Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BD9831

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-03-2008
Datum publicatie
12-08-2008
Zaaknummer
269085 - HA ZA 06-2610
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

internationale handelskoop, onttrekking procureur, consignatie of vastkoop

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 269085 / HA ZA 06-2610

Uitspraak: 26 maart 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAGUAR, THE FRESH COMPANY B.V. (voorheen genaamd: ZWAARDFRUIT B.V.),

gevestigd te Breda, kantoorhoudende te Ridderkerk

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. A.J. van Steenderen,

advocaat mr. A.J. van Steenderen,

- tegen -

1. CORIAL S.A.R.L.,

gevestigd te Sidi Slimane, Marokko,

en

2. BENIPACK S.A.R.L.,

gevestigd te Beni Mellal, Marokko,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur eerst mr. E.A. Bik,

advocaten mr. H. Boonk en mr. M.J.E. Harmsen te Rotterdam; thans niet langer ten processe vertegenwoordigd.

Partijen worden hierna ook aangeduid als "Zwaardfruit" respectievelijk "Corial" en “Benipack”.

1 Het verloop van het geding

1.1 De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

dagvaarding d.d. 12 mei 2006 en de door Zwaardfruit overgelegde producties;

conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties (20);

tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 3 januari 2007, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 5 maart 2007;

de ter gelegenheid van de comparitie van partijen door Zwaardfruit overgelegde conclusie van antwoord in reconventie, met producties (10);

de ter gelegenheid van de comparitie van partijen door Corial en Benipack overgelegde kopie van de pleitnotities zijdens mr. Boonk ter gelegenheid van het kort geding op 24 april 2006;

conclusie van repliek in conventie, akte in reconventie.

Zwaardfruit heeft bij conclusie van repliek in conventie/akte ten aanzien van de reconventie aangegeven dat haar statutaire naam ingaande 11 april 2007 is gewijzigd in: “Jaguar, the fresh company B.V.”. De vennootschap zal in deze procedure echter verder blijven worden aangeduid als “Zwaardfruit”.

Op de rolzitting van 5 december 2007 heeft de procureur van Corial en Benipack zich onttrokken en zijn deze partijen in de gelegenheid gesteld om een andere procureur te stellen teneinde te kunnen voort procederen. De zaak is vervolgens aangehouden tot de rolzitting van 19 december 2007 voor procureurstelling. Er heeft zich echter geen nieuwe procureur gesteld. Op deze rolzitting van 19 december 2007 heeft Zwaardfruit vonnis gevraagd.

2 De vaststaande feiten in conventie en in reconventie

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast:

Zwaardfruit is importeur van en groothandelaar in verse groenten en fruit, waaronder citrusfruit. Corial en Benipack zijn Marokkaanse telers/exporteurs van sinaasappels en mandarijnen. Corial en Benipack zijn vennootschappen van, althans worden bestuurd door [persoon1]. Partijen hebben vanaf 2001 zaken met elkaar gedaan. In 2001 en in het seizoen 2003-2004 heeft tussen Zwaardfruit enerzijds en Corial en Benipack anderzijds commissiehandel plaatsgevonden, waarbij partijen onder meer een commissie van 9% zijn overeen gekomen, naast een aantal door te belasten kosten.

In of omstreeks oktober 2005 zijn tussen partijen afspraken gemaakt over de voor het seizoen 2005/2006 (lopende van 1 november 2005 tot 31 juli 2006) door Corial en Benipack aan Zwaardfruit te leveren volumes per citrussoort en kaliber (grootte), alsmede per verschillende verpakking. Zwaardfruit zou volgens schema vooruitbetalingen verrichten aan Corial en Benipack.

Tot en met eind februari 2006 heeft Zwaardfruit vooruitbetalingen gedaan aan Corial ten bedrage van in totaal € 2.100.000,-- (waaronder een bedrag van € 1.050.000,-- voor wat betreft de variëteit sinaasappel “Maroc Late”) en aan Benipack ten bedrage van in totaal € 1.050.000,--.

Corial en Benipack hebben aan Zwaardfruit - in een bijlage bij een brief van 9 september 2005 - een schema van leveranties aan Zwaardfruit gestuurd van de verschillende soorten citrusvruchten:

Variétés

Corial (en tonnes)

Benipack (en tonnes)

- Clémentine

-

1000

- Nour

-

300

- Salustiana

-

1000

- Navel

1000

400

- W. Sanguine

2000

400

- Maroc Late

5000

3000

TOTAUX

8000

6100

In de periode 3 - 6 april 2006 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Zwaardfruit en Corial/Benipack in Marokko.

Op 4 april 2006 heeft de [bedrijf1] verlof gevraagd en verkregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam om ten laste van Corial en Benipack conservatoir derdenbeslag te leggen onder Zwaardfruit.

2.7 Zwaardfruit heeft op 13 april 2006 na verkregen verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam ten laste van Corial en Benipack conservatoir beslag gelegd op 32 containers citrusvruchten. Die containers waren aangevoerd te Rotterdam onder een cognossement dat op 7 april 2006 te Cassablanca door de vervoerder was afgegeven, waarop Corial stond vermeld als shipper. Bij vonnis in kort geding van 28 april 2006 heeft de voorzieningenrechter Zwaardfruit gemachtigd deze partij fruit te doen verkopen door tussenkomst van [bedrijf2] te Rotterdam en de met deze verkoop gemoeide kosten op de opbrengst te verhalen.

2.8 Bij fax van 28 april 2006 heeft Zwaardfruit aan Corial en Benipack verzocht om de bij deze partij fruit behorende papieren, waaronder de gezondheidscertificaten, toe te zenden. Op 10 mei 2006 is aan Zwaardfruit medegedeeld dat de originele certificaten waren bezorgd op het kantoor van de raadsman van Corial en Benipack, echter de certificaten zijn door Zwaardfruit niet afgehaald.

De zeevervoerder Safmarine Container Lines N.V. (hierna verder ook te noemen: “Safmarine”) heeft op 17 mei 2006 een verzoekschrift bij de rechtbank te Rotterdam ingediend tot het verkrijgen van een machtiging om de partij fruit te verkopen. Dit verzoek is bij beslissing van de voorzieningenrechter van 24 mei 2006 toegewezen. De partij fruit is door Safmarine verkocht. De bruto-opbrengst van de verkoop op 30 mei 2006 bedroeg € 67.200,--. Uit de afrekening van de zeevervoerder blijkt dat de partij als gevolg van onder meer het oplopen van opslagkosten en container-demurrage per saldo een negatieve waarde heeft gekregen.

Corial heeft een voor Zwaardfruit bestemde partij sinaasappelen, bestaande uit 1400 colli per container, in totaal 55 containers, niet naar Rotterdam doen vervoeren, maar naar Le Havre (Frankrijk) en aldaar verkocht.

3 De vordering in conventie

De vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1. Corial te veroordelen om aan Zwaardfruit te betalen de somma van € 670.380,-- , te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, althans met de wettelijke rente,

vanaf 13 april 2006, althans vanaf de vijftiende dag na de datum van de dagvaarding, berekend tot de dag der algehele voldoening;

2. Benipack te veroordelen om aan Zwaardfruit te betalen se somma van € 281.528,-- ,

te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, althans met de wettelijke rente, vanaf 13 april 2006, althans vanaf de vijftiende dag na de datum van de dagvaarding, berekend tot de dag der algehele voldoening;

3. Corial en Benipack te veroordelen in de kosten van dit geding, daaronder begrepen de beslagkosten van het op 13 april 2006 gelegde beslag, alsmede de proceskosten

als bedoeld in het vonnis van 28 april 2006, alsmede de nakosten.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft Zwaardfruit aan de vordering de volgende stellingen - zakelijk weergegeven - ten grondslag gelegd:

Tussen partijen is sprake van commissiehandel voor wat betreft de citrusvariëteiten Clementines, Nour, Navels, Salustianas en W. Sanguinas, waarbij het fruit door Zwaardfruit tegen de hoogst mogelijke marktprijs wordt verkocht en de opbrengst door Zwaardfruit onder aftrek van haar commissie ad 9% en de door haar gemaakte kosten aan Corial en Benipack moet worden afgedragen. Zwaardfruit heeft ook citrusfruit (de variëteit “Maroc Late”) gekocht van Corial en Benipack op basis van vastkoop “CIF Rotterdam incl. THC” (Terminal Handling Charges).

Zwaardfruit heeft zich gehouden aan het overeengekomen schema van door haar aan Corial en Benipack te verrichten vooruitbetalingen, maar Corial en Benipack hebben minder geleverd dan was overeengekomen.

Voor wat betreft de variëteiten “Clementines”, “Nour”, “Salustinanas”, “Navels” en “W.Sanguinas” diende Corial 3.000 ton aan Zwaardfruit te leveren, maar zij heeft slechts 2.142 ton geleverd (858 ton te weinig). Benipack diende 3.100 ton te leveren, maar heeft in werkelijkheid slechts 1.801 ton geleverd (1.299 ton te weinig). Corial en Benipack hebben dus in totaal 3.943 ton geleverd, hetgeen 2.157 ton minder is dan was overeengekomen. Schematisch weergegeven betekent het vorenstaande het volgende:

Wegens commissiehandel

Corial

Benipack

Totaal

Vooruitbetalingen Zwaardfruit clementines + sinaasappelen

€ 1.050.000

€ 1.050.000

€ 2.100.000

Waarde door Zwaardfruit ontvangen volumes in consignatie

€ 803.164

€ 802.337

€ 1.605.501

Saldo door Zwaardfruit overbetaald

€ 246.836

€ 247.663

€ 494.499

Voor wat betreft de variëteit “Maroc Late” heeft Zwaardfruit € 1.050.000,-- vooruitbetaald en hebben de leveringen eveneens geen gelijke tred gehouden met de leveringsverplichtingen door Corial, waardoor Zwaardfruit thans € 193.200,-- teveel heeft vooruitbetaald. Over het gehele seizoen heeft Zwaardfruit van Corial en Benipack ontvangen 1.836 ton “Maroc Late” in plaats van de toegezegde hoeveelheid van 2.592 ton (productie 5 bij dagvaarding), dus 756 ton minder dan was overeengekomen.

Daarnaast deugden een aantal zendingen van de variëteit “Maroc Late” niet. Het betreffen de zendingen, die op 25 maart en 1 april 2006 in Rotterdam zijn aangekomen met de schepen “Toubkal” en “Olga Maersk”, en de verschepingen per “Toubkal” en “Nagoja Maersk” die op 4 en 5 april 2006 in Rotterdam zijn aangekomen. Het rapport van [bedrijf3] beschrijft de hoge bederfsituatie van het door Corial en Benipack geleverde fruit. Deze minderwaarde, vermeerderd met de kosten van ompakking, leidt tot een claim van Zwaardfruit jegens Corial en Benipack van € 213.352,40. Schematisch weergegeven betekent het vorenstaande het volgende:

Maroc Late (koop/verkooptransacties)

Corial

Benipack

Totaal

Vooruitbetalingen Zwaardfruit “Maroc Late”

€ 1.050.000

-

€ 1.050.000

Waarde door Zwaardfruit ontvangen volumes

€ 856.800

-

€ 856.800

Saldo door Zwaardfruit overbetaald

€ 193.200

-

€ 193.200

Claim “Maroc Late”

Corial

Benipack

Totaal

Wegens schadeclaim op door Corial geleverde “Maroc Late”

€ 213.352

-

€ 213.352

Zwaardfruit heeft voorts kosten wegens verpakkingsmateriaal aan Corial en Benipack gefactureerd, welke facturen niet zijn voldaan: aan Corial een bedrag van € 16.992,-- en aan Benipack een bedrag van € 33.865,--.

Op grond van het al vorenstaande heeft Zwaardfruit in totaal aan Corial een bedrag van € 670.380,-- overbetaald en aan Benipack een bedrag van € 281.528,--.

4 Het verweer in conventie

Het verweer strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van Zwaardfruit in de kosten van het geding.

Corial en Benipack hebben daartoe het volgende aangevoerd:

Voor het seizoen 2005-2006 hebben partijen afgesproken dat het steeds om vastkoop (CIF Rotterdam) ging en niet om commissiehandel, hetgeen blijkt uit de facturen van Corial en Benipack van januari en februari 2006, waartegen niet is geprotesteerd. Zwaardfruit is doorgegaan met het plaatsen van bestellingen. Zwaardfruit heeft pas maanden na doorverkoop, te weten op 11 april 2006, alle afrekeningen in één keer opgemaakt, terwijl het gaat om transacties die al in de periode december 2005 tot en met februari 2006 hadden plaatsgevonden. Deze afrekeningen worden betwist.

Corial en Benipack hebben veel meer sinaasappelen geleverd dan in het schema van Zwaardfruit is vermeld, terwijl Zwaardfruit deze leveringen niet volledig heeft betaald. Er staat nog een bedrag open van € 150.080,-- ten gunste van Corial en een bedrag van € 93.697,-- ten gunste van Benipack.

Zwaardfruit heeft geen recht op vergoeding van verpakkingsmateriaal. Zwaardfruit had in 2004/2005 verpakkingsmateriaal opgeslagen in Berkane (Marokko) en heeft aan Corial en Benipack gevraagd om het verpakkingsmateriaal voor haar te bewaren. Dit verpakkingsmateriaal ligt nog steeds bij Corial en Benipack opgeslagen. Zwaardfruit kan daarover beschikken na betaling van de transport- en andere kosten.

Tijdens het bezoek van Zwaardfruit aan Corial en Benipack in begin april 2006 is door de delegatie van Zwaardfruit toegezegd dat onmiddellijk een bedrag van € 250.000,-- door Zwaardfruit zou worden overgemaakt vanwege reeds door Corial en Benipack verrichte leveranties waarvan betaling werd verlangd voordat de volgende partij sinaasappelen zou worden verscheept. Deze toezegging is bevestigd in een fax van 5 april 2006 waaruit de bankopdracht blijkt. De toegezegde betaling is echter nooit uitgevoerd. Zwaardfruit heeft aldus met de in deze fax van 5 april 2006 vermelde bankopdracht Corial en Benipack moedwillig bewogen om de partij fruit te verschepen, teneinde deze in Rotterdam in beslag te kunnen nemen zonder dat Zwaardfruit iets voor deze partij had betaald.

Ten aanzien van de door Zwaardfruit gestelde leveranties van minderwaardig fruit verwijst Corial naar het expertiserapport van [bedrijf2] (productie 13 bij CvA conventie/CvE reconventie). Uit dit rapport kan worden afgeleid dat de eerste partij vrijwel volledig gezond is afgeleverd, waarbij in acht genomen worden de door de handel aanvaarde tolerantiegrenzen, en dat van de tweede partij in elk geval het merendeel volledig gezond was. Corial betwist de vaststellingen en schadecijfers als vermeld in het rapport van [bedrijf3], die inspecties van het fruit heeft verricht op 10-11 april 2006, derhalve twee weken na inspectie door Verzijden. Volgens Corial ligt het voor de hand dat in die tussentijdse periode achteruitgang in kwaliteit is opgetreden. Ook is onduidelijk voor welke prijzen en op welke data Zwaardfruit de door haar gestelde beschadigde partijen heeft verkocht, zodat ook niet duidelijk is en zo ja tot welk bedrag Zwaardfruit schade zou hebben geleden.

Het door Zwaardfruit op 13 april 2006 gelegde conservatoire beslag op de partij van 32 containers sinaasappelen is dan ook onrechtmatig op grond van het navolgende: a. Zwaardfruit had ten tijde van de beslaglegging geen vordering op Corial en

Benipack had en b. Zwaardfruit heeft gehandeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid door de

toegezegde betaling ad € 250.000,-- niet uit te voeren. Met voormelde fax van de bankopdracht van 5 april 2006 heeft Zwaardfruit Corial bewust bewogen om de partij sinaasappelen te verschepen teneinde deze in Rotterdam in beslag te kunnen nemen zonder dat Zwaardfruit iets voor de partij had betaald.

c. Deze partij was in het kader van een lopende koopverhouding door Corial aan Zwaardfruit verzonden. Zwaardfruit had voorafgaande aan het beslag geen sommatie, of zelfs maar specificatie van haar vordering aan Corial en Benipack gestuurd. Ingevolge de tussen partijen ten tijde van het beslag bestaande koop- verhouding is Zwaardfruit dan ook gehouden de koopprijs te betalen van de aangevoerde lading sinaasappelen.

d. Zwaardfruit wist dat het beslag tot schade aan de partij sinaasappelen zou leiden. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal een beslaglegger, zoals Zwaardfruit, die beslag legt op een partij sinaasappelen die vanaf de datum van beslag snel in waarde achteruit gaat, slechts in bijzondere omstandigheden gerechtigd zijn om tot beslaglegging over te gaan. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is in het geheel geen sprake geweest.

Aan Zwaardfruit moet voorts worden verweten dat zij na de verkregen machtiging tot verkoop niets heeft gedaan. Zwaardfruit was naar redelijkheid en billijkheid in ieder geval gehouden om de lading zo snel mogelijk aan een kwaliteitsinspectie te onderwerpen en te verkopen. Doordat zij dit niet heeft gedaan, heeft de partij sinaasappelen in feite een negatieve waarde gekregen.

5 De vordering in reconventie

De vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad -:

1. Zwaardfruit te veroordelen tot betaling van de navolgende bedragen: - aan Benipack, althans Corial: € 93.697,--; - aan Corial, althans Benipack: € 725.130,-- en US$ 11.000,--; beide bedragen vermeerderd met de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente, vanaf 13 april 2006;

de ontbinding van de koopovereenkomst(en) tussen Benipack en Zwaardfruit en Corial en Zwaardfruit uit te spreken op grond van wanprestatie van Zwaardfruit, zulks voor de periode vanaf de leverantie van de in beslag genomen partij;

Zwaardfruit te veroordelen tot betaling aan Corial en Benipack van verdere schade- vergoeding als gevolg van het beslag, met inbegrip van het bedrag dat Corial aan Safmarine zal moeten betalen, en schadevergoeding als gevolg van de ontbinding van de koopovereenkomst, welke bedragen nader moeten worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 13 april 2006;

met veroordeling van Zwaardfruit in de kosten van het geding.

Aan deze vordering hebben Corial en Benipack naast hetgeen in conventie als verweer is aangevoerd, de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

Uit het rekening-courant overzicht blijkt dat Corial van Zwaardfruit te vorderen heeft een bedrag van € 150.080,-- en Benipack van Zwaardfruit een bedrag van € 93.697,--.

Daarnaast is Zwaardfruit gehouden aan Corial de koopprijs te betalen van de door haar in beslag genomen partij sinaasappelen in 32 containers. Deze koopprijs beloopt € 324.800,--, welke zij als volgt heeft gespecificeerd: een container bevat 1.400 colli, de met Zwaardfruit afgesproken verkoopprijs bedroeg € 7,25 per collo, dit levert een totaal op van € 324.800,-- (te weten: 32 x 1.400 x € 7,25).

Op 9 april 2006 heeft Corial nog een partij sinaasappelen (55 containers, per container 1.400 colli) verscheept, die bestemd was voor Zwaardfruit. Corial heeft echter ter beperking van verdere schade de bestemming van de partij gewijzigd en deze partij laten vervoeren naar Le Havre, Frankrijk. De daaraan verbonden kosten bedroegen US $ 11.000,-- (te weten: 200 US $ per container). In Le Havre heeft Corial de sinaasappelen kunnen verkopen voor € 4,-- per collo in plaats van de met Zwaardfruit afgesproken € 7.25 per collo. Als gevolg daarvan heeft Corial schade geleden ten bedrage van € 250.250,-- (te weten: 55 containers x 1.400 colli x € 3,25).

Zwaardfruit is gehouden voormelde schade te vergoeden.

Als gevolg van de onrechtmatige beslaglegging door Zwaardfruit is een aanzienlijke vordering van de zeevervoerder Safmarine op Corial, als contractuele wederpartij, ontstaan. Zwaardfruit is gehouden Corial ter zake te vrijwaren en aan Corial de verdere schade als gevolg van het beslag te vergoeden. Door de wanprestatie aan de zijde van Zwaardfruit (de weigering van Zwaardfruit om ondanks de gegeven toezegging het voor schot van € 250.000,-- te betalen voor de onderhavige lading, de onverhoedse inbeslagneming onder vermelde omstandigheden en het vervolgens niet verkopen van de lading) vordert Corial tevens de ontbinding van de lopende koopverhouding en schadevergoeding.

Daarnaast maken Corial en Benipack aanspraak op rente over de gevorderde bedragen met ingang van 13 april 2006 (datum beslaglegging) tot aan de dag van volledige betaling.

6 Het verweer in reconventie

Het verweer strekt tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Corial en Benipack bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad in de kosten van het geding.

Naast hetgeen Zwaardfruit in conventie heeft betoogd, heeft zij daartoe het volgende aangevoerd:

Corial en Benipack hebben ten onrechte door haar eenzijdig (achteraf) vastgestelde prijzen per colli ingevuld, ook daar waar sprake is van commissiehandel. Zwaardfruit betwist de verschuldigdheid van de door Corial en Benipack gefactureerde bedragen.

Zwaardfruit betwist voorts dat zij de betaling van de sinaasappelen in de 32 containers heeft toegezegd, of in het vooruitzicht heeft gesteld aan Corial.

Op 19 april 2006 is namens Zwaardfruit voorgesteld het in beslag genomen fruit te laten verkopen en de opbrengst als zekerheid te laten dienen voor de door Zwaardfruit gestelde vordering. Corial en Benipack hebben echter niet gereageerd. Pas op 10 mei 2006 zijn de bij deze partij fruit behorende originele fytosanitaire certificaten door Corial en Benipack aan Zwaardfruit beschikbaar gesteld. Het is aan het eigen stilzitten van Corial en Benipack te wijten dat er in feite geen geredde waarde meer resteerde op het moment dat zij de certificaten uiteindelijk uit handen wilden geven. Een machtiging tot verkoop houdt geen verplichting tot gebruikmaking daarvan in. Zwaardfruit betwist niet alleen aansprakelijk te zijn voor de minderwaarde, doch ook dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Corial en Benipack, dan wel anderszins jegens hen toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van verplichtingen.

Nu Corial heeft erkend dat zij een voor Zwaardfruit bestemde partij sinaasappels, bestaande uit 55 containers (1400 colli per container), bewust niet naar Rotterdam heeft doen vervoeren, maar heeft laten vervoeren naar Le Havre, Frankrijk, en aldaar heeft verkocht, is Zwaardfruit daardoor in totaal 77.000 colli sinaasappelen misgelopen, waarvoor zij reeds de betaling aan Corial had voorgeschoten. Door aldus te handelen heeft Corial opzettelijk onrechtmatig jegens Zwaardfruit gehandeld en is zij schadeplichtig geworden. Voor zover deze overeenkomst ontbonden dient te worden - hetgeen Zwaardfruit ook bepleit - is dit op grond van de wanprestatie dan wel het onrechtmatig handelen van Corial, waardoor Corial schadeplichtig is geworden.

7 De beoordeling

in conventie en in reconventie: 7.1 Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie van Zwaardfruit en de vorderingen in reconventie van Corial en Benipack, zullen deze gezamenlijk worden behandeld. rechtsmacht en toepasselijk recht

Nu Corial en Benipack zijn gevestigd in Marokko, heeft de rechtsverhouding tussen Zwaardfruit enerzijds en Corial en Benipack anderzijds een internationaal karakter en dient allereerst (ambtshalve) de vraag beantwoord te worden of de Nederlandse rechter bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. Bij gebreke van toepasselijke verdragen dient de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de tegen Corial en Benipack ingestelde vorderingen te worden beoordeeld aan de hand van het Nederlandse commuun internationaal bevoegdheids-recht. Nu Corial en Benipack in de onderhavige procedure zijn verschenen en de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de bevoegdheid van deze rechtbank niet hebben betwist, is de rechtbank bevoegd op grond van een stilzwijgende forumkeuze krachtens artikel 9, aanhef en onder a Rv kennis te nemen van de onderhavige door Zwaardfruit ingestelde vorderingen.

Partijen hebben geen uitdrukkelijke gezamenlijke keuze gedaan voor het toe te passen recht. De vorderingen van Zwaardfruit zijn kennelijk gebaseerd op de toepasselijk-heid van het Nederlandse recht en in het bijzonder op het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Corial en Benipack hebben op dit punt geen verweer gevoerd. Partijen hebben desgevraagd ter comparitie aangegeven dat het toepasselijke recht tussen hen geen punt van discussie is geweest. Op grond van het vorenstaande moet het er voor worden gehouden dat partijen een impliciete keuze hebben gemaakt voor toepassing van het Nederlandse recht, zodat de rechtbank het Nederlandse recht als uitgangspunt zal nemen bij de beoordeling van het onderhavige geschil tussen partijen.

vastkoop of consignatie

Tussen partijen staat vast dat ten aanzien van de sinaasappelvariëteit “Maroc Late” sprake is geweest van vaste prijzen (“vastkoop”) op basis van de leveringsconditie “CIF Rotterdam”, zodat bij de verdere beoordeling zal worden uitgegaan van “vastkoop” voor wat betreft de variëteit “Maroc Late”.

Tussen partijen is in geschil of ten aanzien van de overige sinaasappelvariëteiten (te weten: Clementines, Nour, Navels, Salustianas en W.Sanguinas) sprake is van levering en verkoop op basis van consignatie, waarbij partijen een voorschotbedrag - door Zwaardfruit aan Corial en Benipack te voldoen - hebben afgesproken en afrekening op basis van sales-accounts dient plaats te vinden, dan wel of sprake is van (voortdurende) koopovereenkomst(en). Zwaardfruit heeft, ter onderbouwing van haar stelling dat ten aanzien van deze variëteiten sprake is van commissiehandel, verwezen naar de door haar in het geding gebrachte “synthèses de vente” (commissieafrekeningen) waarop onder meer staat vermeld het commissiepercentage van 9%, alsmede naar een verklaring van haar directeur/aandeelhouder, [persoon2], gedateerd 24 januari 2007. Na de betwisting door Corial en Benipack van deze afrekeningen, die in één keer zouden zijn opgemaakt zonder enige onderliggende documentatie over doorverkopen, en van voormelde verklaring, heeft Zwaardfruit vervolgens gereageerd door nadere producties ter onderbouwing van haar stelling op dit punt in het geding te brengen. Zwaardfruit heeft aangegeven dat zij is opgetreden als tussenpersoon tussen de verkoper/exporteur Corial en Benipack en de kopers in de markt. Corial enBenipack worden geacht via Zwaardfruit openbare uitnodigingen te doen tot het uitbrengen van een bieding. De verrichte transacties worden door Zwaardfruit via de uitmeldingen en “synthèses de vente” aan Corial en Benipack bevestigd. Indien niet onmiddellijk door hen wordt gereageerd, ligt de transactie vast. Corial en Benipack hebben nimmer geprotesteerd tegen de betreffende uitmeldingen of “synthèses de vente”. Daarnaast heeft Zwaardfruit een aanvullende verklaring van de heer Van der Zwaard voornoemd, gedateerd 13 april 2007, in het geding gebracht, inhoudende - voor zover thans van belang -: “…Gedurende het seizoen 2005/2006 is enkel de variëteit Maroc Late tegen vaste prijzen ‘CIF Rotterdam’ van Corial/Benipack gekocht. …”. Nu Corial en Benipack hiertegen niets meer hebben ingebracht, heeft Zwaardfruit naar het oordeel van de rechtbank het door hen gevoerde verweer op dit punt overtuigend weerlegd. Voorts zijn geen, althans onvoldoende (andere) feiten en omstandigheden gesteld of gebleken waaruit kan worden afgeleid dat voor deze overige citrusvariëteiten sprake zou zijn van levering onder een voortdurende koopovereenkomst. Op grond van het vorenstaande moet het ervoor worden gehouden dat voor wat betreft het thans relevante seizoen 2005–2006 ten aanzien van deze overige citrus-variëteiten (te weten: Clementines, Nour, Navels, Salustianas en W.Sanguinas) gold dat de geleverde hoeveelheden op commissiebasis zouden worden afgerekend.

vooruitbetalingen/geleverde hoeveelheden

Tussen partijen staat vast dat Zwaardfruit de navolgende vooruitbetalingen heeft gedaan: aan Corial in totaal € 2.100,000,-- (waaronder een bedrag van € 1.050.000,-- voor de variëteit “Maroc Late”) en aan Benipack € 1.050.000,--.

Partijen verschillen van mening over de door Corial en Benipack aan Zwaardfruit geleverde hoeveelheden, meer in het bijzonder ten aanzien van de sinaasappelvariëteit “Maroc Late”. Zwaardfruit heeft aangegeven dat zij slechts in totaal 1.836 ton aanzien van de sinaasappelvariëteit “Maroc Late”heeft ontvangen van Corial en Benipack (te weten: van Corial 1.728 ton en van Benipack 864 ton) in plaats van de toegezegde 2.592 ton van deze variëteit. Zwaardfruit heeft in dit verband verwezen naar het overzicht van vooruitbetalingen/ geleverde hoeveelheden (productie 5 bij dagvaarding). Corial en Benipack hebben dit overzicht onweersproken gelaten. Zij stellen zich echter op het standpunt dat zij veel meer sinaasappelen van deze variëteit hebben geleverd. Een (nadere) onderbouwing van de door hen geleverde hoeveelheden ontbreekt echter. De enkele verwijzing door Corial en Benipack naar de door hen aan Zwaardfruit gestuurde facturen acht de rechtbank in dit verband onvoldoende. Nu Corial en Benipack ook overigens geen, althans onvoldoende (gemotiveerde en onderbouwde) feitelijke gronden heeft gesteld, wordt het door hen op dit punt gevoerde verweer gepasseerd. Op grond van het vorenstaande concludeert de rechtbank dat Corial en Benipack in totaal 1.836 ton van de variëteit “Maroc Late” aan Zwaardfruit hebben geleverd in plaats van de toegezegde 2.592 ton van deze variëteit en dat zij derhalve tekort geschoten zijn in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Op grond van voormeld overzicht van vooruitbetalingen/geleverde hoeveelheden staat onweersproken vast dat Zwaardfruit uit de koop-/verkooptransactie van de variëteit “Maroc Late” een bedrag van € 856.800,-- heeft ontvangen. Nu voorts vaststaat dat Zwaardfruit een bedrag van € 1.050.000,-- als voorschot heeft betaald aan Corial betreffende de variëteit “Maroc Late”, volgt uit het vorenstaande dat Zwaardfruit een bedrag van € 193.200,-- teveel aan vooruitbetalingen aan Corial heeft verricht. Corial dient dit bedrag aan Zwaardfruit terug te betalen.

Ten aanzien van de overige citrusvariëteiten (Clementines, Nour, Salustianas, Navel en W. Sanguine) hebben Corial en Benipack aangeven dat zij van deze citrusvariëteiten in totaal ongeveer 3.951 ton hebben geleverd aan Zwaardfruit. Nu vast staat dat Zwaardfruit in totaal 3.943 ton van deze sinaasappelvariëteiten heeft ontvangen, betekent het vorenstaande dat tussen partijen een verschil bestaat van 8 ton op het totaal van de leveringen. Partijen hebben ter comparitie aangegeven dat een dergelijk verschil verwaarloosbaar is te noemen. Hieruit volgt dat tussen partijen (nagenoeg) overeenstemming bestaat over de door Corial en Benipack aan Zwaardfruit geleverde hoeveelheden met betrekking tot deze overige, “niet Maroc Late” sinaasappelvariëteiten. Gelet op het tussen partijen overeengekomen leveringsschema hadden Corial en Benipack in totaal 6.100 ton (3.000 ton door Corial en 3.100 ton door Benipack) van deze overige variëteiten aan Zwaardfruit zullen leveren. Corial en Benipack hebben dus ongeveer 2.157 ton minder geleverd dan was overeengekomen. Als onvoldoende weersproken is aldus komen vast te staan dat Corial en Benipack zich niet hebben gehouden aan het leveringsschema met betrekking tot de overige “niet-Maroc Late”-variëteiten en derhalve tekort geschoten zijn in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Op grond van meergenoemd overzicht van vooruitbetalingen/geleverde hoeveelheden staat onweersproken vast dat Zwaardfruit wegens commissiehandel betreffende deze overige sinaasappelvariëteiten heeft ontvangen een bedrag van in totaal € 1.605.501,-- (te weten: de optelsom van het totaal van de sales-accounts ten behoeve van Corial ad € 803.164,-- plus het totaal van de sales-accounts ten behoeve van Benipack ad € 802.237,-- ). Hier staat tegenover een vooruitbetaling van Zwaardfruit aan Corial en Benipack van in totaal € 2.100.000,--. Uit het vorenstaande volgt dat Zwaardfruit een bedrag van € 494.499,-- teveel aan vooruitbetalingen aan Corial en Benipack heeft verricht: aan Corial € 246.836,-- en aan Benipack € 247.663,--. Corial en Benipack dienen deze bedragen aan Zwaardfruit terug te betalen.

kwaliteitsklachten variëteit “Maroc Late”

Het geschil tussen partijen spitst in dit verband zich toe op twee leveranties sinaasappelen van de sinaasappelvariëteit “Maroc Late” door Corial, te weten: - een partij die op 25 maart 2006 in Rotterdam is aangekomen en - een partij die op 1 april 2006 in Rotterdam is aangekomen.

Onweersproken is dat Zwaardfruit met betrekking tot deze partijen tijdig heeft gereclameerd bij Corial en Benipack met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde.

Zwaardfruit heeft met betrekking tot voormelde twee leveranties een drietal expertise-rapporten in het geding gebracht: - een rapport van Verzijden met referentie 6030715, d.d. 29/30-03-2006; - een rapport van Verzijden met referentie 6040790, d.d. 04/05-04-2006; - een rapport van [bedrijf3], d.d. 11 april 2006, betreffende beide partijen, waarbij Harmsen de bevindingen van Verzijden en haar eigen constateringen in geld heeft vertaald.

Uit het rapport van Verzijden (6030715) met betrekking tot de eerste partij blijkt dat de sinaasappelen verpakt in “pallets carton bins” veel rot vertonen. De sinaasappelen verpakt in “5 kg crates, 15 kg crates and 15 kg open top cartons” bevatten tussen 0,2% ** en 1,6% ** beschadigd fruit. Op pagina 2 van dit rapport staat onder het kopje “Skin defects” vermeld: “Fair .. of which 3-5% would be classifiable as Cat.2. Overall, skin defects are within the tolerances permitted for Cat.1 fruit”. Onder het kopje “Defects” staat, voor zover thans van belang, vermeld: “- Often whitish wax powdering, partly in severe form …”. Onder de op deze pagina vermelde dubbele **, welke verwijst naar pagina 1 van dit rapport, staat vermeld, voor zover thans van belang: “Overall reasonable quality oranges ..... in MIXED and partly DANGEROUS condition, affected by the consistent presence of decay, evident skin defects and melanose, as well as by wax powdering and a combination of other above-stated disorders, on account of which receivers’ adverse comments are to be expected.” Niet is gesteld of gebleken dat Corial en Benipack met betrekking tot deze eerste partij een contra-expertise hebben laten verrichten of deze eerste partij anderszins hebben laten bekijken of onderzoeken. Evenmin is gesteld of gebleken dat zij het rapport van Verzijden na ontvangst hebben betwist.

Uit het rapport van Verzijden (6040790) met betrekking tot de tweede partij blijkt dat de sinaasappelen verpakt in “5 kg crates, 15 kg crates and 15 kg open top cartons” tussen 1.0% ** en 4,4% ** beschadigd fruit bevatten. Op pagina 2 van dit rapport staat onder het kopje “Skin defects” vermeld: “Fair .. of which 3-5% would be classifiable as Cat.2. Overall, skin defects are within the tolerances permitted for Cat.1 fruit”. Onder het kopje “Defects” staat vermeld: “- Occasionally whitish wax powdering, partly in severe form”. Onder de op deze pagina vermelde dubbele **, welke verwijst naar pagina 1 van dit rapport, staat vermeld, voor zover thans van belang: “Overall moderate quality oranges in WEAK and DANGEROUS condition, affected by high levels of decay, evident skin defects and melanose, as well as by fruit’s mixed consistency and a combination of other above-stated disorders, on account of which receivers’ adverse comments/claims are to be expected. ... NOTE: to minimize the risk of quality and condition problems, better selection and handling of the fruit in the packing station would be highly advisable because most of the problems concerning decay result from injuries to the fruit”. Ook ten aanzien van deze tweede partij is niet gesteld of gebleken dat Corial en Benipack een contra-expertise hebben laten verrichten dan wel anderszins deze tweede partij hebben laten bekijken of onderzoeken. Evenmin is gesteld of gebleken dat zij dit tweede rapport van Verzijden na ontvangst hebben betwist.

In het rapport van Harmsen staan - voor zover thans van belang - de volgende bevindingen: Our inspections revealed that irrespective of pack-type, the decay as found upon arrival was of a very aggressive nature (sourrot, blisterrot, green mould rot, brown rot and stem end rot) and at the moment of inspection exceeded the 3% trade tolerancelargely. …Apart from the decay as mentioned, skin defects and blemishes were found randomly and exceeding the limit for Cat.1 fruit. … It was furthermore observed that, .., crystallization (powdering) of the wax used for preservation, had occurred resulting in a very poor appearance of the fruit, that in the end will seriously detract from consumer and thus buyer appeal. … On basis of the available information, the facts and details as gathered during surveys, readily available market information etc.etc. we arrived at the following summary: - Decay as found upon survey ranking from 3,4% to 20% (…) with an overall average of 9,80 % - Costs involved in sorting and repacking respectively removing decay affected fruit € 1,58 per crate or, on basis of the prevailing sound market value of € 8,00 per (15) crate 19,75 % - As a consequence of repacking the remaining fruit can no longer be sold within the indicated category and the fruit will consequently be subject to an estimated depreciation upon sales of approx. 10% over 90,2% 9,02 Damaged and or depreciation in all 38,57 % On basis of a 15 kg box equivalent 67.680 boxes (940 pallets) have been delivered, calculated loss as set-out before 38,57% or 26.104,18 boxes or at the prevailing market sound value per box of € 8,00 per box: € 208.833,44 For the bin packed fruit (industrial quality) the loss is calculated as follows: - Extra costs for sorting (removing decay) € 0,07½ per kg or on basis of the prevailing sound market value 19,73% - Average decay 10,00% Loss in all 29,73% or over 40.000 kg deliverd 11.892 kg at € 0,38 or € 4.518,96

Na de betwisting door Corial en Benipack van het rapport Harmsen, heeft Zwaardfruit gesteld dat Harmsen het resterende deel van de partij, die nog in de koeling bij Zwaardfruit lag, heeft bekeken en daarover heeft gerapporteerd, waarbij zij heeft aangegeven dat dit deel dusdanig was bedorven dat er bij invoer van de partij al sprake moet zijn geweest van bederf. Corial en Benipack hebben hierop niet meer gereageerd. Ook heeft Zwaardfruit in dit verband nog verwezen naar het rapport van Provefe, van de citrus-deskundige P. Fernandez, die samen met vertegenwoordigers van Zwaardfruit en Corial en Benipack op 5 april 2006 langs de pakstations van Corial en Benipack is gegaan om aanbevelingen te doen teneinde de kwaliteit op te voeren. Dit rapport is door Corial en Benipack onweersproken gelaten, zodat de rechtbank er van uitgaat dat de daarin vermelde bevindingen juist zijn.

Op grond van het vorenstaande wordt geoordeeld dat met betrekking tot deze partijen sinaasappelen kwaliteitsproblemen zijn ontstaan door onder meer mechanische beschadigingen, gebrek aan koeling en gebrek aan sorteerwerk bij de pakstations van Corial en Benipack en dat deze kwaliteitsproblemen overeenkomen met de bevindingen van Verzijden in beide kwaliteitsrapporten. Niet is gesteld of gebleken dat Corial met betrekking tot voormeld rapport van Harmsen een contra-expertise heeft laten verrichten en evenmin dat zij het rapport van Harmsen na ontvangst heeft betwist. Ook overigens hebben Corial en Benipack niet aangegeven op welke wijze de vastgestelde schade zou moeten worden berekend anders dan door Harmsen is aangegeven. Het moet er derhalve voor worden gehouden dat de in het rapport van Harmsen genoemde percentages en bedragen redelijk zijn. Uit het vorenstaande volgt dat Corial ter zake van de minderwaarde van het geleverde fruit (van de sinaasappelvariëteit “Maroc Late”) en de verpakkingskosten hiervan aan Zwaardfruit verschuldigd is een bedrag van in totaal (€ 208.833,44 + € 4.518,96 =) € 213.352,40.

verpakkingsmateriaal

Na de betwisting door Corial en Benipack van de door Zwaardfruit aan Corial en Benipack gestuurde facturen betreffende verpakkingsmateriaal, gedateerd 11 april 2006, heeft Zwaardfruit haar vordering niet verder gemotiveerd en onderbouwd. Zwaardfruit heeft nog ter comparitie van partijen aangegeven dat tussen partijen de afspraak was gemaakt dat Corial en Benipack het verpakkingsmateriaal voor een bepaalde prijs zouden overnemen. Zwaardfruit heeft hieromtrent echter geen nadere feiten en omstandigheden gesteld, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat van een dergelijke afspraak sprake was. De verklaring van [persoon2], gedateerd 13 april 2007, acht de rechtbank in dit verband onvoldoende feitelijk. Op grond van het vorenstaande zal de rechtbank dit onderdeel van de vordering van Zwaardfruit afwijzen, nu Zwaardfruit niet heeft voldaan aan haar stelplicht op dit punt.

beweerdelijke toezegging van betaling door Zwaardfruit aan Corial - 3/6 april 2006 -

In de periode 3/6 april 2006 zijn vertegenwoordigers van Zwaardfruit op bezoek geweest bij Corial en Benipack om de tussen partijen gerezen problemen te bespreken. Vaststaat dat de heer Fatehi, optredende namens Corial en Benipack, niet verder met Zwaardfruit over de gerezen problemen wilde praten, tenzij Zwaardfruit een bedrag van € 250.000,-- zou betalen aan Corial. Zwaardfruit heeft vervolgens op 5 april 2006 aan Corial een faxbericht gestuurd, waaruit blijkt van een betalings-opdracht ten bedrage van € 250.000,-- aan Corial. Deze betalingsopdracht is overigens nooit uitgevoerd. Uit het verhandelde ter comparitie blijkt - onweersproken - dat na een afstemmings-overleg tussen de vertegenwoordigers van Zwaardfruit en de heer Van der Zwaard, voornoemd, laatstgenoemde heeft besloten de betaling niet door te laten gaan, waarna namens Zwaardfruit op 6 april 2006 telefonisch aan de heer Fatehi is meegedeeld dat de betaling niet zou worden uitgevoerd.

Tussen partijen is thans in geschil of Zwaardfruit met het faxbericht van 5 april 2006 heeft toegezegd een bedrag van € 250.000,-- aan Corial te betalen en aldus Corial en Benipack bewust heeft bewogen over te gaan tot de verscheping van 32 containers sinaasappelen, waarop uiteindelijk in Rotterdam beslag is gelegd.

Gelet op alle feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang bezien, moet worden geconcludeerd dat geen sprake is van een toezegging tot betaling door Zwaardfruit aan Corial. Corial heeft daartoe onvoldoende gesteld. Daarnaast blijkt uit het cognossement, dat op 7 april 2006 is afgegeven namens de vervoerder, dat deze 32 containers met sinaasappelen, waarop in Rotterdam uiteindelijk beslag is gelegd, eerst op die datum uit Casablanca zijn vertrokken, dat wil zeggen op een tijdstip gelegen na de annulering van de betalingsopdracht door de heer Van der Zwaard voornoemd en na de mededeling daarvan aan de heer Fatehi van Corial en Benipack. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat Zwaardfruit voormelde fax niet heeft verstuurd met de bedoeling Corial en Benipack te bewegen tot verscheping van de 32 containers over te gaan. De stellingen van Corial en Benipack op dit punt worden derhalve verworpen.

ter zake van de gestelde onrechtmatige beslaglegging door Zwaardfruit op 13 april 2006

Onweersproken is dat voor Zwaardfruit de aanleiding tot de beslaglegging op 13 april 2006 is geweest enerzijds het verzoek van Corial en Benipack per fax van 10 april 2006 om verdere vooruitbetalingen en anderzijds het conservatoire derdenbeslag dat de firma Van der Staaij begin april 2006 had gelegd onder Zwaardfruit in verband met haar vordering op Corial ten bedrage van € 450.000,--.

Gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwogen, heeft Zwaardfruit voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een vordering had op Corial en Benipack. Het door haar gelegde conservatoire beslag op de 32 door Corial verstuurde containers komt de rechtbank dan ook niet onrechtmatig of ongegrond voor.

Corial en Benipack zijn door Zwaardfruit direct op de hoogte gesteld van het door haar gelegde beslag. Zij hebben echter vervolgens niet gereageerd. Ook na het vonnis van deze rechtbank van 28 april 2006, waarbij aan Zwaardfruit machtiging is verleend de sinaasappelen te doen verkopen, welk vonnis aan Corial en Benipack is betekend op 2 mei 2006, zijn - zoals onweersproken is gebleven - Corial en Benipack in gebreke gebleven de fytosanitaire certificaten tijdig in handen te stellen. Pas op 10 mei 2006 zijn deze certificaten ter beschikking gesteld.

Na de betwisting door Zwaardfruit dat zij betaling van deze partij fruit zou hebben toegezegd of in het vooruitzicht zou hebben gesteld, heeft Corial niet van de gelegenheid gebruik gemaakt haar vordering tot betaling van schadevergoeding als gevolg van dit conservatoire beslag nader te onderbouwen en toe te lichten. Mede gelet op overweging 7.20, dient de vordering van Corial op dit punt te stranden.

Nu onweersproken is dat de mindere opbrengst te wijten is aan de houding van Corial, volgt daaruit dat Zwaardfruit niet aansprakelijk gehouden kan worden voor de mindere opbrengst van deze partij sinaasappelen. Geconcludeerd moet worden dat Zwaardfruit niet onrechtmatig jegens Corial en Benipack heeft gehandeld of jegens hen toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen, zodat de vordering van Corial en Benipack op dit punt wordt afgewezen.

Uit het vorenstaande vloeit voort, dat Zwaardfruit niet gehouden is Corial te vrijwaren ter zake een vordering van de zeevervoerder Safmarine op Corial. Ook dit onderdeel van de vordering van Corial wordt afgewezen.

ten aanzien van de partij sinaasappelen die naar Le Havre is verscheept

Vast staat op grond van de eigen stellingen van partijen dat deze partij sinaasappelen in 55 containers bestemd was voor Zwaardfruit. Naar aanleiding van voormeld beslag op 13 april 2006 heeft Corial de beslissing genomen de bestemming van deze partij te wijzigen en deze partij te laten vervoeren naar Le Havre, Frankrijk, alwaar deze partij is verkocht. Nu niet is betwist dat Zwaardfruit de betaling van deze partij fruit reeds had voorgeschoten, moet worden geconcludeerd dat Corial wanprestatie heeft gepleegd jegens Zwaardfruit.

Behoudens de stelling dat Corial schadeplichtig is jegens haar, heeft Zwaardfruit geen verdere rechtsgevolgen aan haar stellingen verbonden noch een nadere vordering op dit punt ingediend.

Uit het vorenstaande volgt echter dat de vordering van Corial tot schadevergoeding ad € 250.250,-- moet worden afgewezen. Nu Corial overigens ook heeft nagelaten haar vordering nader te onderbouwen, terwijl zij hierom wel was verzocht, moet haar vordering als onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd worden afgewezen.

Partijen zijn het er over eens dat de overeenkomst met betrekking tot deze partij sinaasappelen in meergenoemde 55 containers dient te worden ontbonden. De rechtbank zal, gelet op dit eenparige verzoek van partijen, de ontbinding uitspreken van voormelde overeenkomst tussen Corial en Zwaardfruit met betrekking tot voormelde partij sinaasappelen in deze 55 containers.

de gevorderde wettelijke rente

7.31 De door Zwaardfruit gevorderde wettelijke rente is door Corial en Benipack niet betwist, zodat deze vanaf 13 april 2006 voor toewijzing vatbaar is. De rechtbank zal de gevorderde wettelijke rente toewijzen vanaf 13 april 2006.

proceskosten

7.32 Corial en Benipack zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zowel in conventie als in reconventie worden veroordeeld in de kosten van het geding.

7.33 Zwaardfruit vordert voorts veroordeling van Corial en Benipack in de proceskosten als bedoeld in het vonnis van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 28 april 2006 tussen partijen gewezen. Nu deze kosten zien op een andere procedure dan de onderhavige en voorts reeds een kostenveroordeling ten gunste van Zwaardfruit is uitgesproken in die procedure, valt niet in te zien op grond waarvan deze kosten thans wederom meegenomen moeten worden in de onderhavige procedure. Dit onderdeel van de vordering van Zwaardfruit wordt derhalve afgewezen.

8 De beslissing

De rechtbank,

in conventie

veroordeelt Corial om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Zwaardfruit te betalen

een bedrag van € 653.388,40 (zegge: zeshonderd drieënvijftig duizend driehonderd achtentachtig euro en veertig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:120 lid 2 BW over dit bedrag vanaf 13 april 2006 tot aan de dag der voldoening; veroordeelt Benipack om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Zwaardfruit te betalen een bedrag van € 247.663,-- (zegge: tweehonderd zevenenveertig duizend zeshonderd drieënzestig euro), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:120 lid 2 BW over dit bedrag vanaf 13 april 2006 tot aan de dag der voldoening;

veroordeelt Corial en Benipack in de proceskosten, die van het op 13 april 2006 gelegde beslag daaronder begrepen, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Zwaardfruit bepaald op € 4.374,-- aan vast recht, op € 268,04 aan overige verschotten en op € 7.740,-- aan salaris voor de procureur; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

verklaart partieel ontbonden het onderdeel van de overeenkomst tussen Corial en Benipack enerzijds en Zwaardfruit anderzijds betreffende de partij sinaasappelen in 55 containers, bestaande uit 1.400 colli per container, welke partij Corial en Benipack hebben laten vervoeren naar Le Havre, Frankrijk, en die aldaar is verkocht; wijst af het meer of anders gevorderde; veroordeelt Corial en Benipack in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Zwaardfruit bepaald op nihil aan vastrecht en verschotten en op € 1.290,-- aan salaris voor de procureur; verklaart dit vonnis wat betreft deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Rutten.

Uitgesproken in het openbaar.

209/10