Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BI3153

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
07-05-2009
Datum publicatie
07-05-2009
Zaaknummer
10/993202-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Promis. De rechtbank veroordeelt een taxateur tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden en een werkstraf van 200 uur terzake het meermalen plegen van medeplegen van valsheid in geschrift. Geen schending van het gelijkheidsbeginsel omdat geen sprake is van vergelijkbare gevallen. De rechtbank overweegt onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat voor bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit van belang is dat er sprake is van oogmerk om het geschrift (in dit geval de door de verdachte opgestelde taxatierapporten) als echt en onvervalst te gebruiken. Voor bewezenverklaring van dat oogmerk is beslissend dat de verdachte de bedoeling had dat geschrift te (doen) gebruiken. Zo heeft de verdachte op dezelfde dag voor dezelfde opdrachtgever vier taxatierapporten opgemaakt en laten afgeven, waarop in strijd met de waarheid stond vermeld dat de opdrachtgever het pand voor eigen bewoning zou gaan gebruiken, terwijl de verdachte die omstandigheid op geen enkele manier feitelijk heeft nagekeken of nagevraagd, noch zich heeft afgevraagd hoe een opdrachtgever vier huizen tegelijkertijd voor eigen bewoning kan aanwenden. Door aldus te handelen heeft de verdachte meegewerkt aan de verkoop van woningen die ver boven hun marktwaarde getaxeerd waren. Dat heeft financiële schade opgeleverd voor de hypotheekgevers, maar ook voor de hypotheeknemers, die na executieverkopen van hun onderpand vaak met verlies leden of konden lijden.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 225
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector strafrecht

Parketnummer: 10/993202-07

Datum uitspraak: 7 mei 2009

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte 5],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres [adres],

raadsman mr. A.T. Tilburg, advocaat te Spijkenisse.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING

Het onderzoek op de terechtzitting heeft plaatsgevonden op 16 en 23 april 2009.

TENLASTELEGGING

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt deel uit van dit vonnis.

Het ten laste gelegde komt er op neer dat de verdachte gedurende een periode van ruim zeven maanden – al dan niet samen met anderen - taxatierapporten heeft vervalst.

EIS OFFICIER VAN JUSTITIE

De officier van justitie mr. Paulus heeft gerekwireerd tot:

- bewezenverklaring van het ten laste gelegde;

- veroordeling van de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis en een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

ONTVANKELIJKHEID OFFICIER VAN JUSTITIE

Namens de verdachte is aangevoerd dat de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging van de verdachte, omdat er sprake is van schending van artikel 6 van het EVRM, wegens strijd met een beginsel van behoorlijke procesorde, te weten het gelijkheidsbeginsel.

Hiertoe is betoogd dat de bij deze zaak betrokken notarissen en (medewerkers van) banken, van wie kan worden gezegd dat zij een identieke rol hebben vervuld ten aanzien van de thans aan de verdachte ten laste gelegde feiten, niet voor dit feit worden vervolgd en de verdachte wel, hetgeen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

Het enkele feit dat andere bij de zaak betrokkenen niet zijn vervolgd, brengt nog niet zonder meer met zich dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden. Uit de verklaringen uit het dossier blijkt dat opzettelijk op één of dicht op elkaar liggende dagen hypotheken werden gepasseerd bij verschillende notarissen en hypotheekoffertes werden aangevraagd bij verschillende banken, waardoor een eventuele medeschuld van notarissen en/of dossierbeheerders bij banken niet aannemelijk is gemaakt. De rechtbank stelt vast dat de rol van de banken en notarissen ook anderszins niet volstrekt identiek is aan de rol van de verdachte. Feiten of omstandigheden die zouden leiden tot het oordeel dat zulks in casu wel het geval is, zijn evenmin aannemelijk geworden. Ook overigens is niet gebleken van feiten of omstandigheden die aan de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de weg staan. De officier van justitie is dan ook ontvankelijk in de vervolging.

Dit verweer wordt verworpen.

BEWIJSMOTIVERING EN BEWEZENVERKLARING

Van het volgende wordt uitgegaan:

Onder het convenant van het project Alijda-panden heeft de Politie Rotterdam-Rijnmond halverwege het jaar 2006 aan de FIOD/ECD informatie ter beschikking gesteld, waaronder begrepen aangiften van banken en natuurlijke personen, een mutatierapport naar aanleiding van CIE-informatie en een melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van een notaris te Rotterdam betreffende een mogelijke situatie van hypotheekfraude. Hierop is door de FIOD/ECD een onderzoek ingesteld naar de personen die in die informatie voorkomen, waartoe onder meer [koper 2], [koper 3], [koper 4], [koper 5], [koper 6], [koper 7] en [koper 8] behoren .

De verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] hebben van het Kadaster informatie ontvangen in verband met overdracht van panden in Rotterdam ten name van deze [koper 2], [koper 3], [koper 4], [koper 5], [koper 6], [koper 7] en [koper 8].

Het betreft ten aanzien van [koper 2] onder meer de panden gevestigd op de adressen [pand 5], [pand 6], [pand 7] en [pand 8], alle te Rotterdam. De hypotheekaktes van deze respectievelijke panden bevinden zich in het dossier.

Bij [koper 3] gaat het om de panden gevestigd op de adressen [pand 9], [pand 10] en [pand 11], alle te Rotterdam. De hypotheekaktes van deze respectievelijke panden bevinden zich in het dossier.

Bij [koper 4] gaat het om de panden gevestigd op de adressen [pand 12], [pand 13] en [pand 14], alle te Rotterdam. De hypotheekaktes van deze respectievelijke panden bevinden zich in het dossier.

Het betreft ten aanzien van [koper 5] onder meer de panden gevestigd op de adressen [pand 15], de [pand 16] en de [pand 17], alle te Rotterdam. De hypotheekaktes van deze respectievelijke panden bevinden zich in het dossier.

Bij [koper 6] gaat het om de panden gevestigd op de adressen [pand 18] en [pand 19], beide te Rotterdam. De hypotheekaktes van deze respectievelijke panden bevinden zich in het dossier.

Bij [koper 7] gaat het om de panden gevestigd op de adressen [pand 20] te Rotterdam en de [pand 21] te Schiedam. De hypotheekaktes van deze respectievelijke panden bevinden zich in het dossier.

Bij [koper 8] gaat het om de panden gevestigd op de adressen [pand 22], [pand 23] en [pand 24], alle te Rotterdam. De hypotheekaktes van deze respectievelijke panden bevinden zich in het dossier.

Het is de verbalisanten opgevallen dat gedurende een korte periode meerdere panden per persoon zijn geleverd aan bovengenoemde personen waarbij de transportakten telkens door een andere notaris werden verleden. Daarnaast vonden de leveringen aan de kopers vaak op dezelfde dag plaats, waarbij hoge brutowinsten werden genoten in verhouding tot de waarde van het pand. Tenslotte zijn de panden telkens voor een substantieel lagere prijs op de veiling verkocht. Uit het onderzoek is naar voren is gekomen dat de aankopen door [koper 2], [koper 3], [koper 4], [koper 5], [koper 6], [koper 7] en [koper 8] bij steeds verschillende hypotheekhouders zijn gefinancierd middels een hypothecaire geldlening op basis van onjuiste gegevens, nu de hypotheekgever de panden immers niet alle voor eigen bewoning kan hebben gebruikt.

De [bank 3] heeft aangifte gedaan tegen deze [koper 3], [koper 6] en [koper 7] voornoemd, terzake valsheid in geschrift en/of oplichting. De [bank 1] heeft aangifte gedaan tegen deze [koper 2], [koper3], [koper 5] en [koper 8] voornoemd terzake eveneens valsheid in geschrift en/of oplichting. [Financier 1] heeft aangifte gedaan tegen [koper 2] en [koper 5], eveneens terzake valsheid in geschrift en/of oplichting en hetzelfde geldt voor [bank 2] tegen [koper 4] .

In deze aangiften hebben de vertegenwoordigers van deze financiële banken medegedeeld dat de personen waartegen aangifte werd gedaan onjuiste gegevens hebben verstrekt ter verkrijging van een hypothecaire geldlening in verband met de aankoop van panden. De panden zijn aangekocht voor eigen bewoning en op basis hiervan is ook financiering aangevraagd. Ter verkrijging van die hypothecaire financiering hebben [koper 2], [koper 3], [koper 4], [koper 5], [koper 6], [koper 7] en [koper 8] voornoemd aan diverse notarissen voor alle panden een taxatierapport overgelegd.

Zowel op het taxatierapport betreffende de [pand 5] (gedateerd 24 augustus 2004), als dat betreffende de [pand 6](eveneens gedateerd 24 augustus 2004), de [pand 7] (eveneens gedateerd 24 augustus 2004), en de [pand 8](eveneens gedateerd 24 augustus 2004), staat vermeld dat de opdrachtgever, [koper2], het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken.

[Koper 2] heeft aangifte gedaan. Hij heeft verklaard dat hij door toedoen van een persoon genaamd [verdachte 1] van een kantoor genaamd Solid Trust in het bezit is gekomen van vier panden in Rotterdam en dat deze [verdachte 1] een beleggingsplan had, waarbij je geen risico zou lopen. [Koper 2] zou huizen op zijn naam moeten aankopen en daar winst mee behalen onder andere door deze panden te verhuren. [Verdachte 1] zou voor alle formaliteiten zorgdragen. [Koper 2] is in gezelschap van [verdachte 1] op diverse data in 2004 naar evenzovele notarissen gegaan om de hypotheekakte en leveringsakte te ondertekenen. Nadat [verdachte 1] naar het buitenland was vertrokken, kwam [koper 2] in betalingsproblemen .

Zowel op het taxatierapport betreffende de [pand 9] (gedateerd 12 oktober 2004) als dat betreffende de [pand 10] (eveneens gedateerd 12 oktober 2004) en de [pand 11] (gedateerd 29 oktober 2004) , staat vermeld dat de opdrachtgever, [koper 3], het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken.

[Koper 3] heeft alle hem met betrekking tot bovenstaande panden bekende papieren aan de Politie Rotterdam-Rijnmond overhandigd. Voorts heeft hij verklaard via de heren [verdachte 4] en een persoon genaamd Mehmet (de rechtbank begrijpt: [verdachte 1]) van het kantoor genaamd Solid Trust bij de handel in onroerend goed betrokken te zijn geraakt, dat die [verdachte 1] alle onderhandelingen heeft verricht en de relevante opdrachten heeft gegeven. Hij heeft een beheersovereenkomst voor de verhuur van de door hem aangekochte panden getekend met Solid Trust. Wie de panden heeft getaxeerd, weet hij niet: hij heeft verder geen bemoeienis met de panden gehad behalve de gang naar de bank om de hypotheken te verkrijgen en de notaris om de hypotheekakte en leveringsakte te laten passeren. In een latere verklaring heeft [koper 3] aangegeven dat in een van de panden, dat aan de [pand 9], een hennepkwekerij is aangetroffen .

Zowel op het taxatierapport betreffende de [pand 12] (gedateerd 12 oktober 2004) als dat betreffende de [pand 13] (eveneens gedateerd 12 oktober 2004) en de [pand 14] (gedateerd 29 oktober 2004), staat vermeld dat de opdrachtgever, [koper 4], het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken.

[Koper 4] heeft aangifte gedaan bij de Politie Rotterdam-Rijnmond. Hij heeft verklaard dat hij via een collega, [verdachte 4], is geïntroduceerd bij makelaarskantoor Solid Trust en dat hij daar ook kennis heeft gemaakt met [alias verdachte 1] (de rechtbank begrijpt: [verdachte 1]) die hem voorstelde dat hij geld kon verdienen met het verhuren van meerdere door hem te kopen woningen. Nadat [koper 4] de door Solid Trust gevraagde documenten had ingeleverd, ontving hij van verschillende banken, verzekeringsmaatschappijen en notarissen schriftelijke stukken per post. Toen [koper 4] kort daarna op het kantoor van Solid Trust arriveerde, werd hem te verstaan gegeven dat hij vijf panden zou gaan kopen, waarvan er vier verhuurd dienden te worden. [verdachte 4] en een andere aanwezige persoon bleven voor de deur staan en lieten [koper 4] weten dat hij moest gaan zitten. [verdachte 1] vertelde hem dat hij wist waar zijn ouders woonden, dat hij 20% van de koopsom diende te betalen als de koop niet door zou gaan en dat [verdachte 4] problemen oplost waarvoor ze hem met een 9mm pistool hadden gegeven. [koper 4] heeft toen drie offertes getekend en toen [verdachte 1] zag dat [koper 4] geen juiste handtekening zette, heeft [verdachte 1] hem bedreigd aldus [koper 4]. [koper 4] moest ook met [verdachte 1] naar drie verschillende notarissen voor het passeren van de hypotheekakte, waarbij hij steeds diende aan te geven dat hij de woningen voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. [koper 4] heeft gedurende drie maanden huurpenningen gestort gekregen van Solid Trust. Hierna waren zij niet meer te bereiken.

Zowel op het taxatierapport betreffende de [pand 15] (gedateerd 29 november 2004) als dat betreffende de [pand 17] (eveneens gedateerd 29 november 2004) en de [pand 16] (gedateerd 17 november 2004), staat vermeld dat de opdrachtgever, [koper 5], het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken.

[koper 5] heeft aangifte bij de politie gedaan. Hij heeft verklaard dat hem is voorgespiegeld dat hij veel geld kon verdienen met het kopen van huizen die vervolgens zouden worden verhuurd. Door de personen [alias verdachte 1] (de rechtbank begrijpt: [verdachte 1]), [verdachte 4] en [verdachte 3] van een kantoor genaamd Solid Trust is hij overgehaald hieraan mee te werken. Hij heeft hieraan meegewerkt, maar nooit in het betreffende pand gewoond . In de hypotheekakte d.d. 21 januari 2005 te Rotterdam verleden voor notaris mr. [notaris 1] is onder meer verklaard dat: ‘het onderpand niet is belast met beslagen, niet is verhuurd noch anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden en dat het dient voor zelfbewoning door de schuldenaar’. Hij heeft in april 2005 een brief van [kantoor 2] (het bedrijf van de medeverdachte [verdachte 6]) gekregen in verband met een openstaande rekening voor een taxatie d.d. 29 november 2004. [koper 5] heeft verklaard hiertoe nooit opdracht te hebben gegeven. Getuige [getuige 3] heeft verklaard in de periode vanaf 1 februari 2005 tot en met 18 september 2006 in het pand aan de [pand 17] te hebben gewoond.

Zowel op het taxatierapport betreffende de [pand 18] (gedateerd 1 december 2004) als dat betreffende de [pand 19] (gedateerd 30 november 2004, een dag eerder dan het rapport hiervoor omschreven), staat vermeld dat opdrachtgever, [koper 6], het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. [koper 6] zelf heeft alle hem met betrekking tot bovenstaande panden bekende papieren aan de FIOD overhandigd en heeft verklaard dat hij via [verdachte 1] en zijn kantoor genaamd Solid Trust bij de handel in onroerend goed is betrokken geraakt en dat die [verdachte 1] alle onderhandelingen heeft verricht en opdrachten heeft gegeven. Wie de panden heeft getaxeerd, weet hij niet. Van een transactie betreffende het pand aan de [pand 18] weet de getuige naar zijn zeggen in het geheel niets. Getuige [getuige 4] heeft op 31 januari 2007 verklaard vanaf september 2004 woonachtig te zijn geweest op het adres [pand 19] te Rotterdam en dit pand nu van [koper 6] te huren.

Zowel op het taxatierapport betreffende de [pand 20] (gedateerd 31 januari 2005) als dat betreffende de [pand 21] (gedateerd 10 december 2004), staat vermeld dat opdrachtgever, [koper 6], het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. [Koper 6] is door de FIOD gehoord. Hij heeft verklaard dat hij panden heeft aangekocht door mee te werken met een persoon genaamd [alias verdachte 1] (de rechtbank begrijpt: [verdachte 1]) van Solid Trust. Hij heeft voorts verklaard dat deze aankopen waren bedoeld als belegging.

Zowel op het taxatierapport betreffende de [pand 22] (gedateerd 5 april 2005) als die betreffende de [pand 23] (eveneens gedateerd 5 april 2005) en de [pand 24] (gedateerd op 7 april 2005, twee dagen later dan de hiervoor beschreven twee taxatierapporten) , staat vermeld dat de opdrachtgever, [koper 8], het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan gebruiken. [Koper 8] heeft aangifte gedaan en hij heeft bij die gelegenheid verklaard bij de handel in huizen te zijn betrokken door tussenkomst van een persoon genaamd [verdachte 1], dat hij van de betreffende panden nooit de sleutel heeft ontvangen, en met deze [verdachte 1] naar diverse notarissen is gegaan om daar de aktes te tekenen. De verkopers of het pand zelf heeft hij niet gezien. Uit het verhoor van [getuige 5], huurder van het pand [pand 22] is gebleken dat die [getuige 5] in de periode oktober 2005 tot en met oktober 2006 in dat pand heeft gewoond.

Tevens staat op alle bovenbedoelde taxatierapporten vermeld dat:

- (bij vraag C, doel van de taxatie) de taxatie bedoeld is voor de beoordeling van een aanvraag hypothecaire geldlening met Nationale Hypotheekgarantie;

- (bij vraag F7, of er een indicatie is dat een ander in het object gaat wonen) er geen indicatie is dat een ander dan de opdrachtgever in het object gaat wonen.

Bij de taxatierapporten op naam van [koper 2] staat voorts vermeld (bij vraag K1, volgens wiens opgave het pand voor eigen gebruik zal worden aangewend) dat dit eigen gebruik volgens opgave van Solid Trust B.V. is genoteerd . Alle taxatierapporten zijn door de verdachte opgesteld, waarbij anderen, te weten [verdachte 7] en [verdachte 6], de rapporten hebben getekend, echter zonder dat deze laatsten de rapporten inhoudelijk hebben gecontroleerd.

Bij zijn verklaringen tegenover de FIOD heeft de medeverdachte [verdachte 7] verklaard dat alle door hem ondertekende taxaties daadwerkelijk zijn uitgevoerd door de verdachte en dat hij, [verdachte 7], telkens op iedere pagina heeft geparafeerd. Op de laatste pagina zijn deze rapporten door [verdachte 7] getekend.

De medeverdachte [verdachte 6] heeft verklaard dat een pand dat voor eigen bewoning zal gaan worden gebruikt anders wordt gewaardeerd dan wanneer dit pand als beleggingsobject zal gaan worden gebruikt, onder meer doordat bij eigen bewoning een geldlening met Nationale Hypotheek Garantie een lager rentepercentage zal hebben.

Geconfronteerd met een tabel waarin de verschillen in koopsom van panden aan (onder meer) de [pand 23], de [pand 15] en de [pand 19] zijn opgenomen, heeft de medeverdachte [verdachte 6] verklaard dat een waardestijging van een dergelijke omvang zonder een verbouwing niet aannemelijk is. Het fysiek bezoeken van de woningen, het maken van aantekeningen en het daadwerkelijke opstellen van de rapporten is door de verdachte uitgevoerd. Ook heeft [verdachte 6] wel eens geweigerd taxaties van de verdachte te tekenen, omdat de waarderingen van de objecten buitensporig (de rechtbank begrijpt: buitensporig hoog) waren.

De medeverdachte [verdachte 7] heeft voorts verklaard dat een en ander niet klopt omdat een koper niet voor drie panden tegelijk een Nationale Hypotheek Garantie kan aanvragen, omdat je niet in drie woningen tegelijk je hoofdverblijf kan hebben.

De verdachte is driemaal verhoord. Hij heeft onder meer verklaard een opleiding tot makelaar te hebben gevolgd, maar deze niet te hebben afgerond en in september 2004 voor zichzelf te zijn begonnen in aan- en verkoopbemiddeling van vastgoed onder de naam De Vuurtoren Aankoopbemiddeling. Hij heeft verder verklaard formeel nooit te hebben getaxeerd en hiertoe ook niet bevoegd te zijn, maar de panden fysiek te hebben opgenomen en in overleg met de taxateur de taxatierapporten te hebben opgemaakt . Die rapporten werden dan ‘gewoon getekend’ .

De verdachte heeft verklaard dat het doel van een taxatie is dat een opdrachtgever tot taxatie een hypotheek krijgt en dat een taxatierapport essentieel is voor het verkrijgen van een hypotheek . De verdachte heeft voorts verklaard over het verschil in taxaties ingeval van particuliere bewoning, afgezet tegen een taxatie voor beleggingsdoeleinden, waarbij de verdachte heeft opgemerkt dat ingeval van een belegging een minder hoge hypotheek wordt verstrekt. Naar eigen zeggen heeft hij [verdachte 1] van Solid Trust echter nooit gevraagd naar het doel van de taxatie .

De getuige [getuige 1], voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, regio Rotterdam, heeft de omschrijving van het doel van de taxatierapporten onderschreven .

Geconfronteerd met een tabel waarin de verschillen in koopsom van panden aan (onder meer) [pand 5], de [pand 9] en de [pand 12] zijn opgenomen, heeft de verdachte verklaard dat deze panden in korte tijd fors in prijs zijn gestegen, dat deze adressen hem bekend voorkomen, dat hij daar mogelijk heeft getaxeerd en dat de opdrachtgever van die taxaties altijd Solid Trust is geweest in de persoon van [verdachte 1]. Ene [verdachte 3]en ene [verdachte 2] waren diens compagnons.

De verdachte heeft verklaard er altijd van uit te zijn gegaan dat er werd getaxeerd voor eigen bewoning. Geconfronteerd met wat er zou gebeuren indien de verdachte als taxateur ‘ja’ aankruist bij de hiervoor genoemde vraag F7, heeft de verdachte verklaard dat er dan ‘alarmbellen gaan rinkelen’ en dat de financier contact op zal nemen met de taxateur en vragen om een toelichting. De verdachte heeft verklaard dat het hem logisch lijkt dat, wanneer iemand een aankoop wil financieren met een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, er dan sprake moet zijn van eigen bewoning. Geconfronteerd met een taxatierapport betreffende het pand [pand 8] te Rotterdam heeft de verdachte verklaard zijn paraaf en handtekening te herkennen, niet veel ervaring te hebben gehad in die wijk in Rotterdam en dat hij zich door de gegevens hem aangereikt door [verdachte 1] voornoemd liet leiden in zijn taxatie, die hij inleverde en tekende op het kantoor van [verdachte 7] in Hellevoetsluis .

Geconfronteerd met een aantal kopieën van taxatierapporten heeft de verdachte verklaard dat hij de rapporten herkent en daarop ook zijn parafen en handtekeningen herkent. Hij heeft verklaard dat [verdachte 1] hem de opdracht per fax deed toekomen, naar aanleiding daarvan met hem contact opnam terzake een datum van bezichtiging. Hij ontmoette [verdachte 1] ter plekke van de bezichtiging, waarna de woning van binnen en buiten werd opgenomen.

Geconfronteerd met de omstandigheid dat

a) hij, verdachte, in een korte periode – veelal op dezelfde dag – meerdere taxatieopdrachten heeft gekregen van of namens dezelfde opdrachtgever met als doel financiering met Nationale Hypotheek Garantie waarbij het pand bestemd moet zijn voor zelfbewoning en

b) hij in zijn rapporten de waardering van het getaxeerde vastgoed telkens had vastgesteld op een waarde die vrij van huur en gebruik was en hij had aangegeven dat er geen indicatie was dat een ander dan de geldnemer in het pand zou gaan wonen heeft de verdachte verklaard dat er meer onderzoek gedaan had moeten worden als je met dergelijke omstandigheden wordt geconfronteerd. De verdachte concludeert dat de gevolgen van dit soort taxaties zijn dat de kopers ten onrechte meerdere hypothecaire leningen hebben verkregen. De verdachte heeft ook nog verklaard dat hij de door de verbalisanten aan hem voorgelegde taxatierapporten herkent, hij deze heeft opgemaakt, hij zijn handschrift herkent en dat deze gegevens uiteindelijk zijn verwerkt in de taxatierapporten.

De verdachte heeft tenslotte verklaard over zijn werkzaamheden voor de medeverdachte [verdachte 6] van [kantoor 2]. Nadat de medeverdachte [verdachte 7] een brief kreeg van de afdeling Veiligheidszaken van [bank 3] waarin opheldering werd gevraagd over enkele taxaties die de verdachte uit naam van [verdachte 7] had uitgevoerd, is hij gaan werken bij [verdachte 6] . De verdachte heeft verklaard dat hij daar ook taxaties heeft verricht, in de periode van eind 2004 tot en met medio 2006, eveneens in opdracht van [verdachte 1] van Solid Trust. Bij [verdachte 6] tekende hij niet mee, bij [verdachte 7] wel. Nadat hem een taxatierapport is voorgehouden betreffende de [pand 24] heeft de verdachte verklaard dat hij dit rapport heeft opgemaakt voor de opdrachtgever [koper 8], maar dat hij die [koper 8] nooit heeft gezien en dat de door hem getaxeerde waardestijging, bijna een verdubbeling in een paar maanden tijd, niet redelijk is. Hij verklaart dat [verdachte 1] graag wilde dat hij voor hem de taxaties uitvoerde conform de waarden genoemd in de opdrachten. Op vragen van de rechtbank heeft de verdachte geantwoord dat het in de tijd waarin deze kwestie speelde geen issue was of een pand was bedoeld voor eigen bewoning of niet, maar dat hij er vanuit ging dat dat het geval was, tenzij hij informatie zou hebben dat zulks niet het geval was. Hij is er onbewust van uit gegaan dat het pand voor eigen bewoning bedoeld was en hij heeft voor de taxaties die hij voor [verdachte 7] uitvoerde geen nader onderzoek in de databanken van bijvoorbeeld het Kadaster gedaan.

Namens de verdachte is vrijspraak van de ten laste gelegde feiten bepleit. Hiertoe is kort weergegeven aangevoerd dat de verdachte weliswaar beter onderzoek had moeten verrichten doch dat hij de taxatierapporten in goed vertrouwen heeft opgesteld, zodat van oogmerk tot misleiding geen sprake is geweest.

De rechtbank verwerpt dit verweer.

De rechtbank overweegt onder verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat voor bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit van belang is dat er sprake is van oogmerk om het geschrift (in dit geval de door de verdachte opgestelde taxatierapporten) als echt en onvervalst te gebruiken. Voor bewezenverklaring van dat oogmerk is beslissend dat de verdachte de bedoeling had dat geschrift te (doen) gebruiken. En voorts dat dat oogmerk kan bestaan ongeacht de vorm van het opzet dat ten aanzien van het valselijk opmaken of vervalsen wordt aangenomen.

De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij heeft gezien dat de opdrachten tot het opstellen van meerdere taxatierapporten namens één opdrachtgever binnen een zeer korte tijdsspanne werden gedaan, maar dat hij daar niets verkeerds in zag. Hij heeft de hem aangereikte gegevens één op één overgenomen zonder deze te controleren op juistheid.

De verdachte heeft de taxatierapporten getekend met het doel deze te (laten) gebruiken in het kader van de hypotheekverstrekking. Derhalve had hij het oogmerk om deze rapporten als echt en onvervalst te (laten) gebruiken. Hij heeft daarbij de kans op valsheid van deze geschriften bewust aanvaard door zwaar verwijtbaar deze niet op hun inhoudelijke juistheid te verifiëren.

Gelet op het bovenstaande is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1. en 2. ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij

in de periode van 11 augustus 2004 tot en met 17 november 2004

te Rotterdam en/of Hellevoetsluis,

tezamen en in vereniging met een ander

A.

4 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 5]

3081 HA Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 6]

3083 NP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2];

en

3. een taxatierapport inzake adres [pand 7]

3024 XB Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2];

en

4. een taxatierapport inzake adres [pand 8]

3025 AP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2];

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens heeft vervalst,

en/of laten vervalsen door een ander

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 2] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door bij hetonderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"Solid Trust BV";

en

B.

3 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 3],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 9]

3081 BA Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 3];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 10]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 3];

en

3. een taxatierapport inzake adres [pand 11]

3028 TR Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 3];

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens heeft vervalst, en/of laten vervalsen door een ander

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 3] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en

C.

3 taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 4],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 12]

3028 HD Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 4];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 13]

3028 HR Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 4];

en

3. een taxatierapport inzake adres [pand 14]

3081 TT Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 4];

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

heeft vervalst, en/of laten vervalsen door een ander,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 4] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en

D.

een taxatierapport inzake adres [pand 16]

3081 CG Rotterdam

gedateerd 17 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 5];

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,

heeft vervalst, en/of laten vervalsen door een ander,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader

toen en daar

valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd taxatierapport aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd, en/of

doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

zulks met het oogmerk om diegeschriften als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij

in de periode van 29 november 2004 tot en met 7 april 2005

te Hoogvliet en/of Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander

A.

2, taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 5],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 15]

3082 TK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 5];

en 2. een taxatierapport inzake adres [pand 17]

3026 HK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 5];

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens heeft vervalst, en/of laten vervalsen door een ander,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en

B.

2, taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 6],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 18]

3083 TC Rotterdam

gedateerd 1 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 6];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 19]

3081 GM Rotterdam

gedateerd 30 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 6];

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens heeft vervalst, en/of laten vervalsen door een ander,

immers heefthij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 6] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en

C.

2, taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 7],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 20]

3081 ZW Rotterdam

gedateerd 31 januari 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 7];

en

2. een taxatierapport inzake adres [pand 21]

3112 XB Schiedam

gedateerd 10 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 7];

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens heeft vervalst, en/of laten vervalsen door een ander,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 7] het betreffende object voor eigen bewoning

zou gaan gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en

D.

3, taxatierapporten,

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 8],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 22]

3081 HN Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 8];

en 2. een taxatierapport inzake adres [pand 23]

3081 SV Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 8];

en 3. een taxatierapport inzake adres [pand 24]

3082 SG Rotterdam

gedateerd 7 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 8];

zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

telkens heeft vervalst, en/of laten vervalsen door een ander,

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader

toen en daar

telkens valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemde taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 8] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door bij het onderwerp en/of de passage

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"verkopend makelaar";

zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

STRAFBAARHEID FEITEN

De bewezen feiten leveren op:

1. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

2. medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

De feiten zijn strafbaar.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De verdachte is strafbaar.

STRAFMOTIVERING

De straffen die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft in zijn hoedanigheid als taxateur, maar zonder daartoe gerechtigd te zijn, een twintigtal taxatierapporten zodanig ingevuld dat hetgeen daaruit zou kunnen blijken, in strijd met de waarheid is. De verdachte stelde de rapporten zelf op, maar liet hiervoor andere, wel daartoe bevoegde, taxateurs tekenen.

Zo heeft de verdachte op dezelfde dag voor dezelfde opdrachtgever vier taxatierapporten opgemaakt en laten afgeven, waarop in strijd met de waarheid stond vermeld dat de opdrachtgever het pand voor eigen bewoning zou gaan gebruiken, terwijl de verdachte die omstandigheid op geen enkele manier feitelijk heeft nagekeken of nagevraagd, noch zich heeft afgevraagd hoe een opdrachtgever vier huizen tegelijkertijd voor eigen bewoning kan aanwenden. De verdachte heeft ook voor diverse andere opdrachtgevers meerdere taxatierapporten binnen één of enkele dagen laten tekenen. De verdachte is derhalve ernstig in zijn onderzoeks- en zorgplicht tekortgeschoten.

Door aldus te handelen heeft de verdachte meegewerkt aan de verkoop van woningen die ver boven hun marktwaarde getaxeerd waren. Dat heeft financiële schade opgeleverd voor de hypotheekgevers, maar ook voor de hypotheeknemers, die na executieverkopen van hun onderpand vaak met verlies leden of konden lijden. De verdachte heeft de betrouwbaarheid van dergelijke schriftelijke stukken, die de basis vormen voor het verstrekken van hypotheken, ondermijnd en het vertrouwen dat gesteld mag worden in de juistheid van taxatierapporten en derhalve in makelaars/taxateurs geschonden.

Op dergelijke feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf van korte duur in combinatie met een werkstraf.

Bij het bepalen van de duur en de hoogte van de op te leggen straffen is in het voordeel van de verdachte in aanmerking genomen dat hij blijkens het op zijn naam gesteld uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 8 oktober 2008 niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. Hierin wordt aanleiding gezien de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

Alles afwegend worden na te noemen straffen passend en geboden geacht.

TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Gelet is op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging;

- verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

- verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

- stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

- verklaart de verdachte strafbaar;

- veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 4 (vier) maanden;

- bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten;

-stelt daarbij een proeftijd vast van 2 (twee) jaren; de tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich vóór het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt;

- legt de verdachte een taakstraf op bestaande uit een werkstraf voor de duur van 200 (tweehonderd) uur, waarbij de Stichting Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de werkstraf dient te bestaan;

- beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 100 (honderd) dagen.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. Daalmeijer, voorzitter,

en mrs. De Vreede en Frankruijter, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Kandemir-Akkal en Balk, griffiers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 7 mei 2009.

De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage bij vonnis van 7 mei 2009:

TEKST TENLASTELEGGING

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 11 augustus 2004 tot en met 17 november 2004

te Rotterdam en/of Hellevoetsluis, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

A.

(telkens) (in totaal) 4, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 5]

3081 HA Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2];

(bijlage Nr. D/001-05)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 6]

3083 NP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2];

(bijlage Nr. D/004-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 7]

3024 XB Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2];

(bijlage Nr. D/003-02)

en/of

4. een taxatierapport inzake adres [pand 8]

3025 AP Rotterdam

gedateerd 24 augustus 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 2];

(bijlage Nr. D/005-01)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 2] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"Solid Trust BV";

en/of

B.

(telkens) (in totaal) 3, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 3],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 9]

3081 BA Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 3];

(bijlage Nr. D/029-05)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 10]

3028 VP Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 3];

(bijlage Nr. D/028-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 11]

3028 TR Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 3];

(bijlage Nr. D/027-02)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 3] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

C.

(telkens) (in totaal) 3, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 4],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 12]

3028 HD Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 4];

(bijlage Nr. D/014-04)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 13]

3028 HR Rotterdam

gedateerd 12 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 4];

(bijlage Nr. D/033-04)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 14]

3081 TT Rotterdam

gedateerd 29 oktober 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 4];

(bijlage Nr. D/037-02)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 4] het betreffende object voor eigen bewoning zou

gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

en/of

D.

een taxatierapport inzake adres [pand 16]

3081 CG Rotterdam

gedateerd 17 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 5];

(bijlage Nr. D/025-02)

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen,

valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten

opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd taxatierapport aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd, en/of

doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een beoordeling van een aanvraag (hypothecaire)

geldlening bij"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"nader te bepalen geldverstrekker; met NHG.";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Nee";

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

(artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

2.

hij

op één of meer tijdstip(pen)

in of omstreeks de periode van 29 november 2004 tot en met 7 april 2005

te Hoogvliet en/of Rotterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

A.

(telkens) (in totaal) 2, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 5],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 15]

3082 TK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 5];

(bijlage Nr. D/024-02)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 17]

3026 HK Rotterdam

gedateerd 29 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 5];

(bijlage Nr. D/023-02)

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapport(en) aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 5] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en/of

B.

(telkens) (in totaal) 2, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 6],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 18]

3083 TC Rotterdam

gedateerd 1 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 6];

(bijlage Nr. D/009c)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 19]

3081 GM Rotterdam

gedateerd 30 november 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 6];

(bijlage Nr. D/010f)

en/of

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 6] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en/of

C.

(telkens) (in totaal) 2, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 7],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 20]

3081 ZW Rotterdam

gedateerd 31 januari 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 7];

(bijlage Nr. D/008-03)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 21]

3112 XB Schiedam

gedateerd 10 december 2004

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 7];

(bijlage Nr. D/026-02)

en/of

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 7] het betreffende object voor eigen bewoning

zou gaan gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

g. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"opdrachtgever";

en/of

D.

(telkens) (in totaal) 3, in elk geval een of meer, taxatierapport(en),

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 8],

te weten

1. een taxatierapport inzake adres [pand 22]

3081 HN Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 8];

(bijlage Nr. D/007-07)

en/of

2. een taxatierapport inzake adres [pand 23]

3081 SV Rotterdam

gedateerd 5 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 8];

(bijlage Nr. D/012-02)

en/of

3. een taxatierapport inzake adres [pand 24]

3082 SG Rotterdam

gedateerd 7 april 2005

waarop vermeld als opdrachtgever de heer [koper 8];

(bijlage Nr. D/013-02)

en/of

zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig

feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen

en/of laten opmaken en/of doen en/of laten vervalsen door (een) ander(en),

immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

toen en daar

(telkens) valselijk in strijd met de waarheid

-zakelijk weergegeven-

in genoemd(e) taxatierapporten aan- en/of weergegeven en/of gerapporteerd,

en/of doen en/of laten aan- en/of weergeven en/of rapporteren,

dat opdrachtgever [koper 8] het betreffende object voor eigen bewoning zou gaan

gebruiken,

door (telkens) bij (het/de onderwerp(en) en/of de passage(s))

--C. Doel van de taxatie

bij/op de vraag

"De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het

object ten behoeve een verkrijgen Nationale Hypotheekgarantie"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden

"Ja";

en/of

--F. In dit rapport komen de volgende bijzondere aandachtspunten voor

bij/op de vraag

7. "Er is een indicatie dat een ander dan de geldnemer in het object gaat

wonen (vraag K.1b)"

te (doen en/of laten) antwoorden en/of te (doen en/of laten) vermelden en/of

aan te (doen en/of laten) kruisen

"Neen";

en/of

--K. Eigen bewoning en/of bewoning door derden (anderen dan eigenaar)

bij/op de vraag

1. "Eigen gebruik

Volgens opgave van:"

te (doen en/of laten) vermelden en/of aan te (doen en/of laten) geven

"verkopend makelaar";

zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

artikel 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht