Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BO4319

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
15-11-2010
Datum publicatie
17-11-2010
Zaaknummer
10/996521-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis. Veroordeling voor leiding geven aan criminele organisatie en valsheid in geschift. Criminele organisatie: Er is sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, dat ten doel had het plegen van de misdrijven valsheid in geschrift, het gebruik maken van die geschriften, oplichting en het doen opnemen van valse opgaven in authentieke akten. De verdachte heeft hieraan leiding gegeven. Valsheid in geschrift: De verdachte heeft zich als medepleger schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van de ten laste gelegde taxatierapporten. Bij de vervolging van de verdachte heeft het openbaar ministerie niet gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ten aanzien van de redelijke termijn is sprake van een minimale overschrijding. Mede gelet op de proceshouding van de verdediging, wordt volstaan met de enkele vaststelling van deze overschrijding. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/996521-07

Datum uitspraak: 15 november 2010

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [datum] te [plaats];

zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

gemachtigd raadsvrouw mr. M.S. Gerson, advocaat te Amsterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 november 2010.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

Het ten laste gelegde komt er op neer dat de verdachte leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie en – al dan niet samen met anderen – taxatierapporten heeft vervalst.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie, mr. Schmitz, heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2 primair, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tweeënveertig maanden.

BEWIJSMOTIVERING EN BEWEZENVERKLARING

Onder het convenant van het Alijda-project heeft de Politie Rotterdam-Rijnmond halverwege het jaar 2006 aan de FIOD-ECD informatie ter beschikking gesteld, waaronder begrepen aangiften van banken en natuurlijke personen, een mutatierapport naar aanleiding van CIE-informatie en een melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van een notaris te Rotterdam betreffende een mogelijke situatie van hypotheekfraude. Hierop is door de FIOD-ECD een onderzoek ingesteld naar de personen die in die informatie voorkomen, waartoe onder meer [koper 1], [koper 2], [koper 3], [koper 4],

[koper 5], [koper 6], [koper 7] en [koper 8] behoren .

De verbalisanten Machielsen en Postema hebben van het Kadaster informatie ontvangen in verband met overdracht van panden in Rotterdam ten name van deze [koper 2] , [koper 3] , [koper 4] , [koper 5] , [koper 6] , [koper 7] en [koper 8] . De hypotheekaktes van deze respectievelijke panden bevinden zich in het dossier.

Het is de verbalisanten opgevallen dat gedurende een korte periode meerdere panden per persoon zijn geleverd aan bovengenoemde personen waarbij de transportakten telkens door een andere notaris werden verleden. Daarnaast vonden de leveringen aan de kopers vaak op dezelfde dag plaats waarbij hoge brutowinsten werden genoten in verhouding tot de waarde van het pand. Tenslotte zijn de panden telkens voor een substantieel lagere prijs op de veiling verkocht. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de aankopen door [koper 2] , [koper 3] , [koper 4] , [koper 5], [koper 6] , [koper 7] en [koper 8] bij steeds verschillende hypotheeknemers zijn gefinancierd middels een hypothecaire geldlening op basis van onjuiste gegevens, nu de hypotheekgever de panden immers niet alle voor eigen bewoning kan hebben gebruikt.

Criminele organisatie

De raadsvrouw heeft vrijspraak van het onder 1 ten laste gelegde bepleit, omdat onvoldoende blijkt van een criminele organisatie, waarbij sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad, welke organisatie tot oogmerk heeft het plegen van strafbare feiten.

Dit verweer wordt verworpen.

Voor het bestaan van een criminele organisatie dient allereerst sprake te zijn van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad.

Uit het dossier blijkt het volgende.

Blijkens een uittreksel van de Kamer van Koophandel is op 26 september 2003 ingeschreven het bedrijf Solid Trust B.V. i.o., met als enig bestuurder de medeverdachte [medeverdachte 1]. Op 3 juni 2005 is de medeverdachte [medeverdachte 2] bij de Kamer van Koophandel als enig bestuurder ingeschreven . De bedrijfsomschrijving luidt: ‘verhuur, beheer, aan- en verkopen van onroerend goed’. [medeverdachte 2] heeft verklaard dat de verdachte, [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] en hijzelf voor Solid Trust hebben gewerkt. [medeverdachte 1] heeft verklaard dat hij weliswaar als enig natuurlijk persoon stond ingeschreven, maar dat het de bedoeling was dat de verdachte ook ingeschreven zou staan . [medeverdachte 3] heeft verklaard dat hijzelf met [medeverdachte 1] en de verdachte vennoot werd in het bedrijf.

De getuige [getuige 1] heeft verklaard dat zijn oude jeugdvriend [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] eind 2003 een eigen bedrijf zijn begonnen. De verdachte zou zich later bij hen voegen in het bedrijf Solid Trust. De getuige [koper 6] heeft verklaard dat de verdachte een bedrijf voerde in het WTC te Rotterdam, genaamd Solid Trust, dat deze later is verhuisd naar een adres schuin tegenover de Pauluskerk en dat het bedrijf vanaf dat moment Kortmanz & Partners Vastgoed B.V. ging heten. Dit wordt bevestigd door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]. De getuige [getuige 2] heeft verklaard dat [medeverdachte 1] zei dat hij werkte bij een makelaarskantoor genaamd Solid Trust. Tenslotte is er de aangifte van [getuige 3] , die in september 2004 zijn pand aan de [pand getuige 3] te Rotterdam heeft verhuurd aan Solid Trust i.o., vertegenwoordigd door [medeverdachten 1, 2 en 3].

Binnen Solid Trust bestond een zekere hiërarchie: de verdachte was de baas en [medeverdachte 1, 2 en 3] dienden naar zijn aanwijzingen te handelen. Dit blijkt onder meer uit de verklaringen van [medeverdachte 1] , die verklaarde dat de verdachte hem opdrachten heeft gegeven en van [medeverdachte 2], die verklaarde dat de verdachte de baas was .

Uit het voorgaande volgt dat er sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen met een bepaalde organisatiegraad.

Voor het aannemen van het bestaan van een criminele organisatie is voorts vereist dat deze tot oogmerk heeft het plegen van strafbare feiten. Daarover blijkt in het dossier het volgende.

Uit de aangiften/getuigenverklaringen van [koper 2] , [koper 3] , [koper 4] , [koper 5] , [koper 6] , [koper 7] en [koper 8] komt het volgende beeld naar voren. Namens Solid Trust werden potentiële kopers overgehaald om meerdere woningen aan te kopen, waarbij de kopers werd voorgespiegeld dat zij veel geld konden verdienen door de desbetreffende woningen vervolgens (via Solid Trust) te verhuren. Teneinde de financieringen rond te krijgen, werden de volgende strafbare feiten gepleegd:

- de hypotheekaanvragen werden ingediend met als omschrijving van het doel; “eigen bewoning”. Zoals blijkt uit de hierboven aangehaalde verklaringen van de kopers is daarvan echter geen sprake;

- in de taxatierapporten werd telkens vermeld dat de aanvrager van de hypothecaire geldlening de aangekochte woning zelf zal gaan bewonen en bovendien is vermeld dat het doel van de taxatie is het verkrijgen van financiering met Nationale Hypotheek Garantie. Het is een feit van algemene bekendheid dat eigen bewoning wordt vereist voor een dergelijke hypotheekvorm;

- door gebruik te maken van deze valse geschriften (de hypotheekaanvraag en het taxatierapport) werden financiële instellingen bewogen tot het verlenen van een hypothecaire geldlening. Onder meer de ABN AMRO Bank N.V. (bijvoorbeeld tegen de koper [koper 2] ) en SNS Bank N.V. (bijvoorbeeld tegen de koper [koper 3] ) hebben hiervan aangifte gedaan;

- binnen enkele dagen tot weken werden ten name van een koper meerdere panden aangekocht en getransporteerd;

- het transport werd telkens door een andere notaris, soms zelfs in een andere gemeente, verricht op één dag of binnen korte tijd. In de hypotheekakten werd vermeld dat het onderpand dient voor zelfbewoning;

- een aantal kopers heeft aangifte gedaan van oplichting (onder meer [koper 2] en [koper 8] ), zij voelden zich opgelicht door hetgeen hen is voorgespiegeld door de verdachte en zijn medeverdachten.

Gezien het vorengaande, is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van een criminele organisatie die ten doel had het plegen van de misdrijven valsheid in geschrift, het gebruik maken van die geschriften, oplichting en het doen opnemen van valse opgaven in authentieke akten.

De rol van de verdachte binnen de organisatie

Voor zover er wel sprake is van een criminele organisatie, heeft de raadsvrouw ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde bepleit de verdachte vrij te spreken van deelname aan, dan wel het leiderschap van die criminele organisatie. Er is onvoldoende bewijs dat de verdachte een centrale rol in de criminele organisatie kan worden toegemeten.

Dit verweer wordt verworpen.

Zoals hiervoor reeds overwogen bestond binnen Solid Trust een zekere hiërarchie: de verdachte was de baas en [de medeverdachten 1, 2 en 3] dienden naar zijn aanwijzingen te handelen. [medeverdachte 1] richtte Solid Trust op in opdracht van de verdachte. De verdachte was degene die contact had met klanten, financiële instellingen en notarissen en gaf [medeverdachte 1] opdrachten. Als er geld van transacties en commissies op de rekeningen van Solid Trust werden ontvangen, haalde hij dit direct van de rekening. De verdachte ging dan met [medeverdachte 1] mee. Hij gaf [medeverdachte 1] de daartoe bestemde bankpas. Het geld moest [medeverdachte 1] altijd direct overdragen aan de verdachte. Zoals [medeverdachte 2] verklaarde, werkte hij voor Solid Trust, samen met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] . De verdachte was de baas, hij was ook degene van wie [medeverdachte 2] altijd zijn opdrachten kreeg. [medeverdachte 4], een van de betrokken taxateurs, heeft, geconfronteerd met een tabel waarin de verschillen in koopsom van panden aan (onder meer) de [panden 1, 2 en 3] zijn opgenomen, verklaard dat deze panden in korte tijd fors in prijs zijn gestegen, dat deze adressen hem bekend voorkomen, dat hij daar mogelijk heeft getaxeerd en dat de opdrachtgever van die taxaties altijd Solid Trust is geweest, in de persoon van de verdachte.

Gezien het vorengaande, alsook gezien hetgeen hiervoor onder Criminele organisatie is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de verdachte niet alleen heeft deelgenomen aan de criminele organisatie zoals ten laste gelegd, maar bovendien dat hij leiding heeft gegeven aan die criminele organisatie.

Valsheid in geschrift

De ABN Amro Bank N.V. heeft aangifte gedaan tegen [koper 1] , [koper 5] , [koper 3] , [koper 8] en [koper 2] , ter zake van valsheid in geschrift en/of oplichting. [koper 1], [koper 5] en [koper 3] bleken niet in de door de ABN Amro Bank N.V. gefinancierde onderpanden woonachtig. De ABN Amro Bank N.V. had de hypothecaire leningen ten behoeve [koper 1], [koper 5] en [koper 3] nooit geoffreerd en verstrekt als zij had geweten dat er sprake was van verhuur van de te financieren onderpanden.

De SNS Bank N.V. heeft aangifte gedaan tegen [koper 6] , [koper 2] , [koper 3] en [koper 7] , ter zake van valsheid in geschift en/of oplichting. De SNS Bank N.V. is bewogen tot het verlenen van hypothecaire leningen en had de hypothecaire offertes ten behoeve van [koper 6], [koper 2], [koper 3] en [koper 7] nooit verstrekt als zij had geweten dat [kopers 6, 2, 3 en 7] meerdere panden in hun bezit hadden en er dus sprake was van het niet opgeven van juiste gegevens en/of bescheiden.

Delta Lloyd Bank N.V. heeft aangifte gedaan tegen [koper 4] en [koper 1] ter zake van valsheid in geschrift en/of oplichting.

Aan zowel [koper 4] als [koper 1] zijn door Delta Lloyd Bank N.V. hypothecaire leningen verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij de desbetreffende woning voor eigen bewoning zouden gebruiken, hetgeen bij zowel [koper 4] als [koper 1] niet het geval bleek te zijn. Door de hypotheekakte te tekenen en zich voor te doen als koper en aankomend bewoner, is Delta Lloyd bewogen om geld beschikbaar te stellen en uit te betalen.

Bouwfonds Hypotheken B.V. heeft aangifte gedaan tegen [koper 2] en [koper 5] , ter zake van valsheid in geschrift en/of oplichting. Bouwfonds Hypotheken B.V. had de hypothecaire leningen ten behoeve van [koper 2] en [koper 5] nooit geoffreerd en geaccepteerd indien zij zou hebben geweten dat er sprake was van valse dan wel vervalste bescheiden. In de desbetreffende hypotheekakten had Bouwfonds Hypotheken B.V. opgenomen dat de onderpanden dienen voor zelfbewoning door de schuldenaars. Van eigen bewoning door [koper 2] en [koper 5] bleek echter geen sprake.

Ter verkrijging van die hypothecaire financiering hebben [kopers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8] aan diverse notarissen voor alle panden een taxatierapport overgelegd.

De taxatierapporten betreffende [pand 8] (d.d. 12 mei 2004), (d.d. 12 mei 2004), de [pand 10] (d.d. 18 mei 2004) en de [pand 11] (d.d. 18 mei 2004) vermelden dat opdrachtgever [koper 1] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. (feit 2)

Tegenover de FIOD-ECD heeft de taxateur [medeverdachte 5] onder meer verklaard dat hij de panden [panden 8, 6, 10 en 11] heeft getaxeerd. Geconfronteerd met het feit dat deze panden allen zijn getaxeerd ten behoeve van [koper 1], verklaarde [medeverdachte 5] dat het hem had moeten opvallen dat dezelfde opdrachtgever in zo korte tijd meerdere panden wenste te laten taxeren en dat het dan nooit zo had kunnen zijn dat deze panden voor eigen bewoning bestemd waren. [medeverdachte 5] had de taxatieopdrachten van de verdachte namens [koper 1] ontvangen.

De taxatierapporten betreffende de [pand 1] (d.d. 24 augustus 2004) , de [pand 12] (d.d. 24 augustus 2004) , [pand 13] (d.d. 24 augustus 2004) en [pand 15] (d.d. 24 augustus 2004) vermelden dat opdrachtgever [koper 2] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. (feit 3A)

[koper 2] heeft aangifte gedaan. Hij heeft verklaard dat hij door toedoen van een persoon genaamd [verdachte] van een kantoor genaamd Solid Trust in het bezit is gekomen van vier panden in Rotterdam en dat deze [verdachte] een beleggingsplan had, waarbij je geen risico zou lopen. [koper 2] zou huizen op zijn naam moeten aankopen en daar winst mee behalen onder andere door deze panden te verhuren. [verdachte] zou voor alle formaliteiten zorgdragen. [koper 2] is in gezelschap van [verdachte] op diverse data in 2004 naar verschillende notarissen gegaan om de hypotheekakte en leveringsakte te ondertekenen. Nadat [verdachte] naar het buitenland was vertrokken, kwam [koper 2] in betalingsproblemen.

De taxatierapporten betreffende de [pand 2] (d.d. 12 oktober 2004) , [pand 15] (d.d. 12 oktober 2004) en [pand 16] (d.d. 29 oktober 2004) vermelden dat opdrachtgever [koper 3] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. (feit 3B)

[koper 3] heeft tegenover de politie verklaard via [medeverdachte 2] en een persoon genaamd Mehmet (de rechtbank begrijpt: de verdachte) van het kantoor genaamd Solid Trust bij de handel in onroerend goed betrokken te zijn geraakt en dat de verdachte alle onderhandelingen heeft verricht en de relevante opdrachten heeft gegeven. Hij heeft een beheersovereenkomst voor de verhuur van de door hem aangekochte panden getekend met Solid Trust. Wie de panden heeft getaxeerd, weet hij niet; hij heeft verder geen bemoeienis met de panden gehad behalve de gang naar de bank om de hypotheken te verkrijgen en de notaris om de hypotheekakte en leveringsakte te laten passeren . In een latere verklaring heeft [koper 3] verklaard dat in een van de panden, te weten het pand [pand 2], een hennepkwekerij is aangetroffen .

De taxatierapporten betreffende de [pand 17] (d.d. 12 oktober 2004) , [pand 18] (d.d. 12 oktober 2004) en de [pand 19] (d.d. 29 oktober 2004) vermelden dat opdrachtgever [koper 4] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. (feit 3C)

[koper 4] heeft aangifte gedaan bij de Politie Rotterdam-Rijnmond. Hij heeft verklaard dat hij via een collega, [medeverdachte 2], is geïntroduceerd bij makelaarskantoor Solid Trust en dat hij daar ook kennis heeft gemaakt met [verdachte] die hem voorstelde dat hij geld kon verdienen met het verhuren van meerdere door hem te kopen woningen. Nadat [koper 4] de door Solid Trust gevraagde documenten had ingeleverd, ontving hij van verschillende banken, verzekeringsmaatschappijen en notarissen schriftelijke stukken per post. Toen [koper 4] kort daarna op het kantoor van Solid Trust arriveerde, werd hem te verstaan gegeven dat hij vijf panden zou gaan kopen, waarvan er vier verhuurd dienden te worden. [koper 4] moest ook met de verdachte naar drie verschillende notarissen voor het passeren van de hypotheekakte, waarbij hij steeds diende aan te geven dat hij de woningen voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. [koper 4] heeft gedurende drie maanden huurpenningen gestort gekregen van Solid Trust. Hierna waren zij niet meer te bereiken .

De taxatierapporten betreffende de [pand 20] (d.d. 17 november 2004) , [pand 4] (d.d. 29 november 2004) en [pand 21] (d.d. 29 november 2004) vermelden dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. (feit 3D en 4A)

[koper 5] heeft aangifte bij de politie gedaan. Hij heeft verklaard dat hem is voorgespiegeld dat hij veel geld kon verdienen met het kopen van huizen die vervolgens zouden worden verhuurd. Door [verdachte], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] van een kantoor genaamd Solid Trust is hij overgehaald hieraan mee te werken. Hij heeft hieraan meegewerkt, maar nooit in het betreffende pand gewoond . In de hypotheekakte d.d. 21 januari 2005 te Rotterdam, verleden voor notaris [notaris], is onder meer verklaard dat: ‘het onderpand niet is belast met beslagen, niet is verhuurd noch anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden en dat het dient voor zelfbewoning door de schuldenaar’ . Hij heeft in april 2005 een brief van VBW Makelaars & Taxateurs B.V. (het bedrijf van [medeverdachte 4]) gekregen in verband met een openstaande rekening voor een taxatie d.d. 29 november 2004. [koper 5] heeft verklaard hiertoe nooit opdracht te hebben gegeven . [getuige 4] heeft verklaard in de periode vanaf 1 februari 2005 tot en met 18 september 2006 in het pand aan [pand 21] te hebben gewoond .

De taxatierapporten betreffende de [pand 5] (d.d. 1 december 2004) en [pand 22] (d.d. 30 november 2004) vermelden dat opdrachtgever [koper 6] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. (feit 4B)

[koper 6] heeft verklaard dat hij via de verdachte en zijn kantoor genaamd Solid Trust bij de handel in onroerend goed is betrokken geraakt en dat de verdachte alle onderhandelingen heeft verricht en opdrachten heeft gegeven. Wie de panden heeft getaxeerd, weet hij niet. Van een transactie betreffende het pand aan de [pand 5] weet [koper 6] naar zijn zeggen in het geheel niets . [getuige 5] heeft op 31 januari 2007 verklaard vanaf september 2004 woonachtig te zijn geweest op het adres [pand 22] te Rotterdam en dit pand nu van [koper 6] te huren .

De taxatierapporten betreffende de [pand 6] (d.d. 31 januari 2005) en de [pand 23] (d.d. 10 december 2004) vermelden dat opdrachtgever [koper 7] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. (feit 4C)

Tegenover de FIOD-ECD verklaarde [koper 7] dat hij panden heeft aangekocht door mee te werken met een persoon genaamd [verdachte] van Solid Trust. Hij heeft voorts verklaard dat deze aankopen waren bedoeld als belegging .

In de taxatierapporten betreffende de [pand 7] (d.d. 5 april 2005) , de [pand 24] (d.d. 5 april 2005) en [pand 25] (d.d. 7 april 2005) , staat vermeld dat opdrachtgever [koper 8] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. (feit 4D)

[koper 8] heeft aangifte gedaan en hij heeft bij die gelegenheid verklaard bij de handel in huizen te zijn betrokken door tussenkomst van de verdachte, dat hij van de betreffende panden nooit de sleutel heeft ontvangen, en dat hij met de verdachte naar diverse notarissen is gegaan om daar de aktes te tekenen. De verkopers of het pand zelf heeft hij niet gezien . Uit het verhoor van [getuige 6], huurder van het pand [pand 7] is gebleken dat die [getuige 6] in de periode oktober 2005 tot en met oktober 2006 in dat pand heeft gewoond .

Tevens staat op alle bovenbedoelde taxatierapporten vermeld dat:

- (bij vraag C, doel van de taxatie) de taxatie bedoeld is voor de beoordeling van een aanvraag hypothecaire geldlening met Nationale Hypotheekgarantie;

- (bij vraag F7, of er een indicatie is dat een ander in het object gaat wonen) er geen indicatie is dat een ander dan de opdrachtgever in het object gaat wonen.

Tegenover de FIOD-ECD heeft de medeverdachte [medeverdachte 7] verklaard dat alle door hem ondertekende taxaties daadwerkelijk zijn uitgevoerd door de medeverdachte [medeverdachte 4] en dat hij, [medeverdachte 7], telkens op iedere pagina heeft geparafeerd. Op de laatste pagina zijn deze rapporten door [medeverdachte 7] getekend. [medeverdachte 7] heeft voorts verklaard dat een en ander niet klopt omdat een koper niet voor drie panden tegelijk een Nationale Hypotheek Garantie kan aanvragen, omdat je niet in drie woningen tegelijk je hoofdverblijf kan hebben .

Tegenover de FIOD-ECD heeft de medeverdachte [medeverdachte 6] verklaard dat een pand dat voor eigen bewoning zal gaan worden gebruikt anders wordt gewaardeerd dan wanneer dit pand als beleggingsobject zal gaan worden gebruikt, onder meer doordat bij eigen bewoning een geldlening met Nationale Hypotheek Garantie een lager rentepercentage zal hebben. Geconfronteerd met een tabel waarin de verschillen in koopsom van panden aan (onder meer) [panden 24, 4 en 22] zijn opgenomen, heeft [medeverdachte 6] verklaard dat een waardestijging van een dergelijke omvang zonder een verbouwing niet aannemelijk is. Het fysiek bezoeken van de woningen, het maken van aantekeningen en het daadwerkelijke opstellen van de rapporten is door [medeverdachte 4] uitgevoerd. .

[getuige 7], voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, regio Rotterdam, heeft de omschrijving van het doel van de taxatierapporten onderschreven .

Geconfronteerd met een tabel waarin de verschillen in koopsom van panden aan (onder meer) [panden 1, 2 en 3] zijn opgenomen, heeft [medeverdachte 4] tegenover de FIOD-ECD verklaard dat deze panden in korte tijd fors in prijs zijn gestegen, dat deze adressen hem bekend voorkomen, dat hij daar mogelijk heeft getaxeerd en dat de opdrachtgever van die taxaties altijd Solid Trust is geweest in de persoon van de verdachte. Ene [medeverdachte 1] en ene [medeverdachte 3] waren diens compagnons. [medeverdachte 4] heeft verklaard er altijd van uit te zijn gegaan dat er werd getaxeerd voor eigen bewoning. Geconfronteerd met wat er zou gebeuren indien hij als taxateur ‘ja’ aankruist bij de hiervoor genoemde vraag F7, heeft [medeverdachte 4] verklaard dat er dan ‘alarmbellen gaan rinkelen’ en dat de financier contact op zal nemen met de taxateur en vragen om een toelichting. Het lijkt hem logisch dat, wanneer iemand een aankoop wil financieren met een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, er dan sprake moet zijn van eigen bewoning .

Geconfronteerd met de taxatierapporten betreffende de panden [panden 1, 12. 13, 14, 17, 19, 2, 15, 16 en 20], verklaarde [medeverdachte 4] tegenover de FIOD-ECD dat hij die rapporten herkende en dat deze taxaties allemaal in opdracht van de verdachte zijn uitgevoerd.

Gezien het vorengaande is de rechtbank van oordeel dat de verdachte zich als medepleger schuldig heeft gemaakt aan het valselijk opmaken van de ten laste gelegde taxatierapporten.

Gelet op het bovenstaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1,

2 primair, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij

in de periode van september 2003 tot en met augustus 2005

te Rotterdam en/of Schiedam en/of Hellevoetsluis en/of Hoogvliet

en/of elders in Nederland,

heeft deelgenomen aan een organisatie,

bestaande uit hem, verdachte, en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]

en [medeverdachte 2] en/of een of meer andere natuurlijke

pers(o)n(en)

en/of

Kortmanz & Partners Vastgoed B.V. en/of Kortmanz Investments B.V. ,

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven

(in de vastgoedsector),

namelijk

het plegen van valsheid in geschrift

als bedoeld in artikel 225 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht

en

het gebruikmaken van valse geschriften

als bedoeld in artikel 225 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht

en

het plegen van oplichting

als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht

en

het doen opnemen van valse opgave(n) in (een) authentieke akte(n)

als bedoeld in artikel 227 van het Wetboek van Strafrecht

,

van welke organisatie hij, verdachte, leider was;

2 primair.

hij

in de periode van 6 mei 2004 tot en met 18 mei 2004

te Schiedam en/of Rotterdam, tezamen en in vereniging met anderen 4 taxatierapporten,

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 8]

3024 TE Rotterdam

gedateerd 12 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 9]

3025 PM Rotterdam

gedateerd 12 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

en

3. een taxatierapport inzake adres [pand 10]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 18 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de [koper 1];

en4. een taxatierapport inzake adres [pand 11]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 18 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

zijnde geschriftendie bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens valselijk heeft opgemaakt of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken door een ander,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 1] het betreffende object voor eigen bewoning

zou gaan gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve van verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"ja";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

3 primair.

hij

in de periode van 11 augustus 2004 tot en met 17 november 2004

te Rotterdam en/of Hellevoetsluis,

tezamen en in vereniging met anderen,

A.

4 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 1]

3081 HA Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 12]

3083 NP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

en

3. een taxatierapport inzake adres [pand 13]

3024 XB Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

en

4. een taxatierapport inzake adres [pand 14]

3025 AP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens valselijk heeft opgemaakt of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken door een ander,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 2] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en

B.

3 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 2]

3081 BA Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 15]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3];

en3. een taxatierapport inzake adres [pand 16]

3028 TR Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3];

zijnde geschriftendie bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens valselijk heeft opgemaakt of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken door een ander,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 3] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en

C.

3 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 17]

3028 HD Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 18]

3028 HR Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4];

en

3. een taxatierapport inzake adres [pand 19]

3081 TT Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4];

zijnde geschriftendie bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens valselijk heeft opgemaakt of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken door een ander,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapportenaan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 4] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

D.

een taxatierapport inzake adres [pand 20]

3081 CG Rotterdam

gedateerd 17 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5];

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,

valselijk heeft opgemaakt of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken door een ander,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders

toen en daar

valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd taxatierapport aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd, en/of

doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

4 primair.

hij

in de periode van 29 november 2004 tot en met 7 april 2005

te Hoogvliet en/of Rotterdam,

tezamen en in vereniging met anderen),

A.

2 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 4]

3082 TK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5];

(bijlage Nr. D/024-02)

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 21]

3026 HK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5];

zijnde geschriftendie bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens valselijk heeft opgemaakt of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken door een ander,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en

B.

2 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 6],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 5]

3083 TC Rotterdam

gedateerd 1 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 6];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 22]

3081 GM Rotterdam

gedateerd 30 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 6];

zijnde geschriftendie bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens valselijk heeft opgemaakt of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken door een ander,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 6] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en

C.

2 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 7],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 6]

3081 ZW Rotterdam

gedateerd 31 januari 2005

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 7];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 23]

3112 XB Schiedam

gedateerd 10 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 7];

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens valselijk heeft opgemaakt of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken door een ander,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 7] het betreffende object voor eigen bewoning

zou gaan gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en

D.

3 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 8],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 7]

3081 HN Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 8];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 24]

3081 SV Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 8];

en

3. een taxatierapport inzake adres [pand 25]

3082 SG Rotterdam

gedateerd 7 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de [koper 8];

zijnde geschriftendie bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens valselijk heeft opgemaakt of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken door een ander,

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 8] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1.

Als leider deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

2 primair.

Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

3 primair.

Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

4 primair.

Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft leiding gegeven aan een criminele organisatie die tot doel had maximaal geld te verdienen met de verkoop van huizen. Hiertoe heeft de criminele organisatie zich op grote schaal en gedurende een aanzienlijke periode bezig gehouden met het plegen van misdrijven, te weten valsheid in geschrift, het gebruik maken van die geschriften, oplichting en het doen opnemen van valse opgaven in authentieke akten.

Criminele organisaties als de onderhavige ondermijnen de rechtsorde, veroorzaken maatschappelijke onrust en berokkenen de maatschappij financieel nadeel.

De verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift, door op grote schaal namens opdrachtgevers in taxatierapporten ten behoeve van het verkrijgen van hypothecaire leningen valselijk op te laten nemen dat de desbetreffende woningen bestemd waren voor eigen bewoning, terwijl het telkens twee of meer woningen per opdrachtgever betrof.

De verdachte heeft de betrouwbaarheid van dergelijke schriftelijke stukken, die de basis vormen voor het verstrekken van hypotheken, ondermijnd en daarmee het vertrouwen dat gesteld mag worden in de juistheid van taxatierapporten geschonden. Door aldus te handelen heeft de verdachte niet alleen hypotheekgevers, maar ook hypotheeknemers financiële schade berokkend, aangezien veel van hen na executieverkopen van hun onderpanden verlies leden.

Op dergelijke feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur.

De verdachte heeft gedurende het opsporingsonderzoek noch gedurende het onderzoek ter terechtzitting verantwoording willen afleggen voor zijn handelen.

Blijkens het op zijn naam gesteld uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 8 oktober 2008 is de verdachte niet eerder veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.

De raadsvrouw heeft compensatie bij strafoplegging bepleit, nu het openbaar ministerie bij de vervolging van de verdachte heeft gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De raadsvrouw heeft daartoe aangevoerd – kort gezegd – dat het opsporingsonderzoek eenzijdig gericht is geweest tegen de verdachte en diens medeverdachten, terwijl andere schakels, waaronder de kopers, hypotheekadviseurs, banken en notarissen met rust zijn gelaten, terwijl deze partijen niet hebben voldaan aan hun onderzoeksplicht en hen in deze een verwijt valt te maken.

Dit verweer wordt verworpen.

Het opsporingsonderzoek is niet eenzijdig geweest, nu ook de kopers uitgebreid in het onderliggende onderzoek zijn betrokken. Het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie wordt beperkt door beginselen van goede procesorde. Van schending van het gelijkheidsbeginsel is in casu geen sprake. Er is geen sprake van afwijken van een bestendig patroon van beslissen in vergelijkbare gevallen. Immers, de kopers zijn – blijkens het dossier – naar eigen zeggen veelal verkeerd voorgelicht. Van strafbare feiten door de hypotheekadviseurs, banken en notarissen is niet gebleken, nu volgens het dossier steeds soms op dezelfde dag, soms dagen kort op elkaar volgend, door een koper meerdere notarissen werden bezocht en meerdere hypotheekoffertes werden aangevraagd bij verschillende banken. De taxateurs tenslotte, zijn voor deze rechtbank gedagvaard.

De raadsvrouw heeft voorts strafvermindering bepleit, gelet op de schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM. Zij heeft daartoe aangevoerd – kort gezegd – dat er sinds het aanvangen van het onderzoek in november 2006 inmiddels vier jaren zijn verstreken.

Dit verweer wordt eveneens verworpen.

Wat betreft de berechting van de onderhavige zaak, een zaak in eerste aanleg waarbij geen sprake is van bijzondere omstandigheden als genoemd in rechtsoverweging 3.13.1 in het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2008 (LJN: BD2578), heeft als uitgangspunt te gelden dat de behandeling van de zaak ter terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen.

In het onderhavige geval is deze termijn aangevangen met de betekening (niet in persoon) van de inleidende dagvaarding op 12 november 2008, hetgeen thans tot een minimale overschrijding (drie dagen) van de redelijke termijn leidt. Gelet op deze minimale overschrijding, afgezet tegen het feit dat de raadsvrouw pas een aantal maanden nadat het dossier aan haar was toegezonden heeft verzocht om een reeks getuigen te horen, hetgeen mede heeft bijgedragen aan het verloop van de termijn, is de rechtbank van oordeel dat de geconstateerde termijnoverschrijding voldoende is gecompenseerd door de enkele vaststelling daarvan.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 47, 57, 140 en 225 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2 primair, 3 primair en 4 primair ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 42 (tweeënveertig) maanden.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Franken, voorzitter,

en mrs. Sikkel en Boer, rechters,

in tegenwoordigheid van Meulendijk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 15 november 2010.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij vonnis van 15 november 2010.

TEKST TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

in of omstreeks de periode van september 2003 tot en met augustus 2005

te Rotterdam en/of Schiedam en/of Hellevoetsluis en/of Hoogvliet en/of Rucphen

en/of elders in Nederland,

heeft deelgenomen aan een organisatie,

bestaande uit hem, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3]

en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 8] en/of een of meer andere natuurlijke

pers(o)n(en)

en/of

Kortmanz & Partners Vastgoed B.V. en/of Kortmanz Investments B.V. en/of

een of meerdere andere rechtsperso(o)n(en),

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven

(in de vastgoedsector),

namelijk

het plegen van valsheid in geschrift

als bedoeld in artikel 225 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht

en/of

het gebruikmaken van valse geschriften

als bedoeld in artikel 225 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht

en/of

het plegen van oplichting

als bedoeld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht

en/of

het doen opnemen van valse opgave(n) in (een) authentieke akte(n)

als bedoeld in artikel 227 van het Wetboek van Strafrecht

en/of

het witwassen van geld

als bedoeld in artikel 420bis lid 1 onder b van het Wetboek van Strafrecht,

van welke organisatie hij, verdachte, leider en/of bestuurder was;

artikel 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht

artikel 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht

2.

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 6 mei 2004 tot en met 18 mei 2004

te Schiedam en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) (in totaal) 4, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 8]

3024 TE Rotterdam

gedateerd 12 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

(bijlage Nr. D/032-02)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 9]

3025 PM Rotterdam

gedateerd 12 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

(bijlage Nr. D/038-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 10]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 18 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

(bijlage Nr. D/019-03)

en/of

4. een taxatierapport inzake adres [pand 11]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 18 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

(bijlage Nr. D/018-03)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 1] het betreffende object voor eigen bewoning

zou gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve van verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever" en/of "eigen waarneming" (bijlage Nr. D/032-02);

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 5]

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 6 mei 2004 tot en met 18 mei 2004

te Schiedam en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en) dan hem, verdachte, althans

voornoemde [medeverdachte 5] alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) (in totaal) 4, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 8]

3024 TE Rotterdam

gedateerd 12 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

(bijlage Nr. D/032-02)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 9]

3025 PM Rotterdam

gedateerd 12 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

(bijlage Nr. D/038-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 10]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 18 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

(bijlage Nr. D/019-03)

en/of

4. een taxatierapport inzake adres [pand 11]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 18 mei 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 1];

(bijlage Nr. D/018-03)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [medeverdachte 5] en/of zijn mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 1] het betreffende object voor eigen bewoning

zou gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve van verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever" en/of "eigen waarneming" (bijlage Nr. D/032-02);

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

welk(e) feit(en) hij, verdachte,

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de maand mei 2004

te Rotterdam en/of Schiedam, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk heeft uitgelokt door

het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen door

en/of

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven

hij, verdachte,

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de maand mei 2004

te Rotterdam en/of Schiedam, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben

verschaft door

en/of

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door

aan die [medeverdachte 5] de opdracht tot taxatie van voornoemd(e) pand(en) te

verstrekken en/of te faxen en/of (telkens) de (beoogde) vrije verkoopwaarde

van voornoemde pand(en) in/bij die taxatie-opdracht op te nemen en/of

mededeling te doen van de (beoogde) koopsom

en/of

(telkens) aan te geven dat die taxatie(s) diende(n) plaats te vinden in het

kader van eigen bewoning en/of verkrijging van Nationale Hypotheekgarantie

en/of

andere gegevens van belang voor de taxatiewaarde(n) mede te delen en/of

afspra(ak(en) te maken voor de bezichtiging van voornoemde pand(en) en/of

de taxatie(s)(-nota('s)) te betalen;

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

artikel 47 Wetboek van Strafrecht

artikel 48 Wetboek van Strafrecht

3.

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 11 augustus 2004 tot en met 17 november 2004

te Rotterdam en/of Hellevoetsluis, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

A.

(telkens) (in totaal) 4, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 1]

3081 HA Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

(bijlage Nr. D/001-05)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 12]

3083 NP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

(bijlage Nr. D/004-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 17]

3024 XB Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

(bijlage Nr. D/003-02)

en/of

4. een taxatierapport inzake adres [pand 14]

3025 AP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de [koper 2];

(bijlage Nr. D/005-01)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 2] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"Solid Trust BV";

en/of

B.

(telkens) (in totaal) 3, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 2]

3081 BA Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3];

(bijlage Nr. D/029-05)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 15]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3];

(bijlage Nr. D/028-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 16]

3028 TR Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3];

(bijlage Nr. D/027-02)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 3] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

C.

(telkens) (in totaal) 3, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 17]

3028 HD Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4];

(bijlage Nr. D/014-04)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 18]

3028 HR Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4];

(bijlage Nr. D/033-04)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 19]

3081 TT Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4];

(bijlage Nr. D/037-02)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 4] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

D.

een taxatierapport inzake adres [pand 20]

3081 CG Rotterdam

gedateerd 17 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5];

(bijlage Nr. D/025-02)

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten

opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd taxatierapport aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd, en/of

doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

(telkens)

die/dat onder A. en/of B. en/of C. en/of D. genoemde taxatierapport(en)

voorzien van zijn, verdachtes, mededader(s), althans enige, hand- en/of

ondertekening,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 7]

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 11 augustus 2004 tot en met 17 november 2004

te Rotterdam en/of Hellevoetsluis, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met elkaar en/of (een) ander(en) dan hij, verdachte,

althans die [medeverdachte 4] en/of die [medeverdachte 7] alleen,

meermalen, althans eenmaal,

A.

(telkens) (in totaal) 4, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 1]

3081 HA Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

(bijlage Nr. D/001-05)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 12]

3083 NP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

(bijlage Nr. D/004-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 17]

3024 XB Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 2];

(bijlage Nr. D/003-02)

en/of

4. een taxatierapport inzake adres [pand 14]

3025 AP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de [koper 2];

(bijlage Nr. D/005-01)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 7] en/of

zijn/hun mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 2] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"Solid Trust BV";

en/of

B.

(telkens) (in totaal) 3, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever de heer M(arc) Gior Fereija,

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 2]

3081 BA Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3];

(bijlage Nr. D/029-05)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 15]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3];

(bijlage Nr. D/028-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 16]

3028 TR Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 3];

(bijlage Nr. D/027-02)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 7] en/of

zijn/hun mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 3] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

C.

(telkens) (in totaal) 3, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 17]

3028 HD Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4];

(bijlage Nr. D/014-04)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 18]

3028 HR Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4];

(bijlage Nr. D/033-04)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 19]

3081 TT Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 4];

(bijlage Nr. D/037-02)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 7] en/of

zijn/hun mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 4] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

D.

een taxatierapport inzake adres [pand 20]

3081 CG Rotterdam

gedateerd 17 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5];

(bijlage Nr. D/025-02)

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten

opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 7] en/of

zijn/hun mededader(s)

toen en daar

valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd taxatierapport aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd, en/of

doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

(telkens)

die/dat onder A. en/of B. en/of C. en/of D. genoemde taxatierapport(en)

voorzien van de handtekening van [medeverdachte 7], althans enige, hand- en/of

ondertekening,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

welk(e) feit(en) hij, verdachte,

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 11 augustus 2004 tot en met 17 november 2004

te Rotterdam en/of Hellevoetsluis, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk heeft uitgelokt door

het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen door

en/of

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven

hij, verdachte,

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 11 augustus 2004 tot en met 17 november 2004

te Rotterdam en/of Hellevoetsluis, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben

verschaft door

en/of

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door

aan die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 7] de opdracht tot taxatie van

voornoemd(e) pand(en) te verstrekken en/of te faxen en/of (telkens) de

(beoogde) vrije verkoopwaarde van voornoemde pand(en) in/bij die

taxatie-opdracht op te nemen en/of mededeling te doen van de (beoogde)

koopsom

en/of

(telkens) aan te geven dat die taxatie(s) diende(n) plaats te vinden in het

kader van eigen bewoning en/of verkrijging van Nationale Hypotheekgarantie

en/of

andere gegevens van belang voor de taxatiewaarde(n) mede te delen en/of

afspra(ak(en) te maken voor de bezichtiging van voornoemde pand(en) en/of

de taxatie(s)(-nota('s)) te betalen;

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

artikel 47 Wetboek van Strafrecht

artikel 48 Wetboek van Strafrecht

4.

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 29 november 2004 tot en met 7 april 2005

te Hoogvliet en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

A.

(telkens) (in totaal) 2, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 4]

3082 TK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5];

(bijlage Nr. D/024-02)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 21]

3026 HK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5];

(bijlage Nr. D/023-02)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en/of

B.

(telkens) (in totaal) 2, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 6],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 5]

3083 TC Rotterdam

gedateerd 1 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 6];

(bijlage Nr. D/009c)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 22]

3081 GM Rotterdam

gedateerd 30 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 6];

(bijlage Nr. D/010f)

en/of

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 6] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en/of

C.

(telkens) (in totaal) 2, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 7],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 6]

3081 ZW Rotterdam

gedateerd 31 januari 2005

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 7];

(bijlage Nr. D/008-03)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 23]

3112 XB Schiedam

gedateerd 10 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 7];

(bijlage Nr. D/026-02)

en/of

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 7] het betreffende object voor eigen bewoning

zou gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en/of

D.

(telkens) (in totaal) 3, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 8],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 7]

3081 HN Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de [koper 8];

(bijlage Nr. D/007-07)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 24]

3081 SV Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 8];

(bijlage Nr. D/012-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 25]

3082 SG Rotterdam

gedateerd 7 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 8];

(bijlage Nr. D/013-02)

en/of

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 8] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"verkopend makelaar";

en/of

(telkens)

die/dat onder A. en/of B. en/of C. en/of D. genoemde taxatierapport(en)

voorzien van zijn, verdachtes, mededader(s), althans enige, hand- en/of

ondertekening,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 6]

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 29 november 2004 tot en met 7 april 2005

te Hoogvliet en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met elkaar en/of (een) ander(en) dan hij, verdachte,

althans voornoemde [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 6] alleen,

meermalen, althans eenmaal,

A.

(telkens) (in totaal) 2, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 4]

3082 TK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5];

(bijlage Nr. D/024-02)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 21]

3026 HK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 5];

(bijlage Nr. D/023-02)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 6] en/of

zijn/hun mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en/of

B.

(telkens) (in totaal) 2, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 6],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 5]

3083 TC Rotterdam

gedateerd 1 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 6];

(bijlage Nr. D/009c)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 22]

3081 GM Rotterdam

gedateerd 30 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 6];

(bijlage Nr. D/010f)

en/of

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 6] en/of

zijn/hun mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 6] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en/of

C.

(telkens) (in totaal) 2, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 7],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 6]

3081 ZW Rotterdam

gedateerd 31 januari 2005

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 7];

(bijlage Nr. D/008-03)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 23]

3112 XB Schiedam

gedateerd 10 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 7];

(bijlage Nr. D/026-02)

en/of

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 6] en/of

zijn/hun mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 7] het betreffende object voor eigen bewoning

zou gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en/of

D.

(telkens) (in totaal) 3, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 8],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 7]

3081 HN Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de [koper 8];

(bijlage Nr. D/007-07)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 24]

3081 SV Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 8];

(bijlage Nr. D/012-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 25]

3082 SG Rotterdam

gedateerd 7 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever [koper 8];

(bijlage Nr. D/013-02)

en/of

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 6] en/of

zijn/hun mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 8] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"verkopend makelaar";

en/of

(telkens)

die/dat onder A. en/of B. en/of C. en/of D. genoemde taxatierapport(en)

voorzien van de handtekening van [medeverdachte 7], althans enige, hand- en/of

ondertekening,

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,

welk(e) feit(en) hij, verdachte,

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 29 november 2004 tot en met 7 april 2005

te Hoogvliet en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk heeft uitgelokt door

het verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen door

en/of

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven

hij, verdachte,

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 29 november 2004 tot en met 7 april 2005

te Hoogvliet en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

tezamen en in vereniging (een) ander(en), althans alleen,

(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben

verschaft door

en/of

(telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door

aan die [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 7] de opdracht tot taxatie van

voornoemd(e) pand(en) te verstrekken en/of te faxen en/of (telkens) de

(beoogde) vrije verkoopwaarde van voornoemde pand(en) in/bij die

taxatie-opdracht op te nemen en/of mededeling te doen van de (beoogde)

koopsom

en/of

(telkens) aan te geven dat die taxatie(s) diende(n) plaats te vinden in het

kader van eigen bewoning en/of verkrijging van Nationale Hypotheekgarantie

en/of

andere gegevens van belang voor de taxatiewaarde(n) mede te delen en/of

afspra(ak(en) te maken voor de bezichtiging van voornoemde pand(en) en/of

de taxatie(s)(-nota('s)) te betalen.

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

artikel 47 Wetboek van Strafrecht

artikel 48 Wetboek van Strafrecht