Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BK3802

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
19-08-2009
Datum publicatie
19-11-2009
Zaaknummer
320920 / HA ZA 08-3126
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Diefstal van gehele lading. Faillissement aangesproken partij. Uitleg RoForm 2000 garantie. Vervoer of expeditie? Maatstaf voor het bepalen van hoedanigheid van wederpartij volgt uit LJN BH9284 en NJ 1977, 521. Uit opdrachtbrief volgt niet dat aangesproken partij als vervoerder moet worden aangemerkt. Eiser heeft onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen tot aansprakelijkheid als expediteur. Volgt bewijsopdracht van hoedanigheid als vervoerder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
S&S 2010, 67
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Uitspraak: 19 augustus 2009.

Zaak-/rolnummer: 320920 / HA ZA 08-3126

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de rechtspersonen naar het recht van de plaats hunner vestigingen

1. MUNICH RE CAPITAL LIMITED,

gevestigd Londen, Verenigd Koninkrijk,

2. AKTSIASELTS HANSAPANK,

gevestigd te Tallinn, Estland,

3. AS NORDMET,

gevestigd te Tartu, Estland,

eiseressen,

advocaat mr. B.S. Janssen,

- tegen -

de naamloze vennootschap,

NATIONALE-NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

gedaagde,

advocaat mr. O.E. Meijer.

Eiseressen zullen hierna worden aangeduid als “Munich Re”, “Hansapank” en “Nordmet”, gedaagde als “NN”.

1 Het verdere verloop van het geding

1.1

De rechtbank verwijst naar het tussenvonnis van 11 februari 2009.

1.2

Ingevolge dat tussenvonnis is op 28 mei 2009 een comparitie van partijen gehouden, waarvan proces-verbaal is opgemaakt.

Vervolgens hebben eiseressen (zoals voorzien in punt 6 van het proces-verbaal van de comparitie), rolverwijzing verzocht en vonnis gevraagd.

1.3

Partijen hebben diverse opmerkingen gemaakt over “verder procederen [..] in de stand van het geding waarin de procedure van eiseressen tegen Siowalls” zich bevindt. Kennelijk hebben partijen daarbij het oog op de zaak tussen Munich Re, Hansapank en Nordmet als eiseressen en Siowalls B.V. gevestigd te Rotterdam (hierna: Siowalls) als gedaagde, aanhangig onder kenmerk 276051 / HA ZA 07-70.

Die zaak is geschorst. Partijen, althans eiseressen, hebben de schorsing van die zaak niet opgeheven (met voeging of tussenkomst van NN daarin), maar eiseressen hebben de onderhavige, nieuwe zaak tegen NN aanhangig gemaakt.

Verder procederen in de onderhavige zaak in de stand waarin het geding aanhangig onder kenmerk 276051 / HA ZA 07-70 zich bevindt is (procestechnisch) niet mogelijk.

De rechtbank heeft de betreffende stellingen van partijen daarom gelezen als verwijzing naar de standpunten – wat eiseressen betreft: het standpunt van eiseressen en wat NN betreft: het standpunt van Siowalls – in de zaak aanhangig onder kenmerk 276051 / HA ZA 07-70, behoudens voor zover partijen van die standpunten zijn afgeweken in de onderhavige procedure.

2 De vaststaande feiten

2.1

De rechtbank merkt de volgende feiten – voor zover thans van belang – als tussen partijen vaststaand aan, omdat deze enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken zijn dan wel blijken uit de in zoverre niet betwiste inhoud van producties waarop beroep is gedaan.

2.2

Nordmet en Siowalls deden sedert 2001 meerdere malen per jaar zaken met elkaar. De rechtsverhouding tussen deze partijen wordt beheerst door Nederlands recht.

2.3

Bij faxbericht van 24 november 2004 heeft Nordmet onder meer het volgende aan Siowalls geschreven:

“Order 6 / 48 week

We kindly ask you to arrange (48 week) the transportation by 2 X 20’DC containers to Talinn the following material:

1. *From: Steinweg BV ( 2 containers )

Warehouse ref [..]

Description: Nickel(cut in drums)

Mett weight: 42 000 kg [in handschrift: 42000]

Gross weight: kg [in handschrift: 43071]

NB! Additional work order for this material for producing on Siowals B.V. warehouse (agreed with Rob Willemse): All drums before shipment to container terminal in 20’ containers will be neutralized (all paper labels of producer & labels will be deleted, painted name of material will deleted from all sides of drums by paint). Top of each drum with nickel will be covered by heavy plastic film. Cargo will be reweighed before loading to container with presentation to me weighting list with nr. of loaded container & number of container seal. Your own bottle- seal will seal each container, check nr. of this seal after presentation from shipping line copy of w/b, pls. Send me pictures, pls, of each step with neutralized, covered drums & readable picture with numbers of seals on each container.

Please issue for dispatch express release (way bill) without presentation originals B/L in port of discharging containers (Talinn).

Bill of Lading instructions

Shipper: Multiline Trading LLC, [..] USA

Consignee: to order of Multiline Trading LLC

Notify: Petromaks Spedition AS [..] Talinn”

2.4

Siowalls heeft die opdracht van Nordmet aanvaard en daaraan uitvoering gegeven.

Op 30 november 2004 heeft Siowalls twee 20’ containers beladen met de hiervoor beschreven partij van 84 vaten met nikkelbriketten met een nettogewicht van in totaal 42.000 kg (hierna: de partij nikkel) aan J&F International en National Transport (hierna: J&F) meegegeven ten vervoer naar RST Noord-Terminal, Rotterdam. Tijdens dat vervoer is de partij nikkel gestolen, althans verdwenen. De partij nikkel is niet teruggevonden.

2.5

Bij dagvaarding van 30 november 2006 hebben eiseressen ter zake van dat verlies van de partij nikkel een vordering tegen Siowalls bij deze rechtbank aanhangig gemaakt. Die procedure is aanhangig onder kenmerk 276051 / HA ZA 07-70.

Bij vonnis van 25 maart 2008 is Siowalls in staat van faillissement verklaard.

2.6

Bij akte van 20 juni 2007 opgemaakt volgens het Rotterdams Garantieformulier 2000 (hierna: de garantie) heeft NN, de aansprakelijkheidsverzekeraar van Siowalls, zich tot borg gesteld voor Siowalls ten gunste van eiseressen tot een maximumbedrag van € 115.000,-. De garantie bevat onder meer de volgende bepalingen:

“We the undersigned [NN] [..] hereby declare to bind ourselves as surety to and in favour of [Munich Re], [Hansapank] and [Nordmet] (“the Creditors”) by way of security for the true and proper discharge by [Siowalls] (“the Principal Debtor”) of the whatever the Principal Debtor may be found to be indebted to the Creditor [..] in respect of principal amount, interest and costs of suit relating to a claim [..] for the loss suffered by the Creditors as a result of the theft of 84 drums nickel cathodes with a total nett weight of approximately 42.000 kg which occurred about 30 November 2004 in or near Rotterdam [..].

If the Principal Debtor is declared bankrupt or granted a suspension of payment, or if a debt rescheduling scheme has been implemented regarding the Principal Debtor, the Creditor is entitled to bring legal proceedings against the undersigned in order to have the indebtedness of the Principal Debtor ascertained by the Court. In that event, the undersigned undertakes to pay the Creditor the entire indebtedness of the Principal Debtor as established by a Judgement (which is not or no longer subject to appeal) rendered in those proceedings, but only up to the maximum amount of € 115.000,-.

This guarantee is hereby given without any prejudice whatever to the question of liability or to the amount involved or to any other matter in issue (including any question as to statutory limitation of liability) and for a maximum amount of € 115.000,-”.

Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen eiseressen en NN.

3 De vorderingen

3.1

Eiseressen vorderen – kort gezegd – dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

(a) voor recht zal verklaren dat Siowalls B.V. (hierna: Siowalls) jegens hen een betalingsverplichting heeft van – naar de rechtbank leest – € 115.000,- of meer; en

(b) NN zal veroordelen om aan Munich Re, althans aan hen te betalen alhetgeen Siowalls aan eiseressen verschuldigd is tot een maximum vaan € 115.000,- te vermeerderen met rente;

met veroordeling van NN in de proceskosten.

Daartoe voeren eiseressen het volgende – kort weergegeven – aan.

3.2

Omstreeks 22 november 2004 heeft Nordmet de partij nikkel gekocht voor de prijs van US$ 594.090,-. Hansapank heeft ten behoeve van deze aankoop aan Nordmet geld geleend. In het kader van die lening heeft Nordmet de partij nikkel aan Hansapank in eigendom overgedragen, althans verpand.

3.3

Op 24 november 2004 heeft Siowalls van Nordmet opdracht aanvaard om de partij nikkel te inspecteren, te wegen, veilig te verpakken en te vervoeren van de loods van Steinweg naar haar eigen loods, beide te Rotterdam, vervolgens van haar eigen loods naar RST Noord-Terminal, Rotterdam, en van daar naar Estland. Die opdracht ligt vast in het onder 2.3 beschreven faxbericht van Nordmet aan Siowalls van 24 november 2004.

3.4

De verdwijning van de partij nikkel tijdens het door Siowalls aan J&F uitbestede vervoer van de loods van Siowalls naar de RST Noord-Terminal te Rotterdam valt aan de chauffeur van J&F toe te rekenen.

3.5

Het betreffende vervoer dient als binnenlands wegvervoer te worden aangemerkt. Siowalls is ingevolge art. 8:1095 BW onbeperkt jegens eiseressen aansprakelijk. Ingevolge art. 8:1102 BW kan de aansprakelijkheid van de vervoerder niet worden ingeperkt door eventueel toepasselijke voorwaarden.

Indien wordt geoordeeld dat Siowalls als expediteur is opgetreden, derhalve subsidiair, is zij aansprakelijk omdat zij niet heeft voldaan aan haar verplichting om ter zake van het vervoer met een goede en betrouwbare vervoerder te contracteren.

3.6

Hansapank c.q. Nordmet heeft door het verlies van de partij nikkel schade geleden. Munich Re heeft ter zake van die schade US$ 654.933,15 krachtens verzekeringsovereenkomst aan Hansapank vergoed en is daardoor in de rechten van Hansapank gesubrogeerd. Hansapank heeft het eigen risico zelf behouden.

3.7

Ingevolge de garantie vorderen eiseressen een verklaring voor recht dat Siowalls jegens hen een betalingsverplichting heeft van ten minste € 115.000,- en vorderen zij dat NN zal worden veroordeeld dat bedrag aan hen te betalen.

4 Het verweer

4.1

De conclusie van NN strekt tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van eiseressen in de proceskosten incluis nakosten, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

NN voert daartoe – kort weergegeven – het volgende aan.

4.2

NN maakt de verweren vanwege Siowalls in de zaak met kenmerk 276051 / HA ZA 07-70 tot de hare, welke op het volgende neerkomen.

4.2.1

Siowalls heeft bij het aanvaarden van de opdracht in november 2004 met Nordmet (niet als vervoerder, maar) als expediteur gecontracteerd. Ook de voorgaande opdrachten betroffen expeditie. Uit het woordgebruik “We kindly ask you to arrange (48 week) the transportation by 2 X 20’DC containers to Talinn the following material” en “shipment” in het faxbericht van 24 november 2004 blijkt dat Nordmet een opdracht gaf tot het regelen van het vervoer, derhalve een opdracht tot het doen vervoeren. Bovendien diende Siowalls diverse andere werkzaamheden te verrichten en de “waybill” op te maken, hetgeen ook duidt op expeditie.

Siowalls heeft dienovereenkomstig aan J&F opdracht gegeven tot vervoer van de partij nikkel naar haar loods en, na de overige werkzaamheden verricht te hebben, tot het vervoer ervan naar de RST Noord Terminal. J&F heeft die opdracht aanvaard en uitgevoerd.

Siowalls heeft de opdracht om de partij nikkel te bewerken zoals in het faxbericht van 24 november 2004 aan haar was opgedragen uitbesteed aan Amco Warehousing B.V.

Siowalls heeft aan Samskip B.V. opdracht gegeven om de partij nikkel per schip van Rotterdam naar Talinn te vervoeren.

Siowalls heeft voor het opmaken van de vereiste documenten gezorgd.

Ook deze uitvoering van de opdracht door Siowalls duidt op expeditie.

Uit vroegere facturen van Siowalls aan Nordmet blijkt ook dat Siowalls als expediteur optrad, omdat zij de diverse kostenposten gespecificeerd aan Nordmet in rekening bracht.

4.2.2

Siowalls is als expediteur niet voor het verlies van de partij nikkel tijdens het vervoer door J&F aansprakelijk. Siowalls heeft het vervoer opgedragen aan J&F met wie zij al zo’n twee jaar zaken deed. J&F was niet (voor Siowalls kenbaar) onvoldoende betrouwbaar, zodat Siowalls haar opdracht van Nordmet behoorlijk kon uitvoeren door met J&F te contracteren.

4.2.3

De rechtsverhouding tussen Nordmet en Siowalls wordt beheerst door de Nederlandse Expeditievoorwaarden. De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn van toepassing, omdat Siowalls op haar door Nordmet zonder bezwaar ontvangen facturen de Algemene Nederlandse Cargadoorsvoorwaarden van toepassing verklaart en in artikel 1 in samenhang met artikel 5 van die voorwaarden voor tal van werkzaamheden, zoals de in het faxbericht van 24 november 2004 opgedragen werkzaamheden, de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing worden verklaard. Bovendien gelden de Nederlandse Expeditievoorwaarden wegens de clausule op de facturen van Siowalls “All our activities ars carried out on the basis of the conditions applying in the relevant industry with respect to the activities concerned”. Voorts gelden de Nederlandse Expeditievoorwaarden uit gewoonte op alle overeenkomsten met expediteurs.

4.2.4

Ingevolge artikel 11 lid 2 Nederlandse Expeditievoorwaarden is de aansprakelijkheid van Siowalls uitgesloten. Ingevolge artikel 11 lid 3 Nederlandse Expeditievoorwaarden is de aansprakelijkheid van Siowalls beperkt tot SDR 4.000.

4.2.5

Voor zover geoordeeld wordt dat Siowalls als vervoerder is opgetreden, is zij als binnenlands wegvervoerder opgetreden. In dat geval is Siowalls niet aansprakelijk omdat de partij nikkel tijdens het vervoer door J&F is gestolen, waarbij de chauffeur ernstig werd bedreigd. Deze diefstal met bedreiging levert overmacht op.

Subsidiair geldt dat de aansprakelijkheid van Siowalls als wegvervoerder is beperkt tot € 3,40 per kilogram vervoerd gewicht, derhalve € 146.441,40.

4.3

Voor NN ontstaat eerst een betalingsverplichting ingevolge de garantie wanneer zal zijn vastgesteld dat Siowalls jegens (een of meer van) de eiseressen aansprakelijk is. Het maximum van de aansprakelijkheid van NN ingevolge de garantie is € 115.000,-. Pas wanneer een betalingsverplichting van NN ingevolge de garantie zal zijn vastgesteld en NN die niet nakomt kan NN gehouden worden tot vergoeding van wettelijke rente.

5 De beoordeling

5.1

De onderhavige zaak gaat om de vraag of en tot welk bedrag NN onder de garantie jegens (een of meer van) de eiseressen tot betaling is gehouden.

garantie

5.2

Ingevolge de onder 2.6 aangehaalde tekst van de garantie gaat het om een borgstelling, waaronder NN zich verbindt om de nog niet vaststaande schuld van Siowalls ten opzichte van (een of meer van) de eiseressen te betalen tot het maximumbedrag van € 115.000,-. Het gaat dus om een voorwaardelijke verbintenis van NN met als voorwaarde dat zal zijn vastgesteld dat Siowalls ter zake van de diefstal van de partij nikkel een betalingsverplichting heeft ten opzichte van (een of meer van) de eiseressen. Voorts is de gehoudenheid van NN onder de garantie beperkt tot € 115.000,- ter zake van hoofdsom rente en proceskosten van hetgeen Siowalls ten opzichte van (een of meer van) de eiseressen verschuldigd mocht blijken te zijn.

Ingevolge de tekst “If the Principal Debtor is declared bankrupt or granted a suspension of payment, or if a debt rescheduling scheme has been implemented regarding the Principal Debtor, the Creditor is entitled to bring legal proceedings against the undersigned in order to have the indebtedness of the Principal Debtor ascertained by the Court. In that event, the undersigned undertakes to pay the Creditor the entire indebtedness of the Principal Debtor as established by a Judgement (which is not or no longer subject to appeal) rendered in those proceedings, but only up to the maximum amount of € 115.000,-” dient, nu Siowalls in staat van faillissement is verklaard, in een procedure tussen de eiseressen en NN de schuld van Siowalls ten opzichte van (een of meer van) de eiseressen te worden vastgesteld. Daartoe dient de onderhavige procedure. Ingevolge de hiervoor aangehaalde tekst ontstaat de betalingsverplichting van NN eerst wanneer bij in kracht van gewijsde gegane beslissing tussen NN en de eiseressen de betalingsverplichting van Siowalls zal zijn vastgesteld. Uit die bewoordingen in samenhang met het bepaalde in art. 6:119 en 6:81 BW vloeit voort dat NN over het bedrag van de betalingsverplichting van Siowalls – ter zake van hoofdsom rente en proceskosten – ten opzichte van (een of meer van) de eiseressen eerst de wettelijke rente verschuldigd zal worden indien NN niet binnen een redelijke termijn nadat de beslissing in de onderhavige procedure in kracht van gewijsde zal zijn gegaan het aldus vastgestelde bedrag aan (een van) eiseressen betaalt. Zodanige redelijke betalingstermijn beloopt twee weken.

Gaat NN niet tot zodanige tijdige betaling over, dan zal zij in verzuim zijn en zal derhalve wettelijke rente verschuldigd worden. De maximering van € 115.000,- geldt niet ten aanzien van zodanige, eigen schuld van NN voortvloeiende uit haar betalingsverzuim.

betalingsverplichting van Siowalls

5.3

De vraag of Siowalls een betalingsverplichting ten opzichte van (een of meer van) de eiseressen heeft, laat zich beantwoorden aan de hand van de vraag of Siowalls ter zake van de diefstal c.q. verdwijning van de partij nikkel ten opzichte van (een of meer van) de eiseressen aansprakelijk is tot schadevergoeding.

De door de eiseressen gestelde grondslag van zodanige aansprakelijkheid van Siowalls ligt primair in een gestelde hoedanigheid van deze als contractuele binnenlandse wegvervoerder ten opzichte van Nordmet, subsidiair in een opdracht tot expeditie, voortvloeiende uit de opdracht van 24 november 2004. NN betwist die gestelde hoedanigheid van wegvervoerder gemotiveerd, voert aan dat Nordmet in haar faxbericht van 24 november 2004 opdracht tot expeditie gaf en dat Siowalls als vervoerder noch als expediteur aansprakelijk is.

5.4

De rechtbank overweegt het volgende over de gestelde hoedanigheid van Siowalls.

Het antwoord op de vraag of Siowalls bij het aanvaarden van de opdracht van 24 november 2004 als expediteur handelde, is afhankelijk van wat Nordmet en Siowalls jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Tot de omstandigheden die in dit verband in aanmerking moeten worden genomen behoort de vraag of voor Nordmet kenbaar was dat Siowalls als expediteur optrad en de context waarin partijen optraden. Vergelijk voor deze maatstaven: HR 26 juni 2009, LJN BH9284 – Wiggers/Makelaardij Sneek en HR 11 maart 1977, NJ 1977, 521 – Stolte/Schiphoff - kribbebijter.

Voorts dient het faxbericht van 24 november 2004 te worden uitgelegd. Het gaat hier om de uitleg van een geschrift waarin de verhouding tussen partijen is geregeld. Die uitleg kan niet alleen worden gegeven op grond van een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen ervan, maar daarbij komt het tevens aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkanders verklaringen en gedragingen en aan de bepalingen van dat geschrift mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 - Haviltex). Voorts volgt uit HR 20 februari 2004 NJ 2005, 493 DSM / Fox dat bij de uitleg van een dergelijk geschrift telkens van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, alsmede dat in praktisch opzicht vaak van groot belang is de taalkundige betekenis van de bewoordingen van het geschrift, gelezen in de context ervan als geheel, die deze in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben. Verder zijn bij de uitleg van belang de aard van de transactie, de omvang en gedetailleerdheid van de contractsbevestiging, de wijze van totstandkoming ervan – waarbij van belang is of partijen werden bijgestaan door (juridisch) deskundige raadslieden – en de overige bepalingen ervan (vgl. HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576 – Uni-Invest; HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575 – Meyer Europe/Pont Meyer).

5.5

Nordmet en Siowalls deden sedert 2001 meerdere malen per jaar zaken met elkaar. Voor het bepalen van de context waarin Siowalls bij het aanvaarden van de opdracht van 24 november 2004 optrad dient derhalve te worden onderzocht in welke voor Nordmet kenbare hoedanigheid Siowalls bij de voorgaande gelegenheden is opgetreden, die van vervoerder of expediteur. Vervolgens dient de in het faxbericht van 24 november 2004 vervatte opdracht in die context te worden uitgelegd aan de hand van de genoemde maatstaf.

Met het oog op het bepalen van die context heeft de rechtbank in het tussenvonnis verzocht om overlegging van bescheiden waaruit de eerdere opdrachten van Nordmet aan Siowalls blijken. Zulke bescheiden zijn niet in het geding gebracht, behalve een factuur van 25 november 2004 van Siowalls aan Nordmet betreffende één rond 24 november 2004 van Rotterdam naar Muuga/Talinn verscheepte 20’ container (productie 9 bij conclusie van antwoord in de zaak met kenmerk 276051 / HA ZA 07-70). De verklaring van [persoon 1] van 15 mei 2009 en de als bijlagen daarbij in het geding gebrachte concept-facturen uit 2001 vormen geen overtuigende bescheiden over de context tussen die partijen c.q. de eerdere opdrachten van Nordmet, omdat [persoon 1] verklaart eerst op 1 januari 2005 bij Siowalls werkzaam te zijn geworden en die bijlagen interne stukken van Siowalls zijn.

Uit de enkele factuur van 25 november 2004 valt de context tussen partijen niet af te leiden. Uit die enkele factuur blijkt niet dat Siowalls zich in het betreffende geval als wegvervoerder jegens Nordmet had verbonden.

De rechtbank kan daarom de context tussen partijen niet bepalen.

5.6

De taalkundige betekenis van de bewoordingen van het faxbericht van 24 november 2004, gelezen in de context ervan als geheel, houdt niet een zonder meer duidelijke opdracht tot vervoer in. Anders dan de eiseressen betogen, duidt het woordgebruik “We kindly ask you to arrange (48 week) the transportation by 2 X 20’DC containers to Talinn the following material” niet noodzakelijk op een opdracht tot het vervoeren van de partij nikkel, ook niet in samenhang met de rest van de tekst van dat faxbericht. De taalkundige betekenis van de bewoordingen van het faxbericht van 24 november 2004 gelezen in de context ervan als geheel kan heel wel duiden op een opdracht tot expeditie en bijkomende werkzaamheden niet zijnde vervoer. Uit de bewoordingen van het faxbericht van 24 november 2004 valt daarom ook geen bewijsvermoeden van de hoedanigheid van Siowalls als vervoerder af te leiden.

5.7

Eiseressen doen voor hun stelling van aansprakelijkheid van Siowalls beroep op dier overeengekomen hoedanigheid als wegvervoerder.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen en bij gebreke aan een begin van bewijs dat Siowalls zich als wegvervoerder jegens Nordmet heeft verbonden, rust ingevolge de hoofdregel van art. 150 Rv de bewijslast van feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat Siowalls zich bij aanvaarding van de in het faxbericht van 24 november 2004 vervatte opdracht (niet als expediteur, maar) als wegvervoerder heeft verbonden op eiseressen. Voor het leveren van dat bewijs is, zoals hiervoor is overwogen, ook de door eerdere overeenkomsten tussen Nordmet en Siowalls gegeven context tussen hen van belang.

De rechtbank zal eiseressen dat bewijs opdragen.

5.8

Eiseressen stellen voorts dat ook indien Siowalls als expediteur is opgetreden zij aansprakelijk is, omdat zij ten onrechte het wegvervoer aan J&F opgedragen. Concrete feiten die – indien bewezen – meebrengen dat Siowalls haar opdracht tot het doen vervoeren van de partij nikkel niet behoorlijk heeft uitgevoerd door J&F met het vervoer te belasten hebben eiseressen niet gesteld. De enkele gestelde omstandigheden dat J&F kort vóór het onderhavige transport als commanditaire vennootschap was opgericht en dat de beherende vennoot een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde “papieren” vennootschap is, dat de contacten tussen Siowalls en J&F liepen langs Th. Akkermans en Th. Keeris en dat die personen in die tijd “een slechte reputatie ten gevolge van hun eerdere werkzaamheden in de transportsector” hadden – indien al bewezen; NN bestrijdt een en ander; het als productie 10 bij conclusie van antwoord van Siowalls in de zaak met kenmerk 276051 / HA ZA 07-70 overgelegde overzicht van transporten van J&F in opdracht van Siowalls bevat een ontzenuwing van een en ander – leveren onvoldoende op om de stelling te kunnen dragen dat Siowalls dit vervoer niet aan J&F zou hebben behoren op te dragen. Op het verweer gevoerd in de conclusie van antwoord van Siowalls, die eiseressen op de eerstdienende dag in het geding hebben gebracht en welk verweer NN tot het hare heeft gemaakt, dat geen sprake was van onvoldoende betrouwbaarheid van J&F, zijn eiseressen niet ingegaan. Gelet op dat verweer en de aard van de overeenkomst, een opdracht tot het door een derde doen vervoeren, lag het op de weg van eiseressen om daarop wel in te gaan, hetzij in de dagvaarding hetzij vóór of bij de comparitie na antwoord. Door dat na te laten hebben eiseressen niet aan hun stelplicht voldaan.

De gestelde wanprestatie onder de overeenkomst tot het doen vervoeren van de partij nikkel kan daarom niet tot toewijzing van de vordering leiden.

5.9

Hangende de bewijslevering zal de rechtbank elke verdere beslissing aanhouden.

6 De beslissing

De rechtbank

De rechtbank,

draagt eiseressen op het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat Siowalls door aanvaarding van de in het faxbericht van 24 november 2004 gegeven opdracht zich verbond tot het vervoer over de weg van de partij nikkel van haar loods naar de RST Noord-Terminal;

verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 16 september 2009 voor uitlating door eiseressen bij akte over de wijze waarop zij voornemens zijn aan die bewijsopdracht te voldoen;

bepaalt dat voor zover eiseressen dat bewijs willen leveren door het doen horen van getuigen:

(a) deze zullen worden gehoord in het gebouw van deze rechtbank voor de rechter mr. W.P. Sprenger; en

(b) eiseressen in de genoemde akte opgave moeten doen van de voor te brengen getuigen, hun verhinderdata en de verhinderdata van beide partijen en hun raadslieden in de maanden november en december 2009 opdat aan de hand daarvan dag en uur van de verhoren zullen worden bepaald;

houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.P. Sprenger.

Uitgesproken in het openbaar.

1928