van artikel 1.2 van de polis¬voorwaarden als beschadiging mede wordt beschouwd het verontreinigd of vuil worden van zaken en de aanwezigheid daarop of daarin van vreemde stoffen en nu vast staat dat het verfwerk niet tot de door Verpa Senco geleverde prestaties behoorde, zijn – in het geval gekozen wordt voor coating van de corroderende spijkers – de kosten gemoeid met het herstel van het verfwerk gedekt onder de polis.

4.10. Een andere vraag is of in het kader van de schadeomvang alle kosten van de herstel¬methode waarbij de gebruikte spijkers en beplanking verwijderd en vervangen worden door nieuwe spijkers en gevelplaten voor rekening van Verpa Senco gebracht kunnen worden, als ook een andere methode met veel lagere kosten evenzeer een adequate oplossing biedt (coaten/sealen van de spijkers en opnieuw verven van de beplanking). Dit is een vraag die in dit geding geen beantwoording behoeft, maar in de schade¬afwikkeling tussen Verpa Senco (verzekeraars) en Aerfast/Skanska/eigenaren thuis¬hoort. Meer specifiek mist daarom de vraag of de aanwezigheid van de corroderende spijkers in de beplanking als zodanig de beplanking heeft beschadigd (of zal beschadigen in het geval de spijkers niet verwijderd worden), voor de beslechting van het onderhavige geschil relevantie. Mocht die vraag positief beantwoord worden, dan ligt voor de hand dat Verpa Senco (verzekeraars) de kosten van vervanging aan Aerfast/Skanska/eigenaren dienen te vergoeden. Mocht dat niet het geval zijn, dan is voorstelbaar dat een aanspraak van Aerfast/Skanska/eigenaren daarop door Verpa Senco (verzekeraars) wordt afgewezen, omdat in dat geval een (veel) goed¬kopere oplossing mogelijk is, te weten coaten/sealen van de spijkers en opnieuw verven van de beplanking.

4.11. Verpa Senco gaat er in de door haar gevraagde verklaring voor recht ten onrechte van uit dat alleen de kosten van levering van nieuwe spijkers onder de vervangingskosten¬clausule te vatten zijn. Zoals in 4.3 is overwogen, vallen ook de kosten van coating van de corroderende spijkers onder het bereik van deze clausule. Om deze reden is de vordering van Verpa Senco toewijsbaar in de hieronder in het dictum vermelde zin.

4.12. Verzekeraars zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proces¬kosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Verpa Senco worden begroot op:

- dagvaarding € 73,89

- griffierecht 263,00

- salaris advocaat 1.130,00 (2,5 punten × tarief € 452,00)

Totaal € 1.466,89.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat de mogelijke aansprakelijkheid van Verpa Senco jegens Aerfast en/of Skanska en/of de (voormalig) eigenaren van de woningen voor de beschadiging van de gevelplanken en het verfwerk van de zestig houten skeletbouw¬woningen in het project Eklanda te Göteborg (Zweden) als gevolg van het onvoldoende corrosiebestendig zijn van de Weatherex spijkers gebruikt in dat project, onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheids¬verzekering van Verpa Senco valt en – met uitzondering van de kosten van herlevering van de spijkers als bedoeld in 4.8 van dit vonnis en de kosten van coating van de door corrosie aangetaste spijkers – niet wordt geraakt door de uitsluiting van de vervangingskosten¬clausule (artikel 3.6 algemene voorwaarden),

5.2. veroordeelt verzekeraars in de proceskosten, aan de zijde van Verpa Senco tot op heden begroot op € 1.469,89,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.2 genoemde beslissing uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Fiege, mr. C. Bouwman en mr. S.C.C. Hes-Bakkeren en in het openbaar uitgesproken op 31 augustus 2011.(