Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BI8297

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-06-2009
Datum publicatie
16-06-2009
Zaaknummer
09/1283
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres is de Lokale Partij Vlissingen. Zij stelt beroep in tegen het besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit d.d. 25 maart 2009 waarin vergunning verleend wordt voor de voorgenomen fusie tussen Stichting Ziekenhuis Walcheren en Stichting Oosterscheldeziekenhuizen. Eiseres is geen belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb. Eiseres is een politieke partij en wordt door het bestreden besluit niet in haar rechtstreekse belang getroffen. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, van de Awb kan eiseres dan ook geen beroep instellen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Bestuursrecht

Enkelvoudige kamer

Reg.nr.: AWB 09/1283 MEDED-T1

Uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht

in het geding tussen

de Vereniging Lokale Partij Vlissingen, gevestigd te Vlissingen, eiseres

gemachtigde W. Hirdes, raadslid bij de Lokale Partij Vlissingen,

en

de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, verweerder.

1 Overwegingen

Verweerder heeft bij besluit van 25 maart 2009 vergunning verleend voor de voorgenomen fusie tussen Stichting Ziekenhuis Walcheren en Stichting Oosterscheldeziekenhuizen.

Eiseres heeft bij brief van 20 april 2009 beroep ingesteld.

Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Ingevolge artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb wordt onder een belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Blijkens de akte van oprichting heeft eiseres het volgende doel:

“1. De vereniging heeft ten doel als politieke onafhankelijke groepering het verwezenlijken van haar politieke programma door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in de raad van de gemeente Vlissingen en eventueel in een of andere regio en/of gewest, waarbij de idealen van de provinciale groepering: de Partij voor Zeeland, als leidraad dienen.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

• uit haar leden kandidaten aan te wijzen die zich verkiesbaar stellen op de lijst van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Vlissingen een en ander als voorzien in de kieswet;

• de verkiezing van afgevaardigden in regionale en/of gewestelijke raden, waterschappen, commissies en dergelijke;

• het houden van openbare bijeenkomsten;

• alle wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.”

Ingevolge de jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16 februari 2001, LJN: AB0190, volgt onder meer dat van een rechtstreeks belang sprake is wanneer voldoende nauw causaal verband tussen besluit en getroffen belang aanwezig is. De omstandigheid dat de doelstelling van een politieke partij inhoudt het behartigen van het algemeen belang zoals zij dit ziet, brengt niet met zich dat zij door een besluit dat zich hiermee niet zou verdragen rechtstreeks in haar belang wordt getroffen.

De rechtbank is van oordeel dat eiseres niet rechtstreeks in haar belang wordt getroffen als bedoeld in artikel 1:2 van de Awb. Dit betekent dat eiseres gelet op artikel 8:1, eerste lid, van de Awb niet in beroep kan komen tegen het bestreden besluit.

De rechtbank is van oordeel dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is, zodat voortzetting van het onderzoek niet nodig is.

Voor een veroordeling in de proceskosten ziet de rechtbank geen aanleiding.

2 Beslissing

De rechtbank,

recht doende:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gedaan door mr. A. Verweij, rechter, in tegenwoordigheid van P.A. Slegt, griffier.

De griffier, De rechter,

Uitgesproken in het openbaar op: 12 juni 2009.

Een belanghebbende - onder wie in elk geval eiseres wordt begrepen - en verweerder kunnen tegen deze uitspraak verzet doen bij de rechtbank door binnen een termijn van zes weken een gemotiveerd verzetschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het afschrift van deze uitspraak is verzonden. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.

Afschrift verzonden op: