Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BC6327

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
13-02-2008
Datum publicatie
12-03-2008
Zaaknummer
205981 - HA ZA 03-2688
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Dexia-zaak. Huurkoop. Verwijzing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 205981 / HA ZA 03-2688

Uitspraak: 13 februari 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de naamloze vennootschap DEXIA BANK NEDERLAND N.V., rechtsopvolgster onder algemene titel van Bank Labouchere N.V., eveneens handelend onder de handelsnaam Legio, en op haar beurt rechtsopvolgster van Legio Lease B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. D.L.A. van Voskuilen,

- tegen -

[gedaagde],

wonende te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. R.B. Golterman.

Partijen worden hierna aangeduid als "Dexia" respectievelijk "[gedaagde]".

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken in het griffiedossier.

1. Het geschil

in conventie

1.1

Dexia heeft gevorderd dat [gedaagde] bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt veroordeeld om aan Dexia tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 24.425,09, vermeerderd met de contractuele rente ad 0,96% per maand, althans de wettelijke rente, over € 22.489,78, vanaf 20 augustus 2003 tot de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

1.2

[gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met veroordeling van Dexia in de proceskosten.

in reconventie

1.3

[gedaagde] heeft gevorderd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I primair de “WinstVerDriedubbelaar”-overeenkomst met contractnummer

74484779 (hierna: “de overeenkomst “) te vernietigen;

subsidiair de overeenkomst te ontbinden;

II Dexia te veroordelen om aan [gedaagde] te betalen al hetgeen zij inzake voormelde

overeenkomst aan Dexia heeft betaald, vermeerderd met de wettelijke rente

vanaf de dag van opeisbaarheid tot aan de dag der algehele voldoening;

III Dexia te veroordelen in de proceskosten.

1.4

Dexia heeft de vordering gemotiveerd betwist en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

2. De beoordeling

2.1

Eerst is aan de orde of de sector civiel recht bevoegd is om van de vordering kennis te nemen, waarbij de kwalificatie van de overeenkomst bepalend is. Partijen twisten hierover.

2.2

Anders dan Dexia heeft aangevoerd, kunnen vermogensrechten – zo blijkt ook uit de wetsgeschiedenis – onderwerp zijn van een overeenkomst van huurkoop.

2.3

Dexia heeft betwist dat is voldaan aan het in artikel 7A:1576 BW gestelde vereiste van aflevering. Het argument van Dexia dat de effecten pas worden afgeleverd nadat de koopprijs volledig is voldaan, terwijl voor de kwalificatie van koop op afbetaling is vereist dat aflevering voorafgaand aan betaling van de volledige koopprijs plaatsvindt, gaat niet op. Krachtens artikel 2 van de van de overeenkomst deel uitmakende Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease vindt bijschrijving ten name van de lessee in de administratie plaats onverwijld na verkrijging van de waarden door de lessee. Dat de eigendom van de effecten ingevolge artikel 2 van Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease pas overgaat na volledige betaling doet er niet aan af dat de voor huurkoop vereiste aflevering heeft plaatsgevonden.

2.4

Dexia heeft voorts aangevoerd dat de overeenkomst niet strekt tot verkrijging van de effecten door de lessee, maar tot het verrekenen van het koersverschil over de looptijd van de lease. Dit verweer stuit af op artikel 5 van de overeenkomst:

“Zodra lessee al datgene aan Legio-Lease heeft betaald wat hij haar krachtens deze lease-overeenkomst en de daarbij behorende Bijzondere Voorwaarden Effecten Lease verschuldigd is of zal worden, is lessee automatisch en van rechtswege eigenaar van de waarden geworden.”

Er is dus uitdrukkelijk overeengekomen dat de eigendom van de effecten automatisch overgaat zodra de betalingsverplichtingen zijn nagekomen.

2.5

Anders dan Dexia is de rechtbank van oordeel dat is voldaan aan de voor koop op afbetaling vereiste betaling in termijnen. Dit volgt uit artikel 3 van de overeenkomst. Dat de termijnbetalingen rente betreffen, doet er niet aan af dat deze termijnen dienen te worden aangemerkt als termijnen van de koopprijs als bedoeld in artikel 7A:1576 lid 1 BW. Het gaat om de prijs van de lening die lessee is aangegaan om de effecten te kunnen kopen, en daarmee, althans in economisch opzicht, om een onderdeel van de prijs van de effecten.

2.6

Uit het voorgaande volgt dat de overeenkomst naar het voorlopig oordeel van de rechtbank is aan te merken als een overeenkomst van huurkoop. Ingevolge artikel 93 aanhef en sub c Rv. worden zaken betreffende huurkoop, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering, behandeld en beslist door de kantonrechter. Hetzelfde geldt voor de vordering in reconventie, waarvan de samenhang met die in conventie zich tegen afzonderlijke behandeling verzet. Zoals ook verzocht door [gedaagde], zal de rechtbank overeenkomstig artikel 71 lid 2 Rv. de zaak in de stand waarin deze zich bevindt, in zijn geheel verwijzen naar de rol van de sector kanton van deze rechtbank.

3. De beslissing

De rechtbank,

in conventie en in reconventie

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt naar de rol van de sector kanton van deze rechtbank, locatie Rotterdam, van dinsdag 18 maart 2008 te 10.00 uur, Wilhelminaplein 100/125, Postbus 50950, 3007 BL te Rotterdam, waar partijen in persoon of bij gemachtigde dienen te verschijnen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C.A.T. Frima.

Uitgesproken in het openbaar.

615/1659