Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9056

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
03-06-2009
Datum publicatie
22-06-2009
Zaaknummer
311701 / HA ZA 08-1832
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

bevoegdheidsincident; gebruiker heeft de wederpartij geen redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 311701 / HA ZA 08-1832

Uitspraak: 3 juni 2009

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TYCO FIRE AND SECURITY NEDERLAND B.V., voorheen

ADT Security Services B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. P.H.Ch.M. van Swaaij,

- tegen -

[gedaagde-1],

[gedaagde-2],

beiden wonende te Duiven,

gedaagden in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

advocaat mr. J. Kneppelhout.

Eiseres in de hoofdzaak wordt hierna aangeduid als "Tyco". Gedaagden in de hoofdzaak worden hierna gezamenlijk aangeduid als "[gedaagden]".

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

dagvaarding d.d. 18 juli 2008;

incidentele conclusie houdende exceptie van relatieve onbevoegdheid aan de zijde van [gedaagden];

conclusie van antwoord in het incident (exceptie van relatieve onbevoegdheid).

2 Het geschil in het incident

2.1 [gedaagden] vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart om van het geschil in de hoofdzaak kennis te nemen, met veroordeling van Tyco in het kosten van deze procedure. [gedaagden] heeft hieraan het volgende ten grondslag gelegd. Tyco heeft [gedaagden] overeenkomstig een forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden van Tyco (hierna: de algemene voorwaarden) voor de rechtbank Rotterdam gedagvaard. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is echter niet tussen partijen overeengekomen. Zo de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, dan geldt dat aan [gedaagden] niet een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De algemene voorwaarden zijn niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst door Tyco aan [gedaagden] ter hand gesteld. [gedaagden] heeft de algemene voorwaarden bij brief van hun advocaat d.d. 22 augustus 2008 vernietigd. Nu [gedaagde-1] en [gedaagde-2] woonachtig zijn in Duiven is ingevolge artikel 99 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) de rechtbank Arnhem bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

2.2 Tyco heeft de vordering gemotiveerd betwist en geconcludeerd dat de rechtbank de vordering van [gedaagden] in het incident zal afwijzen. Tyco heeft hieraan ten grondslag gelegd dat haar algemene voorwaarden wel van toepassing zijn op de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing verklaard en door [gedaagden] aanvaard. Het was, gelet op de omvang van de algemene voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk om deze voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan [gedaagden] ter hand te stellen, aldus Tyco. Daarom heeft Tyco naar eigen zeggen [gedaagden] gewezen op het feit dat de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn gedeponeerd. Voorts was het voor [gedaagden] mogelijk om de algemene voorwaarden op het kantoor van Tyco in te zien of om op zijn verzoek een exemplaar toegestuurd te krijgen, aldus Tyco.

3 De beoordeling in het incident

3.1 De incidentele conclusie van onbevoegdheid is vóór alle weren en derhalve tijdig genomen.

3.2 Tussen partijen is in geschil of de algemene voorwaarden van Tyco van toepassing zijn én of aan [gedaagden] een redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

3.3 Ten aanzien van de vraag of aan [gedaagden] een redelijke mogelijkheid is geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden waarin het forumkeuzebeding is vervat, overweegt de rechtbank als volgt. Ingevolge artikel 6:234 lid 1 sub a BW heeft de gebruiker aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, indien hij de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand heeft gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, moet de gebruiker vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij bekend maken dat de voorwaarden bij hem ter inzage liggen of bij een door hem opgegeven Kamer van Koophandel en Fabrieken of een griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, alsmede dat zij op verzoek zullen worden toegezonden, aldus sub b van dit artikel.

3.4 Tyco stelt dat het gelet op de omvang van de algemene voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk was om deze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan [gedaagden] ter hand te stellen. Tyco heeft de betreffende algemene voorwaarden bij zijn conclusie van antwoord in het incident overgelegd. De algemene voorwaarden beslaan in totaal elf bladzijden. Naar het oordeel van de rechtbank stond deze omvang van de algemene voorwaarden er niet aan in de weg om deze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan [gedaagden] ter hand te stellen. Immers, de algemene voorwaarden beslaan slechts elf bladzijden – zes indien zij dubbelzijdig worden afgedrukt – en zijn daarmee niet dermate omvangrijk dat zij redelijkerwijs niet ter hand gesteld konden worden. Tyco kon daarom niet volstaan met de enkele mededeling dat de algemene voorwaarden waren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en dat zij op verzoek konden worden toegezonden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Tyco [gedaagden] niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Ingevolge artikel 6:233 sub b BW is het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden mitsdien vernietigbaar.

3.5 [gedaagden] heeft, zoals tussen partijen niet in geschil is, de algemene voorwaarden bij brief van hun advocaat d.d. 22 augustus 2008 vernietigd. Daardoor is het in deze voorwaarden vervatte forumkeuzebeding komen te vervallen. Tussen partijen is mitsdien geen forumkeuze overeengekomen.

3.6 Op grond van artikel 99 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de rechter van de woonplaats van gedaagden bevoegd. [gedaagde-1] en [gedaagde-2] zijn woonachtig in het arrondissement Arnhem. Deze rechtbank zal zich daarom onbevoegd verklaren om van de vordering van Tyco kennis te nemen en de zaak verwijzen naar de rechtbank Arnhem.

3.7 Gelet op het vorenstaande kan de vraag naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de overeenkomst in dit incident onbeantwoord blijven.

3.8 Tyco zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit incident.

4 De beslissing

De rechtbank,

in het incident

verklaart zich onbevoegd om van de vordering van Tyco kennis te nemen;

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de rechtbank Arnhem;

veroordeelt Tyco in de kosten van dit incident, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagden] bepaald op € 384,- aan salaris voor de advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th. Veling.

Uitgesproken in het openbaar.

1902/1980