Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BL8099

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-03-2010
Datum publicatie
19-03-2010
Zaaknummer
10/611199-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Hoek van Holland-zaken: openlijk geweld tijdens strandrellen. LJN-nummers medeverdachten BL8098 en BL8100.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2010-0176
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/611199-09

Datum uitspraak: 19 maart 2010

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1984 te [geboorteplaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres],

raadsman mr. T. Sönmez, advocaat te Rotterdam.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 5 maart 2010.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officieren van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

EIS OFFICIEREN VAN JUSTITIE

De officieren van justitie mrs. Van Heemst en Klip hebben gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar met als bijzondere voorwaarde dat de verdachte dient te voldoen aan een locatieverbod, een middelenverbod en een meldingsgebod;

- gevangenneming van de verdachte tegen de datum van de einduitspraak.

MOTIVERING VRIJSPRAAK

De officieren van justitie hebben terzake de feiten 2 en 3 op de tenlastelegging (zaak Linie), geconcludeerd dat de verdachte zich toen heeft bevonden in de sectoren 7, 9 en 10, de sectoren waar de politie heeft geschoten. Hierbij is verwezen naar het filmpje dat de verdachte met zijn mobiele telefoon heeft gemaakt. Bij het afspelen van dit filmpje zijn schoten te horen. In dit verband is ook verwezen naar de verklaringen van medeverdachte [medeverdachte]. De officieren van justitie hebben geconcludeerd dat de bijdrage van de verdachte aan de zaak ‘Linie’ voldoende significant was, omdat de verdachte het groepsgeweld heeft opgezocht, zich niet heeft gedistantieerd en niets heeft ondernomen om het geweld te voorkomen of te stoppen.

De raadsman heeft bepleit dat uit het dossier op geen enkele wijze de betrokkenheid van de verdachte bij de feiten 2 en 3 kan worden opgemaakt en dat de omstandigheden dat hij op het feest aanwezig was, mogelijk Feyenoord-fan is en met zijn telefoon een filmpje heeft gemaakt onvoldoende zijn om te spreken van een significante bijdrage aan het openlijk geweld, zodat de verdachte dient te worden vrijgesproken.

Het onder 2 en 3 ten laste gelegde is, anders dan door de officieren van justitie is gevorderd, niet wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank overweegt hieromtrent het navolgende.

Uit het dossier en de ter terechtzitting afgespeelde beelden die zijn opgeslagen in het bestand genaamd OPN.MOV.038.027.avi en door de verdachte met zijn eigen mobiele telefoon zijn opgenomen tijdens het strandfeest blijkt dat de verdachte zich in de nabijheid van de agenten heeft bevonden op het moment dat zij begonnen met het lossen van waarschuwingsschoten. Ook blijkt dat de verdachte zich toen in een groep mensen bevond. Niet kan echter worden bewezen dat de verdachte meer heeft gedaan dan het enkele zich in de nabijheid bevinden van die politieagenten en het zich in een groep mensen bevinden. In het bijzonder wordt in dit verband overwogen dat dit niet impliceert dat de verdachte met die groep is meegelopen en zichzelf ook heeft opgedrongen aan die politieagenten. Derhalve kan niet worden volgehouden dat sprake is van het leveren van een voldoende significante bijdrage aan het geweld en de bedreiging met geweld tegen die politieagenten door de verdachte. Ook op de beschikbare beelden die zijn gemaakt met de bodycam van het achtervolgen van en zich opdringen aan die agenten, komt de verdachte niet voor.

Gelet op al het voorgaande is er onvoldoende bewijs voorhanden dat de verdachte als dader of mededader betrokken is geweest bij die tenlastegelegde feiten, zodat de verdachte dient te worden vrijgesproken van de hem onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten.

BEWEZENVERKLARING

Wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het onder 1 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij

in de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, op de openbare weg, te weten

op/nabij het strand van Hoek van Holland, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen onbekend gebleven personen (bezoekers van het feest

"Veronica's Sunset Groove"),

welk geweld bestond uit het meermalen:

- zich opdringen aan/tegen die onbekend

gebleven personen en- vervolgens achtervolgen/achternalopen van die onbekend gebleven

personen en- duwen van/tegen die onbekend gebleven personen en

- dreigend opheffen van (een) arm(en) en/of vuist(en) en/of (daarbij) (luid)

scanderen en/of roepen van de woorden: "Rotterdam Hooligans" en/of

"Joden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of

het lichaam van die onbekend gebleven personen.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daar van worden vrijgesproken.

BEWIJSMOTIVERING

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan is gegrond op de inhoud van de wettige bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Het vonnis zal in die gevallen waarin de wet dit vereist worden aangevuld met een later bij dit vonnis te voegen bijlage met daarin de inhoud dan wel de opgave van de bewijsmiddelen.

NADERE BEWIJSMOTIVERING

Namens de verdachte is aangevoerd dat de verdachte geen wezenlijke of significante bijdrage heeft geleverd aan het geweld dat door een groep personen werd gepleegd tegen willekeurige feestgangers in de buurt van de bar. De verdachte rende naar voren omdat er wellicht iets interessants te zien was, maar heeft geen geweld gezien. Ook heeft de verdachte zich duidelijk gedistantieerd van de groep. Nu de verdachte niet kon zien dat er geweld gepleegd werd, kan van opzet op het leveren van een bijdrage daaraan geen sprake zijn, zodat vrijspraak dient te volgen.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

In de avond/nacht van zaterdag 22 augustus op zondag 23 augustus 2009 vond op het strand van Hoek van Holland een feest plaats, genaamd “Veronica’s Sunset Grooves”. Tijdens dit feest ontstonden op diverse locaties vechtpartijen waarbij slachtoffers zijn gevallen. Op beelden is te zien dat een grote groep personen twee of drie mannen die in de buurt van een bar staan, die kennelijk niet tot die zelfde groep behoren slaan, vastpakken en wegduwen. Te zien is dat deze mannen worden ingesloten en dat door de groep rake klappen worden uitgedeeld. Vervolgens baant de groep zich al vechtend een weg langs die bar. Tijdens de vechtpartij steken een hoop mensen uit de groep hun handen in de lucht. Mede door deze vechtpartijen ontstonden er aan het einde van de avond ongeregeldheden waarbij bezoekers hun agressie botvierden op de aanwezige politie.

Op de bewegende beelden is verder te zien dat de verdachte, die gekleed is in een donkere broek en een zwart shirt, mogelijk een overhemd met korte mouwen en een bruin polsbandje, zich in een groep mensen bevindt die ongeveer tien man sterk is. Door enkele personen uit die groep worden slachtoffers geslagen. Verder is te zien dat de verdachte meeloopt in die groep. Eveneens is te zien dat de verdachte zijn armen en vuisten in de lucht steekt terwijl de groep ‘Rotterdam Hooligans’ scandeert. Ook is te zien dat de verdachte zich op zeer korte afstand van het geweld heeft bevonden. Gelet hierop acht de rechtbank de bewering van de verdachte dat hij dit geweld niet heeft gezien, niet aannemelijk.

Het aandeel van de verdachte gaat gezien deze beelden aanmerkelijk verder dan door de verdediging is betoogd. De verdachte loopt in de groep mee die willekeurige feestgangers in elkaar aan het slaan is en bevindt zich op zeer korte afstand van dat geweld. Door het meelopen midden in die vechtende groep die willekeurige slachtoffers in elkaar slaat, heeft de verdachte er bewust voor gekozen om onderdeel uit te maken van deze groep. Ook heeft hij een voldoende significante bijdrage geleverd aan het door de groep gepleegde openlijke geweld. Tijdens de vechtpartij, werd door de groep waarin de verdachte zich bevond leuzen gescandeerd als ‘Rotterdam Hooligans’ en ‘Joden’. De verdachte heeft de dreiging die van de groep uitging versterkt door zijn armen en vuisten in de lucht te steken. Dat de verdachte zich niet daadwerkelijk aan fysiek geweld heeft schuldig heeft gemaakt, maakt dit niet anders.

Op grond van het vorenstaande wordt bewezen geacht dat de verdachte een zodanige betrokkenheid heeft gehad bij het geweld tegen willekeurige feestgangers dat hij als medepleger van dat geweld tegen die willekeurige feestgangers kan worden aangemerkt.

STRAFBAARHEID FEIT

Het bewezen feit levert op:

1. openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen

Het feit is strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich in de avond/nacht van 22 augustus op 23 augustus 2009 op het strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves” te Hoek van Holland schuldig gemaakt aan het plegen van openlijk geweld. Hij maakte deel uit van een groep die op die avond feestgangers in elkaar heeft geslagen. Personen uit die groep hebben daarbij krachtig met de vuist willekeurige slachtoffers tegen rug en achterhoofd geslagen.

Openlijke geweldpleging is een ernstig strafbaar feit omdat het gevoelens van onveiligheid en angst in het leven roept bij de slachtoffers en bij de burgers die er getuige van zijn of er later van horen, dan wel reeds bestaande gevoelens van onveiligheid en angst bij hen versterken.

Mede door het handelen van de verdachte is het de bewuste nacht zo uit de hand gelopen. De rechtbank rekent hem dat zwaar aan.

Op een dergelijk feit kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf, zij het van beperkte duur, alsmede een werkstraf van na te noemen duur.

Op 26 november 2009 is door Reclassering Nederland over de verdachte gerapporteerd. In dit rapport is geconcludeerd dat het recidiverisico als laag wordt ingeschat. Er worden in het geheel geen criminogene factoren bij de verdachte aangetroffen. Ingeschat wordt dat een vorige veroordeling voor het onder invloed besturen van een auto indruk heeft gemaakt bij de verdachte. Aangegeven wordt dat veroordeling tot een vrijheidsstraf vrijwel zeker verlies van werk zal inhouden, waardoor hij niet meer zal kunnen voldoen aan zijn hypothecaire verplichtingen met alle gevolgen van dien. Reclassering Nederland heeft voorts geen aanknopingspunten aangetroffen voor een verplicht reclasseringscontact.

De officieren van justitie hebben in hun eis oplegging van een aantal bijzondere voorwaarden gevraagd om herhaling van het tijdens het evenement vertoonde (groeps)gedrag zo effectief mogelijk te voorkomen en hebben aangegeven dat een door hen voorgesteld strafrechtelijk evenementenverbod met meldingsgebod en middelenverbod een relevante toegevoegde waarde heeft. De officieren van justitie hebben in een bijlage bij het requisitoir aangegeven om hoeveel en welke (risicovolle) evenementen het zou gaan.

De rechtbank is van oordeel dat het verzochte evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod in het kader van op te leggen bijzondere voorwaarden voldoende concreet en bepaald is, gelet op het in de door het Openbaar Ministerie ter zitting overgelegde en aan dit vonnis gevoegde bijlage genoemde aantal van de evenementen, alsmede de aard, tijdperiode, duur en omvang daarvan. Naar verwachting zal het evenementen betreffen die qua omvang en aantal bezoekers gelijk zullen zijn aan strandfeest “Veronica’s Sunset Grooves”. Een uitzondering hierop vormt Koninginnedag. Hiervoor geldt het verbod slechts indien het een georganiseerd evenement betreft op een plaats waarbij een menigte mensen wordt verwacht.

De rechtbank heeft hierbij in ogenschouw genomen dat het evenementenverbod met de daaraan gekoppelde meldingsplicht en middelenverbod, aanmerkelijke gevolgen heeft voor de vrijheid van de verdachte om op de evenementdagen de door hem gewenste (privé-) activiteiten te ontplooien. Mede in verband daarmee heeft de rechtbank een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de noodzaak om vanuit generaal preventief oogpunt een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod op te leggen en anderzijds de in het geding zijnde belangen van de verdachte. De rechtbank is van oordeel dat de noodzaak vanuit het oogpunt van generale preventie zwaarder weegt dan de belangen van de verdachte.

De rechtbank is - alles afwegende - van oordeel dat er voldoende gronden zijn om de verdachte naast de na te vermelden straffen, ook in het kader van de bijzondere voorwaarden, een evenementenverbod met meldingsplicht en middelenverbod op te leggen. Bij het bepalen van de duur van de op te leggen straffen is in het voordeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gestelde uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 11 februari 2010 niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. Hierin wordt aanleiding gezien een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

Omdat de rechtbank de verdachte zal vrijspreken voor de feiten 2 en 3, zal ook het onvoorwaardelijk strafgedeelte aanmerkelijk lager uitvallen dan door de officier van justitie is gevorderd. De rechtbank zal een gevangenisstraf opleggen, waarvan het onvoorwaardelijke gedeelte gelijk staat aan de door de verdachte reeds in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebrachte tijd.

Gelet op hetgeen hierboven is overwogen zal de vordering tot gevangenneming bij einduitspraak worden afgewezen.

Alles afwegend worden na te noemen straffen passend en geboden geacht.

VORDERING BENADEELDE PARTIJ / SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL

Als benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd ter vordering van vergoeding van immateriële schade bij wijze van voorschot tot een bedrag van € 200,= ter zake van de feiten 2 en 3, als in onderstaande tabel opgenomen:

Volgnr. Naam Woonplaats Immaterieel

1 XX Rotterdam € 200,--

2 XX Rotterdam € 200,--

3 XX Rotterdam € 200,--

4 XX Rotterdam € 200,--

5 XX Rotterdam € 200,--

6 XX Rotterdam € 200,--

7 XX Rotterdam € 200,--

8 XX Rotterdam € 200,--

9 XX Rotterdam € 200,--

10 XX Rotterdam € 200,--

11 XX Rotterdam € 200,--

12 XX Rotterdam € 200,--

13 XX Rotterdam € 200,--

14 XX Rotterdam € 200,--

15 XX Rotterdam € 200,--

16 XX Rotterdam € 200,--

17 XX Rotterdam € 200,--

18 XX Rotterdam € 200,--

19 XX Rotterdam € 200,--

20 XX Rotterdam € 200,--

21 XX Rotterdam € 200,--

22 XX Rotterdam € 200,--

23 XX Rotterdam € 200,--

24 XX Rotterdam € 200,--

25 XX Rotterdam € 200,--

26 XX Rotterdam € 200,--

27 XX Rotterdam € 200,--

28 XX Rotterdam € 200,--

29 YY Rotterdam € 200,--

30 XX Rotterdam € 200,--

31 XX Rotterdam € 200,--

32 YY Rotterdam € 200,--

33 YY Rotterdam € 200,--

34 XX Rotterdam € 200,--

35 XX Rotterdam € 200,--

36 XX Rotterdam € 200,--

37 XX Rotterdam € 200,--

38 YY Rotterdam € 200,--

39 XX Rotterdam € 200,--

40 XX Rotterdam € 200,--

41 XX Rotterdam € 200,--

42 XX Rotterdam € 200,--

43 XX Rotterdam € 200,--

44 XX Rotterdam € 200,--

45 XX Rotterdam € 200,--

De benadeelde partijen zullen in de vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu aan de verdachte ter zake de feiten 2 en 3 geen straf of maatregel is opgelegd.

Nu de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen de benadeelde partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d en 141 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte het onder 1 ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte (ook) daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 160 (honderdzestig) dagen;

bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 120 (honderdtwintig) dagen niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

stelt daarbij een proeftijd vast van 2 (twee) jaren; de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:

- de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- de veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarden niet naleeft;

stelt als bijzondere voorwaarden:

- een locatieverbod, een meldingsgebod en een middelenverbod, inhoudende:

- het verbod dat de veroordeelde zich gedurende de periode van 30 april 2010 tot en met 31 december 2010 bevindt op de tien evenementen zoals genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage;

- het gebod dat de veroordeelde zich meldt op de dagen en tijdstippen waarop deze tien evenementen plaatsvinden, bij een politiebureau genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage;

- het verbod dat de veroordeelde in publiek toegankelijke ruimten op de dagen en de tijdstippen waarop de tien evenementen zoals genoemd in de bij dit vonnis behorende bijlage plaatsvinden alcohol en drugs gebruikt;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

legt de verdachte een taakstraf op bestaande uit een werkstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uur, waarbij de Stichting Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de werkstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 60 (zestig) dagen;

verklaart alle benadeelde partijen niet-ontvankelijk in de vorderingen;

veroordeelt alle benadeelde partijen in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

wijst af de vordering tot gevangenneming van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Van der Groen, voorzitter,

en mrs. Van den Enden en Rapmund, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Balk, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 maart 2010.

Bijlage bij vonnis van 19 maart 2010:

RISICOVOLLE EVENEMENTEN

1. Koninginnedag (indien het een georganiseerd evenement betreft op een plaats waarbij een menigte mensen wordt verwacht)/Koninginnedance op 30 april 2010

2. Bevrijdingsfestival op 5 mei 2010

3. Opening strandseizoen op 13 mei 2010

4. Musica Republica op 4, 5 en 6 juni 2010

5. Paardenmarkt in IJsselmonde 20 of 26 t/m 2 juli 2010

6. Metropolis op 4 juli 2010

7. 100% NL (Hoek van Holland) op 14 augustus 2010

8. Nieuw dance-event in het Zuiderpark (indien doorgang)

9. Nightmare Ahoy Rotterdam datum in 2010 nog onbekend

10. Nieuwjaarsfeest op 31 december 2010

Verdachte dient zich tijdens genoemde evenementen te melden op het politiebureau te:

Capelle aan den IJssel (Slotlaan)

of

Spijkenisse.

Bijlage bij vonnis van 19 maart 2010:

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

(Zaak Bar)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,, op of aan de openbare weg, te weten

op/nabij het strand van Hoek van Holland, in elk geval op of aan een openbare

weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een of meer

(vooralsnog) onbekend gebleven perso(o)n(en) (bezoekers van het feest

"Veronica's Sunset Groove"),

welk geweld bestond uit het meermalen, althans eenmaal, (telkens):

- zich opdringen aan/tegen en/of omsingelen/insluiten van die/dat onbekend

gebleven perso(o)n(en) en/of

- (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van die onbekend gebleven

perso(o)n(en) en/of

- duwen van/tegen die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

- dreigend opheffen van (een) arm(en) en/of vuist(en) en/of (daarbij) (luid)

scanderen en/of roepen van de woorden: "Rotterdam Hooligans" en/of

"Joden", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- trappen en/of schoppen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd

en/of het lichaam van die/dat onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of

- slaan en/of stompen in/op/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/of

het lichaam van die onbekend gebleven perso(o)n(en);

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

2.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus 2009 tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

op of aan de openbare weg, op/nabij het strand van Hoek van Holland,

in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft

gepleegd tegen één of meer politieambtena(a)r(en) en of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, welk geweld bestond uit het:

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend aftellen en/of

(vervolgens)

- gooien en/of werpen van één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of

(met zand gevulde) fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een)

ste(e)n(en) en/of (een) hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of

(een) fiets(en) en/of (andere) (zware) voorwerp(en) tegen en/of naar en/of

in de richting van die politieambtena(a)r(en) en/of

- schoppen en/of gooien van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opdringen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgen/achternalopen van

die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die politieambtena(a)r(en)

te dwingen achteruit naar en/of in de richting van (gesloten) (een)

(drang)hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- omver trappen/schoppen en/of duwen van die/dat (drang)hek(ken) (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) te dwingen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of

- (daarbij) (dreigend) (luid) scanderen en/of roepen van de woorden:

"Rotterdam Hooligans" en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak

je af" en/of "Kankerlijers", althans woorden van gelijke aard en/of

strekking;

(artikel 141 Wetboek van Strafrecht)

3.

(Zaak Linie)

hij

in of omstreeks de periode van 22 augustus tot en met 23 augustus 2009

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

één of meer politieambtena(a)r(en) en of de politieambtenaren zoals genoemd in de aangehechte bijlage, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het

leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte

en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk dreigend

- hoorbaar voor die politieambtena(a)r(en) en/of schreeuwend afgeteld en/of

(vervolgens)

- één of meer glas/glazen en/of beker(s) bier en/of (met zand gevulde)

fles(sen) en/of lampje(s)/lichtje(s) en/of (een) ste(e)n(en) en/of (een)

hek(ken) en/of (strand)bed(den)/stoel(en) en/of (een) fiets(en) en/of

(andere) (zware) voorwerp(en) gegooid tegen en/of naar en/of in de richting

van die politieambtena(a)r(en) en/of

- geschopt en/of gegooid van (los) zand naar en/of in de richting van die

politieambtena(a)r(en) en/of

- zich opgedrongen aan/tegen en/of (vervolgens) achtervolgd/achternagelopen

van die politieambtena(a)r(en) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen achteruit naar en/of in de richting van

(gesloten) (een) (drang) hek(ken) te lopen en/of (vervolgens)

- die/dat (drang)hek(ken) omver getrapt/geschopt en/of geduwd (waarachter

die politieambtena(a)r(en) schuilden) en/of (vervolgens) die

politieambtena(a)r(en) gedwongen (verder) achteruit de duinen in te lopen

en/of (daarbij) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, deze dreigend de woorden toegevoegd: "Rotterdam Hooligans"

en/of "(Kanker)Joden" en/of "Kutwouten" en/of "Ik maak je af" en/of

"Kankerlijers", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

(artikel 285/47 Wetboek van Strafrecht)

Bijlage bij vonnis van 19 maart 2010:

OVERZICHT BENADEELDE PARTIJEN

Met de in de hierboven genoemde politieambtenaren in de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten worden bedoeld:

[namen]