Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BC5696

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-03-2008
Datum publicatie
04-03-2008
Zaaknummer
296716/KG ZA 07-1121
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Artikel 5 Handelsnaamwet.

Alvorens te oordelen over de vraag of er sprake is van inbreuk op een handelsnaam, dient in dit geval eerst de vraag te worden beantwoord of het gebruik van een domeinnaam wel heeft te gelden als handelsnaamgebruik.

Artikel 1019h Rv

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 296716/KG ZA 07-1121

Uitspraak: 4 maart 2008

VONNIS in kort geding in de zaak van:

de vennootschap onder firma

A.M. ZEGERS BEVEILIGINGSSYSTEMEN,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

procureur mr. J.M. van der Noordt,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZEGERS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

kantoorhoudende te Dordrecht,

gedaagde,

procureur mr. O.E. Meijer,

advocaat mr. H.G.M. Berendschot.

Partijen worden hierna aangeduid als “Zegers Beveiligingssystemen” respectievelijk “Ze-gers B.V.”.

1 Het verloop van het geding

1.1

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 30 november 2007;

- pleitnotities, producties en een akte houdende aanvulling van eis d.d. 7 januari 2008 van mr. Van der Noordt.

De raadsvrouwe van Zegers Beveiligingssystemen en de heer M.J. Vissering, statutair direc-teur van Zegers B.V., hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 8 januari 2008. De heer M.J. Vissering heeft, in verband met de inhoud van de aanvulling van eis d.d. 7 januari 2008, namens Zegers B.V. verzocht de behandeling van de zaak aan te houden teneinde Zegers B.V. in de gelegenheid te stellen zich van rechtsbijstand te voorzien. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek, gelet op het late moment van indienen van de eis-wijziging, gehonoreerd en de behandeling van de zaak voor een periode van vier weken pro forma aangehouden.

1.2

Nadien heeft de voorzieningenrechter kennis genomen van de volgende stukken:

- pleitnotities tevens houdende een tweede aanvulling van eis en producties van mr. Van der Noordt;

- pleitnotities en producties van mr. Berendschot.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten (nader) toegelicht ter zitting van 19 februari 2008.

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende bestreden, alsmede op grond van de inhoud van de door partijen overgelegde producties, kan in dit kort geding van de volgende feiten worden uitgegaan.

2.1

Zegers Beveiligingssystemen drijft sinds 22 oktober 1990 een onderneming onder de han-delsnaam “A.M. Zegers Beveiligingssystemen”.

2.2

(Een rechtsvoorganger van) Zegers B.V. heeft begin 1994 van Zegers Beveiligingssystemen de activa overgenomen van de in staat van faillissement verklaarde onderneming “Electro-technisch Handels- en Installatiebureau A.M. Zegers B.V.”, welke onderneming Zegers B.V. onder de naam “Zegers Beveiligings- en Parkeersystemen B.V. (i.o.)” wenste voort te zetten.

2.3

In verband met het gebruik door Zegers B.V. van de naam “Zegers Beveiligings- en Par-keersystemen B.V. (i.o.)” heeft Zegers Beveiligingssystemen jegens Zegers B.V. op grond van artikel 5 Handelsnaamwet een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt, welke pro-cedure heeft geleid tot het vonnis van de president van deze rechtbank d.d. 14 april 1994. De president heeft in dat vonnis geoordeeld dat Zegers B.V. het gebruik van de handelsnaam “Zegers Beveiligings- en Parkeersystemen” diende te staken. Voorts heeft de president Ze-gers B.V. verboden om enige andere handelsnaam te voeren waarin de woorden “Zegers” en “Beveiligingssystemen” in combinatie met elkaar worden gebruikt. Sinds 6 juni 1994 drijft Zegers B.V. bedoelde onderneming onder haar huidige naam.

2.4

Partijen handelen binnen hetzelfde marktsegment (de beveiligingsbranche) en opereren in dezelfde regio.

2.4.1

Zegers Beveiligingssystemen installeert en onderhoudt beveiligings- en toegangssystemen door heel Nederland. Zij is gevestigd te Rotterdam. Zij gebruikt onder meer de domeinnaam www.zegers-rotterdam.nl/eu/com/net.

2.4.2

Zegers B.V. levert en installeert beveiligings- en toegangscontrolesystemen. Zij is welis-waar statutair gevestigd te Rotterdam, maar drijft haar onderneming feitelijk vanuit Dor-drecht. Zegers B.V. presenteert zich tevens onder de naam “Zegers (B.V.) Integrated Securi-ty Systems”. Zij maakt gebruik van de domeinnaam www.zegers-iss.nl. Sinds 20 juli 2007 maakt zij voorts gebruik van de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl.

3 Het geschil

3.1

Zegers Beveiligingssystemen vordert, kort gezegd, na aanvulling van eis, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, dat de voorzieningenrechter Zegers B.V.:

1. veroordeelt het gebruik van de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl te staken en gestaakt te houden;

2. beveelt de registratie van gemelde domeinnaam om niet aan Zegers Beveiligings-systemen over te dragen;

3. verbiedt enige domeinnaam die de bestanddelen “Zegers” en “beveiliging” in zich draagt te voeren;

zulks op straffe van verbeurte van een gemaximeerde dwangsom,

4. veroordeelt aan Zegers Beveiligingssystemen te betalen een voorschot op de advo-caatkosten, verschotten en andere kosten die Zegers Beveiligingssystemen heeft gemaakt naar aanleiding van het handelen van Zegers B.V., thans begroot op € 6.500,-- (inclusief 19% btw en 5% kantoorkosten), althans een vergoeding con-form artikel 1019h Rv.

Aan deze vorderingen legt Zegers Beveiligingssystemen het volgende ten grondslag. Zegers B.V. heeft recent de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl laten registreren. Door de regi-stratie en het gebruik van gemelde domeinnaam door Zegers B.V. is er verwarring te duch-ten bij het publiek. Immers, beide ondernemingen opereren in dezelfde branche en bedienen dezelfde regio. Verwarring tussen beide ondernemingen heeft zich zelfs al daadwerkelijk voorgedaan. Met het gebruik van bedoelde domeinnaam maakt Zegers B.V. mitsdien in-breuk op het eerdere handelsnaamrecht van Zegers Beveiligingssystemen. Zegers B.V. wei-gert, ondanks daartoe herhaaldelijk te zijn gesommeerd, het gebruik van de domeinnaam te staken. Dit alles terwijl de president van deze rechtbank reeds in 1994 heeft geoordeeld dat het voeren door Zegers B.V. van een handelsnaam waarin de woorden “Zegers” en “Bevei-ligingssystemen” in combinatie met elkaar worden gebruikt niet is toegelaten. Met de over-dracht van de domeinnaam aan Zegers Beveiligingssystemen zal iedere verwarring worden voorkomen.

Zegers B.V. dient in het geschetste kader, conform het bepaalde in artikel 1019 Rv juncto 1019h Rv, volledig in de door Zegers Beveiligingssystemen gemaakte en nog te maken re-delijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten te worden veroordeeld. Immers, Ze-gers B.V. heeft de inbreuk op het handelsnaamrecht, ondanks de diverse sommaties, niet terstond gestaakt noch heeft zij een onthoudingsverklaring afgegeven, terwijl ook een min-nelijk overleg tussen partijen tot niets heeft geleid.

3.2

Zegers B.V. concludeert tot afwijzing van de vorderingen, zulks onder veroordeling van Zegers Beveiligingssystemen in de kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019h Rv.

4 De beoordeling

4.1

Met een beroep op artikel 5 Handelsnaamwet vordert Zegers Beveiligingssystemen in de onderhavige procedure onder meer dat Zegers B.V. wordt veroordeeld om het gebruik van de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl te staken en gestaakt te houden en deze domein-naam aan haar over te dragen.

Alvorens te oordelen over de vraag of er in het onderhavige geval sprake is van inbreuk op de handelsnaam van Zegers Beveiligingssystemen, dient eerst de vraag te worden beant-woord of het gebruik van de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl door Zegers B.V. wel heeft te gelden als handelsnaamgebruik.

4.2

Vooropgesteld zij dat een domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een (internet) adres van de domeinnaamhouder en dat het registratiesysteem van domeinnamen werkt vol-gens het principe ‘die het eerst komt, het eerst maalt’. De registratie of reservering van een domeinnaam op zich zelf is in beginsel niet aan te merken als het ‘voeren’ van een handels-naam. De omstandigheden die bepalen of een domeinnaam wordt gevoerd als handelsnaam, zijn, enerzijds, of de domeinnaam overeenkomt met een handelsnaam en gebruikt wordt ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming en, anderzijds, wat de inhoud van de betreffende website is. Afhankelijk van de op die website weergegeven informatie kan de domeinnaam ‘gekleurd’ worden tot handelsnaam.

4.2.1

Ter zitting is, mede op basis van de in zoverre niet betwiste screenprints van de website met de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl, gebleken dat wanneer deze domeinnaam op het internet in de adresbalk wordt ingetypt, de bezoeker van die website automatisch wordt doorgelinkt naar de website van Zegers B.V. met als domeinnaam www.zegers-iss.nl. Ze-gers Beveiligingssystemen heeft gesteld zich ook met dit - naar haar mening - indirecte ge-bruik van haar handelsnaam niet te kunnen verenigen.

Op welk moment Zegers B.V. tot registratie van de domeinnaam www.zegers-iss.nl is over-gegaan (volgens Zegers Beveiligingssystemen in een periode van zes weken voorafgaand aan de zitting van 18 februari 2008; volgens Zegers B.V. reeds in augustus 2001) kan voor de beoordeling van het onderhavige geschil in het midden blijven.

4.2.2

Gebleken is dat - na direct doorgelinkt te zijn via www.zegersbeveiliging.nl - op de website met als domeinnaam www.zegers-iss.nl enkel de naam “Zegers B.V.” in combinatie met de woorden “Integrated Security Systems” voorkomt en dat op print-outs van de pagina’s van bedoelde website slechts de domeinnaam www.zegers-iss.nl wordt weergegeven. Blijkens de door Zegers B.V. overgelegde en door Zegers Beveiligingssystemen niet bestreden pro-ducties 3 tot en met 8 en 10 presenteert Zegers B.V. zich op haar visitekaartje, haar briefpa-pier en in telefoon- en bedrijvengidsen ook enkel onder de naam “Zegers” of “Zegers B.V.”, al dan niet in combinatie met de woorden “Integrated Security Systems” of de afkorting daarvan “iss”, terwijl zij ook uitdrukkelijk haar adres in Dordrecht, anders dan het adres van Zegers Beveiligingssystemen niet in Rotterdam, vermeldt. Op het eerste gezicht kan dan ook geconcludeerd worden dat Zegers B.V. als handelsnaam voor haar bedrijfsactiviteiten de aanduiding “Zegers B.V. Integrated Security Systems” gebruikt, immers, onder die naam wordt zij feitelijk gedreven, en niet, zoals Zegers Beveiligingssystemen doet voorkomen, Zegers Beveiliging.

Het gebruik door Zegers B.V. van de - algemeen beschrijvende en gangbare - aanduiding “beveiliging” in de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl, terwijl tussen partijen vaststaat dat aan hen beiden het gebruik van de naam “Zegers” is toegestaan, is, mede gelet op het hiervoor overwogene, onvoldoende om (ook) te spreken van een gebruik door Zegers B.V. van de aanduiding “Zegers beveiliging” als handelsnaam. De domeinnaam www.zegersbe-veiliging.nl geeft naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter slechts het “adres” van Zegers B.V. weer. Dit geldt temeer nu, zoals reeds is gebleken, op de website met als domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl geen informatie wordt verstrekt; bezoekers worden onmiddellijk doorgeleid naar de website van Zegers B.V. met als domeinnaam www.zegers-iss.nl, terwijl laatstgenoemde website qua lay-out, logo en tekst ook niet identiek is aan de website van Zegers Beveiligingssystemen (zie productie 8 van Zegers Beveiligingssystemen en productie 1 van Zegers B.V.).

Voorshands heeft het gebruik van de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl door Zegers B.V. dan ook niet te gelden als handelsnaamgebruik.

Zegers Beveiligingssystemen stelt nog dat het indirecte gebruik van de domeinnaam

www.zegersbeveiliging.nl (deze is immers doorgelinkt naar www.zegers-iss.nl) door het gebruik op www.zegers-iss.nl van de woorden “Integrated Security Systems”, welke woor-den feitelijk een vertaling van haar handelsnaam zijn, wordt gekleurd tot handelsnaam, nu Zegers B.V. op www.zegers-iss.nl haar activiteiten binnen de beveiligingsbranche aanprijst, welke vergelijkbaar zijn met de activiteiten van Zegers Beveiligingssystemen. Deze stelling vindt, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op het hiervoor overwoge-ne, geen steun in het recht. Daarbij moet bedacht worden dat ‘Security Systems’ weliswaar een vertaling van ‘beveiligingssystemen’ in het Engels is, maar dat dit gegeven in het kader van een handelsnaamgeschil irrelevant is. Bescherming van een handelsnaam strekt zich immers niet, zeker niet zonder meer, uit tot de vertaling van die naam in een andere taal.

Dat blijkens de door Zegers B.V. overgelegde productie 9 na het geven van de zoekopdracht ‘Zegers beveiliging’ op www.google.nl als eerste hit Zegers B.V. (met zowel de domein-naam www.zegers-iss.nl als de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl) en pas daarna Ze-gers Beveiligingssystemen naar voren komt doet aan het vorenstaande feitelijk niets af. Een zoekmachine als Google zoekt deels op adressen, deels op sleutelwoorden; daarmee is niets gezegd over het voeren van een handelsnaam.

4.2.3

Reeds op grond van het vorenstaande zal de voorzieningenrechter de vorderingen van Ze-gers Beveiligingssystemen geheel afwijzen; voor een verbod als onder 3.1 sub 3 gevorderd is immers vereist dat nu reeds duidelijk is dat het voeren van een - toekomstige - domein-naam onrechtmatig is. Ook dit deel van de vordering is gebaseerd op artikel 5 Handels-naamwet, zodat daarvoor het vorenstaande evenzeer geldt.

De voorzieningenrechter merkt daarbij nog op dat het Zegers Beveiligingssystemen zelf is geweest die in het verleden enkel de domeinnaam www.zegers-rotterdam.nl/com/eu/net heeft geregistreerd en niet eerder ook de domeinnaam www.zegersbeveiliging.nl. Er is geen aanleiding om af te wijken van het bij domeinnaamregistratie te hanteren basisprincipe ‘die het eerst komt, het eerst maalt’.

4.2.4

Overigens merkt de voorzieningenrechter op dat de tussen partijen eerder gevoerde kort ge-dingprocedure (geadministreerd onder zaaknummer 21400 en rolnummer 473/94) in zoverre niet vergelijkbaar is met de onderhavige procedure, dat het daar enerzijds niet letterlijk om de naam ‘Zegers beveiliging’ ging en anderzijds om het gebruik van een feitelijk in het eco-nomische verkeer te voeren specifieke handelsnaam als statutaire naam; dat geding zag niet, ook niet mede, op het gebruik van die naam als domeinnaam.

4.3

Gelet op het hiervoor overwogene komt de voorzieningenrechter aan de beantwoording van de vraag of het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op de handelsnaam van Zegers Beveiligingssystemen niet toe.

4.4

Het voorgaande leidt er toe dat Zegers Beveiligingssystemen als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de proceskosten.

4.4.1

Zegers B.V. heeft op grond van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van de door haar werkelijk gemaakte proceskosten, inclusief advocaatkosten. Zegers B.V. heeft haar vorde-ring terzake van advocaatkosten begroot op een bedrag van € 7.728,31 (inclusief kantoor-kosten en btw).

In het licht van artikel 1019 Rv juncto artikel 1019h Rv zal de voorzieningenrechter voor de proceskostenveroordeling in handelsnaamzaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de billijkheid. In het onderhavige geval acht de voorzieningenrechter redelijk en billijk om de vordering strekkende tot vergoeding van de werkelijk door Zegers B.V. gemaakte kosten in zijn geheel toe te wijzen. De omvang van het aantal door de advocaat gedeclareerde uren die met specificaties zijn onderbouwd en ter terechtzitting nog nader zijn toegelicht, alsmede de hoogte van het gevorderde bedrag, zijn niet, althans in onvoldoende mate, door Zegers Beveiligingssystemen betwist. Voorts be-staat er geen aanleiding dit bedrag ambtshalve te matigen. Daarbij heeft de voorzieningen-rechter mede in aanmerking genomen dat de door Zegers B.V. gevorderde werkelijke pro-ceskosten in lijn liggen met het door Zegers Beveiligingssystemen op grond van artikel 1019h Rv gevorderde bedrag aan werkelijk gemaakte proceskosten. Wel zal de voorzienin-genrechter, nu Zegers B.V. geacht moet worden de btw te kunnen verrekenen, het bedrag ex btw toekennen.

Daarnaast zal Zegers Beveiligingssystemen het vastrecht aan de zijde van Zegers B.V. die-nen te voldoen.

4.4.2

De proceskosten worden aan de zijde van Zegers B.V. begroot op:

- verschotten € 251,00

- salaris voor de advocaat € 6.494,37

_________

totaal € 6.745,37

5 De beslissing

De voorzieningenrechter,

wijst de vorderingen van Zegers Beveiligingssystemen af;

veroordeelt Zegers Beveiligingssystemen in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uit-spraak aan de zijde van Zegers B.V. bepaald op € 251,-- aan verschotten en op € 6.494,37 aan salaris voor de advocaat;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, voorzieningenrechter, in tegen-woordigheid van mr. G.C.M. van Rheeden, griffier.

Uitgesproken in het openbaar.

1734/106