Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ1562

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-06-2009
Datum publicatie
06-07-2009
Zaaknummer
10/775006-08
Formele relaties
Hoger beroep: ECLI:NL:GHSGR:2010:BO7146, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank Rotterdam: PROMIS

Medewerker politie wordt ervan verdacht tegen betaling informatie uit de politieregisters te hebben verschaft aan derden.

Verdediging stelt zich op het standpunt dat niet bewezen is dat er informatie is overgedragen en dat er is betaald.

Gebleken is dat verdachte steeds kort na ontvangst van een sms met (persoons)gegevens inlogt in het politiesysteem, er verhuld gesproken wordt over betaling en er veel moeite wordt gedaan om tot een relatief ontmoeting te komen, die door anderen niet mag worden gezien. De rechtbank gaat ervan uit dat de ontmoetingen dienden om enerzijds de informatie over te dragen en anderzijds de betaling te ontvangen.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 272
Wetboek van Strafrecht 363
Wetboek van Strafrecht 420bis
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/775006-08

Datum uitspraak: 16 juni 2009

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

VERDACHTE,

geboren op [..] te Rotterdam,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [..]

raadsman mr. [….], advocaat te [..].

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 2 juni 2009.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

De onder 1 tot en met 12 ten laste gelegde feiten komen er - kort gezegd - op neer dat de verdachte zich in de periode van 1 september 2007 tot en met 28 november 2008 meermalen heeft laten omkopen/meermalen informatie heeft verstrekt aan derden waarvoor de verdachte geld heeft ontvangen/gevraagd alsmede dat hij de door hem door dat misdrijf verkregen gelden heeft witgewassen.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot:

- vrijspraak van het onder 2 primair en 11 ten laste gelegde;

- bewezenverklaring van het onder 1 primair, 2 subsidiair, 3 primair, 4 primair,

5 primair, 6 primair, 7 primair, 8 primair, en 9 primair, 10 primair en 12 ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest.

MOTIVERING VRIJSPRAAK

Het onder 2 primair en 11 ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. De officier van justitie heeft dit ook gevorderd, terwijl door de raadsman vrijspraak van alle ten laste feiten is bepleit.

ONTVANKELIJKHEID VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE EN OVERIGE VERWEREN

I. De raadsman heeft het volgende aangevoerd.

- Observatie en tapbeslissingen.

Uit de inhoud van het proces-verbaal van observatie en de verklaringen van de observanten 14 en 91 tegenover de rechter-commissaris blijkt dat de observanten verschillend verklaren over hetgeen zij hebben gezien. Bovendien staan de in het proces-verbaal van observatie opgenomen waarnemingen haaks op hetgeen de observanten hierover hebben verklaard bij de rechter-commissaris. De verklaringen van de observanten zijn aantoonbaar onjuist, in ieder geval op het punt dat waargenomen zou zijn dat overdracht heeft plaatsgevonden van het bankbiljet van € 200,-.

Uit het strafdossier blijkt dat tijdens de verhoren aan de verdachte is voorgehouden dat deze overdracht wel is gezien. Verdachte is door deze aantoonbaar onjuiste voorstelling van zaken op een ongeoorloofde wijze onder druk gezet. Om die reden dient het Openbaar Ministerie terzake van onderzoek 1 niet-ontvankelijk te worden verklaard.

De voormelde onjuiste voorstelling van zaken is bovendien ook verwoord in de aanvragen tot verlenging van bevelen tot het opnemen van telecommunicatie na 8 oktober 2008 en deze zijn derhalve door de rechter-commissaris ten onrechte verleend.

Het Openbaar Ministerie dient niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging van die feiten die steunen op het telecommunicatiemateriaal dat is verkregen na 8 oktober 2008, althans nadat de onjuiste voorstelling van zaken in de desbetreffende aanvragen was weergegeven. Bewijsmateriaal dat nadien middels telecommunicatie is verkregen dient dan ook buiten beschouwing te blijven.

- Belangenafweging tussen inbreuken persoonlijke levenssfeer en aanhouding/voortduren beperkingen.

Op 8 oktober 2008 stelt het observatieteam strafbaar handelen tussen verdachte en medeverdachte te hebben waargenomen. Daarop had direct tot aanhouding moeten worden overgegaan. Uit het dossier blijkt niet van een bijzonder opsporingsbelang om dat niet te doen. Vervolgens wordt er nog zeven weken lang inbreuk gemaakt op de privacy van verdachte door stelselmatig zijn telefoon te tappen en hem te observeren. Ook om die reden moet het Openbaar Ministerie niet- ontvankelijk worden verklaard voor alle feiten die verdachte over de periode na 8 oktober 2008 ten laste zijn gelegd.

De verdediging plaatst verder kanttekeningen bij de voortduring van de beperkingen. Achteraf is gebleken dat de periode waarin verdachte in beperkingen heeft gezeten onnodig lang is geweest. Zeker toen de medeverdachte was aangehouden hadden de beperkingen kunnen worden opgeheven. Het is een feit van algemene bekendheid dat verdachten in beperkingen onder druk gezet kunnen worden om bepaalde verklaringen af te leggen. De verdediging stelt zich op het standpunt dat het handhaven van de beperkingen in ieder geval na de aanhouding van de medeverdachte onrechtmatig is geweest en dat de verdachte daardoor onnodig psychische schade heeft opgelopen. Het Openbaar Ministerie dient ook om die reden niet-ontvankelijk te worden verklaard.

- Klachtdelict.

Tenslotte heeft de raadsman in dit verband aangevoerd dat artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht een klachtdelict is, en dat het Openbaar Ministerie, bij gebreke aan klachten derhalve in zoverre eveneens niet-ontvankelijk verklaard dient te worden.

II. De officier van justitie heeft zich ten aanzien van hetgeen door de raadsman is aangevoerd op het volgende standpunt gesteld.

- Observatie en tapbeslissingen

De verbalisanten 14 en 91 zijn op zich consistent waar het gaat om hetgeen zij hebben waargenomen tijdens de observatie van de verdachte en diens medeverdachte op 8 oktober 2008. Het verschil in hun verklaringen kan worden uitgelegd door hun beider positie in het voertuig, waardoor ook het verschil in waarneming kan worden verklaard. Niet -ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie op basis van dit enkele verschil in waarneming gaat te ver. De verbalisanten hebben naar eer en geweten en op ambtseed verklaard over wat zij hebben waargenomen en er is geen enkele reden te twijfelen aan die verklaringen. Het proces-verbaal van bevindingen is door de verbalisanten gezamenlijk opgemaakt. Dat is een gebruikelijke werkwijze bij de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Tegenover de rechter-commissaris hebben de verbalisanten beiden uitgelegd wat zij hebben waargenomen. Het verweer dient te worden verworpen.

- Belangenafweging tussen inbreuken persoonlijke levenssfeer en aanhouding/voortduren beperkingen.

De sanctie van niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie kan slechts volgen indien sprake is van een ernstige inbreuk op de beginselen van een goede procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte, diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is geschonden. In dit geval is daarvan geen sprake.

Ten aanzien van het moment waarop de verdachte Verdachte werd aangehouden heeft het Openbaar Ministerie een afweging moeten maken. In dit geval ging het niet slechts om corruptie, maar ook om een groot aantal gestolen kentekenplaten, omgekatte auto’s - de medeverdachte reed zelf in een gestolen auto - en gaande het onderzoek leek sprake te zijn van een criminele organisatie. Het laten voortduren van het onderzoek na 8 oktober 2008 zonder de verdachte Verdachte aan te houden was daarom gerechtvaardigd. In geval van overtredingen inzake de Wet wapens en munitie en de Opiumwet moet het Openbaar Ministerie ingrijpen, bij de aan de verdachte ten laste gelegde feiten is het Openbaar Ministerie vrij om daaromtrent een belangenafweging te maken, hetgeen ook is geschied.

Over het voortduren van de beperkingen is in een vroeg stadium aan de verdediging meegedeeld dat niet alleen de medeverdachte diende te worden gehoord, maar ook een aantal getuigen, onder wie de broer van de verdachte. Tevens diende er een getuige te worden gehoord tegen wie een parallel onderzoek als tegen verdachte liep. Dat onderzoek is op 11 februari 2009 geklapt en deze persoon is toen gehoord. De omstandigheid dat de verdachte gedurende een bepaalde periode niet is verhoord betekent niet dat de zaak totaal heeft stilgelegen. Het Openbaar Ministerie heeft niet willens en wetens de belangen van de verdachte geschaad. Ook in zoverre dient het verweer te worden verworpen.

- Klachtdelict.

In alle zaken behalve feit 2 is geconcludeerd tot bewezenverklaring van het primair (artikel 363, lid 1, sub 2 en 3 WvSr) ten laste gelegde. Ten aanzien van feit 2 subsidiair (artikel 272 WvSr) kan worden gesteld dat degene wiens gegevens zijn bevraagd, te weten [naam], daarvan niet op de hoogte was. Ten aanzien van [naam 1] en [naam 2] geldt dat zij tegenover de rechter-commissaris hebben verklaard dat zij niet wilden dat hun informatie werd verstrekt aan derden. Verdachte heeft gehandeld in strijd met zijn geheimhoudingsplicht als politieagent en daarmee een algemeen te beschermen belang geschonden. Het verweer dient te worden verworpen.

III. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

- Observatie en tapbeslissingen

Uit de inhoud van het proces-verbaal van observatie en de processen-verbaal van verhoor van de verbalisanten 14 en 91 door de rechter-commissaris is het volgende vast komen te staan.

Verbalisant 14 is stellig in zijn verklaring dat hij op 8 oktober 2008 heeft waargenomen dat de medeverdachte bij het verlaten van de woning op de [...]te Rotterdam een bankbiljet van € 200,- heeft gepakt en daarmee in zijn hand is gelopen naar de auto van de verdachte Verdachte die zich op dat moment ter hoogte van perceel 37 op de [...]te Rotterdam bevond.

Verbalisant 91 heeft verklaard dat hij een geel bankbiljet heeft gezien in de hand van. Beide verbalisanten verklaren te hebben gezien dat de medeverdachte bij verdachte in de auto is gaan zitten, maar niet dat zij hebben gezien dat het bankbiljet daadwerkelijk werd overgedragen. Voorts hebben beiden verklaard dat de ontmoeting tussen de medeverdachte en verdachte nog geen minuut heeft geduurd.

Weliswaar hebben de observanten niet gezien dat de medeverdachte een bankbiljet van € 200,00 aan Verdachte heeft gegeven, maar wel dat de medeverdachte geld in zijn hand had op het moment dat hij bij verdachte in de auto ging zitten. Hetgeen door de verbalisanten tegenover de rechter-commissaris is verklaard staat niet haaks op hetgeen zij in het ambtsedig proces-verbaal van observatie hebben gerelateerd en sluit de eerdere weergave van de waarnemingen tijdens de observatie niet uit. De inschatting van verbalisant 14 dat zijn collega niet heeft gezien dat de medeverdachte het geld uit zijn portemonnee haalde komt voor rekening van verbalisant 14 (blz. 5 van het proces-verbaal van de rechter-commissaris) en kan niet anders worden begrepen dan als een inschatting van verbalisant 14.

Alleen verbalisant 91 weet immers wat hij wel en niet heeft gezien en deze verklaart daarover expliciet bij de rechter-commissaris. De rechtbank heeft geen reden te twijfelen aan deze verklaringen en zal de betreffende processen-verbaal ook niet uitsluiten van het bewijs.

Uit de processen-verbaal van verhoor van verdachte blijkt niet dat hem een andere voorstelling van zaken is gegeven dan hetgeen hiervoor is weergegeven als de waarnemingen van de observanten. Gelet op het voorgaande kan dan ook niet worden gesteld dat door de verhorende verbalisanten aan verdachte een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven en dat hij daardoor ongeoorloofd onder druk is gezet.

Overigens heeft een en ander er ook niet toe geleid dat verdachte op enig moment een voor hem belastende verklaring heeft afgelegd.

Nu voorts in de aanvragen tot verlenging van bevelen opnemen van telecommunicatie evenmin meer is gesteld dat hetgeen hiervoor als de waarnemingen van observanten is opgenomen - en met name niet dat zij een daadwerkelijke overdracht van €200,00 zouden hebben gezien-, kan, mede gelet op het voorgaande evenmin worden gesteld dat de rechter-commissaris op basis van onjuiste informatie de bevelen tot het opnemen, afluisteren en controleren van telecommunicatie heeft verlengd. Het resultaat van de na 8 oktober 2008 afgeluisterde telefoongesprekken kan derhalve voor het bewijs worden gebruikt en het Openbaar Ministerie is ontvankelijk in de vervolging. Het verweer wordt verworpen.

- Belangenafweging tussen inbreuken persoonlijke levenssfeer en aanhouding/voortduren beperkingen.

Het is aan de Officier van Justitie om in samenspraak met het onderzoeksteam van de politie te besluiten op welk moment tot aanhouding van een verdachte wordt overgegaan. Het Openbaar Ministerie is vrij hierin een belangenafweging te maken, hetgeen in deze strafzaak ook is geschied. De sanctie van niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie kan slechts volgen indien sprake is van een ernstige inbreuk op de beginselen van een goede procesorde, waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekort gedaan. In dit geval is daarvan geen sprake. Het verweer wordt verworpen.

Ten aanzien van de opgelegde beperkingen had de verdediging, indien zij van oordeel was dat deze ten onrechte voortduurden, op grond van artikel 62a lid 4 Sv namens de verdachte een bezwaarschrift kunnen indienen. Nu de verdediging dat heeft nagelaten en de beperkingen inmiddels zijn opgeheven, kunnen deze niet meer door de rechtbank worden getoetst. Ook dit verweer wordt verworpen

- Klachtdelict (ten aanzien van feit 2 subsidiair).

De rechtbank verwerpt het verweer. Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat in casu het klachtvereiste niet geldt. Toepassing van artikel 272 lid 2 wordt uitgesloten in artikel 7, lid 3 van de Wet politiegegevens en artikel 52, lid 2 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Deze wetten kennen specifieke bepalingen over geheimhoudingsplichtigen.

Nu ook overigens geen feiten of omstandigheden zijn gebleken die zouden moeten leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van de officier van justitie, is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging.

BEWIJSMOTIVERING EN BEWEZENVERKLARING

I ALGEMENE BEWIJSOVERWEGING BIJ DE FEITEN 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, EN 10

Ondanks dat zij beiden verklaard hebben dat zij slechts vage kennissen van elkaar zijn, blijkt uit het dossier dat verdachte verdachte en zijn medeverdachte in de onderzoeksperiode regelmatig contact met elkaar hebben. Deze contacten verlopen steeds op eenzelfde wijze: verdachte ontvangt vande medeverdachte een SMS met kentekennummers of persoonsgegevens, daarna wordt onder het account van verdachte ingelogd in de politie-systemen en worden deze gegevens bevraagd, kort daarop vindt (vaak intensief) telefonisch overleg plaats over een ontmoeting tussen verdachte ende medeverdachte, welke ontmoeting vervolgens ook plaats vindt.

De verklaring die verdachte geeft voor het ontvangen van de informatie, te weten dat hij een “jager” is en de medeverdachte hem regelmatig tips geeft waaruit hij leuke zaken probeert te maken, acht de rechtbank niet geloofwaardig. Net zomin als de verklaring die beiden geven voor de ontmoetingen, dat gaat om een “praatje pot” of om elkaar een mop te vertellen. Immers door de enkele ontvangst van een SMS zou verdachte in zijn informatie-behoefte zijn voorzien en een ontmoeting nadien voegt daaraan niets aan toe.

In de getapte telefoongesprekken tussen verdachte en de medeverdachte en tussen de medeverdachte en diens contacten wordt gesproken over " je weet wat het kost", "Bankoe hè" (straattaal voor 50 euro). Ook worden er getallen genoemd: "1, 50 hè”, “125, vergeet niet", " als jij die broek wil, wil hij 50, 50 extra" en wordt er gezegd: “printen”, “verbrandt die ding”, “moet papier hebben”, “een extra tekst” en “ook een beetje papier”. Voorts heeft het observatieteam gezien dat de medeverdachte op 8 oktober 2008 met een bankbiljet in zijn hand in de auto van verdachte stapt. Bovendien blijkt uit de gesprekken dat beide partijen nogal wat moeite doen om tot relatief korte ontmoetingen - op 8 oktober 2008 minder dan een minuut - te komen. Ook lijkt het niet de bedoeling dat de gevraagde informatie telefonisch wordt verstrekt noch dat anderen de ontmoetingen waarnemen.

Op grond van al deze feiten en omstandigheden komt de rechtbank tot de conclusie dat de ontmoetingen van verdachte met de medeverdachte dienden om de gevraagde informatie over te dragen en daarvoor betaald te krijgen en acht zij wettig en overtuigend bewezen dat verdachte informatie heeft verschaft en daarvoor een gift heeft ontvangen.

De verdachte heeft op 14 mei 2009 tegenover de rechter-commissaris verklaard dat hij in dienst is van regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en dat hij in [...] werkt.

II. Van het volgende wordt uitgegaan:

Feit 1 (Onderzoek 1)

Op 7 oktober 2008 te 13.11 stuurt de medeverdachte een SMS-bericht naar Verdachte met als tekst:

- “[kentekennummer 1]”

- “[kentekennummer 2]”

- “[kentekennummer 3]”

- “[kentekennummer 4]”

Na ontvangst van de login gegevens van accountnummer 2812, in gebruik bij Verdachte, bleek dat deze vier kentekennummers middels dit accountnummer op vrijdag 7 oktober 2008 tussen 16.22 uur en 16.27 uur zijn bevraagd. Om 17.56 uur vindt een telefoongesprek plaats tussen Verdachte en de medeverdachte waarbij beiden afspreken elkaar de volgende dag te ontmoeten.

Op 8 oktober 2008 vinden diverse telefoongesprekken tussen Verdachte en de medeverdachte plaats, waarin zij proberen een ontmoetingsplaats af te spreken.

Vanaf 10.45 uur wordt Verdachte onder observatie genomen en omstreeks 16.40 uur wordt gezien dat Verdachte zijn auto stopt op de [...]te Rotterdam ter hoogte van perceel 37. Vanuit het betreffende perceel komt de medeverdachte aangelopen in de richting van Verdachte. Intussen haalt de medeverdachte een bankbiljet te voorschijn dat hij in zijn hand opvouwt. Hierna stapt de medeverdachte als bijrijder in de auto van Verdachte. Om 16.41 uur stapt de medeverdachte vervolgens weer uit.

Verdachte heeft verklaard dat hij de vier kentekennummers via de medeverdachte middels een SMS bericht had ontvangen en had bevraagd.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1. (onderzoek 1)

hij in de periode van 7 oktober 2008 tot en met 8 oktober 2008 te [...] en Rotterdam, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar,

te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een giftheeft aangenomen,

wetende dat deze hem, verdachte, werdgedaan ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan

immers heeft hij, verdachte

op 8 oktober 2008 een geldbedrag (door [medeverdachte] verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar aanleiding van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

welke informatie door hem, verdachte, op 7 oktober 2008 in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

- kentekennummers [kentekennummer1], [kentekennummer 2] [kentekennummer 3] en [kentekennummer 4]

is bevraagd en geraadpleegd

en welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die de medeverdachte heeft verstrekt;

Feit 2 (Onderzoek 2)

Op 29 september 2008 omstreeks 22:08 uur ontvangt Verdachte een sms bericht van [naam], dat inhoudt: " [naam, adres, groeten naam]".

Op 29 september 2008, te 22.18 uur en 22.19 uur werd middels het account van Verdachte in het bedrijfsprocessensysteem Xpol gezocht op respectievelijk: [deel van een naam] en [deel van een naam%].

Op 30 september 2008 te 01.36 uur werd wederom middels het account 2812 gezocht op “[huisnummer]” en “[straat]”.

Na onderzoek is gebleken dat Verdachte de personenkaart van [naam] op 30 september 2008 te 01.36 uur had bevraagd.

Verdachte had in de nacht van maandag 29 september 2008 en dinsdag 30 september 2008 nachtdienst van 22.00 tot 07.00 uur.

[naam] heeft verklaard dat hij een SMS naar Verdachte had gestuurd met de gegevens van zijn broer. Hij wilde weten of zijn broer nog boetes open had staan. Vooraf had hij met Urbian Verdachte hierover gesproken en hij moest een SMS bericht sturen. Later had hij mondeling van verdachte gehoord dat er niets was.

Verdachte heeft verklaard hij dat hij [naam] had bevraagd, naar aanleiding van een SMS-je dat [naam]e had gestuurd.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat hij:

2.

inde periode van 29 september 2008 tot en met 30 september 2008 te [ ] en Rotterdam,

(een) geheim(en) waarvan hij wist dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- naam “[naam”]" en/of “[adres]” en/of “[nummer]"

bevraagd en geraadpleegd en (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven aan Leitoe ;

Feit 3 (Onderzoek 3)

Op 16 oktober 2008 omstreeks 17.54 uur belt de medeverdachte met Verdachte en kondigt aan een sms bericht te sturen. Om 18.16 uur ontvangt Verdachte een sms bericht met de volgende tekst:

[kentekennummer 1] [kentekennummer 2].

Uit onderzoek verricht in de opgevraagde logins van het bedrijfsprocessensysteem Xpol bleek dat op 16 oktober 2008 te 18.34 uur het eerst vermelde kenteken was bevraagd onder het account van Verdachte (2812) en om 18.38 uur het andere kenteken.

Uit een telefoongesprek d.d. 16-10-2008 te 19.33 uur blijkt dat Verdachte en de medeverdachte met elkaar afspreken. Op 16 oktober 2008 te 20.02 uur wordt de medeverdachte gebeld door een NN-man. de medeverdachte zegt in dat gesprek "dat hij vijftig wil hebben als hij die broek vandaag wil hebben" en “vijftig euro extra wil hij… en dat is niet voor mij maar dat is voor hem”.

Op 16 oktober 2008 tussen 19.33 uur en 22.12 uur vinden diverse telefoongesprekken plaats waarin Verdachte en de medeverdachte met elkaar spreken over een plaats waar en een tijdstip waarop zij elkaar kunnen treffen.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

3. (onderzoek 3)

hij op 16 oktober 2008 te [...]en Rotterdam, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een gift heeft aangenomen,

wetende dat deze hem, verdachte, werd

gedaan, ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan ;

immers heeft hij, verdachte

op 16 oktober 2008 een geldbedrag van 50 euro, (door de medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt

aan hem, verdachte) aangenomen, naar aanleiding van

verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 16 oktober 2008 in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond,

behorende bij

- kentekennummers [kentekennummer 1] en [kentekennummer 2]

is bevraagd en geraadpleegd

enwelke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die de medeverdachte heeft verstrekt;

Feit 4 (Onderzoek 4)

Op 28 oktober 2008 ontvangt de medeverdachte vanaf 18.49 tot 19.06 uur SMS berichten met de tekst:

“[geboortedatum, naam].

Vervolgens ontvangt Verdachte op 29 oktober 2008 te 14.23 uur van de medeverdachte een SMS bericht met de volgende inhoud: "b-»[naam] [geboortedatum] kijk of hij of hij iets met een familie [naam] te maken heeft printen"

Op 29 oktober 2008 is middels account 2812 (Verdachte) tussen 14.34 uur en 14.48 uur in het bedrijfsprocessensysteem Xpol gezocht op de namen [naam 1] en [naam 2] in verschillende lettercombinaties.

Uit een telefoongesprek op 29 oktober 2008 te 15.17 uur blijkt dat Verdachte en de medeverdachte elkaar zullen ontmoeten op de [ ] bij [ ] en de [ ]. Vervolgens vindt er op 29 oktober 2008 te 15.39 uur een telefoongesprek plaats tussen de medeverdachte en Verdachte. In dit gesprek geeft Verdachte aan dat mensen hem niet mogen zien. Op 29 oktober 2008 te 16.54 uur vindt er een telefoongesprek plaats , waarin Verdachte zegt tegen de medeverdachte “hee verbrand dat ding he”

De medeverdachte heeft verklaard over de SMS waarin hij de familie [naam] had doorgegeven dat hij benieuwd was omdat er iets in [woonwijk] was gebeurd.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 4 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

4. (onderzoek 4)

hij in de periode van 28 oktober 2008 tot en met 29 oktober 2008 te [...]en Rotterdam, in elk geval in Nederland, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

eengift heeft aangenomen,

wetende dat deze hem, verdachte, werd

gedaan,ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

immers heeft hij, verdachte

in de periode van 28 oktober 2008 tot en met 29 oktober 2008

een geldbedrag , (door de medeverdachte en/of (een

of meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar

aanleiding van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 29 oktober 2008 in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

-de namen [naam 1] en/of [naam 2]

is bevraagd en geraadpleegd

en welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die de medeverdachte heeft verstrekt;

Feit 5 (Onderzoek 6)

Op 3 november 2008 om 15.12 uur zendt de medeverdachte aan Verdachte een sms bericht met als inhoud: “ Ik heb net gehoord dat me foto word uitgedeeld bij de beveiliging voor een juwelier zaak ken je kijken of het klopt”. Hierna zendt de medeverdachte een bericht met de inhoud: “Of je ken zeggen of het zo is”. Verdachte reageert om 14.31 met de mededeling: Zeg niets wil je spreken. Na enkele sms berichten over en weer, spreken ze af bij de patatzaak in de omgeving van de woning van de moeder van Verdachte.

Tijdens een onderzoek naar de door Verdachte bekeken beeldschermafdrukken is gebleken dat Verdachte op 4 november 2008 om 9.43 uur een bevraging had gedaan in een x-pol registratie, waarin werd gerelateerd een informatiebericht ten aanzien van de medeverdachte, die met een ander, aandacht had voor een juwelierszaak te Rotterdam. Voorts bleek dat op 4 november 2008 om 09.48 uur middels account 2812 behorende bij Verdachte een bevraging werd gedaan in het "Sturing- en Informatiesysteem” (STIP).

Op 5 november 2008 wordt tijdens observatie waargenomen dat Verdachte om 11.33 uur een ontmoeting heeft met de medeverdachte op het [straatnaam]te Rotterdam. De medeverdachte heeft verklaard dat hij hierover inderdaad Verdachte heeft ge-smst of gebeld en dat Verdachte voor hem zou kijken.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 5 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

5. (onderzoek 6)

hij op of omstreeks 3 november 2008 tot en met 5 november 2008 te [...] en Rotterdam, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een gift heeft aangenomen,

wetendedat deze hem, verdachte, werd

gedaan, ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan

immers heeft hij, verdachte

in de periode van 3 november 2008 tot en met 5 november 2008 een

geldbedrag(door medeverdachte verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar

aanleiding van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 4 november 2008

in een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond,

behorende bij

- de naam [medeverdachte]

is bevraagd en geraadpleegd en welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte heeft verstrekt;

Feit 6 (Onderzoek 10)

Op 21 november 2008, te 13.58 wordt Verdachte gebeld door zijn broer [naam]. Tijdens het gesprek stelt Verdachte de vraag wanneer hij "het" moet hebben van die boy en zegt het al te hebben. Verdachte zegt ook dat het geen bankoe is, maar dat het er twee zijn. Op 22 november 2008 om 13.28 uur belt [naam] weer met Verdachte. Verdachte zegt tegen hem dat de naam die hij had gegeven er niet uit komt. Verdachte vraagt of hij niet meer dingen heeft. Voorts gaat het gesprek over betaling van 50 aan Verdachte en op welke wijze dat moet geschieden.

Om 13.41 uur zendt [naam] een sms-bericht naar de telefoon van Verdachte met de tekst: [naam geboortedatum]. Om 14.19 uur wordt Verdachte wederom gebeld door [naam]. Verdachte zegt dat "ze" er niet uitkomt en dat dat dus betekent dat ze niet met de politie te maken heeft gehad of zo. Verder zegt Verdachte dat hij dan bij de gemeente zou moeten kijken, maar dat hij niet bij bevolking van de gemeente Amsterdam kan, alleen in Rotterdam.

Uit onderzoek is gebleken dat op het account van verdachte op 22 november 2008 op verschillende tijdstippen en manieren is getracht [naam] te bevragen.

[naam] heeft verklaard dat hij op verzoek van een vriend zijn broer [verdachte]had benaderd met de vraag of hij iets kon nakijken. De betreffende vriend had er wel 50 euro voor over om de informatie te krijgen. Volgens [naam] ging het om gegevens van een vader en zijn dochter. Hij had de informatie per SMS verstuurd.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 6 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

6. (onderzoek 10)

hij in de periode van 21 november 2008 tot en met 22 november 2008 te [...] en Rotterdam, in elk geval in Nederland, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een gift heeft aangenomen,

wetende dat deze hem, verdachte, werd

gedaan ten gevolge van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan

immers heeft hij, verdachte

in de periode van 21 november 2008 tot en met 22 november 2008

enig geldbedrag (door [naam] verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar aanleiding van

verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 22 november 2008

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

-de namen [naam 1], [naam 2], [naam 3]

is bevraagd en geraadpleegd

en welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die Rimkus heeft verstrekt;

Feit 7 (Onderzoek 14)

Op 17 oktober 2008 te 17.03 uur ontvangt Verdachte een sms bericht met de inhoud: [kentekennummer]

Direct daarna belt hij de medeverdachte, die vraagt: lk heb je toch ge-sms’t. Verdachte reageert daarop met de opmerking: He, ik zo effe voor je kijken.

Uit onderzoek bleek dat op de account van Verdachte op 17 oktober 2008 te 17.22 uur de tenaamstelling van het kentekennummer [kentekennummer] was bevraagd in het bedrijfsprocessensysteem Xpol.

Om 20.41 uur belt Verdachte naar de medeverdachte en wordt er geprobeerd af te spreken en om 22.16 uur belt hij nogmaals met de mededeling dat hij onderweg is naar het centrum. Om 22.53 uur wordt Verdachte gebeld door de medeverdachte. Verdachte zegt bij [ ] te lopen en de medeverdachte zegt bij [ ] te staan. Om 22.57 uur belt Verdachte naar de medeverdachte. Ze zijn dicht bij elkaar en spreken af.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 7 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

7. (onderzoek 14)

hij op 17 oktober 2008 te [...] en Rotterdam, in elk geval in Nederland,

in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een gift heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werdgedaan, naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan

immers heeft hij, verdachte

op 17 oktober 2008 enig geldbedrag (door de medeverdachte verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar

aanleiding van (vertrouwelijke) informatie,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 17 oktober 2008

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

- het kenteken [kenteken]

is bevraagd en geraadpleegd

enwelke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte

Feit 8 (Onderzoek 15)

Op 9 oktober 2008 te 12.23 uur ontvangt Verdachte het navolgende sms bericht van de medeverdachte: “ [naam] (vrouw) [geboortedatum adres]. Ze heeft een brief thuis gehad en ze wilt weten voor wat en of er ook nog andere mensen moeten komen”. Na ontvangst van dit SMS bericht heeft Verdachte die dag omstreeks 12.50 uur telefonisch contact met de medeverdachte en zegt tegen hem: "Je weet wat het kost hè?"

Na onderzoek van de logins accountnummer 2812, behorende bij Verdachte, is gebleken dat middels dit account op 9 oktober 2008 van 13.45 t/m 13.49 “[naam 50]”, [naam] middels een zogenaamde "Keno-sleutel" in het politiesyteem X-pol is bevraagd. (Keno-sleutel" is een bevraging middels de eerste vier letters van de achternaam, de eerste letter van de voornaam(en) en de laatste 2 cijfers van het geboortejaar.)

Op 9 oktober 2008 is Verdachte onder observatie genomen. Tijdens deze observatie is gezien dat hij direct vanuit zijn werk naar de [...]te Rotterdam rijdt en daar zijn auto parkeert. de medeverdachte stapt op de bijrijdersplaats in, korte tijd later weer uit en gaat binnen bij pand 37 aan de [ ]. Tevens stapt Verdachte uit en korte tijd later wordt gezien dat Verdachte [...] verlaat. Ook wordt gezien dat de medeverdachte daarna met een personenauto over de [ ] te Rotterdam rijdt.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 8 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat hij:

8. (onderzoek 15)

op 9 oktober 2008 te [...] enRotterdam, in elk geval in Nederland,

in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een giftheeft aangenomen,

wetende dat deze hem, verdachte, werdgedaan, ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan

immers heeft hij, verdachte

op 9 oktober 2008 enig geldbedrag (door medeverdachte ) verstrekt aan hem, verdachte)) aangenomen, naar

aanleiding van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 9 oktober 2008

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

- de naam " [naam]"

is bevraagd engeraadpleegd

en welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte en/of (een of meer)

ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt;

Feit 9 (Onderzoek 16)

Op 18 oktober 2008 om 17.23 uur belt Verdachte naar medeverdachte en vraagt of hij wat heeft. Verdachte zegt dat het maandag wordt omdat hij dit weekend vrij is. Om 18.04 uur belt medeverdachte met [naam] en zegt tegen hem dat het maandag wordt.

Op 20 oktober 2008 belt Verdachte met de medeverdachte en vraagt hem of het nog doorgaat. de medeverdachte antwoordt: ja en zegt: check effe alles goed hè en ook een beetje papier. Verdachte zegt: 1, 50 hè.

Naar aanleiding van bovenstaande is onderzoek verricht in de opgevraagde login gegevens van Verdachte. Daarbij bleek dat middels het account van Verdachte op 20 oktober 2008 een bevraging in het bedrijfsprocessensysteem is gedaan middels de kenosleutel BASSD72.

Op 22 oktober 2008 te 20.41 uur belt Verdachte met de medeverdachte en vraagt of hij die ding...die kaarten nog moet hebben. Om 21.07 uur belt hij weer naar de medeverdachte en zegt voor de deur te staan en vraagt of hij naar binnen moet komen. Om 21.17 uur belt de medeverdachte naar Bassant en zegt er aan te komen en de kaarten voor Bassant te hebben.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 9 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

9. (onderzoek 16)

hij in de periode van 18 oktober 2008 tot en met 22 oktober 2008

te [...] en Rotterdam, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar,

te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een giftheeft aangenomen,

wetende dat deze hem, verdachte, werd

gedaan, naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan

immers heeft hij, verdachte

in de periode van 18 oktober 2008 tot en met 22 oktober 2008

een geldbedrag (door medeverdachte ) verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar

aanleiding van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en

welke informatie door hem, verdachte, in of omstreeks die periode

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond behorende bij

- de naam [naam]

is bevraagd engeraadpleegd

en welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte heeft verstrekt;

Feit 10 (Onderzoek 12 abusievelijk aangeduid als 18)

Op 7 november 2008 te 14.08 uur belt de medeverdachte met Verdachte en kondigt aan een smsje te sturen. Om 15.10 uur ontvangt Verdachte een sms bericht met de inhoud: [naam] [geboortedatum], direct gevolgd door een sms bericht met de tekst: Moet papier hebben.

Van hetgeen door het beeldscherm werd weergegeven van de door Verdachte gebruikte bedrijfscomputersystemen werd een digitale beeldscherm-afdruk gemaakt. Daaruit blijkt dat Verdachte op 7 november 2008 om 16.17 uur [naam] heeft bevraagd in Xpol.

Op 7 november omstreeks 16.18 uur zendt de medeverdachte een sms naar Verdachte met de tekst: Hoe laat ben je klaar. Verdachte stuurt om 16.25 uur een bericht retour met de vraag: Waar ben je.

Om 16.33 uur stuurt hij opnieuw een bericht naar de medeverdachte met het verzoek te reageren omdat hij anders naar huis gaat en over 10 minuten in de stad is.

Om 16.50 uur volgt er nog een sms bericht aan de medeverdachte met de mededeling dat hij nog

15 minuten in de stad is en dat hij het daarna maar uit moet zoeken.

De medeverdachte reageert om 17.42 uur richting Verdachte en die stuurt om 17.43 uur weer een sms terug met de mededeling dat hij nu thuis is en dat hij moet bellen. Om 17.45 uur stuurt Verdachte een sms naar de medeverdachte met de tekst: Ja hoe laat ben je er. 125 vergeet niet. Om 17.56 uur stuurt de medeverdachte aan Verdachte een sms bericht met de tekst: Die telefooncel doet het dus ik zie je over een 3kwartier zo. Direct daarop stuurt Verdachte een reactie naar de medeverdachte dat als hij er niet om 18.45 uur is, hij dan weg zal gaan.

Om 18.42 uur belt de medeverdachte met [naam]. de medeverdachte zegt tegen hem dat hij dat ding zo heeft.

Omstreeks 18.54 uur zendt de medeverdachte een sms bericht naar Verdachte met de mededeling dat hij er is en dat hij open moet doen.

Van hetgeen op het beeldscherm werd weergegeven van de door Verdachte gebruikte bedrijfscomputersystemen werd een digitale beeldscherm-afdruk gemaakt, welke op dvd is gebrand. In afzonderlijk proces-verbaal is gerelateerd het onderzoek naar de (2e) dvd, waarop de bevraging naar een persoon genaamdHamdoula is gerelateerd.

Gelet op het voorgaande en op de inhoud van de in de voetnoten vermelde bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 10 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

10. (onderzoek 12, in dagvaarding abusievelijk aangeduid als 18)

hij op 7 november 2008 te [...] enRotterdam, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een gift heeft aangenomen,

wetendedat deze hem, verdachte, werd aangeboden naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening is gedaan

immers heeft hij, verdachte

op 7 november 2008 een geldbedrag van 125 euro, althans enig

geldbedrag (door die medeverdachte verstrekt

aan hem, verdachte) aangenomen, naar aanleiding van

verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 7 november 2008 in het

registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond behorende bij

- de naam [naam]

is bevraagd en geraadpleegd

en welke informatie op of omstreeks 7 november 2008 aan die medeverdachte is verstrekt;

Feit 12

Uit de inhoud van de in voetnoot 1 tot en met 34 vermeldde bewijsmiddelen is komen vast te staan dat de verdachte veelvuldig contact had met mensen buiten de politieorganisatie met wie hij sprak over vertrouwelijke informatie. De verdachte heeft aan hem verstrekte kenteken- en persoonsgegevens opgezocht en nagekeken in de politiesystemen waarna hij ontmoetingen had met de medeverdachte. In diverse telefoongesprekken wordt in bedekte taal gesproken over geld: " je weet wat het kost", "Bankoe hé”(bankoe is straattaal voor 50 euro), "125”, “ als jij die broek wel, wil hij 50".

Gelet op de inhoud van de bewijsmiddelen is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 12 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

12.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2007 tot en met 28 november

2008, te [...] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

een (of meer) geldbedrag(en) heeft

witgewassen

immers heeft hij, verdachte, (een of meer) geldbedrag(en), te weten de

opbrengst, die hij, verdachte, heeft genoten naar aanleiding van of ten

gevolge van verstrekking aan derden van (vertrouwelijke) informatie uit de

bedrijfsprocessensystemen van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond

voorhanden gehad ,

, terwijl hij wist dat die

geldbedragen -onmiddellijk of middelijk- afkomstig waren uit enig misdrijf en

wel

(telkens) een (of meer) geldbedrag(en) , althans enig geldgedrag in of omstreeks de periode 8 oktober 2008 tot en met 28 november 2008 door medeverdachte enof [naam 1]

enof [naam 2] en/of (een of meer) andere perso(o)n(en) verstrekt aan hem,

verdachte

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan worden vrijgesproken.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1 primair.

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zin plicht in zijn huidige bediening is gedaan of nagelaten;

2 subsidiair.

opzettelijke schending van een beroepsgeheim of opzettelijke schending van een ambtsgeheim of opzettelijke schending van een wettelijke geheimhoudingsplicht;

3 primair.

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zin plicht in zijn huidige bediening is gedaan of nagelaten;

4 primair.

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zin plicht in zijn huidige bediening is gedaan of nagelaten;

5 primair.

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zin plicht in zijn huidige bediening is gedaan of nagelaten;

6 primair.

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zin plicht in zijn huidige bediening is gedaan of nagelaten;

7 primair.

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zin plicht in zijn huidige bediening is gedaan of nagelaten;

8 primair.

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zin plicht in zijn huidige bediening is gedaan of nagelaten;

9 primair.

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zin plicht in zijn huidige bediening is gedaan of nagelaten;

10 primair.

als ambtenaar een gift aannemen, wetende dat deze hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem in strijd met zin plicht in zijn huidige bediening is gedaan of nagelaten;

12.

witwassen, meermalen gepleegd.

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich, in zijn hoedanigheid van politie-ambtenaar, meermalen schuldig gemaakt aan het tegen betaling verstrekken van informatie uit het politieregistratiesysteem X-pol dan wel het bedrijfsprocessensysteem van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond.

Voorts heeft de verdachte zich meermalen schuldig gemaakt aan witwassen nu hij voor zijn criminele activiteiten geld heeft ontvangen.

De verdachte heeft zijn criminele activiteiten ontplooid tijdens werktijd in de uitoefening van zijn functie als politie-ambtenaar bij de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Voor een aantal bekenden van hem was duidelijk dat verdachte er niet afwijzend tegenover stond om hen tegen betaling informatie te verschaffen, waaraan zij als gewone burger niet konden komen. Enerzijds is hij hiertoe door verschillende mensen benaderd, maar anderzijds stelde zichzelf in dit verband ook actief op door zijn medeverdachte direct terug te bellen als hij een oproep had gemist en er achterheen te zitten dat er snel een ontmoeting tussen hen zou plaatsvinden.

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie en het in hem gestelde vertrouwen heeft geschonden. Een politieambtenaar neemt, gelet op zijn taak en functie, een bijzondere plaats in de samenleving in. Om die reden wordt van hem volledige integriteit en onkreukbaarheid verwacht. Verdachte heeft door zijn handelwijze ernstige schade toegebracht aan het imago van het korps van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond in het algemeen en zijn directe collega’s in het bijzonder.

Op dergelijke ernstige feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van enige duur. Nu de officier van justitie ervan heeft afgezien de verlenging van verdachtes gevangenhouding te vorderen en hij dientengevolge alweer enige tijd op vrije voeten is en om te voorkomen dat verdachte opnieuw strafbare feiten pleegt, zal de rechtbank een groot deel van de op te leggen gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen met daarnaast een forse werkstraf.

Bij het bepalen van de op te leggen straf is tevens rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte tijdens zijn voorlopige hechtenis lange tijd in beperkingen heeft gezeten, hetgeen zijn verblijf in het huis van bewaring extra zwaar heeft gemaakt. Door het opleggen van een werkstraf, in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf - die op zich op zijn plaats zou zijn - meent de rechtbank verdachte mogelijkheden te bieden weer een positie in de maatschappij te vinden en verder afglijden te voorkomen. Om verdachte hierin te ondersteunen zal aan de voorwaardelijke straf reclasseringscontact worden gekoppeld.

In het voordeel van de verdachte is in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gestelde Uittreksel Justitiële Documentatie, d.d. 11 mei 2009, niet eerder is veroordeeld voor strafbare feiten.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 272, 363 en 420 bis van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging;

- verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 2 primair en 11 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

- verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair, 2 subsidiair, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6 primair, 7 primair, 8 primair, 9 primair, 10 primair en 12 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

- verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

- stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

- verklaart de verdachte strafbaar;

- veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 10 (tien) maanden;

- bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 7 (zeven) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

- stelt daarbij een proeftijd vast van 2 (twee) jaren; de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien:

* de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

* de veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarde niet naleeft;

- stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen die zullen worden gegeven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, zolang deze instelling dit noodzakelijk vindt;

- legt de verdachte een taakstraf op bestaande uit een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uur, waarbij de Stichting Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de werkstraf dient te bestaan;

- beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 (honderd twintig) dagen;

- beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Van der Bijl-De Jong, voorzitter,

en mrs. Pit en Derkx, rechters,

in tegenwoordigheid van Wongsokerto, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 16 juni 2009.

De voorzitter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij vonnis van: 16 juni 2009

TEKST GEWIJZIGDE TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1. (onderzoek 1)

hij in of omstreeks de periode van 7 oktober 2008 tot en met 8 oktober 2008 te [..] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar,

te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [ .. ]van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en) gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

op of omstreeks 8 oktober 2008 een geldbedrag van 200 euro, althans enig geldbedrag (door de medeverdachte verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar aanleiding of ten gevolge van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

in of omstreeks de periode van 7 oktober 2008 tot en met 8 oktober 2008 een geldbedrag van 200 euro, althans enig geldgedrag (aan die medeverdachte) gevraagd, teneinde hem, verdachte, te bewegen om (vertrouwelijke) informatie op te vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 7 oktober 2008 in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

- kenteken 1, kenteken 2, kenteken 3, kenteken 4

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

in of omstreeks de periode van 7 oktober 2008 tot en met 8 oktober 2008 te […] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- kenteken 1 en/of kenteken 2 en/of kenteken 3 en/of kenteken 4

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan de medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

2. (onderzoek 2)

hij in of omstreeks de periode van 29 september 2008 tot en met 30 september 2008 te [….] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district […] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

in of omstreeks de periode van 29 september 2008 tot en met 30 september 2008

enig geldbedrag (door “naam” en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en)

verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar aanleiding of ten gevolge van

verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

in of omstreeks de periode van 29 september 2008 tot en met 30 september 2008

enig geldbedrag (aan “naam” en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en))

gevraagd ,teneinde hem, verdachte, te bewegen om (vertrouwelijke) informatie

op te vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 29 september 2008 en/of

30 september 2008 in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

- een naam [ ] en/of adres [ ] en/of nummer [ ]

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie, hij, verdachte, vervolgens aan die “naam” en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

in of omstreeks de periode van 29 september 2008 tot en met 30 september 2008 te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [ ] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- naam [ ] en/of adres [ ] en/of nummer [ ]

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan die “naam” en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

3. (onderzoek 3)

hij op of omstreeks 16 oktober 2008 te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [ ] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

op of omstreeks 16 oktober 2008 een geldbedrag van 50 euro, althans enig

geldbedrag (door die medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt

aan hem, verdachte) aangenomen, naar aanleiding of ten gevolge van

verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

op of omstreeks 16 oktober 2008 een geldbedrag van 50 euro, althans enig

geldbedrag (aan die medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en)) gevraagd,

teneinde hem, verdachte, te bewegen om (vertrouwelijke) informatie op te

vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 16 oktober

2008 in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond,

behorende bij

- kenteken 1 en kenteken 2

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte en/of (een of meer)

ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Op of omstreeks 16 oktober 2008 te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [ ] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- kenteken 1 en/of kenteken 2

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan de medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

4. (onderzoek 4)

hij in of omstreeks de periode van 28 oktober 2008 tot en met 29 oktober 2008 te [...] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [ ] van Regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

in of omstreeks de periode van 28 oktober 2008 tot en met 29 oktober 2008

een geldbedrag van 200 euro, althans enig geldbedrag (door die medeverdachte en/of (een

of meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar

aanleiding of ten gevolge van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

in of omstreeks de periode van 28 oktober 2008 tot en met 29 oktober 2008 een

geldbedrag van 200 euro, althans enig geldbedrag (aan die medeverdachte en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en)) gevraagd, teneinde hem, verdachte, te bewegen om

(vertrouwelijke) informatie op te vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 29 oktober

2008 in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond,

behorende bij

-de namen [naam 1] en/of [naam 2]

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte en/of (een of meer)

ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

in of omstreeks de periode van 28 oktober 2008 tot en met 29 oktober 2008

te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

namen [naam 1] en/of [naam 2]

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan de medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

5. (onderzoek 6)

hij op of omstreeks 3 november 2008 tot en met 5 november 2008 te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [ ] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

in of omstreeks de periode van 3 november 2008 tot en met 5 november 2008 een

geldbedrag van 50 euro, althans enig geldbedrag (door die medeverdachte en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar

aanleiding of ten gevolge van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

in of omstreeks de periode van 3 november 2008 tot en met 5 november 2008 een

geldbedrag van 50 euro, althans enig geldbedrag (aan die medeverdachte en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en)) gevraagd, teneinde hem, verdachte, te bewegen om

(vertrouwelijke) informatie op te vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 4 november 2008

in een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond,

behorende bij

- de naam [naam medeverdachte]

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte en/of (een of meer)

ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

in of omstreeks de periode van 3 november 2008 tot en met 5 november

2008 te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, meermalen,

althans eenmaal,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district […] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- naam [naam medeverdachte]

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan de medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

6. (onderzoek 10)

hij op of omstreeks 21 november 2008 tot en met 22 november 2008 te [...] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

in of omstreeks de periode van 21 november 2008 tot en met 22 november 2008

enig geldbedrag (door [naam] en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en)

verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar aanleiding of ten gevolge van

verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

in of omstreeks de periode van 21 november 2008 tot en met 22 november

2008 enig geldbedrag (aan [naam] en/of (een of meer) ander(e)

perso(o)n(en)) gevraagd, teneinde hem, verdachte, te bewegen om

(vertrouwelijke) informatie op te vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 22 november 2008

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

-de namen [naam 1],[naam 2], [naam 3]

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die [naam] en/of (een of meer)

ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

In of omstreeks de periode van 21 november 2008 tot en met 22 november

2008 te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [ ] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- namen [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan L.Y. Rimkus en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

7. (onderzoek 14)

hij op of omstreeks 17 oktober 2008 te […] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

op of omstreeks 17 oktober 2008 enig geldbedrag (door de medeverdachte en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar

aanleiding of ten gevolge van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

op of omstreeks 17 oktober 2008 enig geldbedrag (aan die medeverdachte en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en)) gevraagd, teneinde hem, verdachte, te bewegen om

(vertrouwelijke) informatie op te vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 17 oktober 2008

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

- kenteken [kenteken]

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte en/of (een of meer)

ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Op of omstreeks 17 oktober 2008 te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, meermalen,

althans eenmaal,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- kenteken [kenteken]

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan de medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

8. (onderzoek 15)

op of omstreeks 9 oktober 2008 te [...] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

op of omstreeks 9 oktober 2008 enig geldbedrag (door die medeverdachte en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar

aanleiding of ten gevolge van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

op of omstreeks 9 oktober 2008 enig geldbedrag (aan die medeverdachte en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en)) gevraagd, teneinde hem, verdachte, te bewegen om

(vertrouwelijke) informatie op te vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 9 oktober 2008

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, behorende bij

- de naam " [naam]

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte en/of (een of meer)

ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Op of omstreeks 9 oktober 2008 te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- naam " [naam 1]

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan de medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

9. (onderzoek 16)

hij in of omstreeks de periode van 18 oktober 2008 tot en met 22 oktober 2008

te [...] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar,

te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

in of omstreeks de periode van 18 oktober 2008 tot en met 22 oktober 2008

een geldbedrag van 150 euro, althans enig geldbedrag (door die medeverdachte en/of (een

of meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen, naar

aanleiding of ten gevolge van verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

in of omstreeks de periode van 18 oktober 2008 tot en met 22 oktober 2008 een

geldbedrag van 150 euro, althans enig geldbedrag (aan die medeverdachte en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en)) gevraagd, teneinde hem, verdachte, te bewegen om

(vertrouwelijke) informatie op te vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, in of omstreeks die periode

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond behorende bij

- de naam [naam 1]

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie hij, verdachte, vervolgens aan die medeverdachte en/of (een of meer)

ander(e) perso(o)n(en) heeft verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

In of omstreeks de periode van 18 oktober 2008 tot en met 22 oktober 2008

te Langsingerland en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- naam [naam 1]

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

10. (onderzoek 12, in dagvaarding abusievelijk aangeduid als 18)

hij op of omstreeks 7 november 2008 te [...] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

op of omstreeks 7 november 2008 een geldbedrag van 125 euro, althans enig

geldbedrag (door die medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt

aan hem, verdachte) aangenomen, naar aanleiding of ten gevolge van

verstrekking van (vertrouwelijke) informatie,

en/of

op of omstreeks 7 november 2008 een geldbedrag van 125 euro, althans enig

geldbedrag (aan die medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en)) gevraagd,

teneinde hem, verdachte, te bewegen om (vertrouwelijke) informatie op te

vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, op of omstreeks 7 november 2008 in het

registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond behorende bij

- de naam [naam 1]

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie op of omstreeks 7 november 2008 aan die medeverdachte en/of (een of

meer) ander(e) perso(o)n(en) is verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

Op of omstreeks 7 november 2008 te [ ] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- naam [naam 1]

bevraagd en/of geraadpleegd

en/of

(vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan de medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

11.

in of omstreeks de periode van 1 september 2007 tot en met 28 november 2008

te [...] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, in zijn, verdachtes, functie van ambtenaar, te weten als medewerker basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam Rijnmond, in elk geval enige ambtelijke functie,

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft aangenomen,

wetende of redelijkerwijs vermoedende dat deze hem, verdachte, werd(en)

gedaan, verleend of werd(en) aangeboden ten gevolge of naar aanleiding van

hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht,in zijn bediening is gedaan of

nagelaten

(artikel 363, lid 1, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht)

en/of

een of meer gift(en) of belofte(n) dan wel dienst(en) heeft gevraagd teneinde

hem, verdachte, te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijn bediening

iets te doen of na te laten

(artikel 363, lid 1, onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

immers heeft hij, verdachte

in of omstreeks de periode van 1 september 2007 tot en met 28 november 2008

(een of meer) geldbedrag(en), althans enig geldbedrag (door die medeverdachte en/of

(een of meer) ander(e) perso(o)n(en) verstrekt aan hem, verdachte) aangenomen,

naar aanleiding of ten gevolge van verstrekking van (vertrouwelijke)

informatie,

en/of

in of omstreeks de periode van 1 september 2007 tot en met 28 november 2008

(een of meer) geldbedrag(en), althans enig geldbedrag (aan die medeverdachte en/of (een

of meer) ander(e) perso(o)n(en)) gevraagd, teneinde hem, verdachte, te bewegen

om (vertrouwelijke) informatie op te vragen en/of te verstrekken,

welke informatie door hem, verdachte, in of omstreeks die periode

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond behorende bij

- de namen [naam 1] en/of [naam medeverdachte] en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en)

is bevraagd en/of geraadpleegd

en/of welke informatie in die periode aan die medeverdachte en/of (een of meer) ander(e)

perso(o)n(en) is verstrekt;

(artikel 363, lid 1, onder 2 en onder 3 van het Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair voor zover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

in of omstreeks de periode van 1 september 2007 tot en met 28 november 2008

te Langsingerland en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland, meermalen,

althans eenmaal,

(een) geheim(en) waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij

uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, te weten als medewerker

basispolitiezorg werkzaam aan district [...] van regiopolitie Rotterdam

Rijnmond, verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden, immers heeft

hij, verdachte,

in het registratiesysteem X-pol, althans een of meer

bedrijfsprocessensyste(e)m(en) van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond, (onder

zijn accountnummer), één of meer registratie(s), behorende bij

- naam "medeverdachte" en/of “N.N.”

bevraagd en/of geraadpleegd en/of (vervolgens) (een of meer delen van) op deze

wijze verkregen informatie doorgegeven en/of verstrekt aan de medeverdachte en/of (een of meer) ander(e) perso(o)n(en);

(artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht)

12.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2007 tot en met 28 november

2008, te [...] en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

een (of meer) voorwerp(en), te weten een (of meer) geldbedrag(en) heeft

witgewassen

immers heeft hij, verdachte, (een of meer) geldbedrag(en), te weten de

opbrengst, die hij, verdachte, heeft genoten naar aanleiding van of ten

gevolge van verstrekking aan derden van (vertrouwelijke) informatie uit de

bedrijfsprocessensystemen van de regiopolitie Rotterdam Rijnmond

verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet,

althans van de geldbedragen gebruik gemaakt, terwijl hij wist dat die

geldbedragen -onmiddellijk of middelijk- afkomstig waren uit enig misdrijf en

wel (onder andere)

(telkens) een (of meer) geldbedrag(en) van 200 euro en/of 150 euro en/of 125

euro en/of 50 euro, althans enig geldgedrag in of omstreeks de periode 1

september 2007 tot en met 28 november 2008 door die medeverdachte en/of [naam 1]

en/of [naam2] en/of (een of meer) andere perso(o)n(en) verstrekt aan hem,

verdachte

en/of

heeft hij, verdachte, aldus van het plegen van witwassen van voornoemde

geldbedragen een gewoonte gemaakt.

(artikel 420bis/ter van het Wetboek van Strafrecht)