Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BM0127

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-04-2010
Datum publicatie
06-04-2010
Zaaknummer
10/611250-09
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2012:BY3541, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Hoek van Holland-zaken: openlijk geweld tijdens strandrellen. Geen oplegging evenementenverbod. LJN-nummers medeverdachten: BM0128, BM0129, BM0130 en BM0131. Eerdere veroordelingen in deze zaak zijn terug te vinden onder de LJN-nummers BL1680, BL1681, BL1682, BL1683, BL4551, BL4552, BL4553, BL4554, BL8098, BL8099 en BL8100.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/611250-09

Datum uitspraak: 6 april 2010

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1990 te Rotterdam,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres]

raadsman mr. A.G.H.M. Ganzeboom, advocaat te Capelle aan den IJssel.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 23 maart 2010.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officieren van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIEREN VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mrs. Van Heemst en Klip hebben gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar, met als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van Reclassering Nederland en dat de verdachte dient te voldoen aan een locatieverbod, een middelenverbod en een meldingsgebod;

- gevangenneming van de verdachte op de datum van de einduitspraak.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij

in de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, welk geweld bestond uit het:

- hoorbaar voor die politieambtenaren schreeuwend aftellen en

- gooien van glazen en bekersbier en

met zand gevuldeflessen en lampjes/lichtjes tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtenaren en- schoppen van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtenaren en- zich opdringen aan/tegen en vervolgens achtervolgen/achternalopen van

die politieambtenaren en vervolgens die politieambtenaren

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van dranghekken te lopen en

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en vervolgens die

politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en- daarbij dreigend luid scanderen en roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" , althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

2.

hij

in de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, heeft bedreigd met zware mishandeling, immers hebben verdachte

en zijn mededaders opzettelijk dreigend

- hoorbaar voor die politieambtenaren schreeuwend afgeteld en

- glazen en bekers bier en met zand gevulde

flessen en lampjes/lichtjes gegooid tegen en/of naar en/of in de richting

van die politieambtenaren en

- los zand naar en/of in de richting van die

politieambtenaren geschopt en

- zich opgedrongen aan/tegen die politieambtenaren en(vervolgens) die

politieambtenaren gedwongen achteruit f in de richting van

drang hekken te lopen en- diedranghekken (waarachter die politieambtenaren schuilden) omver getrapt/geschopt of geduwd en die politieambtenaren gedwongen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en (daarbij) tezamen en in vereniging met anderen, , deze dreigend de woorden toegevoegd: "Rotterdam Hooligans"

en/of "(Kanker)Joden" , althans woorden van gelijke dreigende aard en/ofstrekking.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

De eendaadse samenloop van

1. openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen

en

2. medeplegen van bedreiging met zware mishandeling

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich in de avond/nacht van 22 augustus op 23 augustus 2009 op het strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves” te Hoek van Holland schuldig gemaakt aan het plegen van openlijk geweld tegen en bedreiging van politieagenten door leuzen te scanderen, de agenten achterna te lopen en ze zo te dwingen achteruit te gaan. Toen de agenten zich eenmaal achter de dranghekken hadden gepositioneerd en zich nog verder terugtrokken, is de verdachte juist richting die hekken gelopen, totdat hij vooraan in de groep stond en heeft hij zijn beide armen in de lucht gestoken terwijl de groep waar hij zich in bevond ‘Joden’ en ‘Kankerjoden’ scandeerde. De verdachte is deel blijven uitmaken van de groep die inmiddels ook ‘Rotterdam Hooligans’ scandeerde en hij is in die groep achter de vluchtende politieagenten de duinen in gelopen

De verdachte maakte aldus deel uit van een groep die naast het scanderen van leuzen en het opdrijven van de agenten, de agenten bekogelde met verschillende voorwerpen. De agenten hebben daarbij voor hun leven gevreesd. De bijlage bij hun respectievelijke vorderingen benadeelde partij beschrijft de angst en paniek die zich van hen meester maakte. Zij hadden het gevoel in een oorlog te zijn terechtgekomen en betwijfelden of zij hun gezinnen nog zouden zien. Het is mede door het handelen van de verdachte dat het die bewuste nacht zo uit de hand is gelopen.

Openlijke geweldpleging en bedreiging zijn ernstige strafbare feiten die niet alleen gevoelens van onveiligheid en angst in het leven roepen bij de slachtoffers, maar ook bij degenen die er getuige van zijn. Voor velen is dat wat een plezierig feest had kunnen zijn, geëindigd in een vervelende en angstige ervaring. De verdachte heeft door zijn handelwijze hieraan bijgedragen. Bovendien heeft hij door die handelwijze het gezag van de politiefunctionarissen ernstig ondermijnd.

Op dergelijke feiten kan in het algemeen niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van gevangenisstraf van enige duur. In beginsel acht de rechtbank vanwege de ernst van de feiten dan ook een gevangenisstraf van 7 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, passend en geboden. Eerder zijn door deze rechtbank verdachten in dit onderzoek met een soortgelijk aandeel in de openlijke geweldpleging ook tot gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevangenisstraffen veroordeeld.

Op 26 januari 2010 is door Reclassering Nederland over de verdachte gerapporteerd. In het rapport staat vermeld dat de verdachte verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en dit gedrag afkeurt. Het recidiverisico wordt ingeschat als laag. Er worden geen criminogene factoren aangetroffen. De verdachte woont nog thuis bij zijn ouders, komt uit een stabiele gezinssituatie, volgt een opleiding, heeft een vaste baan en heeft geen financiële problemen. Er wordt geadviseerd een werkstraf op te leggen. Begeleiding door de Reclassering wordt niet geïndiceerd geacht.

Het is om de inhoud van dit rapport, te weten een blanco strafblad, een laag recidiverisico, een stabiele thuissituatie en de baan die de verdachte heeft in combinatie met een opleiding, dat niet tot oplegging van een gedeeltelijk onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal worden overgegaan. Dit zou alle positieve omstandigheden in het leven van de verdachte in ernstige mate doorkruisen. In plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal de maximale werkstraf worden opgelegd en zal als stok achter de deur een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden worden opgelegd. Gelet hierop zal de vordering tot gevangenneming bij einduitspraak worden afgewezen.

De officieren van justitie hebben in hun eis oplegging van een aantal bijzondere voorwaarden gevraagd om herhaling van het tijdens het evenement vertoonde (groeps)gedrag zo effectief mogelijk te voorkomen en hebben aangegeven dat een door hen voorgesteld strafrechtelijk evenementenverbod met meldingsgebod en middelenverbod een relevante toegevoegde waarde heeft. De officieren van justitie hebben in een bijlage bij het requisitoir aangegeven om welke (risicovolle) evenementen het zou gaan.

De raadsman heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd.

De rechtbank heeft in ogenschouw genomen dat het evenementenverbod met de daaraan gekoppelde meldingsplicht en middelenverbod, aanmerkelijke gevolgen heeft voor de vrijheid van de verdachte om op de evenementdagen de door hem gewenste (privé-) activiteiten te ontplooien. Mede in verband daarmee heeft de rechtbank een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de noodzaak om vanuit generaal preventief oogpunt een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod op te leggen en anderzijds de in het geding zijnde belangen van de verdachte.

De rechtbank is van oordeel dat de belangen van de verdachte op dit punt zwaarder wegen dan het oogpunt van generale preventie. Conform het rapport van Reclassering Nederland is de rechtbank van oordeel dat er weinig kans op recidiverend gedrag is. De verdachte woont nog thuis en heeft goede en duidelijke afspraken gemaakt met zijn ouders over evenementenbezoek. Hij heeft ter terechtzitting aangegeven dat hij niet meer drinkt, niet meer uitgaat en zichzelf ook heel goed heeft gerealiseerd dat hij door zijn gedrag anderen in gevaar heeft gebracht. De verdachte maakt hierin een oprecht berouwvolle indruk op de rechtbank.

De rechtbank is - alles afwegende - van oordeel dat er geen gronden zijn om de verdachte naast de na te vermelden straffen, in het kader van de bijzondere voorwaarden ook een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod op te leggen.

Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straf is in het voordeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 4 maart 2010 niet eerder in aanraking is gekomen met politie en justitie. Verplicht reclasseringscontact, zoals gevorderd door de officieren van justitie, acht de rechtbank gelet op het reclasseringsrapport niet zinvol.

Alles afwegend worden na te noemen straffen passend en geboden geacht.

VORDERINGEN BENADEELDE PARTIJEN / SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Als benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd ter vordering van vergoeding van immateriële schade bij wijze van voorschot tot een bedrag van € 200,= ter zake van de feiten 2 en 3, als in onderstaande tabel opgenomen:

Volgnr. Naam Woonplaats Immaterieel

1 XX Rotterdam € 200,--

2 XX Rotterdam € 200,--

3 XX Rotterdam € 200,--

4 XX Rotterdam € 200,--

5 XX Rotterdam € 200,--

6 XX Rotterdam € 200,--

7 XX Rotterdam € 200,--

8 XX Rotterdam € 200,--

9 XX Rotterdam € 200,--

10 XX Rotterdam € 200,--

11 XX Rotterdam € 200,--

12 XX Rotterdam € 200,--

13 XX Rotterdam € 200,--

14 XX Rotterdam € 200,--

15 XX Rotterdam € 200,--

16 XX Rotterdam € 200,--

17 XX Rotterdam € 200,--

18 XX Rotterdam € 200,--

19 XX Rotterdam € 200,--

20 XX Rotterdam € 200,--

21 XX Rotterdam € 200,--

22 XX Rotterdam € 200,--

23 XX Rotterdam € 200,--

24 XX Rotterdam € 200,--

25 XX Rotterdam € 200,--

26 XX Rotterdam € 200,--

27 XX Rotterdam € 200,--

28 YY Rotterdam € 200,--

29 XX Rotterdam € 200,--

30 XX Rotterdam € 200,--

31 YY Rotterdam € 200,--

32 YY Rotterdam € 200,--

33 XX Rotterdam € 200,--

34 XX Rotterdam € 200,--

35 XX Rotterdam € 200,--

36 XX Rotterdam € 200,--

37 YY Rotterdam € 200,--

38 XX Rotterdam € 200,--

39 XX Rotterdam € 200,--

40 XX Rotterdam € 200,--

41 XX Rotterdam € 200,--

42 XX Rotterdam € 200,--

43 ZZ Rotterdam € 200,--

44 ZZ Rotterdam € 200,--

De benadeelde partijen YY, werkzaam bij de Bereden Brigade van de Politie Rotterdam-Rijnmond en de benadeelde partijen ZZ zullen in hun vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu niet is komen vast te staan dat de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd rechtstreeks verband houdt met de onder 2 en 3 bewezen verklaarde feiten.

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen YY en ZZ niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen deze benadeelde partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vorderingen gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Nu is komen vast te staan dat aan de overige benadeelde partijen als gevolg van de bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks schade is toegebracht en de gevorderde schadevergoedingen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, zullen de vorderingen als voorschot worden toegewezen.

Nu de verdachte de strafbare feiten ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend samen met meerdere mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en voor zover de mededader(s) de benadeelde partijen betalen is de verdachte in zoverre jegens de benadeelde partijen van deze betalingsverplichting bevrijd.

Nu de vordering van de benadeelde partijen (in overwegende mate) zullen worden toegewezen, zal de verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 24c, 36f, 47, 55, 141 en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 2 (twee) maanden;

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

stelt daarbij een proeftijd vast van 2 (twee) jaren; de tenuitvoerlegging kan worden gelast

indien:

-de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

legt de verdachte een taakstraf op bestaande uit een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uur, waarbij de Stichting Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de werkstraf dient te bestaan;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde werkstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren per dag, zodat na deze aftrek 234 (tweehonderdvierendertig) uur te verrichten werkstraf resteert;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 117 (honderdzeventien) dagen;

wijst de vorderingen van de benadeelde partijen als voorschot toe als opgenomen in onderstaande tabel en veroordeelt de verdachte deze bedragen tegen kwijting te betalen eveneens als opgenomen in onderstaande tabel, met dien verstande dat indien en voor zover zijn mededader(s) betalen de verdachte in zoverre van deze verplichting is bevrijd;

veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op, inhoudende de verplichting aan de staat ten behoeve van de benadeelde partijen voornoemd te betalen de bedragen zoals in onderstaande tabel opgenomen, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van het aantal dagen zoals eveneens opgenomen in onderstaande tabel, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededader(s), tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partijen en omgekeerd;

Nr. naam wonende bedrag zegge vervangende hechtenis

1 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

2 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

3 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

4 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

5 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

6 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

7 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

8 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

9 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

10 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

11 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

12 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

13 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

14 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

15 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

16 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

17 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

18 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

19 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

20 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

21 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

22 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

23 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

24 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

25 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

26 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

27 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

28 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

29 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

30 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

31 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

32 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

33 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

34 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

35 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

36 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

37 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

38 XX Rotterdam € 200,-- Tweehonderd euro 4 dagen

verklaart de benadeelde partijen YY en ZZ niet-ontvankelijk in de vordering; bepaalt dat de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de benadeelde partijen YY en ZZ in de kosten door de verdachte ter verdedi¬ging tegen de vordering gemaakt en begroot deze kosten op nihil;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

wijst af de vordering tot gevangenneming van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Leinarts, voorzitter,

en mrs. Van Dijke en Benaissa, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Balk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 6 april 2010.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij vonnis van 6 april 2010:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op of aan de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen één of meer politieambtena(a)r(en) en/of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, welk geweld bestond uit het:

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend aftellen en/of

(vervolgens)

- gooien en/of werpen van één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of

(met zand gevulde) fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een)

ste(e)n(en) en/of (een) hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of

(een) fiets(en) en/of (andere) (zware) voorwerp(en) tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of

- schoppen en/of gooien van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opdringen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van

die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die politieambtena(a)r(en)

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van (gesloten) (een)

(drang)hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of

- (daarbij) (dreigend) (luid) scanderen en/of roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak

je af" en/of "Kankerlijers", althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

2.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

één of meer politieambtena(a)r(en) en/of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het

leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte

en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend afgeteld en/of

(vervolgens)

- één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of (met zand gevulde)

fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een) ste(e)n(en) en/of (een)

hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of (een) fiets(en) en/of

(andere) (zware) voorwerp(en) gegooid tegen en/of naar en/of in de richting

van die politieambtena(a)r(en) en/of

- geschopt en/of gegooid van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opgedrongen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgd/achternagelopen

van die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen achteruit naar en/of in de richting van

(gesloten) (een) (drang) hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- die/dat (drang)hek(ken) omver getrapt/geschopt en/of geduwd (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of (daarbij) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, deze dreigend de woorden toegevoegd: "Rotterdam Hooligans"

en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak je af" en/of

"Kankerlijers", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

(artikel 285/47 Wetboek van Strafrecht)

Bijlage bij vonnis van 6 april 2010:

OVERZICHT BENADEELDE PARTIJEN

Met de in de hierboven genoemde politieambtenaren in de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten worden bedoeld:

[namen]