Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2303

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
28-03-2008
Datum publicatie
22-05-2008
Zaaknummer
795723
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Nadat een werknemer tijdens zijn werk een val van enkele meters heeft gemaakt, als gevolg waarvan hij een dubbele gecompiceerde enkelbreuk heeft opgelopen, vordert hij een voor recht verklaring dat de volledige en toekomstige schade vanwege verlies aan arbeidsvermogen, ontstaan door de huidige lichamelijke en psychische klachten en de daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het bedrijfsongeval, geheel moet worden toegerekend aan de werkgever.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 101
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 685
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2008-0337
JA 2008/106
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector kanton

Locatie: Rotterdam

Vonnis

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser bij exploot van dagvaarding van 21 maart 2007,

gemachtigde: eerst mr. R.G. van der Meulen, daarna mr. A. Quispel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Spindler Installatietechniek B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

gemachtigde: mr. P.G.Y. van den Berg,.

Partijen zullen hierna “[eiser]” en “Spindler” worden genoemd.

Het verloop van de procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding, met producties,

- de conclusie van antwoord, met een productie,

- de conclusie van repliek, met producties,

- de conclusie van dupliek, met producties,

- de akte uitlaten producties, met producties.

De uitspraak van het vonnis is door de kantonrechter bepaald op heden.

De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de producties staat tussen partijen -zakelijk weergegeven en voorzover thans van belang- het volgende vast:

1. Als werknemer van Spindler was [eiser] - toen 28 jaar oud en vanaf 1990 in dienst van Spindler - op 23 mei 2001 werkzaam op een bouwplaats te Den Haag. Voor zijn werkzaamheden diende [eiser] op en neer te lopen op een aantal naast elkaar gelegen tunnelstukken. Deze tunnelstukken waren verbonden met dekstukken.Voor de veiligheid dienen deze dekstukken vast gelast te zijn. [eiser] stapte op een niet geborgd dekstuk en viel enkele meters naar beneden. Tengevolge van deze val heeft [eiser] een gecompliceerde dubbele enkelbreuk aan de rechterzijde opgelopen.

2. De enkel van [eiser] is diezelfde dag in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag behandeld. Op 30 mei 2001 is [eiser] uit het ziekenhuis ontslagen. In oktober 2001 is de enkel in verband met een infectie in het IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel behandeld. Blijkens de medische rapportage van 29 september 2003 van de orthopedisch chirurg is als gevolg van het ongeval sprake van restklachten op medische gronden: “ Er is een status na een val van ongeveer twee meter, waarbij een intra-articulaire fractuur met dislocatie is opgetreden van de enkel. Dit is operatief behandeld en hierna heeft zich een botdefect voorgedaan. Op basis van het ongeval is de daarna opgetreden arthrose te verklaren en kan zodoende ook als ongevalsgevolg beschouwd worden. Betrokkene heeft hierdoor een beperkte enkelfunctie, zoals bovenstaand beschreven.” Tevens wordt door de orthopedisch chirurg geconcludeerd dat sprake is van een medische eindtoestand. De blijvende invaliditeit is bepaald op 8%.

3. Partijen zijn overeengekomen om [eiser] arbeidsdeskundig te laten begeleiden door Heling & Partners. Deze begeleiding is in september 2002 begonnen. In het verslag van de beroepskeuzetest van 23 juli 2003 wordt als volgt geconcludeerd: “De heer [eiser] wordt fors door zijn gezondheid beperkt. Lopen en staan is belastend en hij mag voorlopig niet rijden. Daar heeft hij het moeilijk mee. In zijn beleving is er geen werk meer waarin hij het naar zijn zin kan hebben.”

4. Na enige pogingen tot hervatting is [eiser] eind 2002 uitgevallen en heeft hij zijn werkzaamheden als elektricien niet meer voortgezet.

5. Na verkregen toestemming van het CWI heeft Spindler [eiser] per 1 oktober 2003 ontslagen. Desverzocht heeft psychiater Koerselman [eiser] onderzocht en uiteindelijk op 25 november 2004 gerapporteerd. Zijn conclusie luidt dat bij [eiser] sprake is van een dysthyme stoornis, met als toelichting: “Er is sinds ruim twee jaar sprake van een prikkelbare stemming en interesseverlies, wat gepaard gaat met een verminderd energieniveau. De stemmingsstoornis is niet van dien aard dat er gesproken kan worden van een “major depression”.

6. Na zijn ontslag per 1 oktober 2003 heeft [eiser] slechts een deel van de tijd gewerkt en tegen een lager loon dan hij bij Spindler ontving.

De vorderingen en de beoordeling daarvan

(i)

[eiser] vordert dat de kantonrechter zal verklaren voor recht dat de volledige en toekomstige - bij staat op te maken en volgens de wet te vereffenen - schade vanwege verlies aan arbeidsvermogen, ontstaan door de huidige lichamelijke en psychische klachten en de daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het [eiser] op

23 mei 2001 overkomen bedrijfsongeval, geheel moet worden toegerekend aan Spindler.

De verzekeraar van Spindler heeft de aansprakelijkheid voor de lichamelijke en psychische klachten van [eiser] erkend, voorzover deze direct voortvloeien uit het [eiser] over-komen bedrijfsongeval. Betaald is tot 2004 en dat is volgens Spindler welletjes.

Sollicitatie- en reïntegratie-inspanningen van [eiser]

Het geschil tussen partijen spitst zich op de eerste plaats toe op de vraag of de schade, in de vorm van de achteruitgang in salaris die [eiser] heeft ondervonden en ondervindt ten opzichte van zijn eerdere baan bij Spindler, geheel moet worden toegerekend aan Spindler, aangezien deze aansprakelijk is voor de gevolgen van het [eiser] overkomen ongeval.

Spindler heeft deze vraag ontkennend beantwoord en voert daartoe aan dat [eiser] zijn schade onvoldoende heeft beperkt, aangezien hij zich onvoldoende heeft ingespannen om ander werk te vinden. Ondanks alle ondersteuning die het door haar ingeschakelde bureau Heling & Partners hem heeft geboden of willen bieden heeft [eiser] systematisch geweigerd zich in te spannen om zijn situatie te verbeteren.

Ter onderbouwing van dit verwijt heeft Spindler in haar conclusie van antwoord onder

7 tot en met 13 een lange lijst van evenementen gepresenteerd, waarbij volgens haar bij [eiser] sprake was van onverschilligheid dan wel onwil om passend werk te zoeken.

In dit verband heeft Spindler onder meer melding gemaakt van het door [eiser] zich niet melden bij een reïntegratiebedrijf ondanks herhaaldelijk advies van Heling & Partners, het niet reageren op voorgelegde passende vacatures, het niet raadplegen van kranten voor vacatures en het bij diverse gelegenheden door [eiser] te kennen geven dat hij geen arbeidskundige dan wel andere begeleiding nodig had maar met het oog op nieuwe gezichtspunten liever het resultaat van het medisch onderzoek wilde afwachten.

[eiser] heeft in reactie daarop enkele evenementen genoemd welke volgens hem uitwijzen dat ook Spindler te weinig heeft gedaan om bij te dragen aan zijn reïntegratie. [eiser] is echter niet ingegaan op de door Spindler gepresenteerde lijst van evenementen.

Naar het oordeel van de kantonrechter is daarmee ten minste vast komen te staan dat de niet door [eiser] betwiste evenementen zich inderdaad hebben voorgedaan.

Dit leidt tot de conclusie dat [eiser] niet de sollicitatie- en integratie-inspanning heeft verricht die van hem mocht worden verwacht en zodoende niet heeft voldaan aan de op hem rustende verplichting zijn inkomensschade te beperken.

Met het oog daarop kan de door [eiser] verzochte verklaring voor recht niet worden afgegeven, aangezien volgens deze verklaring wordt uitgegaan van toerekening van de “volledige” schade aan Spindler en die “geheel” door hem dient te worden vergoed.

Dysthyme stoornis

Dit laatste is slechts anders, indien (a) het gebrek aan sollicitatie- en integratie-inspanning

van [eiser] volledig kan worden toegeschreven aan de door de psychiater bij [eiser] gesignaleerde dysthyme stoornis en (b) er tevens van kan worden uitgegaan dat alleen het bedrijfsongeval de dysthyme stoornis heeft veroorzaakt.

Dit is door [eiser] betoogd.

Zelfs indien wordt aangenomen dat het onder (a) genoemde betoog juist is, dan nog is onvoldoende komen vast te staan dat (b) alleen het bedrijfsongeval de dysthyme stoornis heeft veroorzaakt.

Immers, Spindler heeft dit gemotiveerd betwist en er met juistheid op gewezen, dat volgens [eiser] zelf - blijkens het slot van nr. 15 van zijn conclusie van repliek - de negatieve houding van [eiser] haar “eerste oorzaak” vindt in het gebrek aan bereidheid bij Spindler om nog enige moeite te doen voor zijn reïntegratie. Deze opvatting van [eiser] ontkracht inderdaad zijn betoog dat alleen het bedrijfsongeval de dysthyme stoornis heeft veroorzaakt.

Therapie

Zelfs indien zou moeten worden geconcludeerd dat het ook het betoog van [eiser] juist is, dan nog leidt dit niet zonder meer tot afgifte van de door hem verlangde verklaring voor recht.

Immers, indien de door het arbeidsongeval veroorzaakte dysthyme stoornis van [eiser]

de oorzaak was van zijn tekort schietende sollicitatie- en reïntegratiebereidheid, dan nog was [eiser] gehouden om zich aan deze stoornis te laten behandelen teneinde zijn schade

te beperken.

Dit is niet door [eiser] gesteld en evenmin gebleken.

Het verweer van Spindler is doeltreffend.

Conclusie

De verlangde verklaring voor recht zal niet worden afgegeven.

(ii)

Kosten

Tussen partijen is niet in discussie dat Spindler wegens buitengerechtelijke kosten een bedrag van € 5.000,- aan [eiser] heeft voldaan.

Daarnaast vordert [eiser] veroordeling van Spindler tot betaling van € 19.910,59 wegens

te zijnen laste komende kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid alsmede ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Ter onderbouwing van deze kosten heeft [eiser] bij dagvaarding een tijdschrijflijst van

tal van op geld gewaardeerde administratieve en deskundige werkzaamheden in het geding gebracht. De lijst is acht bladzijden lang en is niet voorzien van enige samenvatting of toelichting.

Zo bezien, onderschrijft de kantonrechter het bezwaar van Spindler dat de lijst van [eiser] geenszins als een genoegzame verantwoording van de beide categorieën kosten kan worden beschouwd.

Hierbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat Spindler naar aanleiding van een aantal posten op de lijst kritische opmerkingen en vragen naar voren heeft gebracht, waarop van

de zijde van [eiser] onvoldoende concreet is gereageerd. Blijkens zijn conclusie van repliek heeft [eiser] kennelijk gemeend te kunnen volstaan met het verschaffen van een lijst ter verklaring van eenentwintig dossiercodes.

Conclusie

De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen dus wegens ontoereikende onderbouwing

niet worden toegewezen.

(iii)

Slotconclusie en proceskosten

Hetgeen partijen overigens hebben aangevoerd, leidt niet tot een andere beslissing.

Nu beide onderdelen van het gevorderde niet voor toewijzing in aanmerking komen,

zal [eiser] worden verwezen in de proceskosten van Spindler.

De beslissing

De kantonrechter:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt [eiser] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Spindler vastgesteld op € 600,- aan salaris voor de gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R.A. Verwoerd en uitgesproken ter openbare terechtzitting.