Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2010:BL6041

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-01-2010
Datum publicatie
01-03-2010
Zaaknummer
345594/KG ZA 09-1338
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Koop van een (tweedehands) auto kan als consumentenkoop worden gekwalificeerd. De auto bezat bij de koop niet de eigenschappen die eiseres op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Eiseres kon in redelijkheid beslissen om tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan. Gedaagde moet de ten gevolge van die ontbinding ontstane verbintenissen tot ongedaanmaking nakomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2010, 67
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 345594/KG ZA 09-1338

Uitspraak: 28 januari 2010

VONNIS in kort geding in de zaak van:

[eiseres],

wonende te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. A. Rodríguez González,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autobedrijf Benelux B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

verschenen bij dhr. W. Janssen en dhr. M. Jeup.

Partijen worden hierna aangeduid als “[eiseres]” respectievelijk “Benelux”.

1 Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 18 december 2009 met producties.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 13 januari 2010.

2 De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van de inhoud van de door partijen overgelegde producties, kan in dit kort geding van de volgende feiten worden uitgegaan.

2.1

Op 28 september 2009 heeft [eiseres] bij Benelux de auto, type Renault Twingo, met kenteken [kenteken twingo] (hierna: de Twingo) gekocht voor een bedrag van € 2.200,=.

2.2

Op 29 september 2009 is de Twingo aan [eiseres] geleverd. [eiseres] heeft toen ontdekt dat de Twingo niet beschikte over stuurbekrachtiging en derhalve niet voldeed aan haar wensen. Benelux heeft aangeboden de Twingo te vervangen voor een andere auto, type Smart Micro, met kenteken [kenteken smart] (hierna: de Smart) tegen bijbetaling van € 200,=. [eiseres] heeft van dit aanbod gebruik gemaakt.

2.3

Op 30 september 2009 is de Smart aan [eiseres] geleverd en is het kenteken van de Smart op naam van [eiseres] gezet.

2.4

Op 1 oktober 2009 heeft [eiseres] een nieuwe sleutel voor de Smart laten maken bij Autobedrijf Victoria B.V.

2.5

Op 2 oktober 2009 heeft [eiseres] pech gekregen met de Smart. [eiseres] heeft contact opgenomen met de wegenwacht van de ANWB. De Smart is vervolgens van de A12 tussen Rotterdam en Utrecht naar de garage van Benelux gesleept. De kosten hiervoor bedroegen € 150,= en zijn door [eiseres] betaald.

2.6

Na reparatie van de Smart door Benelux heeft [eiseres] de Smart op 7 oktober 2009 opgehaald bij Benelux. Kort daarna stond zij wederom stil met de Smart. De Smart is daarop weer naar de garage van Benelux gesleept. De kosten hiervoor bedroegen € 150,= en zijn door [eiseres] betaald.

2.7

De brief van (de advocaat van) [eiseres] aan Benelux d.d. 21 oktober 2009 luidt voor zover thans van belang:

“(…)

Cliënte heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat u uw verplichtingen als verkoper in de-ze kwestie nog correct zult nakomen en dat zij met een ‘deugdelijke en veilige’ auto de weg op zal kunnen gaan. (…) Cliënte heeft u meerdere keren de gelegenheid gegeven tot herstel en vervanging. U daarentegen bent keer op keer tekort geschoten in uw verplichtingen.

Zoals hierboven reeds vermeld, heeft cliënte de koopovereenkomst reeds ontbonden en u bent hier mee akkoord gegaan. Voor zover nodig deel ik u hierbij schriftelijk mede dat ik namens cliënte de koopovereenkomst tussen u en cliënte, van de Smart Micro met kenteken [kenteken smart], ontbind. Cliënte heeft slechts één dag daadwerkelijk de beschikking gehad over de auto, namelijk op 1 oktober. De auto vertoonde echter zodanig veel mankementen dat cliënte niet zoals gewenst van de auto gebruik heeft kunnen maken. Alle overige dagen heeft de auto in uw garage gestaan. U bent derhalve verplicht om de gehele aankoopprijs van € 2.400,-- terug te betalen aan cliënte.

Daarnaast heeft cliënte schade geleden die is veroorzaakt doordat u een auto heeft gele-verd die niet aan de overeenkomst beantwoordde.

(…)”.

2.8

De brief van Benelux aan de advocaat van [eiseres] d.d. 4 november 2009 luidt voor zover thans van belang:

“(…)

Mvr. [eiseres] heeft in eerste instantie een Renault Twingo gekocht en is er zelf vanuit gegaan dat deze Twingo stuurbekrachtiging had. (...) Om de client tegemoet te komen hebben wij haar een Smart verkocht (…).

Wij hebben tweemaal een auto rijklaar gemaakt met bijbehorende nieuwe APK en afleve-ringsbeurt. De kosten hiervan bedragen 285,- euro per auto. De Smart is inmiddels voor-zien van een nieuwe gereviseerde motor en staat klaar om opgehaald te worden. Wij zijn ook bereid om de auto voor 2.155,- euro terug te kopen. Dit bedraagt de aankoopsom mi-nus de kosten van het rijklaar maken van de auto.

(…)”.

2.9

De Smart staat thans nog steeds op het terrein van Benelux.

2.10

In november 2009 heeft [eiseres] het kenteken behorende bij de Smart laten schorsen bij de Rijksdienst voor Wegverkeer.

3 Het geschil

3.1

[eiseres] vordert veroordeling van Benelux bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren, om mee te werken aan de rechtsgevolgen van de ontbinding van de koopovereenkomst ten aanzien van de Smart, waaronder:

- het ongedaan maken van de tenaamstelling op naam van [eiseres] van de Smart, als-mede overhandiging aan [eiseres] van het officieel RDW-vrijwaringsbewijs en het (ongeldig gemaakte) tenaamstellingbewijs;

- teruggave aan [eiseres] van het aankoopbedrag van de Smart van € 2.400,=;

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Daarnaast vordert [eiseres] betaling van € 925,37 als voorschot op de door haar geleden schade, vermeerderd met de proceskosten.

3.2

[eiseres] stelt hiertoe dat de Twingo die zij aanvankelijk bij Benelux had gekocht niet voldeed aan de koopovereenkomst. De Twingo beschikte immers niet over stuurbekrachtiging, ter-wijl zij uitdrukkelijk tegen Benelux had gezegd dat zij een auto met stuurbekrachtiging wil-de. Na lang aandringen heeft Benelux uiteindelijk aangeboden de Twingo te ruilen voor de Smart. De Smart vertoonde echter van aanvang af vele mankementen; onder meer de claxon en de autosleutel functioneerden slecht. Nadat [eiseres] op 2 oktober stil kwam te staan met de auto, heeft zij Benelux in de gelegenheid gesteld de Smart te repareren. Ook na die reparatie functioneerde de Smart niet naar behoren; [eiseres] kwam wederom stil te staan met de auto. Omdat de Smart niet de eigenschappen bezat die nodig zijn voor normaal gebruik van de Smart en die Smart dus niet aan de overeenkomst beantwoordde, heeft [eiseres] de koopover-eenkomst ontbonden. Benelux dient derhalve het aankoopbedrag terug te betalen en mee te werken aan wijziging van de tenaamstelling van het kenteken.

Daarnaast stelt [eiseres] dat Benelux aansprakelijk is voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van de levering van een ondeugdelijke auto door Benelux en de weigering van Bene-lux om te voldoen aan de na ontbinding van de koopovereenkomst ontstane ongedaanma-kingsverbintenissen. Deze schade betreft de kosten voor een nieuwe autosleutel ad € 218,37, de kosten voor het tweemaal wegslepen van de Smart ad € 300,=, de kosten voor twee ver-lofdagen die [eiseres] heeft moeten opnemen ad € 250,=, taxikosten ad € 25,=, door [eiseres] be-taalde motorrijtuigenbelasting ad € 64,= en de kosten voor schorsing van het kenteken van de Smart ad € 68,=.

3.3

Benelux voert gemotiveerd verweer tegen de vorderingen. Zij stelt dat zij bereid is de Smart terug te nemen en [eiseres] een bedrag van € 2.115,= terug te betalen. Zij weigert de aankoop-som volledig terug te betalen. De kosten voor het rijklaar maken van de Twingo dienen na-melijk voor rekening van [eiseres] te blijven. De Twingo voldeed volledig aan de koopovereen-komst. [eiseres] had van te voren kunnen weten dat die auto niet over stuurbekrachtiging be-schikte. Uit coulance heeft Benelux aangeboden de Twingo om te ruilen voor de Smart te-gen bijbetaling van € 200,-- voor het rijklaar maken van de Smart.

Benelux betwist voorts de door [eiseres] gestelde (hoogte van) de schade.

3.4

Voor zover nodig zal op hetgeen partijen overigens over en weer hebben aangevoerd bij de verdere beoordeling worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1

[eiseres] heeft het spoedeisend belang bij haar vorderingen genoegzaam aannemelijk gemaakt. Benelux heeft het spoedeisend belang bovendien niet betwist.

4.2

Voorop gesteld moet worden dat de aankoop van een auto door [eiseres] bij Benelux als consu-mentenkoop als bedoeld in art. 7:5 lid 1 BW kan worden gekwalificeerd, nu [eiseres] in de hoedanigheid van koper, natuurlijk persoon, van Benelux, in de hoedanigheid van autohan-delaar een auto heeft gekocht. Op grond van art. 7:17 BW mocht [eiseres] verwachten dat de auto de eigenschappen zou bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan zij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

4.3

De vraag of de Twingo voldeed aan de koopovereenkomst tussen partijen, is niet relevant. Gesteld noch gebleken is dat Benelux bij de ruil van de Twingo voor de Smart enig voorbe-houd heeft gemaakt ten aanzien van die kosten, zodat de gestelde kosten voor het rijklaar maken van de Twingo ad € 289,= vooralsnog voor rekening van Benelux dienen te komen.

4.4

Ten aanzien van de Smart geldt het volgende.

Tussen partijen is niet in geschil dat de Smart ten tijde van de koop 11 jaar oud was. Een auto is bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig. Naar mate de auto ouder is, is de kans groter dat mankementen gaan optreden. De kooprijs van een tweedehandsauto is

-afhankelijk van de ouderdom- om die reden meestal (veel) lager dan die van een nieuwe. De koper van een tweedehandsauto moet tegenover het voordeel van een veel lagere aan-schafprijs in het algemeen bedacht zijn op het nadeel dat een tweedehandsauto doorgaans eerder gebreken zal gaan vertonen dan een nieuwe. Daarop moest ook [eiseres] bedacht zijn.

Naar voorlopig oordeel had [eiseres] er echter - mede gelet op de aanschafprijs van ruim

€ 2.000,= - niet bedacht op hoeven zijn dat zij reeds twee dagen na levering stil zou komen te staan met de Smart. Vaststaat dat [eiseres] Benelux in de gelegenheid heeft gesteld de Smart te repareren en dat [eiseres], nadat zij de Smart had opgehaald bij Benelux, wederom stil te staan, zodat de Smart opnieuw weggesleept moest worden

Daar komt bij dat Benelux niet heeft weersproken dat de sleutel van de Smart niet goed werkte.

Voorshands is derhalve voldoende aannemelijk dat de Smart bij aankoop niet de eigen-schappen bezat die [eiseres] op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Het voorgaande in aanmerking genomen en op grond van art. 7:22 lid 1 sub a jo lid 2 jo art. 7:21 lid 3 BW kon [eiseres] naar voorlopig oordeel in redelijkheid beslissen om tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan.

4.5

Ontbinding van de koopovereenkomst heeft tot gevolg dat voor beide partijen verbintenis-sen tot ongedaanmaking ontstaan. [eiseres] dient de Smart in eigendom over te dragen aan Be-nelux en Benelux dient de koopsom terug te betalen. De vordering tot wijziging van de te-naamstelling van het kenteken en terugbetaling van de koopsom zijn derhalve toewijsbaar.

De mede gevorderde dwangsom zal slechts –gematigd en gemaximeerd- worden toegewe-zen ten aanzien van de wijziging van de tenaamstelling van het kenteken. De veroordeling tot terugbetaling van de koopsom kan niet met een dwangsom worden versterkt, nu hiervan steeds directe afdwinging mogelijk is door middel van executoriaal beslag.

4.6

Gelet hetgeen is overwogen onder 4.4 en op grond van art. 7:24 lid 1 BW is Benelux boven-dien gehouden de schade die [eiseres] heeft geleden als gevolg van de levering van ondeugde-lijke een auto, te vergoeden. Naar voorlopig oordeel zijn de kosten voor het maken van de nieuwe sleutel ad € 218,37 en de kosten voor het tweemaal wegslepen van de Smart ad

€ 300,= toewijsbaar. Het verweer van Benelux dat ‘iedereen toch lid is van de wegenwacht van de ANWB’ treft, gelet op de onweersproken stelling van [eiseres] dat zij net lid was gewor-den van de ANWB en de twee pechgevallen plaatsvonden in de afkoelingsperiode, geen doel.

De taxikosten ad € 25,=, de kosten voor het opnemen van twee verlofdagen ad € 250,= , de gevorderde kosten voor motorrijtuigenbelasting ad € 64,= en de kosten voor schorsing van het kenteken ad € 68,= zijn naar voorlopig oordeel onvoldoende onderbouwd en derhalve thans niet toewijsbaar.

4.8

De gevorderde uitvoerbaar verklaring op de minuut zal wegens gebrek aan belang worden afgewezen. De griffier geeft immers onmiddellijk na de uitspraak een grosse van het vonnis af. Voorts zal het vonnis, anders dan gevorderd, niet uitvoerbaar worden verklaard op alle dagen en uren, nu de noodzaak daarvan gesteld noch gebleken is.

4.9

Benelux zal als de merendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de pro-ceskosten.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter,

veroordeelt Benelux om uiterlijk drie dagen nadat [eiseres] Benelux alle voor overschrijving van het kenteken benodigde documenten daarvoor heeft verstrekt, de tenaamstelling van het kenteken [kenteken smart] zodanig te wijzigen dat dit kenteken niet meer op naam van [eiseres] is ge-steld met verstrekking aan [eiseres] van het vrijwaringsbewijs, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,= per dag dat Benelux niet aan deze veroordeling voldoet, met een maximum van € 10.000,=;

veroordeelt Benelux om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiseres] te betalen een bedrag van € 2.400,= en een bedrag van €650,37;

veroordeelt Benelux in de kosten in conventie en om uit hoofde daarvan te voldoen:

a. aan de griffier van deze rechtbank (bankrekeningnummer 56.99.90.688 ten name van MvJ arrondissement Rotterdam [545], onder vermelding van het zaak- en rolnummer):

€ 196,50 aan in debet gesteld vast recht;

€ 85,98 aan overige verschotten;

€ 816,= aan salaris voor de advocaat;

-------- +

€ 1.098,48

b. aan de advocaat van [eiseres]:

€ 65,50 voor het niet in debet gestelde en door de advocaat betaalde deel van het vast recht;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.G. Poell, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. L.A. Bosch, griffier.

Uitgesproken in het openbaar.

2083/343