Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8328

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-08-2010
Datum publicatie
27-09-2010
Zaaknummer
347042 / HA ZA 10-291
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres in het incident / gedaagde sub 1 in de hoofdzaak vordert dat de rechtbank eiseres in de hoofdzaak / gedaagde in het incident niet-ontvankelijk verklaart in haar vordering in de hoofdzaak jegens eiseres in het incident, omdat zij ten onrechte haar vordering heeft ingesteld tegen eiseres in het incident. De vordering wordt toegewezen. Uit hetgeen naar voren is gebracht blijkt dat eiseres in de hoofdzaak haar vordering ten onrechte heeft ingesteld tegen gedaagde sub 1 in de hoofdzaak (eiseres in het incident). Niet gedaagde sub 1 in de hoofdzaak maar een andere rechtspersoon is de contractspartij van eiseres in de hoofdzaak onder de door haar aan de vordering ten grondslag gelegde overeenkomsten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 347042 / HA ZA 10-291

Vonnis in incident van 25 augustus 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOONBEDRIJF HACK B.V.,

gevestigd te Steenbergen,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident tot niet-ontvankelijkheid,

advocaat mr. A. Oomen,

tegen

1. de naamloze vennootschap

REAAL VERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident tot niet-ontvankelijkheid,

advocaat mr. S.W. Polak,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VROON ASSURANTIËN B.V.,

gevestigd te Roosendaal,

gedaagde in de hoofdzaak,

advocaat mr. A.S. van Randwijck.

Partijen in het incident tot niet-ontvankelijkheid zullen hierna Hack en Reaal genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen van 11 en 14 januari 2010 en de door Hack overgelegde producties,

- de conclusie van antwoord van Vroon Assurantiën B.V.,

- de incidentele conclusie tot niet-ontvankelijkheid van de zijde van Reaal, met producties,

- de conclusie van antwoord in het incident tot niet-ontvankelijkheid, met productie,

- de akte uitlaten productie,

- de antwoordakte in het incident.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Het geschil en de beoordeling in het incident

2.1. In de hoofdzaak vordert Hack – verkort weergegeven – dat de rechtbank Reaal en Vroon Assurantiën B.V. veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 58.239,00, te vermeerderen met proces- en afwikkelingskosten en rente.

Hack heeft aan haar vordering op Reaal – verkort weergegeven – het volgende ten grondslag gelegd. Hack heeft op grond van de verzekeringsovereenkomsten die zij – door tussenkomst van Vroon Assurantiën B.V. – met AXA Schade N.V. (hierna: AXA) heeft gesloten, recht op vergoeding van door haar geleden brandschade. Reaal is als rechtsopvolgster van AXA gebonden aan deze verzekeringsovereenkomsten en gehouden deze schade te vergoeden.

2.2. In het incident vordert Reaal dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Hack niet-ontvankelijk verklaart in haar vordering jegens Reaal met veroordeling van Hack in de kosten van het incident, de nakosten daaronder begrepen.

Reaal stelt daartoe dat Hack haar vordering ten onrechte heeft ingesteld tegen Reaal, omdat niet Reaal maar Reaal Schadeverzekeringen N.V. de rechtsopvolgster van AXA is.

2.3. Hack heeft de vordering in het incident gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing daarvan met veroordeling van Reaal, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, in de kosten van het incident.

Hack stelt daartoe kort gezegd het volgende. Diverse op het geschil in de hoofdzaak betrekking hebbende correspondentie is gevoerd vanuit en met Reaal. Reaal heeft Hack daardoor op het verkeerde been gezet voor wat betreft de vraag welke vennootschap had moeten worden gedagvaard. Reaal Schadeverzekeringen N.V. had bovendien Hack moeten informeren over haar overname van AXA. Reaal Schadeverzekeringen N.V. moet geacht worden van de dagvaarding kennis genomen te hebben, zodat voortgeprocedeerd kan worden tussen Hack en Reaal Schadeverzekeringen N.V. Ook in het kader van flexibilisering van het procesrecht en om proceseconomische redenen kan de procedure tussen Hack enerzijds en Reaal Schadeverzekeringen N.V. anderzijds worden voortgezet. Bovendien zal de huidige advocaat van Reaal waarschijnlijk ook optreden als advocaat van Reaal Schadeverzekeringen N.V. Reaal heeft geen belang bij haar incidentele vordering.

2.4. Hack heeft ter onderbouwing van haar stelling dat Reaal over het geschil in de hoofdzaak met haar heeft gecorrespondeerd een email – productie 1 bij de conclusie van antwoord in het incident tot niet-ontvankelijkheid – overgelegd. Deze email is afkomstig van [X] van Reaal Verzekeringen.

Reaal heeft bij akte uitlaten productie hierover het volgende gezegd. Hack is door Reaal niet op het verkeerde been is gezet. De email is afkomstig van Reaal Verzekeringen – ook een handelsnaam en niet alleen de naam van een rechtspersoon – en niet van Reaal Verzekeringen N.V. Bovendien kan met één email geen grote hoeveelheid correspondentie worden aangetoond. Een door Hack als productie 8 bij dagvaarding overgelegde brief van 19 december 2008 is ondertekend door Reaal Schadeverzekeringen N.V. Flexibilisering van het procesrecht kan niet zo ver gaan dat een andere rechtspersoon in het geding wordt betrokken dan die welke is gedagvaard. Uit het handelsregister blijkt duidelijk welke rechtspersoon had moeten worden gedagvaard.

2.5. Hack heeft bij antwoordakte in het incident op de stellingen van Reaal gereageerd en het volgende standpunt ingenomen. Uit het als productie 2 bij incidentele conclusie van niet-ontvankelijkheid overgelegde uittreksel uit het handelsregister blijkt dat Reaal Verzekeringen een handelsnaam van Reaal is. Reaal ontkent niet dat er tussen haar en Hack correspondentie heeft plaatsgevonden.

2.6. Ten aanzien van de vordering in het incident van Reaal overweegt de rechtbank als volgt.

2.7. Voorop dient te worden gesteld dat niet in geschil is dat Reaal en Reaal Schadeverzekeringen N.V. afzonderlijke vennootschappen zijn. De stelling van Reaal dat niet zij maar Reaal Schadeverzekeringen N.V. de rechtsopvolgster van AXA is, is door Hack niet weersproken, zodat dit vast staat. Ook uit het door Reaal overgelegde en door Hack niet weersproken uittreksel uit het handelsregister blijkt dat AXA per 1 juli 2008 is verdwenen als gevolg van een fusie/splitsing en dat de verkrijgende rechtspersoon Reaal Schadeverzekeringen N.V. is.

Uit het voorgaande volgt dat Hack haar vordering in de hoofdzaak ten onrechte heeft ingesteld tegen Reaal, nu niet Reaal maar Reaal Schadeverzekeringen N.V. haar contractspartij onder de aan de vordering ten grondslag gelegde overeenkomsten is. De vordering van Reaal in het incident ligt derhalve voor toewijzing gereed.

2.8. Het verweer van Hack dat zij door Reaal op het verkeerde been is gezet voor wat betreft de te dagvaarden rechtspersoon, slaagt niet. Uit het handelsregister blijkt duidelijk dat Reaal Schadeverzekeringen N.V. de opvolgende rechtspersoon van AXA is. Reaal Schadeverzekeringen N.V. is de contractspartij van Hack onder de aan de vordering in de hoofdzaak ten grondslag liggende verzekeringsovereenkomsten. Dat Reaal Schadeverzekeringen N.V. Hack niet op de hoogte heeft gesteld van de overname van AXA, kan niet aan Reaal worden toegerekend. De enkele – door Reaal betwiste – stelling dat Reaal met Hack over het geschil in de hoofdzaak heeft gecorrespondeerd, is gelet op hetgeen hiervoor is overwogen onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat Reaal Hack op het verkeerde been heeft gezet voor wat betreft de te dagvaarden rechtspersoon, noch vloeit daaruit voort dat Hack daardoor een vorderingsrecht op Reaal heeft verkregen.

2.9. Het verweer van Hack dat de procedure in de hoofdzaak om proceseconomische redenen en in het kader van flexibilisering van het procesrecht tussen Hack en Reaal Schadeverzekeringen N.V. kan worden voortgezet, slaagt evenmin. Vast staat dat Reaal Schadeverzekeringen N.V. niet in het geding is verschenen. Noch het Nederlandse procesrecht noch proceseconomische redenen brengen mee dat Reaal Schadeverzekeringen N.V., enkel en alleen omdat zij zoals Hack stelt kennis heeft kunnen nemen van de dagvaarding tegen Reaal, als gedaagde in de plaats van Reaal in deze procedure kan worden betrokken. Hack heeft niet onderbouwd of en hoe Reaal Schadeverzekeringen van de dagvaarding jegens Reaal kennis heeft kunnen nemen. Indien Hack een procedure tegen Reaal Schadeverzekeringen N.V. wil beginnen, zal zij die partij volgens de in de wet opgenomen bepalingen in het geding moeten betrekken. Het verweer van Hack zal mitsdien worden gepasseerd. De stelling van Hack dat de advocaat van Reaal waarschijnlijk ook optreedt als advocaat van Reaal Schadeverzekeringen N.V. doet aan dit oordeel niet af, alleen al niet omdat niet de advocaat procespartij is maar de (rechts)persoon die hij in voorkomend geval vertegenwoordigt.

2.10. Uit het voorgaande volgt dat de vordering in het incident van Reaal zal worden toegewezen, in die zin dat Hack in de hoofdzaak tegen Reaal niet-ontvankelijk in haar vordering zal worden verklaard.

2.11. Hack zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit incident. De kosten aan de zijde van Reaal zullen worden begroot op anderhalve punt van het toepasselijke liquidatietarief, te weten op een bedrag van € 678,00 aan salaris voor de advocaat.

De nakosten zullen – als niet weersproken – voorwaardelijk worden toegewezen als hierna bepaald.

2.12. Ten behoeve van beraad of een comparitie na antwoord zal worden gelast, wordt iedere beslissing in de hoofdzaak tussen Hack en Vroon Assurantiën B.V. aangehouden.

3. De beslissing

De rechtbank,

in het incident

wijst de vordering van Reaal toe,

veroordeelt Hack in de kosten van het incident, aan de zijde van Reaal bepaald op nihil aan verschotten en op € 678,00 aan salaris voor de advocaat,

veroordeelt Hack tot betaling van € 131,00 aan nakosten, verhoogd met € 68,00 aan betekeningskosten in het geval betekening van de executoriale titel plaatsvindt, indien Hack niet binnen veertien dagen na vonnisdatum aan voornoemde proceskostenveroordeling voldoet,

verklaart dit vonnis voor zover het de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad,

in de hoofdzaak

verklaart Hack niet-ontvankelijk in haar vordering jegens Reaal,

houdt in de hoofdzaak tussen Hack en Vroon Assurantiën B.V. iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th. Veling en in het openbaar uitgesproken op 25 augustus 2010.?

1902/1980