Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BC6346

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
27-02-2008
Datum publicatie
12-03-2008
Zaaknummer
282193 / HA ZA 07-1004
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

wie heeft als partij bij de overeenkomst van opdracht te gelden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 282193 / HA ZA 07-1004

Uitspraak: 27 februari 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EUROPA PERSONEEL B.V.,

gevestigd te Drunen (gemeente Heusden),

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. J.R. Maas,

advocaat mr. Ph. Ekering te Rotterdam,

- tegen -

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAVORIET UITZENDBUREAU B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te Schiedam,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. A.H.G. Katz.

Partijen worden hierna aangeduid als "Europa Personeel" respectievelijk "Favoriet Uitzendbureau" en "[gedaagde sub 2]".

1 Het verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 29 maart 2007, met producties;

- conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties;

- tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 1 augustus 2007, waarbij een comparitie van partijen is gelast;

- brief van mr. Ekering d.d. 3 oktober 2007;

- proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 16 oktober 2007;

- akte aan de zijde van gedaagden, met producties;

- conclusie van antwoord in reconventie, met productie.

2 De vaststaande feiten in conventie en in reconventie

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voorzover van belang - het volgende vast:

2.1 Europa Personeel heeft op 9 februari 2007 een detacheringsovereenkomst gesloten (hierna: Overeenkomst). In de Overeenkomst staat als opdrachtgever vermeld:

“Favoriet BV, gevestigd aan het adres Industrieweg 131 B, 3044 AS te Rotterdam, en deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer [gedaagde sub 2] (…).”

2.2 Op de Overeenkomst zijn van toepassing de ‘Algemene Voorwaarden voor het tewerkstellen van detacheringkrachten van Europa Personeel B.V.’ (hierna: Algemene Voorwaarden), alsmede de toevoegingen en/of wijzigingen daarop.

2.3 [gedaagde sub 2] is bestuurder / enig aandeelhouder van Favoriet Uitzendbureau, zaakdoende aan de [adres]. [gedaagde sub 2] is tevens bestuurder / enig aandeelhouder van Favoriet Shiprepair and Building B.V. (hierna: Favoriet Shiprepair), eveneens zaakdoende aan de [adres].

3 De vordering in conventie

De gewijzigde vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Europa Personeel van een bedrag van € 35.984,40 met rente en kosten.

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft Europa Personeel aan de vordering de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

3.1 De Overeenkomst heeft als inhoud dat door Europa Personeel met ingang van 10 februari 2007 gedurende een periode van niet korter dan zes weken zes personen gedetacheerd worden bij de opdrachtgever. Door de opdrachtgever is nagelaten de overeengekomen zes detacheringskrachten in te lenen voor een minimum periode van zes weken.

3.2 Europa Personeel vordert nakoming van de Overeenkomst, die met zich brengt dat op de opdrachtgever een betalingsverplichting rust van het voldoen van (zonder overuren en toeslag) zes (personen) maal zes (weken) maal 40 (uren per week), derhalve 1440 uren maal het overeengekomen uurtarief van € 24,00 per uur, derhalve € 34.560,--.

3.3 Van de hiervoor genoemde 1440 uren zijn door de opdrachtgever 1224 uren niet afgenomen of voldaan. Tevens is nagelaten voor betaling van de factuur d.d. 19 februari 2007 met nummer F7001/7/93 ad € 5.450,40 zorg te dragen. Europa Personeel heeft dan ook in hoofdsom te vorderen een bedrag van € 35.984,40 van de opdrachtgever, te specificeren als volgt:

1224 x € 24,00 € 29.376,00

Factuur F7001/7/93 € 5.450,40

3.4 De facturen van Europa Personeel kennen een betalingstermijn van twee weken. Europa Personeel maakt naast de gevorderde hoofdsom tevens aanspraak op vergoeding van de contractuele rente (vide artikel 10 lid 3 Algemene Voorwaarden) van 1% per maand over het bedrag van € 5.450,40 vanaf 5 maart 2007 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede op vergoeding van de contractuele rente van 1% per maand over het bedrag van

€ 29.376,00 vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening.

3.5 Naast de gevorderde hoofdsom en rente maakt Europa Personeel voorts aanspraak op vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten, conform Rapport Voorwerk-II begroot op € 1.158,00.

3.6 De Overeenkomst is tot stand gekomen met Favoriet BV, wellicht een niet ingeschreven handelsnaam van Favoriet Uitzendbureau, die op het adres zoals door Favoriet BV en Favoriet Shiprepair gehanteerd wordt, gevestigd is. Favoriet Shiprepair komt niet voor in het Handelsregister, zodat ervan uitgegaan moet worden dat ofwel de Overeenkomst is aangegaan namens Favoriet Uitzendbureau ofwel namens [gedaagde sub 2] in privé, die dan kennelijk Favoriet BV en / of Favoriet Shiprepair als handelsnaam hanteert. Nu Europa Personeel niet het slachtoffer mag worden van het onjuiste gebruik van en de verwijzing naar niet bestaande vennootschappen, heeft zij recht en belang bij een hoofdelijke veroordeling van Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2].

4 Het verweer in conventie

Het verweer strekt tot niet ontvankelijkverklaring van Europa Personeel in de vordering, althans afwijzing daarvan, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van Europa Personeel in de kosten van het geding.

Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] hebben daartoe het volgende aangevoerd:

4.1 De Overeenkomst is tot stand gekomen met Favoriet Shiprepair, niet (ook) met Favoriet Uitzendbureau en / of [gedaagde sub 2]. Mitsdien is Europa Personeel niet ontvankelijk in haar vordering jegens Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2].

4.2 Betwist wordt dat de Overeenkomst als inhoud heeft dat door Europa Personeel gedurende een periode van minimaal zes weken zes personen bij de opdrachtgever gedetacheerd worden zonder dat daarbij de mogelijkheid bestaat tot tussentijdse opzegging binnen die termijn van zes weken. De Overeenkomst is per 12 februari 2007 opgezegd.

4.3 Betwist wordt voorts dat door de opdrachtgever is nagelaten de overeengekomen zes detacheringskrachten in te lenen. Er waren geen personen beschikbaar, althans deze hebben zich niet gemeld.

4.4 Subsidiair wordt betwist de juistheid van de berekening – en mitsdien de (integrale) verschuldigdheid – van het gevorderde bedrag ad € 29.376,00. Het is onredelijk om voor de periode waarin de opdrachtgever geen uren heeft afgenomen, geen rekening te houden met eventuele andere werkzaamheden die door de detacheringskrachten zijn verricht dan wel hadden kunnen worden verricht.

4.5 Ten slotte wordt betwist dat Europa Personeel buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt anders dan ter voorbereiding van de gedingstukken en ter adstructie van de zaak.

5 De vordering in reconventie

De gewijzigde vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Europa Personeel te veroordelen tot betaling aan Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] van een bedrag van € 19.474,00 dan wel € 11.554,00 met rente en kosten.

Aan deze vordering hebben Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] naast hetgeen in conventie als verweer is aangevoerd, de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

5.1 Door niet-vakbekwame en niet het overeengekomen aantal personen te detacheren, is Europa Personeel toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Mitsdien is zij aansprakelijk voor de schade die Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] als gevolg daarvan hebben geleden.

5.2 De schade bedraagt € 19.474,00 dan wel € 11.554,00 en bestaat uit – kort gezegd – herstelkosten ad € 3.634,00 en omzetverlies ad € 15.840,00 respectievelijk € 7.920,00.

6 Het verweer in reconventie

Het verweer strekt tot niet ontvankelijkverklaring van Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] in de vordering, althans afwijzing daarvan, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] in de kosten van het geding.

Naast hetgeen Europa Personeel in conventie heeft betoogd, heeft zij daartoe het volgende aangevoerd:

6.1 Betwist wordt dat Europa Personeel tekort is geschoten in de nakoming van haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De door Europa Personeel uitgeleende personen voldeden aan de daaraan te stellen eisen.

6.2 Europa Personeel is niet in gebreke gesteld en verkeert mitsdien niet in verzuim.

6.3 Op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 3 Algemene Voorwaarden komt de gestelde schade niet voor vergoeding in aanmerking.

6.4 Betwist wordt voorts de omvang van de gestelde schade.

7 De beoordeling

in conventie

7.1 Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Europa Personeel haar eis gewijzigd in die zin dat zij thans naast de bij dagvaarding gevorderde hoofdsom ad

€ 35.984,40 tevens vordert vergoeding van buitengerechtelijke kosten ad € 1.158,00.

Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] hebben bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging, daartoe stellende dat zij er vanuit gegaan zijn dat Europa Personeel niet meer zou vorderen dan zij aanvankelijk in het petitum van de dagvaarding heeft gedaan.

7.2 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 130 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] gerechtigd tegen de wijziging van eis bezwaar te maken op de grond dat deze in strijd is met de eisen van een goede procesorde.

Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] hebben echter geen argumenten aangevoerd die deze conclusie kunnen rechtvaardigen. De enkele stelling dat zij er vanuit gegaan zijn dat Europa Personeel niet meer zou vorderen dan zij aanvankelijk in het petitum van de dagvaarding heeft gedaan, is daartoe onvoldoende. Daarbij komt dat de buitengerechtelijke kosten waarvan de vergoeding door Europa Personeel alsnog bij eiswijziging is gevorderd reeds door Europa Personeel in het lichaam van de dagvaarding zijn besproken (en met stukken zijn geadstrueerd) en dat daarop door Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] bij conclusie van antwoord in conventie (bij voorbaat) verweer is gevoerd. Gelet op het voorgaande wordt het bezwaar van Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] tegen de eiswijziging dan ook afgewezen en zal op de gewijzigde eis recht worden gedaan.

7.3 Tussen partijen is allereerst in geschil wie in de Overeenkomst als opdrachtgever van Europa Personeel is te beschouwen. Voor de beantwoording van de vraag wie in de Overeenkomst als opdrachtgever van Europa Personeel is te beschouwen, komt het aan op hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. De rechtbank overweegt te dien aanzien als volgt.

7.4 Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft mevrouw E.H. [M.], statutair directeur van Europa Personeel, verklaard dat [gedaagde sub 2] en zij elkaar voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst meermalen hebben gesproken en dat [gedaagde sub 2] het daarbij steeds over Shiprepair had, in die zin dat Shiprepair het werk zou aannemen. “Het was dus de bedoeling dat Europa Personeel personen zou gaan detacheren bij Shiprepair”, aldus mevrouw [M.].

7.5 Dat het de bedoeling was dat Europa Personeel personen zou gaan detacheren bij Favoriet Shiprepair blijkt bovendien uit de in het geding gebrachte stukken, in het bijzonder uit de e-mail d.d. 12 februari 2007 te 19:56:05 uur van Europa Personeel aan Favoriet Shiprepair (productie 5 bij akte), die – voor zover thans van belang – inhoudt:

“De firma Europa Personeel BV = uitzendbureau dat uitzendkrachten (…) uitleent aan de firma Favoriet Shiprepair & Build EN NIET AAN het uitzendbureau Favoriet BV.”

7.6 De stelling dat Favoriet Shiprepair een niet bestaande vennootschap is, is door Europa Personeel ter gelegenheid van de comparitie van partijen niet langer gehandhaafd.

Mr. Ekering, advocaat van Europa Personeel, heeft ter gelegenheid van de comparitie van partijen verklaard: “Ik ben bij onderzoek in het Handelsregister de naam Favoriet Shiprepair and Building B.V. niet tegengekomen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ik alleen op vestigingsplaats Rotterdam heb gezocht en niet (ook) op Schiedam, alwaar Schiprepair gevestigd blijkt te zijn”. Als door [gedaagde sub 2] ter gelegenheid van de comparitie van partijen gesteld en door Europa Personeel niet weersproken staat vast dat in de Overeenkomst bij opdrachtgever gemakshalve is vermeld Favoriet BV.

7.7 Feiten of omstandigheden die zouden kunnen rechtvaardigen dat [gedaagde sub 2] geacht moet worden de Overeenkomst voor zichzelf (in privé) te zijn aangegaan, zijn gesteld noch gebleken. Dat [gedaagde sub 2] Favoriet BV bij de totstandkoming van de Overeenkomst heeft vertegenwoordigd, is daartoe onvoldoende.

7.8 Evenmin zijn feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die een doorbraak van aansprakelijkheid zouden kunnen rechtvaardigen dan wel die op andere gronden zouden kunnen leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid van [gedaagde sub 2] voor de gestelde tekortkomingen. Daartoe is niet voldoende – als door Europa Personeel ter gelegenheid van de comparitie van partijen gesteld en door Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] niet

weersproken – dat [gedaagde sub 2] in strijd met het bepaalde in artikel 25 van de Handelsregisterwet in de Overeenkomst niet het nummer waaronder de onderneming in het handelsregister is ingeschreven, heeft vermeld.

7.9 Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat (slechts) Favoriet Shiprepair in de Overeenkomst als opdrachtgever van Europa Personeel is te beschouwen en niet (ook) Favoriet Uitzendbureau en / of [gedaagde sub 2]. Mitsdien moet Europa Personeel niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering jegens Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] en kan het door Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] gevoerde inhoudelijke verweer tegen de vordering onbesproken blijven.

7.10 Europa Personeel zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring ligt als niet weersproken voor toewijzing gereed.

in reconventie

7.11 Ter gelegenheid van de comparitie van partijen hebben Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] hun eis gewijzigd in die zin dat zij thans in plaats van het aanvankelijk bij dagvaarding gevorderde bedrag p.m. vergoeding vorderen van het bij akte gespecificeerde bedrag van

€ 19.474,00 dan wel € 11.554,00. Europa Personeel heeft geen bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging. Nu de wijziging geen strijd oplevert met de eisen van een goede procesorde, zal op de gewijzigde eis recht worden gedaan.

7.12 Gelet op hetgeen in conventie is overwogen, komt hetgeen in reconventie is gevorderd – indien en voor zover toewijsbaar – in beginsel (slechts) Favoriet Shiprepair toe. Nu geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken op grond waarvan het in reconventie gevorderde (ook) aan Favoriet Uitzendbureau en / of [gedaagde sub 2] (in privé) zou kunnen toekomen, moeten Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] niet ontvankelijk worden verklaard in hun vordering jegens Europa Personeel. Het door Europa Personeel gevoerde inhoudelijke verweer tegen de vordering kan mitsdien onbesproken blijven.

7.13 Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring ligt als niet weersproken voor toewijzing gereed.

8 De beslissing

De rechtbank,

in conventie

verklaart Europa Personeel niet-ontvankelijk in haar vordering;

veroordeelt Europa Personeel in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] bepaald op € 790,00 aan vast recht en op € 1.158,00 aan salaris voor de procureur;

in reconventie

verklaart Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] niet-ontvankelijk in hun vordering;

veroordeelt Favoriet Uitzendbureau en [gedaagde sub 2] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Europa Personeel bepaald op € 452,00 aan salaris voor de procureur;

in conventie en in reconventie

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.A.M. Cooijmans.

Uitgesproken in het openbaar.

801/1694