Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9067

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-06-2009
Datum publicatie
22-06-2009
Zaaknummer
331419 / KG ZA 09-533
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseressen hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt, dat tussen hen en gedaagde een contractuele relatie bestond op grond waarvan eiseressen in opdracht van gedaagde telemarketing activiteiten dienden te verrichten. Reeds op die grond zijn eiseressen niet ontvankelijk in hun vorderingen. Overigens is binnen dit kort geding niet komen vast te staan onder welke titel en voorwaarden gedaade aan eiseressen betalingen heeft verstrekt. Ook gelet hierop, en gelet op het restitutiterisico dienen de vorderingen te worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 331419 / KG ZA 09-533

Uitspraak: 18 juni 2009

VONNIS in kort geding in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar Engels recht

DREAMDAY ENTERPRISES Ltd.,

h.o.d.n. WERYOU,

gevestigd te Leersum,

2. de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid KANJER B.V.,

in haar hoedanigheid van vennoot van

de ontbonden vennootschap onder firma

WERYOU ALMERE V.O.F.,

gevestigd te Leusden,

eiseressen,

advocaat mr. R.W.J.L. Loonen,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE NEDERLANDSE VERKOOPMAATSCHAPPIJ (NL SALES) B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

(incidenteel) gedaagde,

advocaat mr. J.M. de Heer.

1 Het verloop van het geding

1.1

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 4 juni 2009;

- pleitnotities en producties van mr. Loonen;

- pleitnotities en producties van mr. De Heer.

1.2

Ter zitting hebben Dreamday Enterprises Ltd, Kanjer B.V., Trobe B.V., Dreamday Gronin-gen Ltd, Dreamday@home Ltd, Dreamday Hoogeveen Ltd, Dreamday Leersum Ltd, Dreamday Stadskanaal Ltd, Dreamday Zwolle Ltd en Dreamday Leersum Ltd incidenteel gevorderd te mogen tussenkomen, althans zich te mogen voegen in de hoofdzaak aan de zijde van eiseressen.

1.3

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van

11 juni 2009.

2 Het geschil

2.1.1

De bedrijfsactiviteiten van eiseressen zijn (voornamelijk) gelegen op het gebied van callcen-trum werkzaamheden.

2.1.2

Gedaagde verzorgt de wervingsactiviteiten voor de Nederlandse Energie Maatschappij B.V.

Een onderdeel van de wervingsactiviteiten vormt het verzorgen van telemarketing via call-centra.

2.2

Eiseressen vorderen, na wijziging, dat het de voorzieningenrechter moge behagen om bij von-nis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut:

1. Gedaagde te verbieden de uitstaande geldlening te verrekenen met de door gedaagde aan eiseressen, althans eiseres sub 1, althans eiseres sub 2, nu en in de toekomst ver-schuldigde facturen voor meer dan 15% van de desbetreffende factuur, zulks tenzij zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 8 van de raamovereenkomst voordoet, zulks op straffe van een dwangsom van € 75.000,=, althans een zodanig bedrag c.q. maatregel als u in goede justitie zal vermenen te behoren;

2. Gedaagde te verbieden betaling van de nu en in de toekomst door gedaagde aan eise-ressen, althans eiseres sub 1, althans eiseres sub 2, verschuldigde facturen, op te schorten vanwege de uitstaande geldlening zulks tenzij zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 8 van de raamovereenkomst voordoet, op straffe van een dwangsom van € 75.000,=, althans een zodanig bedrag c.q. maatregel als u in goede justitie zal vermenen te behoren;

3. Gedaagde te veroordelen wekelijks op uiterlijk woensdag de voorbeeldfactuur te ver-strekken van de voorafgaande week, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere dag dat gedaagde hiermee in gebreke blijft, althans een zoda-nige maatregel als u in goede justitie zal vermenen te behoren;

4. Gedaagde te veroordelen aan eiseressen te betalen zulks middels overboeking op het aan gedaagde bekende rekeningnummer van eiseres genummer 61.20.91.481, tegen behoorlijk bewijs van kwijting binnen één dag na betekening van het in dezen te wijzen van vonnis (bij wijze van voorschot) het geldbedrag ad € 62.810,37, althans minimaal 85% van dit bedrag, althans een zodanig bedrag als u in goede justitie zal vermenen te behoren;

5. Gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure.

2.3

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten hebben eiseressen aan hun vorderingen in

essentie ten grondslag gelegd, dat gedaagde door het niet betalen van de door eiseressen bij

haar ingediende facturen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplich-

tingen, die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten raam- en deelovereenkomst.

2.4

Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd, waarop in het kader van de beoordeling - voor zover nodig - zal worden ingegaan.

3 De beoordeling

In het incident

3.1

Incidenteel eiseressen hebben ter zitting gevorderd te mogen tussenkomen althans zich te mogen voegen.

3.2

Bij de aanvang van het pleidooi heeft gedaagde bezwaar gemaakt tegen het door eiseressen instellen van een incidentele conclusie tot voeging/tussenkomst ter zitting.

Gedaagde voert hiertoe aan dat eiseressen deze conclusie veel te laat, namelijk ter zitting, hebben ingediend. Bovendien hebben eiseressen op geen enkele wijze nader onderbouwd welk belang deze partijen, te weten Dreamday Enterprises Ltd, Kanjer B.V., Trobe B.V., Dreamday Groningen Ltd, Dreamday@home Ltd, Dreamday Hoogeveen Ltd, Dreamday Leersum Ltd, Dreamday Stadskanaal Ltd, Dreamday Zwolle Ltd, Dreamday Leersum Ltd,

hebben bij voeging.

3.3

De voorzieningenrechter honoreert het verweer van gedaagde en overweegt dienaangaande het volgende. Volgens artikel 7.2 van het procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie dient een incidentele vordering en de grond daarvan, uiterlijk 24 uur vóór de terechtzitting schriftelijk aan de wederpartij, aan eventuele overige partijen en aan de voor-zieningenrechter te worden medegedeeld. Door het indienen van de incidentele vordering (voor het eerst) ter zitting zonder nadere onderbouwing van de gronden daarvan, handelen eiseressen in strijd met een goede procesorde. Dreamday Enterprises Ltd, Kanjer B.V.,

Trobe B.V., Dreamday Groningen Ltd, Dreamday@home Ltd, Dreamday Hoogeveen Ltd, Dreamday Leersum Ltd, Dreamday Stadskanaal Ltd, Dreamday Zwolle Ltd, Dreamday Leersum Ltd worden derhalve niet toegelaten tot tussenkomst respectievelijk tot voeging aan de zijde van eiseressen.

3.4

Eiseressen worden, als de in het ongelijk gestelde partijen, veroordeelt in de door gedaagde gemaakte proceskosten in het incident, tot op heden begroot op nihil.

In de hoofdzaak

3.5

Gedaagde heeft primair (onbetwist) ten verwere aangevoerd dat eiseressen niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen omdat tussen gedaagde en (een van) eiseressen geen contractuele relatie bestaat. Uit de zijdens gedaagde overgelegde raam- en deelovereenkomst d.d. 19

februari 2008 blijkt dat WeRYou B.V. i.o. in de hoedanigheid van opdrachtnemer de con-tractspartij van gedaagde is. Gelet hierop, dient thans Trobe B.V., in deze - ook blijkens het Handelsregister - de rechtsopvolger van WeRYou B.V. i.o., te gelden als contractspartij van gedaagde.

Nu, gelet op het voorgaande, geen van eiseressen een vorderingsrecht toekomt jegens ge-daagde uit hoofde van de raam- en deelovereenkomst, dienen zij niet-ontvankelijk te worden verklaard in hun - op deze overeenkomsten gebaseerde - vorderingen.

3.6

Dit verweer slaagt. Eiseressen hebben niet aannemelijk gemaakt dat (een van ) eiseressen contractspartij is bij voornoemde raam- en deelovereenkomst. De door eiseressen overge-legde niet ondertekende raam- en deelovereenkomst (productie 1 en 2) is daartoe - mede in ogenschouw genomen de door gedaagde overgelegde ondertekende raam- en deelovereen-komst met WeRYou B.V. i.o. - onvoldoende. Het feit dat door gedaagde op verzoek van

“Weryou” de betalingen voor verrichte werkzaamheden zijn gedaan aan Dreamday Enter-prises LTd, is in de gegeven omstandigheden onvoldoende om van een contractuele relatie tussen eiseressen en gedaagde uit te kunnen gaan. Derhalve bestaat naar voorlopig oordeel tussen partijen geen rechtsverhouding op grond van de door eiseressen in het geding ge-brachte raam- en deelovereenkomst en dienen eiseressen in hun vorderingen niet ontvanke-lijk te worden verklaard.

Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

3.7

Binnen dit kort geding twisten partijen over de vraag hoe de door gedaagde gedane betalin-gen dienen te worden gekwalificeerd. Eiseressen stellen dat gedaagde de voorfinanciering heeft gedaan ten behoeve van door haar te verrichten investeringen ten behoeve van het callcentrum, zonder dat partijen afspraken hebben gemaakt over de wijze van terugbetaling.

Derhalve dient de voorfinanciering los te worden gezien van de binnen de Raam- en Deel-overeenkomst gemaakte afspraken over het betalen van gedaagde van de door eiseressen ingediende facturen.

Gedaagde heeft gesteld dat de betalingen zien op voorschotten/vooruitbetalingen op

de vergoeding van de door eiseressen nog te realiseren verkopen. Derhalve is geen sprake van een geldlening. Als de ingeschatte bedrijfsresultaten van eiseressen achterblijven komt aan gedaagde - op grond van de tussen gemaakte afspraken - het recht toe om het teveel voorgeschotene dienaangaande te verrekenen. Dat betekent ondermeer dat de voorbeeldfac-tuur van 22 mei 2009, waarvan eiseressen betaling vorderen, reeds is voldaan.

3.8

Aan de hand van de overgelegde producties en het verhandelde ter zitting kan niet met de voor kort geding benodigde stelligheid worden vastgesteld wie van partijen voor wat betreft de titel en voorwaarden waaronder gedaagde aan eiseressen de betalingen heeft verstrekt, het gelijk aan zijn zijde heeft. Daarvoor is een uitvoeriger onderzoek naar de feiten en om-standigheden noodzakelijk, vermoedelijk met nadere bewijsvoering. Dat evident zou zijn dat gedaagde niet tot haar handelen gerechtigd is - hetgeen het relevante criterium is bij de vraag of de vorderingen op inhoudelijke gronden toewijsbaar zouden zijn - is de voorzienin-genrechter derhalve niet gebleken.

Bovendien hebben eiseressen ter zitting aangegeven dat zij door de verslechterde financiële situatie van eiseres sub 1 haar personeelsbestand fors heeft moeten inkrimpen en er sprake is van huurschuld. Gedaagde heeft onbetwist gesteld dat de belastingdienst op 24 maart 2009 onder haar derdenbeslag heeft gelegd in verband met een belastingschuld van gedaagde sub 1 van € 260.000,=. Hiermee is het restitutierisico gegeven.

Gelet hierop, zouden de vorderingen van eiseressen ook op inhoudelijke gronden worden afgewezen.

3.9

Eiseressen worden, als de in het ongelijk gestelde partijen, veroordeelt in de door gedaagde gemaakte proceskosten in de hoofdzaak.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter,

in het incident

wijst af de vordering tot voeging/tussenkomst;

veroordeelt eiseressen in de proceskosten in het incident, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op nihil;

in de hoofdzaak

verklaart eiseressen niet ontvankelijk in hun vorderingen;

veroordeelt eiseressen in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde bepaald op € 262,-- aan verschotten en op € 816,-- aan salaris voor de advocaat;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in het bijzijn van

mr. H.C. Fraaij, griffier.

Uitgesproken in het openbaar.

1862/676