Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BL0555

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
31-08-2009
Datum publicatie
26-01-2010
Zaaknummer
08/2489
Rechtsgebieden
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank overweegt dat de sollicitatie van eiser te zien is als een aanvraag als bedoeld in artikel 4:1 van de Awb. De reactie van verweerder daarop is een beschikking als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de Awb. De rechtbank verwijst daartoe naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 21 september 2008 (LJN:BH8675). Dat heeft tot gevolg dat het besluit ingevolge artikel 3:46 van de Awb dient te berusten op een deugdelijke motivering, welke bij het bekendmaken van het besluit moet worden vermeld (artikel 3:47, eerste lid, van de Awb). De rechtbank overweegt dat verweerder de bevoegdheid toekomt om, indien meerdere kandidaten op grond van gelijke rechtspositie voor een functie in aanmerking komen, één van hen aan te stellen. Verweerder dient evenwel de wijze waarop zij van die bevoegdheid gebruik maakt inzichtelijk te maken en te verantwoorden. Dit op grond van de in de Awb neergelegde beginselen van zorgvuldigheid en motivering waaraan de besluitvorming moet voldoen, maar daarnaast ook uit oogpunt van de rechtsbescherming. De rechtbank stelt vast dat in het advies van de Commissie, noch in het bestreden besluit, is toegelicht op welke gronden eiser voor de functie is afgewezen. Het besluit is dan ook ondeugdelijk gemotiveerd. Beroep gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Bestuursrecht

Meervoudige kamer

Reg.nr.: AWB 08/2489 AW - T3

Uitspraak in het geding tussen

, wonende te Rotterdam, eiser,

gemachtigde mr. H.D. van Duijvenbode,

en

de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), verweerder,

gemachtigde mr. M.J. Quaak.

1 Ontstaan en loop van de procedure

1.1 Bij brief van 21 juni 2004 heeft eiser gesolliciteerd naar de functie van Onderwijsassistent/Brede School coördinator bij Basisschool ‘De Groeneweg’.

1.2 Bij brieven van 2 juli 2004 en 13 juli 2004 heeft eiser bezwaar gemaakt tegen de (mondelinge) afwijzing van zijn sollicitatie.

1.3 Bij besluit van 17 maart 2005 heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is op 16 april 2005 beroep ingesteld. Op 16 maart 2006 heeft verweerder het besluit van 17 maart 2005 ingetrokken. Eiser heeft daarop het beroep ingetrokken.

1.4 Op 18 januari 2007 heeft eiser beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 11 december 2006.

1.5 Bij uitspraak van 10 januari 2008 (AWB 07/344 AW) heeft de rechtbank te Rotterdam het beroep gegrond verklaard en - onder meer - bepaald dat verweerder een beslissing moet nemen op het bezwaar tegen het besluit om eiser niet aan te stellen als Onderwijsassistent/Brede School coördinator.

1.6 Bij besluit van 6 mei 2008 heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard.

1.7 Tegen dit besluit (hierna: het bestreden besluit) heeft eiser bij brief van 16 juni 2008 beroep ingesteld.

1.8 Het beroep is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 11 juni 2009, alwaar partijen met kennisgeving niet zijn verschenen.

2 Overwegingen

2.1 Het bestreden besluit is genomen door de Stichting BOOR, als rechtsopvolger van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Daargelaten de vraag of de Stichting BOOR kan worden aangemerkt als orgaan als bedoeld artikel 1:1, eerste lid, onder b van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), acht de rechtbank zich bevoegd om van het beroep kennis te nemen nu het besluit om eiser niet aan te stellen als Onderwijsassistent/Brede School coördinator dateert van (ruim) voor de statutenwijziging van 14 november 2007.

2.2 De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden. Eiser is sinds

14 augustus 1986 in dienst bij het openbaar onderwijs van de gemeente Rotterdam, laatstelijk als leraar Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT). Per 1 augustus 2004 is de subsidie voor het OALT-onderwijs beëindigd. In verband daarmee is de functie van eiser opgeheven. Op de vacature ‘Onderwijsassistent-Brede School coördinator’ is - naast eiser - ook door een andere interne kandidaat, eveneens een voormalige OALT-leerkracht, gesolliciteerd. De andere kandidaat is uiteindelijk aangesteld in de functie.

2.3 Eiser heeft aangevoerd dat verweerder het besluit om eiser niet aan te stellen in de functie onvoldoende heeft onderbouwd. Niet is gemotiveerd waarom de andere kandidaat en niet eiser, mede gelet op de duur van het dienstverband van eiser, is aangesteld. Verweerder stelt zich op basis van het advies van de adviescommissie op het standpunt dat zij bevoegd is een andere OALT- leerkracht, die in rechtpositioneel opzicht in dezelfde positie verkeert als eiser, aan te stellen.

2.4 De rechtbank overweegt dat de sollicitatie van eiser te zien is als een aanvraag als bedoeld in artikel 4:1 van de Awb. De reactie van verweerder daarop is een beschikking als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de Awb. De rechtbank verwijst daartoe naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van

21 september 2008 (LJN:BH8675). Dat heeft tot gevolg dat het besluit ingevolge artikel 3:46 van de Awb dient te berusten op een deugdelijke motivering, welke bij het bekendmaken van het besluit moet worden vermeld (artikel 3:47, eerste lid, van de Awb).

2.4.1 Eiser heeft in bezwaar gesteld dat de mondelinge afwijzing van zijn sollicitatie niet, althans onvoldoende, is toegelicht. In het advies van de Algemene Bezwaarcommissie van 25 januari 2005 (hierna: de Commissie) dat bij het bestreden besluit is overgenomen, is overwogen dat verweerder de bevoegdheid heeft een andere voormalige OALT- leerkracht die dezelfde rechtspositie heeft als eiser aan te stellen. De Commissie heeft overwogen dat het zorgvuldiger zou zijn geweest de afwijzing op schrift te stellen maar nu dit niet is gebeurd er geen reden voor vernietiging is, omdat een eventueel motiveringsgebrek in de beslissing op bezwaar is hersteld.

2.4.2 De rechtbank overweegt dat verweerder de bevoegdheid toekomt om, indien meerdere kandidaten op grond van gelijke rechtspositie voor een functie in aanmerking komen, één van hen aan te stellen. Verweerder dient evenwel de wijze waarop zij van die bevoegdheid gebruik maakt inzichtelijk te maken en te verantwoorden. Dit op grond van de in de Awb neergelegde beginselen van zorgvuldigheid en motivering waaraan de besluitvorming moet voldoen, maar daarnaast ook uit oogpunt van de rechtsbescherming. De rechtbank stelt vast dat in het advies van de Commissie, noch in het bestreden besluit, is toegelicht op welke gronden eiser voor de functie is afgewezen. Het besluit is dan ook ondeugdelijk gemotiveerd.

2.5.1 Het beroep is gegrond.

2.6 De rechtbank ziet aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die eiser in verband met de behandeling van het beroep tot aan deze uitspraak redelijkerwijs heeft moeten maken. De rechtbank bepaalt de proceskosten op € 644,= aan kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

3 Beslissing

De rechtbank,

recht doende:

verklaart het beroep gegrond,

vernietigt het bestreden besluit,

bepaalt dat verweerder binnen vier weken na verzending van het afschrift van deze uitspraak een nieuwe beslissing op het bezwaar neemt met inachtneming van deze uitspraak,

bepaalt dat verweerder aan eiser het betaalde griffierecht van € 145,= vergoedt,

veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 644,=.

Aldus gedaan door mr. E.A. Poppe-Gielesen, voorzitter, en mr. H. van den Heuvel en

mr. A. van ‘t Laar, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.M.L.J. Spierings, griffier.

De griffier: De voorzitter:

Uitgesproken in het openbaar op: 31 augustus 2009.

Afschrift verzonden op:

rechtsmiddel

Een belanghebbende - onder wie in elk geval eiser wordt begrepen - en verweerder kunnen tegen deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van het beroepschrift is zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het afschrift van deze uitspraak is verzonden.