Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2009:BH5967

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-03-2009
Datum publicatie
13-03-2009
Zaaknummer
281657 / HA ZA 07-926
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Uitleg mondelinge overeenkomst; onbetaalde facturen; haviltex; bewijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 281657 / HA ZA 07-926

Uitspraak: 4 maart 2009

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

[eiser],

gevestigd te Bergschenhoek,

eiser,

advocaat mr. M.C. van Putten,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HORECA EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BLU B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. J.G.M. Roijers.

Partijen worden hierna aangeduid als "[eiser]" respectievelijk "BLU".

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 28 maart 2007 en de door [eiser] overgelegde producties;

conclusie van antwoord;

tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 24 oktober 2007, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 23 januari 2008;

de ter gelegenheid van de comparitie van partijen door [eiser] overgelegde producties;

- akte aan de zijde van BLU;

- akte aan de zijde van [eiser];

de stukken van het op 15 maart 2007 ten verzoeke van [eiser] en ten laste van BLU onder ING Bank N.V. gelegde conservatoire beslag.

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voorzover van belang - het volgende vast:

2.1 Op 28 september 2005 heeft [eiser] schriftelijk een offerte uitgebracht aan BLU betreffende de levering en plaatsing van diverse keukenapparatuur door [eiser] in het restaurant van BLU. Op 7 oktober 2005 heeft [eiser] een aangepaste offerte uitgebracht, welke door BLU is ondertekend. Partijen zijn ondermeer de levering en plaatsing van een glazenspoelmachine, een osmose apparaat en een druktank ten behoeve van het osmose apparaat overeengekomen.

2.2 Op 19 oktober 2005 heeft [eiser] aan BLU een offerte uitgebracht voor de levering en plaatsing van aanvullende keukenapparatuur. De offerte is door BLU niet ondertekend.

2.3 In november en december 2005 heeft [eiser] diverse keukenapparatuur waaronder de glazenspoelmachine, het osmose apparaat en de druktank, alsmede diverse keukenbenodigdheden geleverd en geplaatst in het restaurant van BLU.

2.4 [eiser] heeft voor de geleverde keukenapparatuur en keukenbenodigdheden een factuur d.d. 12 december 2005 met nummer 25201 en een factuur d.d. 20 december 2005 met nummer 25210 aan BLU gestuurd. De facturen vermelden zowel in de offertes genoemde als niet in de offertes genoemde apparatuur en keukenbenodigdheden. BLU heeft de bedragen vermeld in de facturen betaald.

2.5 [eiser] heeft het osmose apparaat en de druktank vervangen door een osmose apparaat voorzien van een eigen waterdrukpomp, type Kinetico RO 253. Ook heeft [eiser] de glazenspoelmachine vervangen door een andere glazenspoelmachine, type Rhima DR 40.

2.6 Derden, waaronder Euro-service, hebben werkzaamheden uitgevoerd aan de bestaande apparatuur in het restaurant van BLU, welke apparatuur BLU heeft overgenomen van de vorige eigenaar. Ook hebben derden loodgieterswerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de laatst geleverde glazenspoelmachine. Deze werkzaamheden zijn in rekening gebracht bij [eiser].

2.7 [eiser] heeft op enig moment een schilferijsmachine geleverd aan BLU.

2.8 [eiser] heeft BLU een factuur gestuurd d.d. 28 februari 2006 met nummer 26008. De factuur bevat de volgende posten:

Schilferijsmachine Hoshizaki FM 80 EE € 2150,00

Verwijderingsbijdrage € 20,00

Werktafel rvs € 475,00

Glazenkorf € 90,00

Reparatie Liebherr koelkast € 196,43

Loodgieterswerkzaamheden glazenspoelmachine € 367,20

1e bezoek monteur euro service d.d. 14/12/05 bon 17286 € 230,00

2e bezoek monteur d.d. 15/12/05 bon 17486 € 43,00

3e bezoek 2 monteurs d.d. 23/12/05 bon 16618 + 17306 € 1825,20

BTW € 1025,40

Totaal € 6422,23

2.9 [eiser] heeft BLU een factuur gestuurd d.d. 20 juli 2006 met nummer 26112. De factuur bevat de volgende posten:

Glazenspoelmachine Rhima DR 40 E € 2425,00

Osmoseapparaat Kinetico RO 253 € 2780,00

Vloeibaarzeep Suma glass protect € 50,00

Naglansmiddel Suma Rinse € 58,96

Credit:

Glazenspoelmachine - € 1425,00

Osmoseapparaat RO 400 C - € 2780,00

Druktank - € 190,00

BTW € 174,60

Totaal € 1093,56

2.10 De bedragen vermeld in de facturen met nummers 26112 en 26008 zijn door BLU niet betaald.

2.11 [eiser] heeft BLU bij brief van 29 augustus 2006 tot betaling gemaand, onder aanzegging van de rente volgens de wet.

3 De vordering

De vordering luidt om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad BLU te veroordelen tot betaling van € 7.515,79, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 augustus 2006 althans vanaf de dag der dagvaarding, alsmede met de kosten van het geding.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft [eiser] aan de vordering de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

3.1 De op de facturen met nummers 26112 en 26008 vermelde keukenapparatuur is door [eiser] in opdracht van BLU met goed resultaat geleverd en geplaatst en alle op de facturen vermelde werkzaamheden zijn in opdracht van BLU met goed resultaat uitgevoerd. De geleverde keukenapparatuur functioneert inmiddels goed. BLU is dan ook gehouden ter zake van de leveranties, plaatsingen en werkzaamheden de in voornoemde facturen vermelde bedragen te betalen.

3.2 Nadat problemen ontstonden met het geleverde osmose apparaat heeft [eiser] BLU uit coulance aangeboden het osmose apparaat tegen dezelfde prijs te vervangen door een in beginsel duurder osmose apparaat. [eiser] en BLU kwamen overeen dat [eiser] de glazenspoelmachine zou vervangen door een duurdere machine.

3.3 De werkzaamheden aan de bestaande apparatuur heeft [eiser] in opdracht en op kosten van BLU laten uitvoeren door onder meer Euro-service. BLU heeft de werkzaamheden als opdrachtgever aanvaard door ondertekening voor akkoord van de zogenaamde “servicerapporten.”

3.4 BLU heeft geweigerd de bedragen vermeld in voornoemde facturen -in totaal € 7.515,79- te voldoen.

4 Het verweer

Het verweer strekt tot niet-ontvankelijkverklaring danwel afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van [eiser] in de kosten van het geding.

BLU heeft daartoe het volgende aangevoerd:

4.1 BLU is aan [eiser] het bedrag van € 7.515,79 als bedoeld in de facturen met nummers 26112 en 26008 niet verschuldigd.

4.2 BLU betwist dat de schilferijsmachine krachtens een overeenkomst c.q. op haar verzoek en in opdracht van haar is geleverd. BLU heeft de schilferijsmachine cadeau gekregen van [eiser] vanwege de grote omvang van haar bestelling. Dat ten aanzien van de schilferijsmachine met [eiser] geen overeenkomst is gesloten, blijkt ook uit het feit dat deze niet wordt vermeld op een door [eiser] uitgebrachte offerte.

4.3 Naar aanleiding van problemen met het aanvankelijk geleverde osmoseapparaat hebben BLU en [eiser] afgesproken dat zowel het osmose apparaat als de glazenspoelmachine vervangen zouden worden door andere apparatuur, waarbij de prijs gelijk zou blijven. Uit de factuur met nummer 26112 blijkt echter dat BLU per saldo moet bijbetalen.

4.4 BLU betwist dat de werkzaamheden aan de bestaande apparatuur op haar verzoek of in opdracht van haar zijn uitgevoerd danwel dat deze voor haar rekening dienen te komen. Tussen BLU en [eiser] was afgesproken dat [eiser] in het kader van de leverantie van een groot aantal nieuwe horeca-apparatuur tevens de bestaande apparatuur zou nakijken en zonodig herstellen. Dit was een extra service. De facturen ter zake van Euro-service zijn gericht aan [eiser]. De servicerapporten zijn niet door BLU als opdrachtgever ondertekend. De handtekeningen op de servicerapporten zijn andere dan de handtekening op de offerte d.d. 7 oktober 2005. Indien BLU de bestaande apparatuur voor eigen rekening zou hebben laten nakijken en herstellen, had zij daartoe rechtstreeks iemand gecontracteerd en zouden de facturen naar haar adres zijn gestuurd.

4.5 Er zijn nog steeds problemen met de laatst geleverde apparatuur, die niet door BLU zijn veroorzaakt. Ondanks herhaald reclameren zijn deze problemen niet opgelost. Voor zover BLU nog een bedrag aan [eiser] verschuldigd zou zijn, beroept zij zich op haar opschortingsrecht zolang de apparatuur nog niet goed functioneert.

5 De beoordeling

5.1 Kern van het geschil is de vraag of van den Ende en BLU:

een (mondelinge) overeenkomst hebben gesloten die ertoe strekt dat [eiser] tegen betaling een schilferijsmachine aan BLU zou leveren;

een (mondelinge) overeenkomst hebben gesloten die ertoe strekt dat [eiser] de eerder geleverde glazenspoelmachine zou vervangen door een nieuwe en BLU het verschil in prijs met de eerder geleverde glazenspoelmachine zou bijbetalen;

een (mondelinge) overeenkomst hebben gesloten die ertoe strekt dat [eiser] in opdracht en voor rekening van BLU werkzaamheden aan de bestaande keukenapparatuur en aan de glazenspoelmachine in het restaurant van BLU zou laten uitvoeren.

5.2 Bij de uitleg van een (mondelinge) overeenkomst komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

5.3 In dit kader heeft [eiser] ten aanzien van de schilferijsmachine gesteld dat deze door BLU mondeling is bijbesteld. Het is volgens [eiser] gebruikelijk in de branche van de horeca-keukenbenodigdheden dat na een offerte nog wordt nabesteld en geleverd. Dit gaat in goed vertrouwen en het kan daarbij gaan om zowel kleine als grote apparaten en keukenbenodigdheden. [persoon 1] heeft namens BLU mondeling diverse keukenapparatuur en kleine keukenbenodigdheden nabesteld die niet op een (getekende) offerte staan vermeld. BLU heeft de facturen met nummers 26112 en 26008 in eerste instantie zonder protest behouden en [pe[persoon 2], hierna: [persoon 2], heeft telefonisch meerdere malen aan mevrouw [eiser] laten weten dat betaling onderweg was. [persoon 2] heeft pas geklaagd over de facturen na inschakeling van een incassobureau door [eiser]. [persoon 1] heeft het incassobureau telefonisch laten weten akkoord te gaan met de eerste 5 posten van de factuur met nummer 26008, waaronder de post betreffende de schilferijsmachine. Het is volgens [eiser] niet aannemelijk dat zij 27% van het totale orderbedrag (ten aanzien van de schilferijsmachine, de duurdere glazenspoelmachine en de reparatiewerkzaamheden) aan BLU cadeau heeft gedaan. BLU heeft gemotiveerd betwist dat de schilferijsmachine op haar verzoek en in haar opdracht door [eiser] is geleverd. BLU heeft de schilferijsmachine cadeau gekregen vanwege de omvang van de door haar bij [eiser] geplaatste bestelling. Er is volgens BLU derhalve sprake van schenking. Voor de schilferijsmachine is in tegenstelling tot alle andere apparaten geen koopovereenkomst gesloten. De schilferijsmachine is niet vermeld op een door [eiser] uitgebrachte offerte. BLU erkent dat het voor kleine keukenbenodigdheden niet gebruikelijk is vooraf een offerte op te stellen. Dit geldt volgens haar niet voor grote installaties, zoals een schilferijsmachine. BLU betwist dat zij de facturen zonder protest heeft behouden. Zij heeft mondeling geklaagd over beide niet betaalde facturen, ook voordat [eiser] een incassobureau inschakelde. BLU betwist tevens dat [persoon 2] meerdere malen heeft toegezegd de facturen te zullen betalen.

5.4 Aangezien de stelling van [eiser] dat is overeengekomen dat zij de schilferijsmachine tegen betaling aan BLU zou leveren door BLU wordt betwist, zal [eiser] zulks moeten bewijzen. Indien [eiser] er in slaagt haar stelling te bewijzen, zal BLU het door [eiser] gefactureerde bedrag voor de schilferijsmachine ad € 2150,00 en de bijbehorende verwijderingsbijdrage ad € 20,00 uit hoofde van een mondelinge overeenkomst moeten betalen. Indien [eiser] er niet in slaagt haar stelling te bewijzen, zal de vordering voor wat betreft het voor de schilferijsmachine gefactureerde bedrag alsmede voor wat betreft de verwijderingsbijdrage worden afgewezen.

5.5 Ten aanzien van de glazenspoelmachine heeft [eiser] gesteld dat zij de eerder geleverde glazenspoelmachine, type F 40, in opdracht van BLU heeft vervangen door een glazenspoelmachine, type Rhima D 40, welke geschikt is voor gebruik in combinatie met een osmose apparaat. [eiser] heeft uit coulance aangeboden de eerder geleverde glazenspoelmachine terug te nemen en een nieuwe -duurdere- glazenspoelmachine te leveren tegen bijbetaling door BLU van € 1.000,00. [persoon 1] is hiermee, toen hij hierover door [persoon 3] werd gebeld, volgens [eiser] telefonisch akkoord gegaan. Ook hier geldt volgens [eiser] dat de facturen in eerste instantie zonder protest door BLU zijn behouden en tevens dat het niet aannemelijk is dat [eiser] 27% van het totale orderbedrag (ten aanzien van de schilferijsmachine, de duurdere glazenspoelmachine en de reparatiewerkzaamheden) aan BLU cadeau heeft gedaan.

BLU heeft gemotiveerd betwist dat de afspraak was dat zij het verschil in prijs met de eerder geleverde glazenspoelmachine zou bijbetalen. Naar aanleiding van problemen die waren ontstaan met het osmoseapparaat was met [eiser] afgesproken dat zowel het osmose apparaat als de glazenspoelmachine kosteloos door [eiser] zouden worden vervangen. BLU betwist dat [persoon 1] telefonisch –middels tussenkomst van [persoon 3] met [eiser] heeft afgesproken dat hij € 1.000,00 zou bijbetalen. [persoon 3] is ook geen werknemer van BLU en kan BLU als zodanig niet binden. BLU betwist ook hier dat zij de facturen zonder protest heeft behouden en dat zij heeft toegezegd de facturen te zullen betalen.

5.6 Aangezien de stelling van [eiser] dat mondeling is overeengekomen dat BLU het verschil in prijs tussen de glazenspoelmachine, type Rhima DR 40, en de eerder geleverde glazenspoelmachine, type F 40, zou bijbetalen door BLU wordt betwist, zal [eiser] zulks moeten bewijzen. Indien [eiser] er in slaagt haar stelling te bewijzen, zal BLU het hiervoor door [eiser] gefactureerde bedrag ad € 1.000,00 uit hoofde van een mondelinge overeenkomst moeten betalen. Indien [eiser] er niet in slaagt haar stelling te bewijzen zal de vordering voor wat betreft het voor de glazenspoelmachine gefactureerde bedrag worden afgewezen.

5.7 Met betrekking tot de werkzaamheden aan de bestaande apparatuur en aan de glazenspoelmachine heeft [eiser] gesteld dat zij deze in opdracht van BLU heeft laten uitvoeren door Euro-service, loodgietersbedrijf Van Poppelen en het koeltechnische bedrijf Reijenga. Volgens [eiser] had [persoon 1] haar gevraagd degene die zij inschakelt voor hem te bellen. [eiser] heeft de facturen voorgeschoten en de bedragen doorgefactureerd aan BLU, in het geval van Euro-services heeft [eiser] 15% extra gefactureerd. [persoon 2] heeft haar toestemming voor de reparaties gegeven, de facturen gezien en toegezegd dat zij de rekeningen zou betalen. De werkbonnen/servicerapporten van Euro-services zijn door de chef-kok van BLU voor akkoord getekend. [eiser] stelt verder dat zij nooit zou afspreken om een keuken op haar kosten in orde te brengen, omdat zij van te voren niet weet hoe hoog deze kosten zullen zijn. Ook hier geldt volgens [eiser] dat de facturen in eerste instantie zonder protest door BLU zijn behouden en tevens dat het niet aannemelijk is dat [eiser] 27% van het totale orderbedrag (ten aanzien van de schilferijsmachine, de duurdere glazenspoelmachine en de reparatiewerkzaamheden) aan BLU cadeau heeft gedaan.

BLU heeft gemotiveerd betwist dat de werkzaamheden aan de bestaande apparatuur en aan de glazenspoelmachine in haar opdracht zijn uitgevoerd danwel dat deze voor haar rekening komen, nu dit een gratis extra service betrof van [eiser] vanwege de grote opdracht van BLU. De facturen van Euro-service zijn gericht aan [eiser] en niet aan gedaagde. De service-rapporten zijn niet door BLU getekend. BLU weet niet van wie de handtekeningen op de werkbonnen afkomstig zijn. De handtekeningen op de service-rapporten komen ook niet overeen met de handtekening op de getekende offerte. Volgens BLU kon [eiser] wel degelijk een inschatting maken van de uit te voeren reparatiewerkzaamheden doordat zij regelmatig in het restaurant aanwezig was en zij op de hoogte was van de kwaliteit van de aanwezige installaties. BLU betwist ook hier dat zij de facturen zonder protest heeft behouden en dat zij heeft toegezegd de facturen te zullen betalen.

5.8 Nu de stelling van [eiser] dat mondeling is overeengekomen dat de werkzaamheden aan de bestaande apparatuur en aan de glazenspoelmachine voor rekening van BLU zouden komen door BLU wordt betwist, zal [eiser] zulks moeten bewijzen. Indien [eiser] er in slaagt haar stelling te bewijzen, zal BLU het hiervoor door [eiser] gefactureerde bedragen van in totaal € 3.167,58 inclusief BTW uit hoofde van een mondelinge overeenkomst moeten betalen. Indien [eiser] er niet in slaagt haar stelling te bewijzen zal de vordering voor wat betreft het voor de werkzaamheden aan de bestaande apparatuur en aan de glazenspoelmachine gefactureerde bedrag worden afgewezen.

5.9 Gelet op de factuur met nummer 26008 is het osmose apparaat vervangen door een osmose apparaat van dezelfde prijs en is de druktank door [eiser] teruggenomen. Er wordt daarom van uitgegaan dat partijen niet twisten over deze posten. Ook ten aanzien van de in de facturen met nummers 26008 en 26112 vermelde posten betreffende de rvs werktafel, de glazenkorf, de vloeibare zeep en het naglansmiddel wordt een daaraan ten grondslag liggende (mondelinge) overeenkomst niet betwist. Dit deel van de vordering ligt derhalve voor toewijzing gereed. Na aftrek van de credit post met betrekking tot de teruggenomen druktank vertegenwoordigen deze posten een bedrag van € 575,91 inclusief BTW.

5.10 BLU beroept zich op een opschortingsrecht. Zij stelt dat ook het laatst geleverde osmose apparaat niet functioneert. De vraag is dan ook of [eiser] toerekenbaar tekortgeschoten is in haar verplichtingen jegens BLU uit hoofde van de overeenkomst tot levering en plaatsing van het osmose apparaat en of BLU hierdoor gerechtigd is haar betalingsverplichtingen ten aanzien van overige door haar met [eiser] gesloten overeenkomsten op te schorten totdat het osmose apparaat deugdelijk functioneert. [eiser] heeft betwist dat het osmose apparaat niet functioneert en heeft ter bevestiging hiervan een e-mail overgelegd van [persoon 4], die op 6 december 2006 een vaatwascontrole heeft gehouden bij BLU. De Lege meldt in de e-mail aan van den Ende dat men zeer te spreken was over het systeem en dat bij het testen de glazen er goed uit kwamen. 5.11 De stelling van BLU dat het osmose apparaat niet functioneert is in het licht van de gemotiveerde betwisting hiervan onvoldoende onderbouwd. BLU heeft slechts gesteld dát er problemen waren ten aanzien van het nieuwe osmose apparaat. Zij heeft echter niet aangegeven waaruit deze problemen bestonden, terwijl dit van haar verwacht had mogen worden. Nu BLU dit heeft nagelaten, gaat de rechtbank aan haar stelling voorbij. Gelet hierop komt aan BLU geen opschortingsrecht toe.

5.12 Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van [eiser] voor wat betreft de onbetaald gelaten factuurbedragen voor wat betreft de ter discussie staande posten voor toewijzing in aanmerking komen, indien [eiser] slaagt in haar bewijs ten aanzien van voornoemde bewijsopdrachten.

5.13 Ten aanzien van door [eiser] gevorderde wettelijke rente geldt dat overeenkomsten tussen [eiser] en BLU zijn aan te merken als handelsovereenkomsten als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Indien de vordering van [eiser] wordt toegewezen, wordt deze conform het gevorderde vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 29 augustus 2006.

5.14 Elke verdere beslissing wordt aangehouden in afwachting van de bewijslevering.

6 De beslissing

De rechtbank,

alvorens verder te beslissen,

draagt [eiser] op het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zij met BLU (mondeling) is overeengekomen:

dat [eiser] de schilferijsmachine tegen betaling aan BLU zou leveren;

dat BLU het verschil in prijs tussen de glazenspoelmachine, type Rhima DR 40, en de eerder geleverde glazenspoelmachine, type F 40, zou bijbetalen;

dat de door derden uitgevoerde werkzaamheden aan de bestaande apparatuur en aan de glazenspoelmachine voor rekening van BLU zouden komen;

bepaalt dat indien [eiser] dit bewijs wil leveren door het doen horen van getuigen, deze zullen worden gehoord in het gebouw van deze rechtbank voor de rechter-commissaris mr. Fiege;

bepaalt dat de advocaat van [eiser] binnen twee weken na vonnisdatum aan de rechtbank - sector civiel recht, afdeling planningsadministratie, kamer E 12.43, Postbus 50954, 3007 BR Rotterdam - opgave moet doen van de voor te brengen getuigen en de verhinderdata van de betrokkenen aan zijn zijde in de maanden april, mei en juni 2009 en dat de advocaat van BLU binnen dezelfde periode opgave moet doen van de verhinderdata van de betrokkenen aan zijn zijde in dezelfde periode, waarna dag en uur van de verhoren zullen worden bepaald;

bepaalt dat het aan de hand van de opgaven vastgestelde tijdstip, behoudens dringende redenen, niet zal worden gewijzigd.

Dit vonnis is gewezen door mr. Fiege.

Uitgesproken in het openbaar.

2052/204