Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2008:BC4210

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
30-01-2008
Datum publicatie
13-02-2008
Zaaknummer
280028 / HA ZA 07-685
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Leverancier van luiken vordert betaling facturen. Koper (niet zijnde consument) stelt dat luiken ondeugdelijk zijn en schort betaling op. Verweer gaat niet op want koper was reeds langs in verzuim ten aanzien van de verbintenis tot betaling. Bovendien niet tijdig geklaagd in de zin van artikel 7:23 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Civiel Recht

Zaak-/rolnummer: 280028 / HA ZA 07-685

Uitspraak: 30 januari 2008

VONNIS

in de zaak van:

de besloten vennootschap

DOORS4ALL B.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

eiseres,

procureur: mr. E.F.V. Vanlerberghe

advocaat: mr. L.P.A. Zwijnenberg

t e g e n :

de heer

[gedaagde], h.o.d.n. “Deurenwinkel” Rotterdam,

wonende te Rotterdam,

gedaagde,

procureur: mr. W.J. van Bel.

Partijen worden hierna aangeduid als "Doors4All" respectievelijk "[gedaagde]", tenzij anders is vermeld.

1. Het verloop van de procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

1. dagvaarding met producties,

2. conclusie van antwoord met producties,

3. akte uitlating gedaagde,

4. tussenvonnis d.d. 25 juli 2007.

De ingevolge het tussenvonnis bepaalde comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 17 januari 2008, in aanwezigheid van partijen en hun advocaten. [gedaagde] heeft een productie in het geding gebracht. Partijen hebben de standpunten toegelicht. De griffier heeft van het verhandelde aantekening gehouden.

2. De vaststaande feiten

2.1. Tussen partijen is een tweetal koopovereenkomsten tot stand gekomen. Deze houden in dat Doors4All aan [gedaagde] luiken en verf heeft verkocht en geleverd. Terzake zijn op 5 juli 2005 en 25 april 2006 twee facturen gezonden ten bedrage van respectievelijk €. 5.658,70 en €. 3.254,06. Deze zijn onbetaald gebleven.

2.2. De luiken, waarop de factuur van 5 juli 2005 ziet, zijn gemonteerd aan de woning van de familie [X], opdrachtgever van [gedaagde].

3. De vordering

Deze strekt tot betaling van voormelde facturen, te vermeerderen met wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten.

4. Het verweer

Dit strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Doors4All in de kosten van de procedure.

5. De beoordeling

5.1. Ter comparitie heeft [gedaagde] toegegeven dat “tot de winter 2005” er geen klachten waren met betrekking tot de luiken. Eerst op 11 januari 2006 zendt [gedaagde] een email waarin hij klachten met betrekking tot het geleverde formuleert.

5.2. Zijn verweer komt hierop neer dat hij de betalingsverplichting wil opschorten vanwege deze klachten. [gedaagde] wil dat deze worden opgelost en zolang dat niet naar tevredenheid van de familie [X] geschiedt, zal hij niet betalen. Doors4All stelt hiertegenover dat opschorting niet mogelijk is omdat [gedaagde] niet tijdig klaagt. Bovendien verstrekt zij garantie en juist in het kader daarvan heeft zij de luiken opnieuw doen verven. Tot slot geldt dat [gedaagde] in 2005 meerdere malen te kennen heeft gegeven te willen betalen, maar dat niet te kunnen wegens financiële problemen.

5.3. Geoordeeld wordt dat [gedaagde] met ingang van 27 juli 2005 in verzuim verkeerde, nu immers gesteld noch gebleken is dat de betalingstermijn op de factuur geen onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst tussen partijen. Dit brengt met zich dat [gedaagde] zijn betalingsverplichting niet mag opschorten, nu hij immers als eerste in verzuim is komen te verkeren.

5.4. Terecht voert Doors4All aan dat [gedaagde] te laat heeft geklaagd. Ingevolge artikel 7:23 BW had van [gedaagde], als professionele koper en wederverkoper, gevergd mogen worden dat hij binnen bekwame tijd zou hebben geklaagd dat het geleverde niet beantwoordde aan de overeenkomst. [gedaagde] heeft daarover gesteld dat eerst na de winter bleek dat de luiken niet klimaatbestendig waren. Van [gedaagde], als ter zake kundig leverancier van luiken aan consumenten, zoals de familie [X], mag verwacht worden dat hij de luiken na levering inspecteert en eventuele onvolkomenheden meldt, temeer nu Doors4All niet is ingeschakeld bij de montage aan de woning. Daarbij komt dat Doors4All uitvoering heeft gegeven aan haar garantieverplichtingen. Indien de luiken desalniettemin niet zouden voldoen aan de garantieverplichtingen kan [gedaagde] nakoming van de garantie vragen.

5.5. De rechtbank komt dus niet toe aan de beoordeling van de klachten die [gedaagde] formuleert ten aanzien van de kwaliteit van de luiken en het schilderwerk, nu hij niet gerechtigd was zijn betaling op te schorten en hij te laat zijn beklag heeft gedaan. [gedaagde] formuleert bovendien geen eis in reconventie strekkende tot nakoming van de garantieverplichtingen ingevolge de koopovereenkomst. Dit betekent dat het bedrag van

€. 5.658,70 toewijsbaar is, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke (handels)rente.

5.6. Het factuurbedrag van €. 3.254,06 heeft niets uitstaande met de voormelde leverantie ten behoeve van de familie [X]. Terzake zijn geen inhoudelijke klachten naar voren gebracht. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, komt aan [gedaagde] geen opschortingsbevoegdheid toe.

5.7. De vordering terzake de buitengerechtelijke incassokosten is betwist. Doors4All heeft hierop niet gereageerd, zodat deze deelvordering dient te worden afgewezen.

5.8. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij wordt [gedaagde] veroordeeld in de kosten van de procedure aan de zijde van Doors4All.

6. De beslissing

De rechtbank:

veroordeelt [gedaagde] om aan Doors4All te betalen €. 8.912,76, te vermeerderen met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW over een bedrag van €. 5.658,70 met ingang van 27 juli 2005 en over een bedrag van €. 3.254,06 ingaande 17 mei 2006 tot aan de dag van algehele betaling,

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Doors4All begroot op €. 370,85 aan verschotten en op €. 768,00 aan salaris procureur,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.J. van Rijen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting.