Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2011:BP4633

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-01-2011
Datum publicatie
16-02-2011
Zaaknummer
334423 / HA ZA 09-1874
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot betaling van facturen. Gedaagde stelt dat een niet in de procedure betrokken vennootschap debiteur van de facturen is, althans dat de verplichting tot betaling – ondanks het ontbreken van daartoe strekkende akte – door contractsoverneming in de zin van artikel 6:159 BW op deze vennootschap is overgegaan. Rechtbank verwerpt het primaire verweer en overweegt met betrekking tot de contractsoverneming dat dit zonder akte niet mogelijk is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 334423 / HA ZA 09-1874

Vonnis van 12 januari 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INNOVATIVE SOLUTIONS IN MEDIA (ISM) B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. R.A.W.J. van Eijck,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEBBLESTONE INFORMATION SYSTEMS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. J. Smolders.

Partijen zullen hierna ISM en Pebblestone genoemd worden.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- dagvaarding d.d. 1 juli 2009 en de door ISM overgelegde producties;

- conclusie van antwoord, met producties;

- tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 9 december 2009, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

- proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 3 februari 2010 (gelijktijdig met de comparitie van partijen in de zaak 334425/ HA ZA 09-1875);

- conclusie van repliek tevens houdende wijziging eis, met producties;

- conclusie van dupliek, met producties.

1.2 Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weer¬sproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast:

2.1 De heer [X] is bestuurder van ondermeer de volgende vennootschappen: Pebblestone Holding B.V., Pebblestone Fashion Holding B.V. en Pebblestone Information Systems B.V.

2.2 Bij schrijven d.d. 19 maart 2007 bevestigt de heer [X] de afspraken die hij op 14 maart 2007 met de heren [Y] en [Z] heeft gemaakt met betrekking tot de inhuur van [I] (hierna: de detacheringsovereenkomst). Het schrijven luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Pebblestone information systems bv huurt voor de periode 19 februari 2007 tot en met 18 februari 2010 de heer [I] in van ISM.

(…)

De vergoeding bedraagt € 500 per werkdag. Indien hij slechts een halve dag voor Pebblestone gewerkt heeft, dan bedraagt de vergoeding € 250. Op dagen dat Jeroen minder dan twee uur voor Pebblestone gewerkt heeft bedraagt de vergoeding nihil.”

2.3 Het schrijven is op 16 maart 2007 voor akkoord getekend. Onder de respectieve handtekeningen staat vermeld “[Y], ISM e-company BV” en “[X], Pebblestone information systems bv”.

2.4 [I] heeft in de periode van 19 februari 2007 tot en met augustus 2008 voor Pebblestone gewerkt.

2.5 Op briefpapier van ‘ISM eCompany’ zijn over de periode 15 maart 2007 tot en met 10 september 2008 zeventien facturen aangemaakt met de factuuromschrijving “Detachering van [I] als Interim Manager”. Deze facturen vermelden als geadresseerde ‘Pebblestone Information Systems B.V.’ Onderaan de facturen is de volgende tekst opgenomen:

“ISM eCompany – (…) – KvK.Nr: 24275452 – Giro 6248201 – BTW nr. 800042876B01”

2.6 Op ongemarkeerd briefpapier zijn over de periode 18 november 2008 tot en met 22 januari 2009 vier facturen (ter hoogte van respectievelijk: € 737,47; € 326,71; € 1076,95 en € 185,38) aangemaakt met verscheidene factuuromschrijvingen. Deze facturen vermelden als geadresseerde ‘Pebblestone Inf. Systems B.V.’ Onderaan de facturen is de volgende tekst opgenomen:

“ISM eCompany Web Solutions – (…) – KvK.Nr: 24275452 – Giro 6248201 – BTW nr. 800042876B01”

2.7 Aan ‘Pebblestone Fashion’ zijn met betrekking tot de detachering van [I] zeventien facturen verzonden op briefpapier van ISM eCompany, die qua opmaak en datering en hoogte van de factuurbedragen gelijk zijn aan de onder 2.5 genoemde facturen. Onderaan de facturen is de volgende tekst opgenomen:

“ISM eCompany Business Solutions – (…) – KvK.Nr: 24171825 – Giro 4776387 – BTW nr. 0096341626B01”

2.8 Bij brief van 27 maart 2009 is Pebblestone namens ISM gesommeerd tot betaling van het totaalbedrag van de bovengenoemde facturen ad € 209.560,73.

2.9 Blijkens uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voert ISM als handelsnaam ondermeer ‘ISM eCompany Websolutions’. De enig aandeelhoudster van ISM, Spectra Vision B.V., voert blijkens uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel als handelsnaam ondermeer ‘ISM eCompany’.

2.10 Een verklaring van Spectra Vision B.V., ondertekend door de heren Van der Woude en Schipperus, beide bestuurders van Spectra Vision B.V., luidt, voor zover van belang, als volgt:

Ten overstaan [van] de rechtbank Rotterdam is onder zaak-/rolnummer: 334423/ HA ZA 09-1874 een geschil aanhangig tussen Innovative Solutions in Media (ISM) B.V. enerzijds en Pebblestone Information Systems anderzijds. Zowel in de processtukken als in het proces-verbaal van de op 3 februari 2010 gehouden comparitie van patijen heeft Pebblestone Information Systems B.V. het standpunt ingenomen dat niet Innovative Solutions In Media (ISM) B.V., maar dat Spectra Vision B.V. partij is bij de overeenkomst betreffende de inhuur van de heer [I].

Dit standpunt is onjuist. Niet Spectra Vision B.V., maar haar dochtervennootschap Innovative Solutions In Media (ISM) B.V. partij bij die overeenkomst.

Pebblestone Information Systems B.V. kan derhalve aan Innovative Solutions In Media (ISM) B.V. bevrijdend betalen.

3. De vordering

De gewijzigde vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Pebblestone te veroordelen om aan ISM te betalen € 234.992,04, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 maart 2009, en in de proceskosten, de kosten van de beslagen daaronder begrepen.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft ISM de volgende stellingen aan haar vordering ten grondslag gelegd.

3.1 Tussen ISM en Pebblestone is een (detacherings)overeenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de inhuur van [I] van ISM voor de periode van 19 maart 2007 tot en met 18 februari 2010 tegen een vergoeding van € 500,= per hele werkdag en € 250,= per halve werkdag.

3.2 [I] heeft in de periode van 19 februari 2007 tot en met augustus 2008 voor Pebblestone gewerkt. Voor deze werkzaamheden heeft ISM aan Pebblestone facturen gezonden voor een totaalbedrag van € 209.560,73.

3.3 Over de factuurbedragen is op grond van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW) vanaf 30 dagen na factuurdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd. Deze rente bedraagt tot en met 28 februari 2009 een bedrag van € 25.431,31.

4. Het verweer

Het verweer van Pebblestone strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Pebblestone in de kosten van het geding. Pebblestone heeft daartoe – verkort weergegeven –het volgende aangevoerd.

4.1 De detacheringsovereenkomst is, gelet op de bij de ondertekening genoemde bedrijfsnamen (‘ISM e-company B.V.’ en ‘Pebblestone information systems bv’) , niet tot stand gekomen tussen Pebblestone en ISM, maar tussen Pebblestone en Spectra Vision B.V., omdat ‘ISM eCompany’ blijkens het handelsregister een handelsnaam van Spectra Vision B.V. is en niet van ISM.

4.2 Oorspronkelijk zijn ter betaling van vergoedingen voor de detachering van [I] de onder r.o. 2.6 bedoelde facturen verzonden. Deze facturen zijn geadresseerd aan ‘Pebblestone Fashion’, waarmee wordt bedoeld Pebblestone Fashion International B.V. Op basis van deze oorspronkelijke facturen volgt dat niet Pebblestone (Information Systems B.V.), maar Pebblestone Fashion International B.V. de debiteur van de facturen is. Subsidiair is Pebblestone Fashion International B.V de debiteur van de facturen, omdat de verplichtingen uit de detacheringsovereenkomst door contractsoverneming in de zin van artikel 6:159 BW op deze vennootschap zijn overgegaan.

4.3 Voor zover de detacheringsovereenkomst wel tussen ISM en Pebblestone tot stand is gekomen, is Pebblestone niet alle gevorderde factuurbedragen verschuldigd. Vier van de door ISM bij dagvaarding overgelegde facturen (omschreven onder r.o. 2.5) vermelden onder de factuuromschrijving niet ‘detachering [I]’, maar andere zaken waarvoor geen grondslag in de dagvaarding wordt gegeven en die niet in de detacheringsovereenkomst staan vermeld. Op één van deze facturen (nr. 200910037) is bovendien geschreven ‘betaald op 26-02-09’ met daaronder een paraaf. Deze factuurbedragen is Pebblestone niet verschuldigd.

4.4 ISM heeft, gelet op de onder 4.1 tot en met 4.3 weergegeven verweren, in strijd met het in artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) de feiten niet volledig en naar waarheid aangevoerd. De wijze waarop ISM de (door haar beweerde) feiten heeft aangevoerd, belemmert bovendien een fatsoenlijke procesvoering. ISM schendt daarmee de eisen van een behoorlijke procesvoering.

5. De beoordeling

5.1 ISM grondt haar vordering tot betaling van de facturen voor een bedrag van

€ 209.560,73 op de detacheringsovereenkomst. Pebblestone betwist de inhoud van de detacheringsovereenkomst niet en evenmin dat de [I] de werkzaamheden waarvoor is gefactureerd, heeft verricht. Pebblestone betwist voorts niet dat zij partij is bij de detacheringsovereenkomst.

5.2 Pebblestone betwist dat zij debiteur is van de facturen uit hoofde van de detacheringsovereenkomst. Pebblestone heeft daartoe aangevoerd dat op basis van de oorspronkelijke facturen (geadresseerd aan ‘Pebblestone Fashion’, waarmee wordt bedoeld Pebblestone Fashion International B.V.) volgt dat niet Pebblestone (Information Systems B.V.), maar Pebblestone Fashion International B.V. de debiteur van de factuurbedragen is. Voorts heeft Pebblestone betoogd dat Pebblestone Fashion International B.V de debiteur van de facturen is, omdat de verplichtingen uit de detacheringsovereenkomst door contractsoverneming in de zin van artikel 6:159 BW op deze vennootschap zijn overgegaan.

5.3 De rechtbank overweegt als volgt. Uitgangspunt is dat diegene die partij is bij een overeenkomst heeft te gelden als de debiteur van de verplichtingen uit die overeenkomst die deze partij op zich heeft genomen. Een uitzondering op dit uitgangspunt is in het onderhavige geval niet aannemelijk geworden. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat blijkens het proces-verbaal van de comparitie van partijen beide partijen hebben verklaard dat de facturering over en weer op onoverzichtelijke wijze plaatsvond. Dit blijkt ook uit de door ISM overgelegde e-mailcorrespondentie tussen [II] (administrateur bij ISM) en Ineke Witte (administrateur bij Pebblestone), waarvan de inhoud niet betwist is. Voorts heeft ISM ter comparitie onweersproken gesteld dat de eerste set facturen in de eigen administratie is gecrediteerd. De rechtbank merkt daarbij op dat de factuurnummers in beide sets facturen identiek zijn. Vast staat op basis van de door [X] op 16 maart 2007 ondertekende overeenkomst dat niet Pebblestone Fashion International B.V. maar Pebblestone Information Systems B.V. contractspartij is. Onder deze omstandigheden is onvoldoende aannemelijk geworden dat partijen, en met name ISM als crediteur, op basis van de verschillende sets facturen hebben bedoeld Pebblestone Fashion International B.V. in plaats van Pebblestone (Information Systems B.V.) als debiteur van de facturen uit hoofde van de detacheringsovereenkomst aan te merken.

5.4 Naar oordeel van de rechtbank is er ook geen sprake van dat de verplichtingen uit de detacheringsovereenkomst door contractsoverneming in de zin van artikel 6:159 BW op Pebblestone Fashion International B.V zijn overgegaan. Ingevolge artikel 6:159 BW is vereiste voor een geldige contractsoverneming dat een daartoe strekkende akte tussen de overdragende en de overnemende partij wordt opgemaakt met medewerking van de wederpartij. Pebblestone erkent dat een dergelijke akte niet is opgemaakt. Om die reden al kan het beroep op contractsoverneming niet slagen. Pebblestone betoogt echter onder verwijzing naar het vonnis van de rechtbank Zutphen van 3 maart 2010 (LJN: BL6145) dat onder omstandigheden het ontbreken van een akte als gecompenseerd geldt indien voldoende is vastgelegd ten aanzien van die overname. Die omstandigheden zijn volgens Pebblestone aan de orde, omdat Pebblestone (Information Systems B.V.) en Pebblestone Fashion International B.V. indirect werden aangestuurd door dezelfde persoon, waardoor het onzinnig is een akte te maken die aan beide zijden dezelfde fysieke ondertekenaar heeft. De rechtbank volgt Pebblestone niet in dit betoog. Naar vaste rechtspraak is geen afwijking mogelijk van het vereiste dat contractsoverneming geschiedt bij een akte als bedoeld in artikel 6:159 BW. Bovendien is de door Pebblestone genoemde omstandigheid van een andere aard dan de omstandigheden die de rechtbank Zutphen in haar vonnis van belang achtte. Daarbij komt dat in het onderhavige geval niet is gebleken van medewerking van ISM aan de contractsoverneming. De rechtbank verwerpt de door Pebblestone opgeworpen verweren en neemt als vaststaand aan dat Pebblestone debiteur is van de facturen uit hoofde van de detacheringsovereenkomst.

5.5 Pebblestone betwist vervolgens dat zij de detacheringsovereenkomst heeft gesloten met ISM. Volgens Pebblestone is de detacheringsovereenkomst, gelet op de bij de ondertekening genoemde bedrijfsnaam (‘ISM e-company B.V.’), gesloten tussen Pebblestone en Spectra Vision B.V. De rechtbank dient derhalve de vraag te beantwoorden of inzake de detacheringsovereenkomst ISM vorderingsgerechtigd is.

5.6 ISM e-company B.V. is – zo is tussen partijen niet in geschil – geen bestaande vennootschap. Wel voert blijkens het handelsregister ISM (ondermeer) als handelsnaam ‘ISM eCompany Websolutions’ en Spectra Vision B.V. (ondermeer) als handelsnaam ‘ISM eCompany’. Deze handelsnamen liggen naar oordeel van de rechtbank zeer dicht bij elkaar. Zij zijn bovendien geen van beiden letterlijk overgenomen in de detacheringsovereenkomst. Onder deze omstandigheden kan uit de vermeldingen in het handelsregister op zichzelf niet worden afgeleid dat Pebblestone de detacheringsovereekomst met eiseres ISM heeft gesloten. Evenmin kan op basis van het voorgaande worden aangenomen dat ISM niet als contractpartij kan worden aangemerkt, maar dat Spectra Vision B.V. contractspartij is geweest.

5.7 Bij conclusie van repliek heeft ISM ter nadere onderbouwing van haar standpunt dat de detacheringsovereenkomst is gesloten tussen Pebblestone en ISM overgelegd een notitie opgesteld door de heer [X] ten behoeve van een bespreking d.d. 2 juni 2009. ISM wijst op de volgende passages uit de notitie.

notitie p.2:

“In ieder geval vindt vanaf dit moment een vermenging plaats tussen de rol van ISM als opdrachtnemer en die van de ‘aandeelhouder’ Spectra Vision.”

notitie p.3

“[Z] heeft nu vanuit die overeenkomst de rechtstreekse contacten gekregen en zet die contacten in juist tegen de opdrachtgever om maximaal voordeel te verkrijgen voor ISM en het daaraan verbonden Spectra Vision.”

notitie p.6

“Waarom betaalt Pebblestone de facturen inzake [I] niet aan ISM?

ISM heeft het interim management nadrukkelijk gebruikt om haar eigen doelstellingen c.q. voor doelstellingen van Spectra Vision. (…) ISM heeft hiermee wanprestatie geleverd. Aangezien ISM niet heeft geleverd hetgeen was overeengekomen, hoeft Pebblestone de betreffende facturen ook niet te betalen. Het gaat hierbij om circa 2 ton exclusief BTW.”

5.8 De rechtbank constateert dat in deze notitie een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen ‘ISM’ en ‘Spectra Vision’, en dat dit onderscheid ook bekend moet zijn geweest bij [X]. Laatstgenoemde heeft de detachteringsovereenkomst ondertekend. Gesteld noch gebleken is dat [X] ten tijde van het ondertekenen van de detacheringsovereenkomst nog niet op de hoogte was van de hoedanigheden van ISM en Spectra Vision B.V.

5.9 ISM heeft verder bij conclusie van repliek een verklaring overgelegd van Spectra Vision B.V. d.d. 11 maart 2010 (aangehaald onder r.o. 2.9), waarin Spectra Vision B.V. verklaart dat niet Spectra Vision B.V., maar ISM contractspartij bij de detacheringsovereenkomst is.

5.10 Pebblestone heeft de inhoud van de onder 5.7 genoemde notitie en de onder 5.9 genoemde verklaring niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken.

5.11 Naar oordeel van de rechtbank had het gelet op deze nadere onderbouwing van de zijde van ISM op de weg van Pebblestone gelegen haar betwisting met nadere feiten en omstandigheden te onderbouwen. Pebblestone heeft dit echter nagelaten. De rechtbank neemt derhalve bij gebrek aan voldoende gemotiveerde betwisting als vaststaand aan dat de detacheringsovereenkomst tussen ISM en Pebblestone is gesloten.

5.12 Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen aanleiding toepassing te geven aan het in artikel 21 Rv bepaalde.

5.13 Pebblestone heeft verder aangevoerd dat vier van de door ISM bij dagvaarding overgelegde facturen vermelden onder de factuuromschrijving niet ‘detachering [I]’, maar andere zaken waarvoor geen grondslag in de dagvaarding wordt gegeven en die niet in de detacheringsovereenkomst staan vermeld. Op één van deze facturen (nr. 200910037) is bovendien geschreven ‘betaald op 26-02-09’ waaronder een paraaf is geplaatst. Met Pebblestone is de rechtbank van oordeel dat de verschuldigdheid van deze facturen geen grondslag vindt in de detacheringsovereenkomst. ISM heeft in de dagvaarding geen andere grondslag aangevoerd voor de verschuldigdheid van die facturen. De vordering tot betaling van de betreffende vier factuurbedragen (€ 737,47; € 326,71; € 1076,95;

€ 185,38) zal derhalve worden afgewezen.

5.14 Als overigens onbetwist ligt dus voor toewijzing gereed de gevorderde hoofdsom minus de bedragen van de terecht betwiste facturen, derhalve een bedrag van (€ 209.560,73 – € 737,47 – € 326,71 – € 1076,95 – € 185,38 =) € 207.234,22.

5.15 Met betrekking tot de gevorderde wettelijke handelsrente overweegt de rechtbank als volgt. De detacheringsovereenkomst is aan te merken als een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW. Als overigens onbetwist is over de toe te wijzen hoofdsom wettelijke handelsrente verschuldigd. ISM heeft de wettelijke handelsrente over de factuurbedragen berekend vanaf de vervaldata van de respectievelijke facturen tot en 28 februari 2009 op een bedrag van € 25.431,31. Nu echter niet alle factuurbedragen voor toewijzing in aanmerking komen, is het daarover berekende bedrag aan rente niet toewijsbaar. De rechtbank zal derhalve de wettelijke handelsrente toewijzen vanaf 30 dagen na aanvang van de dag volgend op de dagtekening van de respectievelijke factuurdata en over de respectievelijke factuurbedragen.

5.16 Pebblestone zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. De rechtbank overweegt daarbij dat de beslaglegger op straffe van nietigheid van het beslag verplicht is bij het beslagexploit aan de derdebeslagene tevens een afschrift te betekenen van het verlof van de voorzieningenrechter en van het verzoekschrift waarop het is gegeven. Nu uit de door ISM overgelegde stukken niet blijkt dat het verlof van de voorzieningenrechter en van het verzoekschrift waarop het is gegeven aan K3 Business Solutions B.V. zijn betekend, worden de in het kader van dit beslag gevorderde kosten afgewezen. Voor het overige zijn de beslagkosten toewijsbaar.

6. De beslissing

De rechtbank,

veroordeelt Pebblestone om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan ISM te betalen het bedrag van € 207.234,22 (zegge: tweehonderdzevenduizend tweehonderdvierendertig euro en tweeëntwintig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek vanaf 30 dagen na aanvang van de dag volgend op de dagtekening van de factuurdata tot aan de dag der voldoening en over de respectievelijke factuurbedragen;

veroordeelt Pebblestone in de proceskosten, die van het onder de Rabobank gelegde beslag daaronder begrepen, tot aan deze uitspraak aan de zijde van ISM bepaald op € 2.400,= aan vast recht, € 227,12 aan overige verschotten en € 8.000,= aan salaris voor de advocaat;

verklaart dit vonnis voorzover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.W.M. Laurijssens en in het openbaar uitgesproken op 12 januari 2011.?

2111/1963