Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BD9674

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-06-2008
Datum publicatie
08-08-2008
Zaaknummer
280347 / HA ZA 07-709
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Windmolenpark. Afnemer en producent. Geschil over maatwerktarief en meetcorrectie. Tarievencode. Tariefstijging in strijd met redelijkheid en billijkheid. Gefaseerde tariefsverhoging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 280347 / HA ZA 07-709

Uitspraak: 25 juni 2008

VONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap WINDPARK DE PLAET B.V.,

gevestigd te Achthuizen, gemeente Oostflakkee,

eiseres,

procureur en advocaat: mr. L.J. den Hollander te Middelharnis,

- tegen -

de besloten vennootschap ENECO NETBEHEER B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

procureur: J.A.A. Oomens,

advocaten: mr. M.W.F. Oosterhuis en mr. D.C. Elzinga te Rotterdam.

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennis genomen van de navolgende processtukken:

de dagvaarding van 12 maart 2007 en de producties 1 tot en met 7;

de conclusie van antwoord, met de producties I tot en met IV;

de conclusie van repliek, met de producties 8 en 9;

de conclusie van dupliek, met productie V;

de akte van eiseres, met productie 10;

de bij pleidooi van 22 april 2008 overgelegde pleitnotities.

2 Het geschil

Windpark De Plaet vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Eneco Netbeheer te veroordelen:

tot betaling van € 6.523,05 per maand, voor iedere maand vanaf juli 2006 tot het tijdstip waarop Eneco Netbeheer de met Windpark De Plaet overeengekomen vergoeding in rekening brengt, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 30 dagen na het verstrijken van iedere maand, voorts Eneco Netbeheer te veroordelen bij Windpark De Plaet maandelijks geen andere vergoeding in rekening te brengen dan de overeengekomen periodieke vergoeding aansluitdienst van € 1.378,42, vermeerderd met BTW en de vergoeding voor transportonafhankelijk tarief van € 230,=, vermeerderd met BTW, gedurende de resterende duur van de "overeenkomst aansluiting en transport van elektrische energie", behoudens de gebruikelijke jaarlijkse inflatiecorrecties;

tot betaling van € 34.425,=, vermeerderd met de BTW en vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van dagvaarding, voorts Eneco Netbeheer te veroordelen aan CertiQ en E.ON Benelux N.V. op te geven de hoeveelheid elektriciteit die blijkens de meetinrichting in windmolens 6 en 7, van Windpark De Plaet op het overdrachtspunt door Windpark De Plaet aan Eneco Netbeheer wordt overgedragen;

tot betaling van het verschil tussen de vanaf november 2006 aan CertiQ en E.ON opgegeven hoeveelheid kWh en de blijkens de meetinrichting in die periode geleverde kWh vermenigvuldigd met € 0,081 per kWh, vermeerderd met de BTW, telkens vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 30 dagen na het verstrijken van iedere maand waarin de opgave is gedaan;

voorts Eneco Netbeheer te veroordelen met ingang van het in deze te wijzen vonnis aan CertiQ en E.ON de hoeveelheden kWh door te geven, zoals die blijkens de meetinrichtingen zijn vastgesteld.

met veroordeling van Eneco Netbeheer in de kosten van de procedure.

Eneco Netbeheer voert hiertegen verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Windpark De Plaet in de kosten van de procedure.

3 De beoordeling

3.1 De rechtbank gaat uit van de navolgende tussen partijen vaststaande feiten.

Windpark De Plaet exploiteert sinds april 2003 een windmolenpark, bestaande uit twaalf windmolens, met een totaalvermogen van 21 MW. Het windmolenpark is aangesloten op het landelijke netwerk en levert daaraan door de windmolens geproduceerde elektriciteit. Wanneer Windpark De Plaet zelf geen elektriciteit produceert, neemt zij elektriciteit af, in het bijzonder voor de elektrische apparatuur in de windturbines.

Partijen hebben ingaande 1 april 2003 voor onbepaalde tijd een overeenkomst gesloten voor de aansluiting en het transport van elektrische energie (hierna ook: de Overeenkomst). Windpark De Plaet is daarin als afnemer aangeduid en Eneco Netbeheer als de netbeheerder.

De Overeenkomst houdt, voor zover hier relevant, het volgende in: ”Artikel 4 Tarieven 1. Voor de aansluiting, het beschikbaar stellen en houden van het gecontracteerde transportvermogen en het transport van elektrische energie zijn vergoedingen verschuldigd conform de door Dienst uitvoering en Toezicht Energie (DTe) vastgestelde TarievenCode, een en ander zoals opgenomen in de/het `Tarievenblad(en)' van de netbeheerder. (…) Artikel 6 Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport 1. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de `Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport ENECO NetBeheer Elektriciteit 2001 voor zakelijke afnemers (niet zijnde producenten)' en de tarieven- en vergoedingsregeling van ENECO NetBeheer. 2. Indien één of meerdere productie-eenheden voor elektrische energie zijn aangesloten op de installatie van de afnemer en parallel aan het net van de netbeheerder opereren dan zijn op deze overeenkomst tevens van toepassing de `Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport ENECO NetBeheer 2001 voor producenten'. (…)

Tot de Overeenkomst behoort een "Bijlage gegevens afnemer", waarin algemene gegevens over de afnemer zijn opgenomen, alsmede gegevens over het transport en de meetinrichting. Hierin is onder meer vermeld: ”Gegevens betreffende transport. Gecontracteerd transportvermogen: 120 kW Verbruiken salderen: Nee Transportafhankelijk tariefcategorie: LS-Groot Transportonafhankelijk tariefcategorie: TS (...) Technische capaciteit aansluiting voor levering: - Technische capaciteit aansluiting voor teruglevering: 21000 kVA (...) Periodiek vergoeding onderhoud aansluitcategorie: TS (...) Eigendom transformator(en): klant Transformatorverliezen: 2% (...)”.

De in artikel 6 lid 2 van de Overeenkomst genoemde algemene voorwaarden (hierna ook: de AV Producenten 2001), bevat de volgende bepalingen: "Artikel 15 Tarieven- en vergoedingsregeling 1. Voor het tot stand brengen, in stand houden, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting alsmede voor het onderhoud als bedoeld in artikel 4 leden 2 en 3, voor onderzoek van de elektrische installatie als bedoeld in artikel 6 lid 4 en voor het transport is de producent bedragen verschuldigd volgens de tarieven- en vergoedingsregeling van de netbeheerder. 2. De netbeheerder bepaalt welk tarief van toepassing is. De producent is gehouden desgevraagd de daartoe nodige gegevens te verstrekken. De netbeheerder licht de producent voor met betrekking tot de in zijn situatie van toepassing zijnde tarieven. (...) Artikel 25 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden en tarieven 1. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door de netbeheerder worden gewijzigd. (...) Wijzigingen van de tarieven- en vergoedingsregeling treden in werking 10 dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. (...) 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.”

De AV Producenten 2001 zijn per 1 januari 2006 vervallen en vervangen door de Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport ENECO Netbeheer Elektriciteit 2006 voor producenten (hierna: de AV Producenten 2006).

De AV Producenten 2006 bevat bepalingen die overeenstemmen met de hiervoor aangehaalde artikelen 15 lid 1 en 2 en 25 lid 1 uit de AV Producenten 2001. Artikel 25 lid 2 van de AV Producenten 2006 houdt in: ”Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande aansluit- en transportovereenkomsten.”

Vanaf april 2003 heeft Eneco Netbeheer bij Windpark De Plaet per maand de navolgende bedragen in rekening gebracht: - periodieke vergoeding aansluitdienst: € 1.510,= - transport onafhankelijk tarief: € 194,=. Per januari 2005 zijn deze vergoedingen als volgt gewijzigd: - periodieke vergoeding aansluitdienst: € 1.354,= (na inflatiecorrectie per januari 2006: € 1.378,42) - transport onafhankelijk tarief: € 230,=. De op basis hiervan tot en met juni 2006 gefactureerde bedragen zijn voldaan. Over de hoogte van deze tarieven bestaat geen geschil tussen partijen, behoudens over de door Eneco Netbeheer toegepaste meetcorrecties in verband met transformator-verliezen.

Met ingang van 1 juli 2006 heeft Eneco Netbeheer bij Windpark De Plaet per maand de navolgende bedragen in rekening gebracht: - periodieke vergoeding aansluitdienst: € 3.014,27 - periodieke vergoeding meerlengte: € 4.038,96 - transport onafhankelijk tarief: € 36,75.

Windpark De Plaet heeft de verhoging van de periodieke vergoeding aansluitdienst per 1 juli 2006 en het in rekening brengen van een periodieke vergoeding meerlengte niet geaccepteerd. Onder protest heeft zij de facturen voldaan en voldoet zij deze nog steeds.

De tarieven (de vordering onder 2.1).

3.2 Op grond van onverschuldigde betaling, zo begrijpt de rechtbank, vordert Windpark De Plaet terugbetaling van hetgeen zij inmiddels, onder protest, in haar visie te veel heeft betaald aan Eneco Netbeheer. Voor de resterende duur van de Overeenkomst strekt de vordering van Windpark De Plaet ertoe dat Eneco Netbeheer gehouden wordt de Overeenkomst na te komen, in die zin dat zij maandelijks geen andere bedragen in rekening mag brengen dan een vergoeding aansluitdienst van € 1.378,42 en een vergoeding transport onafhankelijk tarief van € 230,= , zulks behoudens de gebruikelijke jaarlijkse inflatiecorrecties.

Windpark De Plaet voert aan dat partijen geen overeenstemming hebben over wijziging van de Overeenkomst, noch voor wat betreft de verhoging van de periodieke vergoeding aansluitdienst vanaf juli 2006, noch voor wat betreft het in rekening brengen van een periodieke vergoeding meerlengte vanaf die datum. Windpark De Plaet concludeert dat zij niet verplicht is die verhoging en de vergoeding meerlengte te betalen.

3.3 Niet in geschil is dat ingevolge de op grond van de Elektriciteitswet 1998 tot stand gekomen Tarievencode voor de onderhavige aansluiting op het landelijke netwerk, als een aansluiting van meer dan 10 MVA, geen gereguleerde maximum-aansluittarieven gelden, maar alleen het uitgangspunt dat de periodieke aansluitvergoeding is gebaseerd op de “voorcalculatorische projectkosten”. In de Tarieven- en Vergoedingsregeling Transport Elektriciteit 2006 is de nadere beschrijving gegeven dat deze vergoeding bestaat uit een bedrag ter dekking van de kosten van instandhouding van de aansluiting (artikel 4 lid 5). Niet gesteld, of uit de overgelegde stukken gebleken, is dat de Tarievencode en/of de Tarieven- en Vergoedingsregeling zoals deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst golden, op dit punt een andere of nadere regeling bevatten. Evenmin is, door Windpark De Plaet, aangevoerd dat de sinds juli 2006 door Eneco Netbeheer gehanteerde tariefstructuur in strijd is met de Tarievencode en/of de Tarieven- en Vergoedingsregeling.

3.4 Wel is in geschil welke betekenis toekomt aan de vermelding “Transportonafhankelijk tariefcategorie: TS” in bij de Overeenkomst behorende "Bijlage gegevens afnemer".

Windpark De Plaet stelt dat Eneco Netbeheer in april 2003 de kosten van de aansluiting heeft berekend en deze op basis daarvan heeft ingedeeld in de tariefcategorie “TS” (TussenSpanning), hetgeen Windpark De Plaet heeft aanvaard, alsmede dat Eneco Netbeheer zich bij het aangaan van de overeenkomst op het standpunt stelde dat dit tarief de kosten van het onderhoud van de aansluiting dekte (pleitnota 8).

Eneco Netbeheer heeft betoogd dat zowel de van april 2003 tot juli 2006 gehanteerde tarieven als de vanaf juli 2006 in rekening gebrachte tarieven dienen te worden aangemerkt als aansluitvergoedingen voor de tariefcategorie TS, maar dat vanaf juli 2006 sprake is van een andere uitwerking van de voorcalculatorische projectkosten. Voorheen was sprake van een periodieke vergoeding op basis van een gemiddeld bedrag voor de kosten van instandhouding van aansluitingen in eenzelfde categorie. Dit tarief was hetzelfde voor alle aansluitingen binnen dezelfde aansluitcategorie, ongeacht verschillen in de aansluiting, het aantal en de lengte van de verbindingen. Sinds juli 2006 is sprake van een maatwerktarief per aansluiting dat past bij het kostenveroorzakingsprincipe en afhankelijk is van de concrete omstandigheden, aldus Eneco Netbeheer. Door deze differentiatie zijn sommige aansluitingen minder gaan betalen en andere, zoals Windpark De Plaet, zijn meer gaan betalen (vergelijk conclusie van antwoord 41 en dupliek 15, 16). Aangesloten wordt bij de regeling in de Tarievencode voor een maatwerktarief binnen het gereguleerde domein, waarbij naast een periodieke vergoeding voor instandhouding van de aansluiting ook een bedrag per meter wordt betaald voor de kosten van instandhouding van elke meter boven de 25 meter (pleitnota 7 tot en met 11).

Eneco Netbeheer concludeert dat sprake is van een onder de Overeenkomst toegelaten wijziging van de tarieven, daarbij met name verwijzend naar de artikelen 15 en 25 van de AV Producenten 2006.

3.5 De rechtbank stelt voorop dat Windpark De Plaet niet concreet heeft gesteld en in elk geval niet deugdelijk heeft onderbouwd, dat aan de tariefcategorie TS vaste tarieven zijn gekoppeld. Windpark De Plaet stelt slechts dat zij vanaf april 2003 de volgens het Tarievenblad van Eneco Netbeheer verschuldigde tarieven heeft aanvaard (dagvaarding 13) en verwijst voor het overige naar de facturen waaruit de in rekening gebrachte tarieven blijken (dagvaarding 4).

Windpark De Plaet heeft niet nader onderbouwd welke betekenis zij in haar visie in de concrete omstandigheden van het geval heeft mogen toekennen aan het Tarievenblad (kennelijk een uitwerking van de Tarieven- en Vergoedingsregeling; zie ook artikel 4.1 van de Overeenkomst). Zonder bedoelde nadere onderbouwing kan noch aan een uitwerking van tarieven in een Tarievenblad, noch aan de concrete tarieven in facturen, de betekenis worden toegekend dat Windpark De Plaet de genoemde tarieven als een statisch gegeven mocht opvatten en Eneco Netbeheer hierdoor het recht zou hebben verwerkt andere (tot de categorie TS behorende) tarieven in rekening te brengen.

Deze nadere onderbouwing kan niet worden gevonden in de stelling van Windpark De Plaet dat Eneco Netbeheer in april 2003 de kosten van de aansluiting heeft berekend en deze op basis daarvan heeft ingedeeld in de tariefcategorie TS (pleitnota 8). Naar het oordeel van de rechtbank is deze eerst bij pleidooi naar voren gebrachte stelling onvoldoende concreet onderbouwd en is deze onvoldoende gemotiveerd. Het had in de rede gelegen dat daarbij een toelichting was gegeven aan de hand van (artikel 3 van) de Tarieven- en Vergoedingsregeling en/of (artikel 3.7 van) de Tarievencode. Voorts heeft Eneco Netbeheer bij pleidooi de toelichting gegeven dat de netbeheerder elke aansluiting dient in te delen in de tariefstructuur, waarbij bepalend is het net waarop de aansluiting plaatsvindt, in casu het tussenspanningsnet, zodat de tariefcategorie TS niet meer dan deze rubricering inhoudt. Windpark De Plaet heeft deze toelichting niet meer bestreden.

Ook de - eveneens voor het eerst bij pleidooi naar voren gebrachte - stelling dat Eneco Netbeheer zich bij het aangaan van de overeenkomst op het standpunt heeft gesteld dat dit tarief de kosten van het onderhoud van de aansluiting dekte (pleitnota 8), is onvoldoende concreet en onvoldoende onderbouwd. Bovendien past deze stelling in haar algemeenheid in het betoog van Eneco Netbeheer dat slechts sprake is van een andere kostenverdeling binnen dezelfde tariefcategorie, zonder extra inkomsten voor Eneco Netbeheer (dupliek 15).

Geconcludeerd moet derhalve worden dat de stellingen van Windpark De Plaet niet tot de conclusie kunnen leiden dat sinds april 2003 sprake is van vaste tariefafspraken.

3.6 Uit het voorgaande volgt voorts, dat niet kan worden uitgegaan van de juistheid van de aanname van Windpark De Plaet (pleitnota 17) dat als gevolg van de nieuwe methodiek een hogere vergoeding in rekening wordt gebracht dan die van de TS-categorie en dat niet langer sprake is van het TS-tarief maar van een (ander) maatwerktarief. Onbesproken kan derhalve blijven de in het verlengde hiervan door Windpark De Plaet bij pleidooi gemaakte opmerking (pleitnota 20 en 21) dat in plaats van de in het petitum genoemde bedragen, de veroordeling van Eneco Netbeheer kan worden uitgesproken die bedragen in rekening te brengen die horen bij de tariefcategorie TS.

3.7 Windpark De Plaet heeft op zichzelf niet bestreden dat de artikelen 15 en 25 van de algemene voorwaarden tariefswijzigingen toelaten. Zij handhaaft evenwel dat zonder toestemming van Windpark De Plaet geen (fundamentele) wijzigingen van de grondslag voor de tariefvaststelling (pleitnota 11) kunnen worden doorgevoerd.

Nu de artikelen 15 en 25 van de algemene voorwaarden slechts in algemene zin spreken over (wijziging van) de tarieven valt naar het oordeel van de rechtbank niet in te zien dat aan een wijziging van het tarief geen andere berekeningsmethodiek ten grondslag zou mogen liggen. Anders dan Windpark De Plaet betoogt (pleitnota 15), geldt dit ook indien daarbij een nieuw element wordt betrokken bij de berekening, te weten de vergoeding voor meerlengte van de aansluitkabel. Bepalend is dat de vergoeding bestaat uit de kosten van instandhouding van de aansluiting (zie artikel 4 lid 5 van de Tarieven- en Vergoedings-regeling). Windpark De Plaet heeft niet gesteld dat de vergoeding voor meerlengte niet ter dekking van de kosten van de aansluiting kan strekken. Ook anderszins heeft Windpark De Plaet de berekening van de gefactureerde bedragen niet bestreden (behoudens voor wat betreft de hierna te bespreken meetcorrecties). Bij pleidooi heeft Windpark De Plaet zich wel het recht voorbehouden de bedragen nog aan toetsing te onderwerpen (pleitnota 20), doch kennelijk doelt zij hierbij op een toetsing buiten de onderhavige procedure.

3.8 Voorgaand oordeel laat onverlet dat de mogelijkheid tariefswijzigingen door te voeren haar grenzen vindt in hetgeen naar de eisen van redelijkheid en billijkheid nog toelaatbaar kan worden geacht in de contractuele relatie tussen partijen. In dit kader heeft Windpark De Plaet betoogd dat de exorbitante verhogingen - in totaal een verhoging van circa 350% per 1 juli 2006 - in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

De rechtbank volgt Windpark De Plaet in zoverre in dit betoog dat een verhoging ineens van (afgerond) € 1.610,= naar € 7.090,= gelet op de belangen van Windpark De Plaet een naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare uitvoering is van hetgeen partijen zijn overeengekomen, temeer nu is gesteld noch gebleken dat deze verhoging voor Windpark De Plaet voorzienbaar is geweest. Daaraan doet niet af dat - zoals door Eneco Netbeheer bij pleidooi opgemerkt - Windpark De Plaet vóór juli 2006 "geprofiteerd" zou hebben van het voor haar relatief lage gemiddelde tarief.

3.9 De rechtbank verbindt aan het voorgaande niet de consequentie dat de tariefsverhoging niet kan worden doorgevoerd. Hierbij is in aanmerking genomen dat de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten en Windpark De Plaet - derhalve - in redelijkheid niet mag hebben verwacht dat de tarieven niet op enig moment, al dan niet ingrijpend, zouden kunnen worden gewijzigd. Zelf koppelt Windpark De Plaet haar verwachtingen op dit punt met name aan de vaste prijsafspraken die zij voor een periode van 15 jaren heeft gemaakt met haar afnemer van de door haar geproduceerde elektriciteit. Deze verwachting kan evenwel niet bepalend zijn, nu het voor risico van Windpark De Plaet komt dat zij tegen vaste prijsafspraken heeft gecontracteerd met haar afnemer en de blijkbaar hieraan ontleende verwachtingen jegens Eneco Netbeheer niet heeft vertaald in contractuele aanspraken jegens laatstgenoemde.

3.10 Aan het oordeel dat de onderhavige verhoging naar redelijkheid en billijkheid een onaanvaardbare uitvoering is van hetgeen partijen zijn overeengekomen, verbindt de rechtbank wel de consequentie dat de verhoging niet ineens kan worden doorgevoerd. Een redelijke uitvoering van de Overeenkomst brengt met zich dat Windpark De Plaet een “gewenningsperiode” wordt gegund door een gefaseerde invoering van de tariefsverhoging. Gelet op de forse omvang van de beoogde verhoging acht de rechtbank, gerekend vanaf juli 2006, een gewenningsperiode van vijf jaren acceptabel, derhalve eindigend op 1 juli 2011, waarbij de uiteindelijk door Eneco Netbeheer gehanteerde verhoging wordt bereikt door gelijke jaarlijkse verhogingen. Hierbij is in aanmerking genomen dat, gelet op de desbetreffende toelichting door Eneco Netbeheer (conclusie van antwoord 44, dupliek 11, 12), het standpunt van Windpark De Plaet dat zij feitelijk is gebonden aan Eneco Netbeheer voor instandhouding en onderhoud van de aansluiting waardoor Eneco Netbeheer een monopoliepositie heeft waarvan zij misbruik maakt, onvoldoende is onderbouwd, zodat daaraan geen argument in het voordeel van Windpark De Plaet kan worden ontleend.

3.11 Dit betekent dat naar het oordeel van de rechtbank Windpark De Plaet een gedeelte van de facturen onverschuldigd heeft betaald. De vordering onder 2.1 is derhalve niet onverkort toewijsbaar. De rechtbank zal voorgaand oordeel in een verklaring voor recht vormgeven en Eneco Netbeheer veroordelen tot terugbetaling van hetgeen Windpark De Plaet op basis daarvan inmiddels te veel heeft betaald, als gevorderd steeds te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 dagen na het verstrijken van iedere verrichte betaling.

De meetcorrectie (de vorderingen 2.2, 2.3 en 2.4)

3.12 De aansluiting van het windmolenpark op het landelijke net is aldus gerealiseerd dat de meting en overdracht van afgenomen en afgegeven elektriciteit plaatsvindt tussen de windturbines (spanning 23 kV) en de transformator en niet tussen de transformator en het door Eneco Netbeheer beheerde netwerk (spanning van 50 kV).

Dit heeft tot gevolg dat energieverlies als gevolg van de werking van de transformator bij afname van elektriciteit door Windpark De Plaet voor rekening van Eneco Netbeheer zou blijven als voor dat verlies geen correctie zou plaatsvinden. Het verlies treedt immers op voordat de door Eneco Netbeheer aan Windpark De Plaet geleverde energie wordt gemeten. Vanaf april 2003 brengt Eneco Netbeheer hiervoor een correctie van 2% transformator-verlies in rekening, welk percentage later is verlaagd naar 1,4% respectievelijk 0,5%.

Voorts zouden ook de energieverliezen bij aflevering door Windpark De Plaet aan het netwerk voor rekening van Eneco Netbeheer komen indien voor het transformatorverlies geen correctie plaatsvindt. Het verlies treedt immers op nadat de door Windpark De Plaet aan het netwerk geleverde energie is gemeten. Aanvankelijk heeft Eneco Netbeheer geen correctie toegepast, vanaf oktober 2005 een correctie van 1,4% en vanaf april 2006 een correctie van 0,5%.

3.13 Windpark De Plaet verzet zich tegen de correctie wegens transformatorverlies bij aflevering aan het netwerk van Eneco Netbeheer, aanvoerend dat deze correctie niet is overeengekomen tussen partijen en Eneco Netbeheer deze correctie gedurende twee jaren niet heeft toegepast. Voorts wijst Windpark De Plaet er op dat geen sprake is van nieuwe omstandigheden sinds oktober 2005.

Windpark De Plaet stelt dat zij schade lijdt door deze handelwijze van Eneco Netbeheer, nu Eneco Netbeheer aldus (via CertiQ) een te lage opgave doet van door Windpark De Plaet aan het netwerk afgeleverde en door E.ON gekochte energie, zodat Windpark De Plaet minder opbrengsten ontvangt van E.ON. De schade over de periode van oktober 2005 tot en met oktober 2006 becijfert Windpark De Plaet op € 34.485,=.

3.14 Eneco Netbeheer heeft aangevoerd dat Windpark De Plaet op financiële gronden heeft gekozen voor plaatsing van de transformator nabij het netwerk van Eneco Netbeheer en niet binnen de installatie van het windpark, aan de andere kant van het overdrachts- en meetpunt. Aldus konden de kabelverbindingen vanaf het 50 kV-netwerk naar het windmolenpark gerealiseerd worden met een 23 kV-kabel (in plaats van met een duurdere 50 kV-kabel). Gevolg hiervan is dat de transformatorverliezen niet in de meetgegevens worden verwerkt en dus moeten worden gecorrigeerd, aldus Eneco Netbeheer, door bij afname het gemeten verbruik met een percentage verlies te vermeerderen en bij levering aan het netwerk met een percentage verlies te verminderen.

Het verlies is in de Overeenkomst vastgesteld in de "Bijlage gegevens afnemer": “Transformatorverliezen: 2%“. Dit sluit aan bij - de bedoeling van (zie dupliek 21 en 22) - artikel 11 lid 2 van de AV Producenten 2001 (respectievelijk artikel 12 lid 2 van de AV Producenten 2006), alsmede bij artikel 6 lid 10 van de Tarieven- en Vergoedingsregeling, welke bepalingen een correctie voorschrijven in het geval dat de meting niet op de plaats geschiedt waar de aansluiting overgaat in de elektrische installatie, aldus nog steeds Eneco Netbeheer.

Aanvankelijk heeft voor aflevering van energie aan het netwerk geen correctie plaatsgevonden omdat de transformatorverliezen niet werden gecorrigeerd door aanpassing van de meetgegevens doch uitsluitend door aanpassing van de facturen voor transportvergoedingen, die evenwel niet zijn verschuldigd voor het leveren van energie aan het netwerk. Hierdoor zijn correcties bij levering aan het netwerk - abusievelijk - achterwege gebleven, totdat de factuurcorrectie als wijze van corrigeren door de NMa werd afgekeurd en Eneco Netbeheer, per oktober 2005, deze heeft aangepast aan de in (artikel 3.1.3.1. van) de MeetCode voorgeschreven wijze van berekenen, te weten een correctie van de meetgegevens. Op dat moment heeft op instigatie van de NMa ook aanpassing van het percentage plaatsgevonden, van 2% naar 1,4%, hetgeen gelet op de transformator van Windpark De Plaet een onjuist percentage bleek te zijn, waarna het percentage is bijgesteld naar 0,5%, zulks vanaf april 2006.

Volgens Eneco Netbeheer dient correctie plaats te vinden omdat anders het transformatorverlies van Windpark De Plaet wordt afgewenteld op Eneco Netbeheer. De transformator behoort niet tot de aansluiting maar tot de installatie van de afnemer, zoals aangegeven in de "Bijlage gegevens afnemer": “Eigendom transformator(en): klant” (dupliek 17). Voorts betwist Eneco Netbeheer de gestelde schade.

3.15 Windpark De Plaet heeft betwist dat voor levering aan het netwerk een transformatorverlies is overeengekomen, stellend dat de "Bijlage gegevens afnemer” uitsluitend betrekking heeft op het verbruik van elektriciteit. Windpark De Plaet beroept zich verder op artikel 11 lid 1 van de AV Producenten 2001, waarin staat dat de door de meetinrichting verkregen gegevens bindend zijn. Windpark De Plaet heeft voor haar situatie de relevantie bestreden van artikel 11 lid 2 van de AV Producenten en van de MeetCode. Het correctiepercentage van 0,5% is op zichzelf niet bestreden.

3.16 Voorop gesteld wordt dat aan de omstandigheid dat in de Overeenkomst Windpark De Plaet als “de afnemer” wordt aangeduid niet de betekenis kan worden toegekend dat de Overeenkomst slechts ziet op verbruik van elektriciteit door Windpark De Plaet. Eneco Netbeheer heeft onbestreden toegelicht (bij dupliek 31) dat Windpark De Plaet ook in haar hoedanigheid van leverancier onder de bepalingen valt, zulks onder verwijzing naar de Elektriciteitswet 1998 en zoals reeds blijkt uit de verwijzing in de Overeenkomst naar de AV Producenten 2001.

Voor wat betreft de “Bijlage gegevens afnemer” (zie hiervoor onder 3.1.d) geldt voorts in het bijzonder dat de hierin vermelde gegevens niet er op duiden dat deze bijlage, en daarmee de hele Overeenkomst, slechts ziet op verbruik, waarbij kan worden opgemerkt dat is gesteld noch gebleken dat voor de levering van elektriciteit aan het netwerk een andere / afzonderlijke bijlage bij de Overeenkomst is opgesteld.

Met name de vermelding van “Technische capaciteit aansluiting voor teruglevering: 21000 kVA” in de "Bijlage gegevens afnemer” heeft betrekking op de levering van elektriciteit door Windpark De Plaet aan het netwerk van Eneco Netbeheer, zoals onbetwist bij pleidooi is toegelicht door Eneco Netbeheer. Nu kort hierop in de tekst van deze bijlage volgt de vermelding “Transformatorverliezen: 2%“ valt niet in te zien dat dit percentage uitsluitend betrekking zou hebben op afname van elektriciteit en niet ook op levering van elektriciteit aan het netwerk. Dit is, gelet op de bijzondere situatie van de onderhavige aansluiting, zoals hiervoor omschreven, ook een logische en redelijke interpretatie en uitvoering van hetgeen partijen blijkens de Overeenkomst en de "Bijlage gegevens afnemer" zijn overeengekomen. Concrete bijzondere feiten of omstandigheden die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden, met name over de totstandkoming van de overeenkomst en over hetgeen partijen in dat kader over en weer hebben verklaard, zijn gesteld noch gebleken.

3.17 Aan de enkele omstandigheid dat Eneco Netbeheer aanvankelijk de meetcorrectie niet heeft toegepast, kan - mede gelet op de daarvoor gegeven verklaring - niet de conclusie worden ontleend dat Eneco Netbeheer haar recht zou hebben verwerkt deze correctie later alsnog toe te passen.

Tot slot voert Eneco Netbeheer terecht aan (dupliek 29) dat het beroep van Windpark De Plaet op artikel 11 lid 1 van de AV Producenten 2001, waarin staat dat de door de meetinrichting verkregen gegevens bindend zijn, haar niet kan baten, nu de verliescorrectie wordt toegepast op de van de meetinrichting verkregen gegevens en aan die gegevens zelf geen afbreuk doet.

3.18 De rechtbank concludeert dat Eneco Netbeheer een deugdelijke onderbouwing heeft gegeven van haar standpunt dat zij ingevolge de Overeenkomst gerechtigd is de onderhavige correctie wegens transformatorverliezen toe te passen, ook ten aanzien van de hoeveelheid aan het netwerk geleverde energie, en dat de betwisting daarvan door Windpark De Plaet niet toereikend is. Dit betekent dat de vorderingen van Windpark De Plaet op dit onderdeel dienen te worden afgewezen, behoudens het aan haar betaalde bedrag dat betrekking heeft op de periode van oktober 2005 tot en met maart 2006, waarin Eneco Netbeheer een correctie heeft toegepast van 1,4% in plaats van 0,5%. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 15.573,10, zoals Eneco Netbeheer op basis van door Windpark De Plaet verstrekte gegevens heeft berekend (pleitnota 24) en zoals door Windpark De Plaet niet meer is betwist. Eneco Netbeheer heeft dit deel van de vordering van Windpark De Plaet niet bestreden, behoudens door haar stelling dat hier tegenover een nog hoger bedrag staat wegens door haar niet toegepaste correctie in de periode tot oktober 2005. Bij pleidooi heeft Eneco Netbeheer toegelicht dat zij op grond van de Algemene Voorwaarden slechts tot twee jaar terug een fout kan herstellen door terugvordering, zodat thans geen terugwerkende kracht tot de periode vóór oktober 2005 kan worden bereikt. Naar het oordeel van de rechtbank valt zonder nadere toelichting - die ontbreekt - niet in te zien dat dan wel verrekening zou kunnen plaatsvinden ter zake van dezelfde periode. Het bedrag van € 15.573,10 is dan ook, als onverschuldigd betaald, toewijsbaar, als gevorderd te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding, 12 maart 2007.

3.19 In de omstandigheid dat partijen over en weer op wezenlijke onderdelen deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten aldus te compenseren dat beide partijen de eigen kosten dragen.

4. De beslissing

De rechtbank

verklaart voor recht dat ingevolge de Overeenkomst de tariefsverhoging vanaf 1 juli 2006 (tot een periodieke vergoeding aansluitdienst van € 3.014,27, een periodieke vergoeding meerlengte van € 4.038,96 en een transport onafhankelijk tarief van € 36,75) in een periode van vijf jaren mag worden ingevoerd, waarbij de verhoging wordt bereikt door gelijke jaarlijkse verhogingen, te rekenen vanaf 1 juli 2006, een en ander onverlet de gebruikelijke inflatiecorrecties;

veroordeelt Eneco Netbeheer tot betaling aan Windpark De Plaet van hetgeen deze, uitgaande van voormelde verklaring voor recht, inmiddels vanaf juli 2006 te veel heeft betaald op de facturen van Eneco Netbeheer, per maandfactuur te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 30 dagen na het verstrijken van iedere desbetreffende betaling;

veroordeelt Eneco Netbeheer tot betaling aan Windpark De Plaet van € 15.573,10, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 12 maart 2007;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten aldus dat beide partijen de eigen kosten dragen;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.A.M. Cooijmans, mr. M. Fiege en mr. E. Mentink.

Uitgesproken in het openbaar.

[1694 / 204 / 1581]