Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BN7109

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-07-2010
Datum publicatie
15-09-2010
Zaaknummer
346214 / HA ZA 10-112
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid voor schade door onrechtmatige daad van ondergeschikte, artikelen 6:171 BW en 6:162 BW. Gemeente heeft niet in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur gehandeld

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 171
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JA 2010/114
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 346214 / HA ZA 10-112

Vonnis van 28 juli 2010

in de zaak van

GEMEENTE MAASSLUIS,

zetelend te Maassluis,

eiseres,

advocaat mr. S.C. Borger,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MULTI KEUKEN & BAD B.V.,

gevestigd te Maassluis,

gedaagde,

advocaat mr. R. Brouwer.

Partijen zullen hierna respectievelijk Gemeente Maassluis en Multi Keuken & Bad genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 31 december 2009 en de door Gemeente Maassluis overgelegde producties;

- de conclusie van antwoord met producties;

- het tussenvonnis van 10 maart 2010;

- de brieven van mr. Brouwer d.d. 30 maart 2010, 6 april 2010 en 15 april 2010 met bijlagen;

- de brieven van mr. Borger d.d. 8 april 2010 en 14 april 2010 met bijlagen;

- het proces-verbaal van comparitie van 22 april 2010 met aangehecht het door Gemeente Maassluis ter zitting overgelegde “groenstructuurplan Maassluis Aangepaste versie 2004”.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen – voor zover van belang – het volgende vast:

2.1. Begin juli 2009 heeft de firma [X] in opdracht van de heer [Y] (hierna: [Y]), directeur van Multi Keuken & Bad en [Z] Onroerend Goed B.V. (hierna: [Z]), snoeiwerkzaamheden verricht aan de bij Gemeente Maassluis in eigendom zijnde negen moseiken en 438 m2 heesterbeplanting gelegen op de hoek van de Mozartlaan en de Elektroweg te Maassluis (hierna: de moseiken en de heesterbeplanting).

2.2. In het proces-verbaal d.d. 16 juli 2009, opgemaakt door verbalisant [verbalisant], teamleider Handhaving & Toezicht van de afdeling Openbare Orde en wijkbeheer van Gemeente Maassluis, staat opgenomen dat er schade is geconstateerd aan het openbaar groen van Gemeente Maassluis ter hoogte van de Elektraweg te Maassluis. De verbalisant heeft geconstateerd dat alle onderbeplanting ter plaatse was verdwenen en dat de negen aanwezige bomen waren veranderd van structuur.

2.3. Op 12 augustus 2009 heeft [taxateur], als taxateur verbonden aan Pius Floris Boomverzorging Amsterdam (hierna: Pius Floris), in opdracht van Gemeente Maassluis een taxatierapport opgemaakt van de negen moseiken. Hierin staat opgenomen, voor zover van belang:

“ Tijdens het illegaal ‘snoeien’ is bij de bomen gemiddeld 25 % van de kroon verwijderd, waarbij de bomen zijn opgekroond, takken ingekort en geheel getopt. Een verminking van de kroonvorm is het resultaat. Naast de kroonschade is ook wortel en stamschade ontstaan. Dit is het gevolg van grondwerk, waarbij het oude maaiveld is opgehoogd, met als gevolg verstoring van de bodemgasdiffusie. Hierdoor kan worden gesteld dat deze schade een dusdanige impact heeft (..) dat de bomen in deze vorm niet gehandhaafd kunnen worden (..) Daarom dienen ze te worden vervangen door gelijksoortige bomen.”

2.4. In de brief, gedateerd 21 augustus 2009, van [X] (hierna: [X]), directeur Stadsontwikkeling van Gemeente Maassluis, aan [Y] staat opgenomen, voor zover van belang:

“Middels deze brief stel ik u formeel aansprakelijk voor de schade, die door u is aangebracht zoals nader gespecificeerd in het bijgevoegde taxatierapport.(..)

De totale kosten bedragen hierdoor een bedrag ad € 105.369,85 excl. BTW.”

2.5. Op 9 september 2009 heeft Gemeente Maassluis aan [Z] het stuk grond, gelegen aan de Mozartlaan te Maassluis, verkocht. De moseiken en heesterbeplanting bevinden zich deels op dit stuk grond, deels op het daaraan grenzende stuk grond. De levering van de grond heeft plaatsgevonden op 2 november 2009. De grond is aangekocht ter realisatie van een parkeerplaats ten behoeve van Multi Keuken & Bad (voorheen: Multimate Maassluis). Dit is een 100% dochteronderneming van [Z]. In artikel 8 van de leveringsakte staat opgenomen, voor zover van belang:

“ 8.3. De verschenen personen sub 2 (opmerking rechtbank: bedoeld zijn de twee bestuurders van [Z]), handelende als gemeld, verklaarden ten laste van het verkochte dienende erf en ten behoeve van het aan heersende erf een erfdienstbaarheid te vestigen, inhoudende de verplichting voor de gerechtigde tot het dienende erf de zich thans op het verkochte bevindende houtopstanden (..) ten genoegen van de gerechtigde tot het heersend erf te onderhouden en in stand te houden en zonodig op eigen kosten te vervangen door vergelijkbare houtopstanden, welke vestiging van erfdienstbaarheden door de verschenen persoon sub 1 (opmerking rechtbank: bedoeld is de Gemeente Maassluis), handelende als gemeld, worden aangenomen.”

2.6. Op 29 september 2009 heeft [Y], namens Copijn Boomspecialisten B.V. (hierna: Copijn), in opdracht van Multi Keuken & Bad een boomtechnische expertise uitgevoerd met betrekking tot de moseiken. In het rapport staat opgenomen, voor zover van belang:

“-De negen moseiken zijn door onvakkundig uitgevoerde snoeiwerkzaamheden en de aanleg van de parkeerplaatsen op meerdere punten ernstig beschadigd en in hun beeld en toekomstverwachting duidelijk verminderd. Ook al kunnen enkele bomen naar verwachting in redelijke kwaliteit gehandhaafd worden is duurzaam behoud van de bomen als samenhangend geheel niet haalbaar.

(..)

Het terugplanten van hoog groeiende heesters zoals in het verlengde van de Mozartlaan is op dit stuk niet wenselijk in verband met de situatie bij inritten en zichtbaarheid van het bedrijf. Ten derde zijn de apparaatkosten van de gemeente zonder verdere specificatie natuurlijk niet acceptabel.”

2.7. Op 15 februari 2010 heeft [Y], namens Copijn, in opdracht van Multi Keuken & Bad een taxatierapport opgemaakt met betrekking tot de schade aan de moseiken. Het totale bedrag aan schade bedraagt volgens Copijn € 42.760,00.

3. De vordering

De vordering luidt – verkort weergegeven- om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Multi Keuken & Bad te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 132.500,00 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 3 december 2009 en Multi Keuken & Bad te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 2.842,00 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van dagvaarding, alsmede Multi Keuken & Bad te veroordelen in de proceskosten.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft Gemeente Maassluis aan de vordering de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

3.1. Multi Keuken & Bad heeft onrechtmatig gehandeld jegens Gemeente Maassluis door snoeiwerkzaamheden te laten uitvoeren aan de aan Gemeente Maassluis in eigendom toebehorende moseiken en heesterbeplanting die hierdoor onherstelbaar zijn beschadigd. Multi Keuken & Bad is aansprakelijk voor de schade van € 132.500,00 die bestaat uit de kosten voor het herplanten van de moseiken ad € 112.947,90, het aanbrengen van de heesterbeplanting ad € 5.256,00, de apparaatskosten ad € 13.661,10 en de taxatiekosten ad € 635,00.

3.2. Multi Keuken & Bad is de wettelijke handelsrente verschuldigd over het gevorderde bedrag van € 132.500,00 vanaf 3 december 2009 tot aan de dag van de voldoening.

3.3. Multi Keuken & Bad is de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten zijn op grond van Rapport Voorwerk II begroot op € 2.842,00. Ook is Multi Keuken & Bad de wettelijke handelsrente over dit bedrag verschuldigd vanaf de dag van dagvaarding.

4. Het verweer

Het verweer strekt tot niet-ontvankelijk verklaring van Gemeente Maassluis in haar vordering, dan wel afwijzing van de vordering, uitvoerbaar bij voorraad.

Multi Keuken & Bad heeft daartoe het volgende aangevoerd:

4.1. Gemeente Maassluis dient niet-ontvankelijk verklaard te worden in haar vordering omdat niet Multi Keuken & Bad, maar [Z] de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de snoeiwerkzaamheden.

4.2. Gemeente Maassluis dient niet-ontvankelijk verklaard te worden in haar vordering omdat het bestuursrechtelijk traject gevolgd had moeten worden waardoor de bestuursrechter en niet de civiele rechter bevoegd is.

4.3. De vordering van Gemeente Maassluis uit hoofde van een onrechtmatige daad slaagt niet. Nu in artikel 8 van de leveringsakte d.d. 2 november 2009 is bepaald dat met betrekking tot de houtopstanden, waaronder de moseiken en de heesterbeplanting, een erfdienstbaarheid is gevestigd ten behoeve van Gemeente Maassluis, had Gemeente Maassluis een vordering jegens [Z] uit hoofde van deze gevestigde erfdienstbaarheid moeten instellen.

4.4. De wethouder van Gemeente Maassluis heeft Multi Keuken & Bad toestemming gegeven om de moseiken en de heesterbeplanting te onderhouden.

4.5. Er geldt een schadebeperkingsplicht voor Gemeente Maassluis. Zij heeft hier niet aan voldaan omdat de snoeiwerkzaamheden niet met haar bespreekbaar waren.

4.6. Voor zover Multi Keuken & Bad aansprakelijk is, dient de schade (gedeeltelijk) voor rekening van Gemeente Maassluis te komen omdat Gemeente Maassluis geen duidelijk beleid heeft omtrent snoeiwerkzaamheden en zij geen aanwijzingen heeft gegeven terwijl zij daartoe wel in de gelegenheid is gesteld.

4.7. De hoogte van de gevorderde schade wordt betwist. In het door Copijn opgemaakte rapport d.d. 15 februari 2010 wordt de ontstane schade met betrekking tot de moseiken begroot op een bedrag van € 42.760,00.

4.8. De door Gemeente Maassluis bij dagvaarding gevorderde verhoging van de schade wordt betwist. Omdat twee bomen niet zijn meegenomen in de berekening van de schade door Pius Floris dient deze verhoging buiten beschouwing gelaten te worden.

4.9. Gemeente Maassluis handelt in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er is sprake van een onzorgvuldige voorbereiding ex artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en van een onevenredige belangenafweging ex artikel 3:4 Awb.

4.10. De verschuldigdheid van de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke handelsrente wordt betwist. Voor zover Multi Keuken & Bad deze kosten verschuldigd is, dienen deze afgewezen te worden omdat Gemeente Maassluis nooit voornemens is geweest om het onderhavige geschil in der minne op te lossen.

5. De beoordeling

5.1. Ter comparitie heeft Multi Keuken & Bad haar preliminaire verweren, zoals hiervoor weergegeven onder 4.1 en 4.2, ingetrokken. De rechtbank zal deze verweren dan ook niet bespreken.

5.2. Gemeente Maassluis heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Multi Keuken & Bad onrechtmatig heeft gehandeld door snoeiwerkzaamheden te laten uitvoeren aan de moseiken en de heesterbeplanting die hierdoor onherstelbaar zijn beschadigd. Multi Keuken & Bad heeft allereerst als verweer aangevoerd dat Gemeente Maassluis op grond van de in de leveringsakte d.d. 2 november 2009 gevestigde erfdienstbaarheid [Z] moet aanspreken.

De rechtbank overweegt als volgt. Tussen partijen staat vast dat de snoeiwerkzaamheden begin juli 2009 hebben plaatsgevonden. Hieruit vloeit voort dat de door Multi Keuken & Bad gestelde erfdienstbaarheid (nog) niet gevestigd was ten tijde van de snoeiwerkzaamheden. Multi Keuken & Bad heeft niet (langer) betwist dat zij opdracht heeft gegeven tot de snoeiwerkzaamheden, zodat dit tussen partijen vaststaat. Omdat de snoeiwerkzaamheden in opdracht van Multi Keuken & Bad zijn verricht, is Gemeente Maassluis gerechtigd om een vordering uit hoofde van een onrechtmatige daad in te stellen. Het verweer wordt dan ook verworpen.

5.3. Voor zover Multi Keuken & Bad heeft gesteld dat de wethouder van Gemeente Maassluis aan haar toestemming heeft gegeven om de moseiken en de heesterbeplanting te (laten) onderhouden en dus te snoeien, overweegt de rechtbank als volgt. Uit hetgeen is gesteld, kan niet worden afgeleid dat een wethouder namens Gemeente Maassluis toestemming voor snoeiwerkzaamheden heeft gegeven aan Multi Keuken & Bad vóórdat de grond waarop een deel van de moseiken en de heesterbeplanting zich bevindt/bevond op 2 november 2009 werd verkocht en geleverd aan Multi Keuken & Bad, althans aan haar moedervennootschap [Z]. Bovendien volgt hier zeker niet uit dat er toestemming is verleend voor het ondeskundig verrichten van de snoeiwerkzaamheden. Ook dat verweer faalt derhalve.

5.4. Gemeente Maassluis heeft Multi Keuken & Bad aangesproken voor de vergoeding van de schade die is ontstaan door het onrechtmatig handelen. De rechtbank overweegt dat op grond van artikel 6:171 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) Multi Keuken & Bad aansprakelijk is indien een niet ondergeschikte in haar opdracht werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf heeft verricht en bij die werkzaamheden een fout heeft begaan waarvoor de niet ondergeschikte aansprakelijk is. De rechtbank stelt vast dat [X], als niet-ondergeschikte, in opdracht van Multi Keuken & Bad de snoeiwerkzaamheden heeft verricht. Tevens staat tussen partijen vast dat de snoeiwerkzaamheden zijn verricht ter uitoefening van het bedrijf van Multi Keuken & Bad, namelijk in verband met het aan te leggen parkeerterrein. Voorts staat vast dat door de snoeiwerkzaamheden de moseiken en heesterbeplanting zijn beschadigd. De rechtbank is van oordeel dat door de (ondeskundige) snoeiwerkzaamheden sprake is van onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW jegens de eigenaar van de moseiken en de heesterbeplanting, namelijk de Gemeente Maassluis. [X] heeft hiermee een fout, namelijk een toerekenbare onrechtmatige daad, begaan jegens Gemeente Maassluis en is hiervoor aansprakelijk.

Gelet op het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat Multi Keuken & Bad op grond van artikel 6:171 BW ook aansprakelijk is voor de schade als gevolg van deze onrechtmatige daad. Multi Keuken & Bad dient de schade die Gemeente Maassluis als gevolg van het onrechtmatig handelen heeft geleden en zal lijden te vergoeden.

De rechtbank zal hieronder de verschillende gevorderde schadevergoedingsposten bespreken.

Schadepost voor het opnieuw aanbrengen van de heesterbeplanting

5.5. Met betrekking tot het door Gemeente Maassluis gevorderde bedrag van € 5.256,00 aan schadevergoeding voor het opnieuw aanbrengen van de heesterbeplanting overweegt de rechtbank als volgt. Weliswaar staat in het door Multi Keuken & Bad overgelegde rapport van Copijn d.d. 29 september 2009 op pagina 18 dat het terugplanten van hooggroeiende heesters niet wenselijk is in verband met de situatie bij inritten en zichtbaarheid van het bedrijf, maar Multi Keuken & Bad heeft deze enkele stelling niet in haar conclusie van antwoord, noch tijdens de comparitie van partijen voldoende onderbouwd met feiten en omstandigheden. Nu Multi Keuken & Bad voorts geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de gevorderde schadevergoeding is de rechtbank van oordeel dat het bedrag van € 5.256,00 toewijsbaar is.

Schadepost voor de taxatiekosten

5.6. Nu Multi Keuken & Bad het door Gemeente Maassluis gevorderde bedrag van € 635,00 aan schadevergoeding voor de taxatiekosten niet heeft betwist en de rechtbank het bedrag niet onredelijk voorkomt, is de rechtbank van oordeel dat het bedrag van € 635,00 toewijsbaar is.

Schadepost voor de apparaatkosten

5.7. Gemeente Maassluis vordert voorts een bedrag van € 13.661,10 aan schadevergoeding voor apparaatkosten. Zij heeft ter onderbouwing van deze kosten aangevoerd dat deze de overheids/gemeentekosten betreffen voor de onderhandelingen, onderzoeken, begeleiding, de raming van schade en dergelijke. De rechtbank begrijpt uit de stellingen van Multi Keuken & Bad en gelet op het door haar overgelegde rapport van Copijn d.d. 29 september 2009 dat zij de gevorderde schadevergoeding voor de apparaatkosten betwist omdat een specificatie van deze kosten ontbreekt. Gelet op deze betwisting en gelet op het door Gemeente Maassluis tijdens de comparitie van partijen gedane aanbod om deze schadepost te onderbouwen, is de rechtbank van oordeel dat Gemeente Maassluis in de gelegenheid moet worden gesteld om de gevorderde schadevergoeding voor de apparaatkosten te specificeren. Multi Keuken & Bad zal hierop bij antwoordakte mogen reageren. De zaak zal hiertoe naar de rol worden verwezen.

Schadepost voor het verwijderen en vervangen van de negen moseiken

5.8. Gemeente Maassluis vordert een totaalbedrag van € 112.947,90 aan schadevergoeding voor het verwijderen en vervangen van de negen moseiken. Multi Keuken & Bad heeft de omvang van de gevorderde schadevergoeding gemotiveerd betwist, gelet op de door haar overgelegde rapporten d.d. 29 september 2009 en 15 februari 2010 van Copijn. De rechtbank overweegt als volgt. Gelet op de voldoende onderbouwde stellingen van Gemeente Maassluis en de gemotiveerde betwisting van de schadevergoeding door Multi Keuken & Bad is de rechtbank voornemens zich door een deskundige te laten voorlichten over de objectieve, redelijke kosten in verband met het herstel, dan wel de vervanging van de negen moseiken. De rechtbank merkt hierbij op dat uitgangspunt dient te zijn dat de moseiken in de oude staat worden hersteld, dan wel dat, indien herstel niet mogelijk is, de moseiken worden vervangen door vergelijkbare moseiken. De deskundige dient in ieder geval te onderzoeken of alle negen moseiken verwijderd dienen te worden en welke omvang de nieuw te plaatsen moseiken moeten hebben. Wat betreft de omvang van de eventueel nieuw te planten moseiken dient daarbij de omvang van de huidige moseiken tot uitgangspunt te worden genomen en niet de omvang van bomen die elders in de Gemeente Maassluis zijn geplant.

5.9. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen, teneinde Gemeente Maassluis in de gelegenheid te stellen zich - bij voorkeur na onderling overleg en, zo mogelijk, bereikte overeenstemming met Multi Keuken & Bad - bij akte uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige en de aan deze voor te leggen vragen alsook over de hoogte van het te betalen voorschot voor de deskundige. Multi Keuken & Bad zal hierop bij antwoordakte kunnen reageren. Nu het deskundigenonderzoek er toe strekt de hoogte van de door Gemeente Maassluis geleden en te lijden schade vast te stellen, zal het voorschot, overeenkomstig artikel 195 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), ten laste van Gemeente Maassluis komen.

5.10. Met betrekking tot het door Multi Keuken & Bad gevoerde verweer dat Gemeente Maassluis de op haar rustende schadebeperkingsplicht heeft geschonden omdat de snoeiwerkzaamheden niet met haar bespreekbaar waren, overweegt de rechtbank als volgt.

Uit de stelling van Multi Keuken & Bad begrijpt de rechtbank dat zij een beroep doet op de eigen schuld van Gemeente Maassluis in de zin van artikel 6:101 BW. De rechtbank is van oordeel dat uit de door Multi Keuken & Bad ingenomen stelling niet valt af te leiden dat het niet door Gemeente Maassluis bespreken van de snoeiwerkzaamheden met Multi Keuken & Bad eigen schuld oplevert in de zin van artikel 6:101 BW. Het verweer van Multi Keuken & Bad wordt mitsdien verworpen.

5.11. Met betrekking tot het door Multi Keuken & Bad gevoerde verweer dat de schade op grond van artikel 6:101 BW (gedeeltelijk) voor rekening moet komen van Gemeente Maassluis omdat Gemeente Maassluis geen duidelijk beleid heeft omtrent snoeiwerkzaamheden en zij geen aanwijzingen heeft gegeven terwijl zij daartoe wel in de gelegenheid is gesteld, overweegt de rechtbank als volgt. Nu vaststaat dat Gemeente Maassluis geen toestemming had gegegeven aan Multi Keuken & Bad om de bij Gemeente Maassluis in eigendom zijnde moseiken en heesterbeplanting te (laten) snoeien, valt niet in te zien waarom zij wel aanwijzingen had dienen te geven omtrent deze snoeiwerkzaamheden en dat bij gebreke daarvan (een deel van) de schade voor rekening van Gemeente Maassluis dient te komen. Het verweer van Multi Keuken & Bad wordt mitsdien verworpen.

5.12. Voorts heeft Multi Keuken & Bad als verweer aangevoerd dat Gemeente Maassluis in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld. Multi Keuken & Bad heeft ten eerste gesteld dat er sprake is van een onzorgvuldige voorbereiding op grond van artikel 3:2 Awb. Ter onderbouwing van haar stelling heeft Multi Keuken & Bad aangevoerd dat hiervan sprake is door het dagvaarden van de onjuiste partij en/of het bewandelen van het onjuiste juridische traject en/of het goed en deugdelijk onderzoek te (laten) doen en/of een starre houding ten opzichte van Multi Keuken & Bad. Nu Multi Keuken & Bad haar preliminaire verweren ten aanzien van het dagvaarden van de (on)juiste partij en het bewandelen van het (on)juiste juridische traject heeft ingetrokken, begrijpt de rechtbank hieruit dat deze stellingen ook niet langer ter onderbouwing van de gestelde onzorgvuldige voorbereiding worden gehandhaafd. Met de enkele stelling dat door het ontbreken van een goed en deugdelijk onderzoek en/of een starre houding ten opzichte van Multi Keuken & Bad sprake is van een onzorgvuldige voorbereiding in de zin van artikel 3:2 Awb, heeft Multi Keuken & Bad onvoldoende gesteld om tot dit oordeel te kunnen leiden.

Ten tweede heeft Multi Keuken & Bad gesteld dat er sprake is van een onevenredige belangenafweging op grond van artikel 3:4 Awb. Voorzover Multi Keuken & Bad ter onderbouwing van deze stelling heeft aangevoerd dat de onevenredige belangenafweging volgt uit de omstandigheid dat Gemeente Maassluis gericht is geweest op het incasseren van een som geld en niet op het bereiken van een andere (duurzame en reële) oplossing overweegt de rechtbank als volgt. Weliswaar is de belangenafweging van Gemeente Maassluis om schadevergoeding te vorderen niet de door Multi Keuken & Bad gewenste uitkomst van de hier bedoelde belangenafweging, maar de rechtbank leidt hieruit niet af dat er sprake is van een onzorgvuldige belangenafweging in de zin van artikel 3:4 Awb.

Het door Multi Keuken & Bad gevoerde verweer wordt eveneens verworpen.

5.13. Met betrekking tot de door Gemeente Maassluis gevorderde en door Multi Keuken & Bad betwiste wettelijke handelsrente overweegt de rechtbank als volgt. Gelet op het bepaalde in artikel 6:83 sub b BW is Multi Keuken & Bad de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat Gemeente Maassluis de schade als gevolg van de onrechtmatige daad heeft geleden. Het door Multi Keuken & Bad aangevoerde dat Gemeente Maassluis niet voornemens was om het onderhavige geschil in der minne op te lossen doet aan de verschuldigdheid van de wettelijke rente niet af. Nu onvoldoende is gesteld of gebleken dat er sprake is van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW zal de rechtbank over het uiteindelijke toe te wijzen bedrag de wettelijke rente toewijzen vanaf 3 december 2009.

5.14. De rechtbank overweegt met betrekking tot de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten als volgt. Gemeente Maassluis heeft ter onderbouwing van de door haar gevorderde apparaatkosten aangevoerd dat deze kosten betreffen voor de onderhandelingen, onderzoeken, begeleiding, de raming van schade en dergelijke. De rechtbank is van oordeel dat nu deze kosten kennelijk ondermeer zien op buitengerechtelijke werkzaamheden er geen aanleiding is om daarnaast nog buitengerechtelijke kosten toe te wijzen.

5.15. De rechtbank zal iedere verdere beslissing aanhouden.

6. De beslissing

De rechtbank

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 25 augustus 2010 voor het nemen van een akte, als bedoeld in 5.7 en 5.9 door Gemeente Maassluis, waarna Multi Keuken & Bad bij antwoordakte kan reageren;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. Aukema-Hartog en in het openbaar uitgesproken op 28 juli 2010.?