Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BI4329

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-05-2009
Datum publicatie
02-06-2009
Zaaknummer
943834
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres vordert van gedaagde -een energieleverancier- een bedrag als onverschuldigd betaald terug. Bij eiseres is destijds een hennepkwekerij aangetroffen, waarbij tevens is geconstateerd dat er illegaal stroom was afgetapt. Eiseres heeft op basis van een deugdelijk rapport een schatting van de verbruikte, maar niet gemeten, energie gemaakt en heeft de kosten bij eiseres in rekening gebracht. Eiseres heeft die kosten betaald, maar vordert deze nu terug, o.a. -verkort weergegeven- omdat zij door de strafrechter is vrijgesproken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie Rotterdam

vonnis

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

gemachtigde: mr. R.J. Michielsen te Hoogvliet, gemeente Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Stedin B.V., voorheen genaamd Eneco Netbeheer B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

gemachtigde: mr. J.A. Trimbach te Hilversum.

Partijen worden hierna aangeduid als “[eiseres]” respectievelijk “Eneco”.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

- het exploot van dagvaarding van 24 november 2008, met producties;

- de conclusie van antwoord, met producties;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek, met producties.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de producties staat tussen partijen - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - het volgende vast.

2.1 [eiseres] is huurster van de woning aan de [locatie] te [woonplaats] (verder: de woning).

2.2 Op 12 januari 2006 heeft Eneco samen met de politie de woning bezocht. Daarbij is geconstateerd dat ten behoeve van een hennepkwekerij elektriciteit is afgenomen die niet kon worden geregistreerd door de meetinrichting, omdat de verzegelingen van het telwerkhuis van de elektriciteitsmeter waren verbroken en vervangen en de aansluiting was gemanipuleerd.

2.3 Namens Eneco is op 12 januari 2006 aangifte bij de politie gedaan van de diefstal van 11.222 kWh aan elektriciteit.

2.4 In verband met het voorgaande heeft Eneco op 16 januari 2006 een bedrag van

€ 3.952,48 bij [eiseres] in rekening gebracht. Bij de berekening daarvan is Eneco ervan uitgegaan dat er vier oogsten (280 kweekdagen; 70 dagen per kweek) zijn geweest in de periode van 7 april 2005 tot 12 januari 2006.

2.5 Op 19 januari 2006 heeft [eiseres] een bedrag van € 3.952,48 aan Eneco betaald.

2.6 Bij uitspraak van 20 november 2006 is [eiseres] door de politierechter te Rotterdam vrijgesproken van de ten laste gelegde diefstal van energie.

3. Het geschil en de stellingen van partijen

3.1 [eiseres] heeft gevorderd om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Eneco te veroordelen tot betaling aan haar van € 3.952,48 vermeerderd met rente en kosten.

3.2 Aan de eis heeft [eiseres] - zakelijk weergegeven - ten grondslag gelegd dat zij het bedrag van € 3.952,48 onverschuldigd heeft betaald aan Eneco. De vrijspraak in het strafproces levert civielrechtelijk bewijs op van de onverschuldigde betaling. Subsidiair ontkent [eiseres] dat in de periode van 7 april 2005 tot 12 januari 2006 sprake is geweest van enige oogst. Van de manipulatie van de elektriciteitsmeter heeft [eiseres] geen wetenschap gehad.

3.3 Eneco heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de eis en geconcludeerd tot afwijzing ervan, met veroordeling van [eiseres] in de kosten van de procedure. Voor zover nodig worden haar stellingen in de beoordeling nader besproken.

4. De beoordeling van het geschil

4.1 [eiseres] heeft Eneco Netbeheer B.V. in rechte betrokken. Het is de kantonrechter uit de processtukken gebleken dat Eneco inmiddels haar naam heeft gewijzigd in Stedin B.V. Nu beide partijen de nieuwe naam van Eneco hebben gebruikt in de aanhef van de processtukken, gaat ook de kantonrechter daarvan uit.

4.2 Nu [eiseres] heeft gesteld dat zij ‘onder protest’ heeft betaald en dit niet door Eneco weersproken is, kan aan haar betaling geen bewijsvermoeden of een erkenning van de vordering ontleend worden.

4.3 Op grond van door [eiseres] te stellen en in geval van betwisting te bewijzen feiten en omstandigheden zal dus beoordeeld moeten worden of en in hoeverre zij op of rond 19 januari 2006 zonder rechtsgrond als bedoeld in artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek (BW) heeft betaald.

4.4 Dat [eiseres] in een strafzaak is vrijgesproken van diefstal dan wel verduistering van energie levert geen civielrechtelijk bewijs op dat onverschuldigd is betaald, zoals [eiseres] betoogt. In deze zaak dient immers beoordeeld te worden of [eiseres] civielrechtelijk aansprakelijk is voor de door Eneco geleden schade. Die aansprakelijkheid kan een contractuele grond hebben en staat los van de vraag of [eiseres] een strafbaar feit heeft gepleegd. De vordering kan dus niet op de primaire grondslag worden toegewezen.

4.5 Met betrekking tot de subsidiaire grondslag, te weten de stelling dat in de periode van 7 april 2005 tot 12 januari 2006 geen enkele oogst heeft plaatsgevonden en dat dus door haar zonder rechtsgrond een bedrag van € 3.952,48 werd betaald, wordt het volgende overwogen.

4.6 Eneco heeft aan de hand van een feitelijk onderbouwd en deugdelijk beredeneerd rapport, voorzien van foto’s, vooralsnog aannemelijk gemaakt dat op grond van de bevindingen van de rapporteur een periode van inwerking zijn van de hennepkwekerij van vier oogsten van 70 dagen elk, dus van 280 dagen mag worden aangenomen, op grond waarvan Eneco een gebruik van 18.222 kWh. heeft berekend (waarvan 11.222 kWh ongeregistreerd).

4.7 Als contractuele wederpartij van Eneco is [eiseres] jegens Eneco verplicht om de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van Eneco op legale wijze te (laten) gebruiken, onder meer aan de hand van de registratie van het verbruik door de meetinstallatie. Als zodanig rust er op [eiseres] een zorgplicht. Het buiten de registratie van de meetinstallatie om illegaal (laten) afnemen van elektriciteit levert een tekortkoming op in de nakoming van deze zorgplicht, die verplicht tot schadevergoeding. Indien andere huisgenoten op illegale wijze stroom afnemen, dan dient [eiseres] daarvoor op grond van de contractuele relatie tussen partijen in te staan jegens Eneco. De stelling van [eiseres], dat zij van de manipulatie van de elektriciteitsmeter geen wetenschap heeft gehad, gaat dan ook niet op.

4.8 [eiseres] was dan ook jegens Eneco aansprakelijk voor de door Eneco geleden schade als gevolg van buiten de meter om afgenomen elektriciteit ten behoeve van de kweek van hennepplanten -en heeft in zoverre niet onverschuldigd betaald- , behoudens indien en voor zover de feiten waarop Eneco het geschatte gebruik heeft gebaseerd onjuist zijn. Het ligt op de weg van [eiseres] het bewijs te leveren dat de door Eneco gehanteerde uitgangspunten voor haar berekening onjuist zijn, waardoor zij een bedrag van € 3.952,48 onverschuldigd heeft betaald.

4.9 Nu [eiseres] geen bewijs heeft aangeboden van haar stellingen en er geen reden is om haar ambtshalve enig bewijs op te dragen, komt in rechte niet vast te staan dat Eneco haar berekening op onjuiste uitgangspunten heeft gebaseerd en dus evenmin dat [eiseres] onverschuldigd heeft betaald. De slotsom is dat ook de subsidiaire grondslag de vordering niet kan dragen, zodat deze als ongegrond wordt afgewezen.

4.10 [eiseres] wordt als de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van dit geding.

5. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering van [eiseres] af;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Eneco vastgesteld op € 400,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis ten aanzien van de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Vlaswinkel en uitgesproken ter openbare terechtzitting.