Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BM7278

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
10-06-2010
Datum publicatie
10-06-2010
Zaaknummer
354446 / KG ZA 10-455
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Het districtsbestuur van de KNVB heeft het (heren)voetbalelftal zondag 1 van Xerxes met ingang van 26 april 2010 uit de competitie genomen op grond van artikel 33 lid 1 onder c van het Reglement - seizoen 2009/2010 - Wedstrijden Amateur Velvoetbal. Het betreft hier een, naast het tuchtrechtelijk traject, bestaande bevoegdheid van het districtsbestuur van de KNVB, dat slechts marginaal getoetst kan worden. Op grond van artikel 2:15 sub b BW is een bestluit van een orgaan van een rechtspersoon vernietigbaar wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW wordt geëist. Schending van het beginsel van hoor- en wederhoor is naar voorlopig oordeel een dusdanig ernstig gebrek dat - mede gelet op de sanctie en de vergaande gevolgen hiervan voor Xerxes - dat ervan moet worden uitgegaan dat voornoemd besluit van het districtsbestuur in rechte geen stand houdt.

De procedure zal worden aangehouden teneinde het districtsbestuur van de KNVB in de gelegenheid te stellen - met inachneming van het beginsel van hoor- en wederhoor - een (her)nieuwd besluit te nemen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2010/279
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 354446 / KG ZA 10-455

Uitspraak: 10 juni 2010

VONNIS in kort geding in de zaak van:

de rechtspersoonlijkheid bezittende

vereniging XERXES DZB,

gezeteld te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. F.L. van der Eerden,

- tegen -

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,

gevestigd te Zeist,

gedaagde,

advocaat mr. H.J.A. Knijff.

Eiseres wordt hierna aangeduid als “Xerxes” en gedaagde wordt hierna aangeduid als “KNVB”.

1 Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 19 mei 2010;

- producties zijdens Xerxes;

- pleitaantekeningen van mr. H.J.A. Knijff;

- producties zijdens KNVB.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van

27 mei 2010.

2 De vaststaande feiten

In dit kort geding wordt van de volgende vaststaande feiten uitgegaan.

2.1

Xerxes is lid van de KNVB.

2.2

Op 14 maart 2010 speelde het eerste zondag seniorenelftal van Xerxes, dat deelneemt aan een door de KNVB georganiseerde competitie in de derde klasse West II, thuis tegen het eerste zondag elftal van DEHMusschen. Halverwege de tweede helft kregen vier spelers van Xerxes en hun trainer van de scheidsrechter een rode kaart. Vervolgens is de wedstrijd binnen de re-guliere speeltijd uitgespeeld. De einduitslag was 2 tegen 7.

2.3

Bij brief d.d. 20 januari 2005 heeft [X] namens het districtsbestuur van de KNVB

aan de besturen van de verenigingen ressorterend onder district West II - voor zover hier van belang - het volgende geschreven:

“……

Verzwarende maatregel vanaf 1 januari 2005 bij gewelddadig optreden ten opzichte van een offi-cial of andere vormen van ernstig wangedrag:

• Bij gewelddadig optreden ten opzichte van een official, het staken van een wedstrijd door een massale vechtpartij, of andere gewelddadige handelingen zal het districtsbestuur be-sluiten direct over te gaan tot het elftal/team definitief uit te sluiten van verdere deelname aan de competitie.

……”

2.4

Bij brief d.d. 4 augustus 2005 heeft [X] namens het districtsbestuur van de KNVB aan de besturen van de verenigingen ressorterend onder district West II - voor zover hier van belang - het volgende geschreven:

“ ……

Het districtsbestuur heeft een aantal jaren geleden een beleidslijn uitgezet met als doel de agressie op de voetbalvelden in ons district terug te dringen.(…)

……

Derhalve zal de verzwarende bestuurlijke maatregel ook in het nieuwe seizoen worden toegepast.

De maatregel betekent het volgende.

• Bij gewelddadig optreden ten opzichte van een official, het staken van een wedstrijd door een massale vechtpartij, collectief wangedrag of andere gewelddadige handelingen zal het districts-bestuur besluiten direct over te gaan tot het definitief uitsluiten van het betreffende elftal/team van verdere deelname aan de competitie.

• Wanneer er bij een vereniging sprake is van herhaling van molestatie en/of een extreme vorm van geweld of andere ongeregeldheden is het niet uitgesloten dat in dat geval het besluit wordt genomen de gehele vereniging definitief uit te sluiten van verdere deelname aan de competitie.

• Het besluit wordt genomen op basis van artikel 32 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal (…) en op het moment dat de tuchtcommissie het ten laste gelegde bewezen heeft geacht en/of de straf is bevestigd door de commissie van beroep.

Voordat de verzwarende maatregelen door het districtsbestuur worden toegepast is eerst onder-staande procedure van toepassing.

• Bij gewelddadig optreden ten opzichte van een official, het staken van een wedstrijd door een massale vechtpartij of andere gewelddadige handelingen kan de tuchtcommissie - hangende het onderzoek - de geplande wedstrijd(en) voor het desbetreffende elftal/team opschorten.

• Een vereniging die bij een molestatie of andere gewelddadige handelingen betrokken is (waar-onder begrepen ernstige bedreigingen) wordt, afhankelijk van de schriftelijke verklaringen, opgeroepen voor een onderhoud met de molestatiecommissie. De vereniging is verplicht hier-aan gehoor te geven. Wanneer de vereniging hierbij in gebreke blijft, worden er voor het be-treffende elftal/team geen wedstrijden vastgesteld. Tevens worden de reeds vastgestelde wed-strijden voorlopig uit het programma gehaald. Deze procedure staat los van het onderzoek dat door de tuchtcommissie wordt ingesteld.

• Na uitspraak van de tuchtcommissie en/of commissie van beroep zal het districtsbestuur indien nodig overgaan tot het nemen van verzwarende maatregelen.

……”

2.5

Bij brief d.d. 8 december 2005 heeft [X] namens het districtsbestuur van de KNVB aan de besturen van de verenigingen ressorterend onder district West II - voor zover hier van belang - het volgende geschreven:

“ ……

Tijdens de onlangs gehouden regiovergaderingen en districtsvergadering is uitgebreid gediscussieerd over het beleid van het districtsbestuur dat sinds 1 januari 2005 wordt gevoerd ten aanzien van het uit competitie nemen van elftallen/teams bij ongeregeldheden.

De verzwarende bestuurlijke maatregel en de mogelijke consequenties hiervan zijn:

• Bij gewelddadig optreden ten opzichte van een official, het staken van een wedstrijd door een massale vechtpartij, collectief wangedrag of andere gewelddadige handelingen zal het districts-bestuur besluiten direct over te gaan tot het definitief uitsluiten van het betreffende elftal/team van verdere deelname aan de competitie.

• Wanneer er bij een vereniging sprake is van herhaling van molestatie en/of een extreme vorm van geweld of andere ongeregeldheden is het niet uitgesloten dat in dat geval het besluit wordt genomen de gehele vereniging definitief uit te sluiten van verdere deelname aan de competitie.

• Het besluit wordt genomen op basis van artikel 32 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal (…) en op het moment dat de tuchtcommissie het ten laste gelegde bewezen heeft geacht en/of de straf is bevestigd door de commissie van beroep.

Uit de discussies is duidelijk naar voren gekomen dat het huidige beleid door de verenigingen wordt gesteund. (…)

2.6

Bij brief d.d. 10 juli 2008 heeft [A] namens het districtsbestuur van de KNVB aan Xerxes - voor zover hier van belang - het volgende geschreven:

“ ……

Wij willen uw bestuur met klem adviseren zodanige maatregelen te treffen waardoor elftallen van uw vereniging in het komende seizoen niet opnieuw betrokken raken bij ernstige wanordelijkheden. Mocht dit namelijk wel het geval zijn, dan is het niet uitgesloten dat het districtsbestuur het besluit neemt uw vereniging artikel 33 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal op te leggen.

Dit kan tot gevolg hebben dat het districtsbestuur gebruik maakt van haar bevoegdheid elftallen uit de competitie te nemen, onder andere indien elftallen of leden van uw vereniging schuldig worden bevon-den aan geweld jegens anderen. (…) Wij willen het belang van het nemen van preventieve maatregelen onderstrepen aangezien het na het opleggen van artikel 33 mogelijk is dat het districtsbestuur vergaande maatregelen treft bij voorkomende en door de tuchtcommissie bewezen excessen. Zo kan het besluit worden genomen het betreffende elftal met onmiddellijke ingang uit de competitie te nemen. Echter, aan de hand van de aard van de ongeregeldheden of wanordelijkheden kan ook besloten worden tot het uit de competitie nemen van alle elftallen van een vereniging.

……”

2.7

Bij brief d.d. 15 december 2008 heeft [A] namens het districtsbestuur van de KNVB aan het bestuur van Xerxes - voor zover hier van belang - het volgende geschreven:

“ ……

Het districtsbestuur wijst u erop dat zij op basis van artikel 33 lid sub c en/of d RWAV (en artikel 29 lid sub c en/of d RWAF) de mogelijkheid heeft om een of meerdere elftallen van uw vereniging uit de competitie te nemen. Indien in de periode vanaf heden tot en met 20 juni 2010 wederom sprake zal zijn van gedrag zoals beschreven in dit artikellid zal het districtsbestuur niet schromen van deze bevoegd-heid gebruik te maken. Ten overvloede delen wij u mede dat bovenstaande maatregel van toepassing is op alle veldvoetbalelftallen/teams en alle futsalteams.

Het districtsbestuur is van mening dat zij hiertoe kan overgaan op grond van het hoge aantal incidenten vanaf het seizoen 2005/’06. Het aantal incidenten, maar zeker ook de aard van de incidenten zijn dusda-nig extreem en ernstig, dat gesteld kan worden dat de belangen van de voetbalsport worden geschaad.

In dit verband is het ook van belang te melden dat wij uw vereniging op 10 juli jl. een waarschuwings-brief inzake het opleggen van artikel 33 hebben gezonden.

In de praktijk betekent dit dat indien een elftal van uw vereniging in de genoemde periode betrokken raakt bij het deelnemen aan een collectieve of massale vechtpartij, dan wel de molestatie van een scheidsrechter of andere vormen van (extreem) geweld, de mogelijkheid bestaat dat het districtsbestuur

één of meerdere elftallen (of de gehele vereniging) definitief uit de competitie neemt. Deze mogelijk-heid is eveneens aanwezig wanneer uw vereniging schuldig wordt bevonden aan fraudeleus handelen of het laten uitkomen van een niet-gerechtigde speler.

Het districtsbestuur spreekt de hoop uit dat in de toekomst ernstige ongeregeldheden binnen uw vereni-ging zullen uitblijven. Tevens adviseren wij u de inhoud van deze brief onder de aandacht te brengen van al uw (kader)leden. Wij hopen dat uw bestuur, maar zeker al uw (kader)leden de ernst van de situa-tie inzien.

……”

2.8

Op 27 april 2010 heeft de commissie van beroep van de KNVB uitspraak gedaan in de door Xerxes tegen de door de tuchtcommissie van de KNVB district West II opgelegde straf.

In deze uitspraak staat - voor zover hier relevant - het volgende:

“……

Onderwerp Wedstrijd XerxesDZB (zo) 1 –DEHMusschen 1 d.d. 14 maart 2010

De commissie van beroep, (…), bestaande uit de heer (…), voorzitter, (…), secretaris, en (…), lid,

heeft ter zitting van 22 april 2010 mondeling behandeld het beroepschrift van Xerxes DZB, hierna te noemen appellante.

Appellante heeft bij brief van 13 april 2010 beroep ingesteld tegen de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB, district West II van 6 april 2010 bij welke uitspraak aan appellante de volgende straffen zijn opgelegd:

• een geldboete van € 100,00

• het in mindering brengen van een (1) winstpunt op de ranglijst van de competitie bij het 1e zondagelftal.

Deze strafoplegging heeft plaatsgevonden wegens:

• Collectief wangedrag van meerdere spelers en begeleider in de vorm van het schoppen van de bal in de richting van de scheidsrechter en het duwen van de scheidsrechter tijdens de wed-strijd Xerxes DZB 1 (zo) –DEHMusschen 1, gespeeld op 14 maart 2010.

De commissie van beroep overweegt met betrekking tot de wijze van behandeling van het beroep het volgende:

Op haar verzoek is appellante in de gelegenheid gesteld haar beroep op 22 april 2010 mondeling toe te lichten.

Ten aanzien van het beroep van appellante overweegt de commissie van beroep het volgende:

...

Samengevat is de kern van de zaak, dat appellante vindt dat het hier om vijf individuele overtredingen gaat, die individueel bestraft zijn en daarom ook niet gesproken kan worden van “collectief wangedrag in welke vorm dan ook.”

Voor de beantwoording van de vraag of appellante zich aan het haar ten laste gelegde heeft schuldig gemaakt dient de commissie van beroep de vraag te beantwoorden of voldaan is aan de omschrijving van het begrip “collectief wangedrag”.

In de Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal is onder paragraven 2.3.3, 2.3.3.1 en 2.3.3.2 beschreven wat onder collectief wangedrag wordt verstaan.

De tekst luidt als volgt:

“Onder collectief wangedrag wordt verstaan het in onderstaande schema’s omschreven wangedrag, uit-gevoerd door twee of meer personen die een gemeenschappelijk doel nastreven en waarbij het optreden

van deze personen, hetzij passief, hetzij actief, erop is gericht om dit gemeenschappelijk doel te berei-ken.

Onder collectief wordt mede verstaan het door het weliswaar niet gelijktijdig doch wel binnen dezelfde wedstrijd zich misdragen van meerdere spelers, functionarissen en/of toeschouwers”.

De commissie van beroep stelt vast dat de scheidsrechter in de 22e en 23e minuut van de 2e helft van de wedstrijd Xerxes/DZB 1 (zo) - DEHMusschen 1, gespeeld op 14 maart 2010, aan 4 spelers en de trainer van het 1e (zo)elftal van appellante een rode kaart heeft gegeven.

Het betreft hier de volgende personen en overtredingen:

S., speler, code 43, het op grove wijze onderuithalen van een tegenstander, 22e minuut, 2e helft;

H., speler, code 99, het bewust de bal keihard naar de scheidsrechter schieten met de bedoeling de scheidsrechter te raken, 23e minuut, 2e helft;

H. , trainer, code 22, het gebruiken van grove of beledigende taal tegenover de scheidsrechter, 23e mi-nuut, 2e helft;

W. , speler, code 23, het protesteren, gepaard gaande met handtastelijk optreden tegenover de scheids-rechter, 23e minuut, 2e helft;

A. , speler, code 23, het protesteren, gepaard gaande met handtastelijk optreden tegenover de scheids-rechter, 23e minuut, 2e helft.

Naar aanleiding van deze rode kaarten en de rapportages van de scheidsrechter zijn deze personen door de tuchtcommissie bestraft.

Geen van deze personen heeft bezwaar of beroep aangetekend tegen de aan hun opgelegde straffen.

De commissie van beroep merkt hierbij op dat appellante in haar verweerschrift zelf heeft verklaard dat de rode kaarten volgens de spelregels terecht zijn gegeven, hoewel zij bij de rode kaarten van de spelers W. en A. een ander idee heeft.

Op grond van het feit dat binnen een tijdsbestek van 2 minuten 4 spelers en de trainer van appellante zich schuldig hebben gemaakt aan overtredingen die door de scheidsrechter met een rode kaart zijn be-straft, is de commissie van beroep met de tuchtcommissie van oordeel dat er sprake is geweest van

“collectief wangedrag” zoals omschreven in de Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal.

Op grond van de artikelen 21, 22 en 25 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal is appellante strafbaar.

Ten aanzien van de hoogte van de door de tuchtcommissie opgelegde straf is de commissie van beroep het volgende oordeel toegedaan:

De tuchtcommissie heeft gelet, op de aard van de door de spelers en trainer begane overtredingen, een straf opgelegd zoals in de Handleiding Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal in paragraaf 2.3.3.1, onder “bij herhaling protesteren in combinatie met handtastelijkheden” vermeld.

Gelet op aantal en de aard van de door de spelers en trainer begane overtredingen kan de commissie van beroep zich met deze redenering van de tuchtcommissie verenigen.

De commissie van beroep is echter van mening dat bij het bepalen van de hoogte van de straf ook de door een vereniging gepleegde inspanningen (preventief, repressief of ten tijde van de strafbare gebeur-tenissen) in aanmerking kunnen worden genomen.

Voor de commissie van beroep is uit het verweerschrift van appellante d.d. 21 maart 2010 en tijdens het mondeling onderzoek gebleken dat appellante de nodige bestuurlijke inspanningen pleegt en ook niet aarzelt in voorkomende gevallen op te treden.

De commissie van beroep is dan ook van mening dat de door de tuchtcommissie opgelegde straf dient te worden gematigd.

Gelet op het bovenstaande komt de commissie van beroep dan ook tot de volgende uitspraak.

De commissie van beroep, rechtdoende:

- verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de tuchtcommissie waartegen

beroep is aangetekend;

- bepaalt dat bij 1e zondagelftal van appellante één (1) winstpunt in mindering wordt gebracht op de ranglijst van de competitie, wegens collectief wangedrag van meerdere spelers en bege-leider in de vorm van het schoppen van de bal in de richting van de scheidsrechter en het du-wen van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd Xerxes DB (zo) 1 - DEHMusschen 1, gespeeld op 14 maart 2010;

- bepaalt dat de kosten van het beroep ten laste van de KNVB worden gebracht en de waar-borgsom van € 68,00 aan appellante dient te worden terugbetaald.

2.9

Bij brief d.d. 26 april 2010 heeft [X] namens het districtsbestuur van de KNVB

aan het bestuur van Xerxes het volgende:

“……

De tuchtcommissie heeft Xerxes DZB zondag 1 schuldig bevonden aan het deelnemen aan collectief wangedrag van meerdere spelers en begeleider in de wedstrijd Xerxes DZV zondag 1 – DEHMusschen 1 gespeeld op 14 maart 2010. Deze uitspraak is gedeeltelijk bevestigd door de commissie van beroep.

Naar aanleiding van de uitspraken van de tuchtcommissie en de commissie van beroep in deze zaken en het feit dat uw vereniging op 15 december 2008 artikel 33 is opgelegd tot en met 30 juni 2010 heeft het districtsbestuur besloten Xerxes DZB zondag 1 met ingang van heden definitief uit de competitie te nemen.

Het districtsbestuur neemt dit besluit op grond van artikel 33 lid 1 sub c van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal.

……”

2.10

Artikel 33 van het Reglement - seizoen 2009/2010 - Wedstrijden Amateur Veldvoetbal aan-gaande het uit de competitie nemen van een elftal luidt (voor zover hier van belang):

“1. Onverminderd het bepaalde in (…) van dit reglement heeft het desbetreffende bestuur de volgende bevoegdheden:

….

c. het uit de competitie nemen van een of meerdere elftallen van een vereniging, indien van deze vereni-ging een elftal en/of leden eenmaal in extreme vorm of meerdere keren schuldig is/zijn bevonden aan geweld jegens anderen.

……”

2.11

Voorafgaand aan het besluit van het districtsbestuur van de KNVB van 26 april 2010 is

Xerxes door dit bestuur met het oog op de te nemen beslissing niet gehoord.

3 Het geschil

3.1

Xerxes vordert dat het de voorzieningenrechter behage de KNVB te veroordelen het eerste zondag elftal van Xerxes gedurende het seizoen 2010/2011 op de daartoe gebruikelijke voorwaarden en condities te laten deelnemen aan de competitie in de derde klasse van het district West II, zulks met veroordeling van de KNVB in de proceskosten.

3.2

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft Xerxes aan haar vordering ten grond-slag gelegd dat de KNVB jegens haar in ernstige mate toerekenbaar tekort is geschoten dan wel onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, nu de besluitvorming - op grond van artikel 33 lid 1 sub c van het Reglement Wedstrijden Amateurveldvoetbal - die heeft geleid tot het per 26 april 2010 uit de competitie halen van Xerxes (met als gevolg degradatie van Xerxes naar de 4e klasse van de (veld)voetbalcompetitie van het district West II) op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Xerxes legt aan deze stelling het volgende ten grondslag.

3.2.1

Er is geen sprake geweest van collectief wangedrag - zoals de KNVB in de onder 2.9 geci-teerde brief stelt - zijdens S., H., W. A. en hun trainer H. tijdens de 22e en 23e minuut van de 2e helft van de wedstrijd d.d. 14 maart 2010 tussen Xerxes/DZB 1 (zo) tegen DEHMusschen 1. Volgens de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal dient immers onder collectief wange-drag te worden verstaan: ‘wangedrag uitgevoerd door twee of meer personen, die een ge-meenschappelijk doel nastreven en waar bij het optreden van deze personen er op is gericht om dit gemeenschappelijk doel te bereiken’. Van een dergelijk gezamenlijk optreden door voornoemde spelers en hun trainer is tijdens voornoemde wedstrijd geen sprake geweest.

3.2.2

De KNVB heeft haar besluit (zie 2.9) mede gebaseerd op de door het districtsbestuur van de KNVB op grond van artikel 33 Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal voorwaarde-lijk opgelegde straf aan een ander, te weten het eerste zaterdagvoetbalelftal van Xerxes. Daarnaast schrijft voornoemde handleiding tuchtzaken amateurvoetbal voor dat voor vere-nigingsstraffen, zoals het in mindering brengen van winstpunten, het voorwaardelijk uit de competitie nemen en het uit de competitie nemen uitsluitend geldt voor het betreffende elf-tal/team dat het wangedrag heeft veroorzaakt.

Subsidiair heeft Xerxes in dit verband aangevoerd dat in de voetballerij een proeftijd van een jaar gebruikelijk is en dat - gelet hierop - de proeftijd per 15 december 2009 verstreken zou zijn geweest.

3.2.3

Gelet op de grote belangen van Xerxes bij het zich handhaven in de derde klasse van de competitie van district West II had de KNVB bij het opleggen van (zogenaamde) vereni-gingsstraffen grote zorgvuldigheid en terughoudendheid moeten betrachten en, mede gelet op het feit dat er geen interne beroepsmogelijkheid is, Xerxes eerst moeten horen, alvorens het besluit te nemen om Xerxes DZV zondag 1 - per 26 april 2010 - uit de competitie te ne-men met als vergaande consequentie degradatie naar de 4e klasse van de (veld)voetbal- competitie van het district West II.

Het districtsbestuur heeft bovendien geen acht geslagen op de bevindingen van de commis-sie van beroep, nu het besluit dateert van 26 april 2010 en de beslissing van de commissie van beroep dateert van 27 april 2010.

3.3

De KNVB heeft - tegen de achtergrond van de onder 2.3 tot en met 2.7 geciteerde vast-staande feiten - gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd dat het districtsbestuur te-recht jegens het eerste zondagelftal van Xerxes gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid als omschreven in artikel 33 lid 1 sub c van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoet-bal en dat de KNVB - voorafgaande aan deze beslissing - Xerxes had gewaarschuwd dat

het districtsbestuur van die bevoegdheid gebruik zou maken, indien een van de elftallen van Xerxes zich schuldig zou maken aan (extreem) geweld. Gelet hierop dient de vordering van Xerxes te worden afgewezen met veroordeling van Xerxes in de kosten van dit geding.

4 De beoordeling

4.1

Ter onderbouwing van haar spoedeisend belang heeft Xerxes aangevoerd dat zij ter voorbe-reiding van het voetbalseizoen 2010/2011 - mede gelet op het feit dat sommige spelers van het eerste zondag seniorenelftal van Xerxes bij degradatie de club zullen verlaten - dient te weten in welke klasse haar eerste zondag elftal uitkomt. Hiermee is het spoedeisend belang, dat door de KNVB niet wordt betwist, gegeven.

4.2

De voornaamste doelstelling van de KNVB is het bevorderen van de voetbalsport. De KNVB heeft binnen deze doelstelling het tegengaan van agressie tot een van de speerpunten van haar beleid gemaakt.

Het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, dat op democratische wijze door de le-den van de KNVB is aangenomen, geeft ondermeer de districtsbesturen van de KNVB de mogelijkheid op te treden tegen verschillende vormen van agressie binnen en buiten het voetbalveld.

Artikel 33 lid 1 onder c van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal (zie 2.10), dat het districtsbestuur de bevoegdheid geeft het al dan niet voorwaardelijk uit de competitie nemen van een of meerdere elftallen van een vereniging, indien van deze vereniging een elftal en/of leden eenmaal in extreme vorm of meerdere keren schuldig is/zijn bevonden

aan geweld jegens anderen, staat als zodanig tussen partijen niet ter discussie.

4.3

Het betreft hier een, naast het tuchtrechtelijk traject, bestaande bevoegdheid van het dis-trictsbestuur van de KNVB, waarbij overigens het districtsbestuur van de KNVB bij schrij-ven d.d. 4 augustus 2005 aan de besturen van de verenigingen ressorterend onder district West II (zie 2.4) heeft aangegeven pas na een uitspraak van de tuchtcommissie en/of com-missie van beroep (eventueel) tot het nemen van dergelijk verzwarende maatregelen te zul-len overgaan. De bevoegdheid van het districtsbestuur tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel staat los van de tuchtrechtelijke procedure van de KNVB. Voorzover Xerxes haar vordering derhalve onderbouwt met een verwijzing naar de handleiding tuchtzaken ama-teurvoetbal (zie onder 3.2.1 en 3.2.2) kunnen deze stellingen onbesproken blijven, nu de reglementen met betrekking tot de tuchtrechtspraak toepassing missen.

4.4

Het besluit van 26 april 2010 is een besluit van een orgaan van de rechtspersoon de KNVB.

Als uitgangspunt geldt dat een dergelijk besluit door de voorzieningenrechter slechts margi-naal kan worden getoetst. Op grond van artikel 2:15 sub b Burgerlijk Wetboek (BW) is een besluit van een orgaan van een rechtspersoon vernietigbaar wegens strijd met de redelijk-heid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geëist. Bij de beoordeling hiervan dient tot uitgangspunt dat alleen ernstige gebreken kunnen meebrengen dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is als het besluit in stand blijft. Schending van

het beginsel van hoor en wederhoor heeft - bij een kwestie als hier aan de orde - naar voor-lopig oordeel te gelden als een dergelijk ernstig gebrek, zeker nu het een besluit betreft waarbij een sanctie wordt opgelegd en kennelijk een met voldoende waarborgen omklede bezwaar- c.q. beroepsprocedure ontbreekt. Dat het districtsbestuur Xerxes met het oog op het te nemen besluit van 26 april 2010 niet specifiek heeft gehoord is ter zitting namens de KNVB erkend. Dat Xerxes voorafgaande aan het besluit door de KNVB voldoende is ge-waarschuwd maakt niet dat aldus voldoende toepassing zou zijn gegeven aan het beginsel van hoor- en wederhoor.

4.5

Het besluit van het districtsbestuur van de KNVB heeft voor Xerxes in het algemeen en voor het eerste zondag seniorenelftal van Xerxes in het bijzonder, vergaande nadelige

consequenties. Xerxes had dan ook in de gelegenheid dienen te worden gesteld zich daad-werkelijk te verdedigen tegen de tegen haar ingebrachte feiten en omstandigheden, die heb-ben geleid tot het besluit. Het districtsbestuur van de KNVB is kennelijk zelf ook die me-ning toegedaan, nu zij in haar schrijven d.d. 4 augustus 2005 aan de besturen van de vereni-gingen ressorterend onder district West II schrijft:“Een vereniging die bij een molestatie of andere gewelddadige handelingen betrokken is (waaronder begrepen ernstige bedreigin-gen) wordt, afhankelijk van de schriftelijke verklaringen, opgeroepen voor een onderhoud met de molestatiecommissie.” (zie onder 2.4).

De voorzieningenrechter houdt het er voorts voor dat het districtsbestuur niet, althans on-voldoende, de overwegingen van de commissie van beroep in de tuchtzaak heeft meegewo-gen, nu de beslissing van die commissie dateert van 27 april 2010.

Dat die beslissing van de commissie van beroep bij de beoordeling behoort te worden be-trokken volgt uit de brieven van 4 augustus en 8 december 2005 (zie 2.4 en 2.5).

4.6

In het licht van het essentiële beginsel van hoor en wederhoor kon het districtsbestuur niet tot zijn besluit komen zonder Xerxes te horen. Gelet hierop moet er thans van uitgegaan worden dat het besluit van 26 april 2010 in rechte geen stand houdt. Dat betekent evenwel niet dat de vordering van Xerxes thans zonder meer toewijsbaar zou zijn. Dat zou slechts het geval kunnen zijn wanneer vastgesteld zou kunnen worden dat het betreffende besluit niet zou zijn genomen wanneer het wel op deugdelijke wijze tot stand zou zijn gekomen. Dat die situatie zich voordoet is de voorzieningenrechter vooralsnog niet gebleken.

Rekening houdend met de belangen van beide partijen brengt het voorgaande met zich dat thans eerst door het districtsbestuur van de KNVB een nieuw besluit genomen zal dienen te worden. In dat kader dient - ondermeer - hetgeen Xerxes onder 3.2.1 en 3.2.2 heeft aange-voerd - met uitzondering van hetgeen verwijst naar de handleiding tuchtzaken amateurvoet-bal (zie 4.4) - aan de orde te worden gesteld. Daarnaast dient de vraag aan de orde te komen of het deelnemen aan collectief wangedrag van meerdere spelers en begeleider, waar het besluit op is gebaseerd, valt onder de definitie van geweld waar artikel 33 lid 1 sub c van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal opziet.

4.7

De procedure zal worden aangehouden tot 2 juli 2010 te 10.00 uur, waarbij de voorzienin-genrechter ervan uitgaat dat uiterlijk vier dagen daaraan voorafgaand door het districtsbe-stuur van de KNVB op deugdelijke wijze een nieuw besluit is genomen en aan Xerxes ken-baar is gemaakt. Het districtsbestuur van de KNVB dient daarbij inzichtelijk te maken hoe zij de door Xerxes opgeworpen argumenten heeft gewogen.

Ter zitting zullen partijen nog de gelegenheid krijgen met betrekking tot het nieuwe besluit hun standpunten naar voren te brengen.

4.8

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter,

houdt aan de behandeling van dit kort geding tot vrijdag 2 juli 2010 te 10.00 uur;

houdt aan iedere verdere beslissing.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. H.C. Fraaij, griffier.

Uitgesproken in het openbaar.

1862/676