Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ0784

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-06-2009
Datum publicatie
30-06-2009
Zaaknummer
305725 / HA ZA 08-1025
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Consumentenkoop kostbare tweedehands personenauto; herstel; ontbinding; verklaring voor recht gevorderd; belangvereiste;

verkoper heeft niet voldaan aan haar verplichting om binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper de auto te herstellen, zodat de koper in beginsel het recht had de koopovereenkomst te ontbinden; los van de - op zichzelf zonder meer hinderlijke - gebreken aan het alarm van de auto en in combinatie daarmee de standkachel, heeft de auto adequaat gefunctioneerd in die zin dat de auto geschikt was voor het normale, intensieve gebruik dat de koper daarvan heeft gemaakt en is blijven maken; de gebreken zijn tegen die achtergrond van dusdanige geringe betekenis dat deze de integrale ontbinding van de overeenkomst, met de daaruit voortvloeiende ongedaanmakingsverbintenissen, niet rechtvaardigen; de gevorderde verklaring voor recht dat de verkoper in de nakoming van de overeenkomst toerekenbaar is tekortgeschoten moet worden afgewezen, aangezien uit het petitum blijkt dat dat onderdeel van de vordering slechts dient voor ontbinding van de koopovereenkomst; nu ontbinding niet aan de orde is, is daarmee het gestelde belang ontvallen aan de gevorderde verklaring voor recht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 305725 / HA ZA 08-1025

Uitspraak: 17 juni 2009

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. E.J. Eijsberg,

- tegen -

de besloten vennootschap STER OCCASION CENTRUM B.V.,

gevestigd te Bergschenhoek, gemeente Lansingerland,

gedaagde,

advocaat mr. L. Hennink.

Partijen worden hierna aangeduid als "[eiser]" respectievelijk "Ster Occasion Centrum".

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 15 april 2008;

- akte aan de zijde van [eiser] d.d. 23 april 2008, met producties;

- conclusie van antwoord;

- akte aan de zijde van [eiser] d.d. 30 september 2008, met producties;

- proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 7 oktober 2008;

- akte aan de zijde van [eiser] d.d. 12 november 2008;

- akte aan de zijde van Ster Occasion Centrum d.d. 10 december 2008;

- akte aan de zijde van [eiser] d.d. 24 december 2008.

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen – voor zover van belang – het volgende vast:

2.1 In december 2007 heeft Ster Occasion Centrum aan [eiser] een gebruikte Mercedes Benz type S320 CDI (hierna te noemen: de auto) verkocht en geleverd voor een bedrag van € 97.618,-. De auto was op dat moment één jaar oud en had 12.500 kilometer gereden.

2.2 Bij de koop heeft Ster Occasion Centrum op verzoek van [eiser] een

(niet-origineel) alarmsysteem in de auto ingebouwd.

2.3 Na de levering bleek het alarm nodeloos af te gaan en de standkachel niet te functioneren. [eiser] heeft Ster Occasion Centrum hiervan op de hoogte gesteld, waarna Ster Occasion Centrum meermalen – tevergeefs – heeft getracht deze gebreken te verhelpen.

2.4 In een brief van 26 maart 2008 heeft [eiser] Ster Occasion Centrum laten weten de koopovereenkomst te ontbinden, omdat Ster Occasion Centrum er volgens [eiser] blijk van heeft gegeven dat zij er geen vertrouwen in heeft de auto te kunnen herstellen.

2.5 Ster Occasion Centrum heeft [eiser] daarop aangeboden de klachten op haar kosten door een derde te laten verhelpen, dan wel op haar kosten een origineel Mercedes- alarmsysteem in te (laten) bouwen. Zonder nadere garanties bleek dit voor [eiser] niet acceptabel.

2.6 [eiser] had op 7 oktober 2008 inmiddels ruim 50.000 kilometer met de auto gereden.

3 De vordering

De vordering luidt – verkort weergegeven – om, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

(1) voor recht te verklaren dat Ster Occasion Centrum in de uitvoering van de koopovereenkomst toerekenbaar is tekortgeschoten,

(2) voor recht te verklaren dat [eiser] de koopovereenkomst mitsdien op goede gronden heeft ontbonden, althans die overeenkomst te ontbinden vanwege de toerekenbare tekortkoming,

(3) Ster Occasion Centrum te veroordelen om aan [eiser] te betalen een bedrag van € 97.618,-, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente,

(4) Ster Occasion Centrum te veroordelen om aan [eiser] te betalen een bedrag van € 1.778,-, zijnde vergoeding van buitengerechtelijke kosten, en

(5) Ster Occasion Centrum te veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft [eiser] aan de vordering de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

3.1 De auto beantwoordt niet aan de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: BW). Door de gebreken aan het alarm en in combinatie daarmee de standkachel heeft Ster Occasion Centrum niet geleverd wat

[eiser] op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

3.2 Ster Occasion Centrum heeft ruimschoots de gelegenheid gekregen om de gebreken te verhelpen. Nu desondanks geen herstel heeft plaatsgevonden, kan van [eiser] in redelijkheid niet worden verwacht dat hij Ster Occasion Centrum daartoe nogmaals in de gelegenheid stelt.

3.3 In een brief van 22 februari 2008 heeft [eiser] Ster Occasion Centrum in gebreke gesteld. Omdat Ster Occasion Centrum de gebreken niet binnen de in die brief gestelde termijn heeft verholpen, verkeert zij in verzuim.

3.4 Door de ontbinding zijn verbintenissen ontstaan tot ongedaanmaking. Op Ster Occasion Centrum rust de verbintenis tot teruggave van de koopsom van € 97.618,-.

3.5 [eiser] maakt tevens aanspraak op de wettelijke rente over dat bedrag vanaf

26 maart 2008, althans vanaf 15 april 2008.

3.6 Ook na inbouw van een nieuw alarmsysteem heeft de standkachel weer de melding “fail” gegeven. Keuring van het alarm heeft niet plaatsgevonden op de wijze zoals ter comparitie overeengekomen.

4 Het verweer

Het verweer strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van [eiser] in de kosten van het geding.

Ster Occasion Centrum heeft daartoe het volgende aangevoerd:

4.1 Ster Occasion Centrum is niet toerekenbaar tekortgeschoten en van ontbinding van de overeenkomst kan evenmin sprake zijn. Ster Occasion Centrum heeft aangeboden een origineel Mercedes Benz fabrieksalarm in de auto te installeren dan wel herstel door een derde op kosten van Ster Occasion Centrum te laten plaatsvinden. [eiser] bood Ster Occasion Centrum echter niet de kans om de auto te herstellen.

4.2 De problemen met het alarm en de standkachel waren van te geringe betekenis om ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. [eiser] is door de vertraging niet in zijn belangen geschaad, omdat de auto geschikt is om mee te rijden en

[eiser] gedurende alle reparaties de beschikking heeft gekregen over vervangend vervoer. Bovendien heeft Ster Occasion Centrum zich bereid verklaard om op haar kosten een alarm in de auto in te bouwen dat duurder is dan het alarm dat bij de koop is ingebouwd.

4.3 Indien de overeenkomst al ontbonden zou zijn dan wel zou kunnen worden, is

[eiser] aan Ster Occasion Centrum een gebruiksvergoeding verschuldigd, die verrekend dient te worden met de door Ster Occasion Centrum terug te betalen koopsom.

4.4 Betwist wordt dat [eiser] de gevorderde buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt, omdat deze kosten betrekking hebben op de voorbereiding van de procedure.

Zo er al sprake is van buitengerechtelijke werkzaamheden, is het gevorderde bedrag, gelet op het uurtarief van een deurwaarder, te hoog.

4.5 Na de comparitie heeft Ster Occasion Centrum op eigen kosten een origineel alarmsysteem laten inbouwen door een gecertificeerd Mercedes Benz-dealer, die het systeem – in combinatie met de standkachel – uitgebreid heeft getest en akkoord bevonden.

Ster Occasion Centrum is bereid de auto opnieuw te laten keuren, ook in het bijzijn van

[eiser].

5 De beoordeling

5.1 Allereerst zal beoordeeld worden of de koopovereenkomst tussen partijen op

26 maart 2008 op goede gronden buitengerechtelijk is ontbonden, zoals [eiser] heeft gesteld en Ster Occasion Centrum heeft betwist.

5.2 Er is sprake van een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 lid 1 BW.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:17 BW dient de door Ster Occasion Centrum aan

[eiser] afgeleverde auto aan de koopovereenkomst te beantwoorden.

Tussen partijen is niet in geschil dat de auto vanwege de problemen met betrekking tot het alarm en de standkachel op 26 maart 2008 niet voldeed aan dit vereiste van conformiteit.

5.3 Op grond van artikel 7:21 lid 1 sub b BW heeft de koper bij non-conformiteit recht op herstel of vervanging van de zaak. Wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, dan wel de verkoper niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper tot herstel of vervanging is overgegaan, heeft de koper op grond van artikel 7:22 lid 1 sub a BW tevens de bevoegdheid de koopovereenkomst te ontbinden.

Ster Occasion Centrum heeft aangevoerd dat zij bereid was – en nog steeds is – om de gebreken te herstellen, maar dat [eiser] haar daartoe niet in de gelegenheid stelt. Voor zover Ster Occasion Centrum hiermee bedoeld heeft dat [eiser] vanwege de mogelijkheid van herstel op grond van artikel 7:22 lid 2 BW geen bevoegdheid tot ontbinding heeft, wordt het volgende overwogen. Ster Occasion Centrum heeft in de periode van drie maanden na de levering ten minste vier reparaties aan de auto verricht, waarbij

[eiser] de auto telkens een aantal dagen heeft moeten missen. Ondanks een schriftelijke sommatie door [eiser] en twee overleggen tussen partijen, waren de gebreken aan het alarm en de standkachel op 26 maart 2008 niet verholpen.

Gelet op het voorgaande wordt geoordeeld dat Ster Occasion Centrum op de genoemde datum niet had voldaan aan haar verplichting om binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor [eiser] de auto te herstellen, zodat [eiser] op dat moment in beginsel het recht had om de koopovereenkomst te ontbinden.

5.4 Vervolgens staat ter beoordeling het verweer van Ster Occasion Centrum dat

[eiser] niet bevoegd was om de koopovereenkomst te ontbinden, omdat de gebreken aan het alarm en de standkachel, gezien hun geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigen.

Dit verweer slaagt. Het gaat in deze zaak om gebreken die herleid kunnen worden tot het alarmsysteem dat op verzoek van [eiser] door Ster Occasion Centrum alsnog is ingebouwd in de kostbare, jonge tweedehands auto die [eiser] bij Ster Occasion Centrum heeft gekocht. Los van de – op zichzelf zonder meer hinderlijke – gebreken aan dit alarm en in combinatie daarmee de standkachel, heeft de auto adequaat gefunctioneerd in die zin dat de auto geschikt was voor het normale, intensieve gebruik dat [eiser] daarvan heeft gemaakt en is blijven maken. De gebreken die verband houden met het alarmsysteem zijn tegen die achtergrond van dusdanig geringe betekenis, dat deze de integrale ontbinding van de overeenkomst tot koop en verkoop van de auto, met de daaruit voortvloeiende ongedaanmakingsverbintenissen, niet rechtvaardigen. Daarbij is tevens in aanmerking genomen dat de auto door het privé-gebruik van [eiser] onweersproken een margeauto is geworden, hetgeen, eveneens onweersproken, tot gevolg heeft dat de auto minder goed verkoopbaar is geworden voor Ster Occasion Centrum.

Dit betekent dat de buitengerechtelijke ontbinding op 26 maart 2008 niet op goede gronden heeft plaatsgevonden en derhalve geen effect heeft gesorteerd. De gevorderde verklaring voor recht dat [eiser] de koopovereenkomst op goede gronden heeft ontbonden, zal dan ook niet worden gegeven.

5.5 Uit het voorgaande vloeit voort dat de vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst evenmin voor toewijzing in aanmerking komt. Dat geldt temeer, nu de auto inmiddels is voorzien van een origineel Mercedes Benz-alarmsysteem dat, volgens Ster Occasion Centrum, door [eiser] niet, of niet voldoende gemotiveerd weersproken, naar behoren functioneert. Dat dit functioneren niet is vastgesteld op de wijze als ter comparitie is overeengekomen, is daarbij niet meer van belang.

5.6 Nu van ontbinding van de koopovereenkomst geen sprake is, zal ook de op ontbinding gegronde vordering tot terugbetaling van de koopsom ten bedrage van € 97.618,- worden afgewezen.

5.7 Hetgeen resteert is de gevorderde verklaring voor recht dat Ster Occasion Centrum in de nakoming van de koopovereenkomst toerekenbaar is tekortgeschoten. Uit de wijze waarop het petitum onder 2 is geformuleerd, blijkt dat dat onderdeel van de vordering slechts dient als grond voor ontbinding van de koopovereenkomst. Nu ontbinding van de overeenkomst niet aan de orde is, is daarmee het gestelde belang ontvallen aan de gevorderde verklaring voor recht dat Ster Occasion Centrum toerekenbaar is tekortgeschoten. Ook dat onderdeel van de vordering zal daarom worden afgewezen.

5.8 [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

6 De beslissing

De rechtbank,

wijst af de vordering van [eiser];

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van

Ster Occasion Centrum bepaald op € 2.185,- aan vast recht en op € 2.235,- aan salaris voor de advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.P. van Essen.

Uitgesproken in het openbaar.

2108/196