Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BN3222

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-07-2010
Datum publicatie
04-08-2010
Zaaknummer
355706 - KG ZA 10-520
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Eiser en gedaagden exploiteren beide een horecagelegenheid op korte afstand van elkaar aan een strandboulevard. Eiser vordert staking van de door gedaagden gebruikte handelsnaam. Volgens eiser handelen gedaagden in strijd met artikel 5 Hnw, nu het kenmerkende element van de door partijen gevoerde handelsnamen gelijk is. Voorts handelen gedaagden volgens eiser onrechtmatig jegens haar, nu eiser door de verwarring tussen beide horecagelegenheden inkomsten misloopt.

De vordering wordt afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er sprake is van een bepaalde mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van partijen, nu gedeeltelijk dezelfde letters, die tevens als kenmerkend kunnen worden aangemerkt, worden gebruikt. Dat betekent evenwel niet zonder meer, dat de beide handelsnamen “slechts in geringe mate” van elkaar afwijken. De overeenstemming acht de voorzieningenrechter bovendien, gelet op het feit dat beide horecagelegenheden een verschillend publiek aanspreken en hun handelsnaam op duidelijk van elkaar verschillende wijze presenteren, niet van dien aard dat verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 5 Hnw te duchten is. Dit brengt met zich mee dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat eiser in een bodemprocedure in het gelijk zal worden gesteld, zodat een voorlopige voorziening niet op zijn plaats is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 355706 / KG ZA 10-520

Vonnis in kort geding van 9 juli 2010

in de zaak van

de vennootschap onder firma

RHIJNSBURGER KOK,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. M.W. Renzen,

tegen

1. de vennootschap onder firma

FF-TIJD STRANDCLUB,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2. [gedaagde 2]

wonende te 's-Gravenhage,

3. [gedaagde 3]

wonende te 's-Gravenhage,

verweersters,

advocaat mr. A.C. Hansen.

Partijen zullen hierna eiseres en gedaagden genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de vrijwillige verschijning van gedaagden;

- producties van eiseres;

- de pleitnota van mr. Renzen;

- producties van gedaagden;

- de pleitnota van mr. Hansen.

1.2. Ter mondelinge behandeling d.d. 2 juli 2010, alwaar gedaagden vrijwillig zijn verschenen, hebben (de raadslieden van) partijen de respectieve stellingen nader toegelicht. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

In dit kort geding merkt de voorzieningenrechter de volgende -voor de onderhavige beoordeling van belang zijnde- feiten als tussen partijen vaststaand aan.

2.1. Eiseres exploiteert sinds 1 juni 2009 een horecagelegenheid onder de in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam ingeschreven handelsnaam ‘FF Verse Friet. ‘FF Verse Friet is gevestigd aan de [adres] te Hoek van Holland.

2.2. ‘FF Verse Friet heeft een uitgifteloket waar diverse snacks, ijs en frisdranken kunnen worden gekocht en een terras waar plaats is voor 100 personen. ‘FF Verse Friet heeft geen bedienend personeel.

2.3. Gedaagden exploiteren sinds 1 mei 2010 een horecagelegenheid die onder de naam “ff-Tijd Strandclub” is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag. Deze horecagelegenheid is gevestigd aan de [adres 2] te Hoek van Holland.

2.4. ff-Tijd Strandclub heeft geen uitgifteloket, maar bedienend personeel en een groot terras.

2.5. De afstand tussen beide horecagelegenheden bedraagt minder dan 200 meter.

2.6. Eiseres presenteert haar handelsnaam zoals weergegeven op de eerste en derde foto, gedaagden presenteren hun handelsnaam zoals weergegeven op de tweede foto.

3. Het geschil

3.1. Eiseres vordert samengevat - dat gedaagden worden bevolen tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de handelsnaam “ff-Tijd”, Strandclub ff-Tijd” of het voeren van enige andere handelsnaam waarin het element “ff” voorkomt (kapitaal geschreven of in normale letters), voor wat betreft het door gedaagden gedreven strandpaviljoen te Hoek van Holland, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 per overtreding en van EUR 1.000,00 dat de overtreding voortduurt, na het verstrijken van 5 dagen na betekening van het in deze procedure te wijzen vonnis, onder veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding.

3.2. Gedaagden voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Het spoedeisend belang van eiseres, door gedaagden overigens niet betwist, vloeit voort uit de aard van de vordering.

Standpunt eiseres

4.2. Eiseres stelt zich kort gezegd op het standpunt dat gedaagden handelen in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw). Volgens eiseres wijkt de (handels)naam FF-tijd of het ook wel gebruikte (Strandclub) ff Tijd slechts in geringe mate af van het eerder in gebruik zijnde ‘FF Verse Friet, aangezien het kenmerkende bestanddeel in beide namen de lettercombinatie ‘ff’ of ‘FF’ is. Nu beide horecagelegenheden zich op geringe afstand van elkaar bevinden en de aard van de ondernemingen, beide horecagelegenheden, gelijk is, leidt gebruik van de naam FF-tijd c.q. (Strandclub) ff Tijd tot verwarringsgevaar bij het publiek. De verwarring wordt volgens eiseres nog vergroot, vanwege de verschillende namen die gedaagden lijken te gebruiken. Blijkens het handelsregister is de naam Strandclub ff Tijd, terwijl in de praktijk vaak FF-Tijd wordt gebruikt.

Naast inbreuk op artikel 5 Hnw handelen gedaagden volgens eiseres onrechtmatig jegens haar. Doordat het publiek de twee horecagelegenheden met elkaar verwart, lijdt zij schade althans zal zij schade gaan lijden.

Standpunt gedaagden

4.3. Gedaagden hebben ter mondelinge behandeling aangegeven als handelsnaam

Strandclub ff-Tijd te gebruiken. Dit zal nog worden aangepast in het handelsregister.

Volgens gedaagden maken zij met de naam Strandclub ff-Tijd geen inbreuk op de handelsnaam van eiseres. De handelsnamen dienen in hun geheel te worden bekeken, nu “ff” niet het meest kenmerkende bestanddeel van de namen is. Indien men de handelsnamen in hun geheel beschouwd, is geen sprake van handelsnamen die slechts in geringe mate van elkaar afwijken.

Ook van verwarringsgevaar, direct noch indirect, is sprake. De aard van de ondernemingen verschilt substantieel. ‘FF Verse Friet is een snackbar waar men terecht kan voor een snelle hap, terwijl een bezoeker van Strandclub ff-Tijd bewust de tijd neemt en bereid is geld te besteden aan dienstverlening en het luxueus te noemen assortiment aan dranken en etenswaren.

Oordeel voorzieningenrechter

4.4. Op grond van artikel 5 Hnw mag iemand zijn onderneming niet gaan drijven onder een naam die reeds eerder door een ander rechtmatig gevoerd wordt, noch onder een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.5. Een handelsnaam is, gelet op artikel 1 Hnw, de naam waaronder men feitelijk handelt; de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming en waarmee op commerciële wijze aan het economisch verkeer wordt deelgenomen.

Gedaagden hebben ter mondelinge behandeling aangegeven Strandclub ff-Tijd als handelsnaam te gebruiken. De flyer die als productie 7 zijdens eiseres in het geding is gebracht en waarop de naam als FF Tijd staat weergegeven, berust volgens gedaagden op een vergissing van de drukker.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de overige producties (de eerste bladzijde, onderste foto en zesde bladzijde, bovenste foto van productie 1 zijdens gedaagden, productie 5 zijdens gedaagden (de menukaart) en de eerste foto van productie 6 zijdens eiseres) voldoende aannemelijk is geworden dat gedaagden naar buiten toe treden met de naam Strandclub ff-Tijd. Nu de voorzieningenrechter de stelling van gedaagden, inhoudende dat de drukker van de flyer per abuis de naam heeft weergegeven als FF Tijd, niet onaannemelijk acht, zal de voorzieningenrechter hierna uitgaan van de handelsnaam Strandclub ff-Tijd.

4.6. De voorzieningenrechter stelt voorop dat er sprake is van een bepaalde mate van overeenstemming tussen de handelsnamen van partijen, nu gedeeltelijk dezelfde letters, die tevens als kenmerkend kunnen worden aangemerkt, (FF en ff) worden gebruikt. Dat betekent evenwel niet zonder meer, dat de beide handelsnamen “slechts in geringe mate” van elkaar afwijken. De overeenstemming acht de voorzieningenrechter bovendien, gelet op de hierna te noemen omstandigheden van het geval, niet van dien aard dat verwarringsgevaar zoals bedoeld in artikel 5 Hnw te duchten is. Dit brengt met zich mee dat er voorshands van kan worden uit gegaan dat geenszins gegeven is dat eiseres in een bodemprocedure het gelijk aan haar zijde krijgt, zodat een voorlopige voorziening ook daarom niet op zijn plaats is.

4.7. Naast het gebruik van de letters FF/ff, is een raakvlak tussen ‘FF Verse Friet en Strandclub ff-Tijd dat beide horecagelegenheden zijn, die voorts dicht bij elkaar zijn gevestigd.

Een verschil tussen ‘FF Verse Friet en Strandclub ff-Tijd is evenwel dat ‘FF Verse Friet een snackbar is met een uitgifteloket en terras zonder bedienend personeel terwijl Strandclub ff-Tijd een strandpaviljoen/restaurant betreft met bediening, zitplaatsen binnen en buiten en een uitgebreide(re) menukaart. Dit verschil brengt naar het oordeel van de voorzieningenrechter mee, dat beide horecagelegenheden in verschillende behoeften voorzien en daardoor publiek met een verschillend doel zullen trekken. ‘FF Verse Friet zal de badgasten aanspreken die snel willen ‘snacken’, de badgasten met meer tijd zullen kiezen voor een horecagelegenheid als Strandclub ff-Tijd. Dit verschil in doelgroep maakt de reële mogelijkheid van directe verwarring, doordat badgasten bij in plaats van ‘FF Verse Friet bij Strandclub ff-Tijd uitkomen, naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende aannemelijk.

4.8. De stelling van eiseres dat het publiek zal kunnen denken dat er economische en/of juridische banden tussen ‘FF Verse Friet en Strandclub ff-Tijd bestaan (het indirecte verwarringsgevaar) acht de voorzieningenrechter op grond van hetgeen onder 4.7. is overwogen evenmin aannemelijk. Daar komt nog bij dat de wijze waarop de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam van gedaagden wordt gepresenteerd (zie afbeeldingen bij 2.6.) hiervoor naar het oordeel van de voorzieningenrechter teveel van elkaar verschilt.

4.9. Het oordeel dat geen verwarringsgevaar is te duchten (direct noch indirect), wordt nog versterkt door het feit dat eiseres de door haar gestelde te duchten verwarring niet voldoende heeft onderbouwd. De onder 5. van de pleitnota van mr. Renzen vermelde voorbeelden kunnen de voorzieningenrechter niet overtuigen. Dat mensen zich bij ‘FF Verse Friet zouden beklagen over de wijze waarop zij bij Strandclub ff-Tijd worden bediend en dat zij dat zo niet gewend zijn, is niet erg geloofwaardig nu er bij ‘FF Verse Friet in het geheel niet wordt bediend.

4.10. Van onrechtmatig handelen door gedaagden jegens eiseres is, gelet op het hiervoor overwogene, evenmin gebleken. Het gestelde misbruik van de naamsbekendheid van ‘FF Verse Friet is niet aannemelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor concrete schade door het gebruik van de naam Strandclub ff-Tijd of reële dreiging van dergelijke schade.

4.11. Nu de voorzieningenrechter van oordeel is dat door gedaagden geen inbreuk wordt gemaakt op artikel 5 Hnw en dat er voorts geen sprake is van onrechtmatig handelen jegens eiseres, zal de vordering worden afgewezen.

4.12. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Hierbij is van belang dat partijen zijn overeengekomen geen veroordeling te vorderen op grond van artikel 1019 h Burgerlijke Rechtsvordering, doch een normale proceskostenveroordeling op grond van het liquidatietarief. Dit brengt mee dat de kosten aan de zijde van gedaagden worden begroot op:

- vast recht 263,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal EUR 1.079,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vordering af;

5.2. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op EUR 1.079,00,

5.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 9 juli 2010 in bijzijn van mr. L.A.W.B. van Lent, griffier.?2168/676