Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2007:BB9245

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
24-10-2007
Datum publicatie
04-12-2007
Zaaknummer
282308 HA ZA 07-1037
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Legal executive search van jurist door bureau ten behoeve van opdrachtgever. Overeengekomen vergoeding is verschuldigd op grond van algemene voorwaarden van bureau en het ontbreken van tijdige duidelijke klachten omtrent presteren bureau.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Civiel Recht

Zaaknummer: 282308 HA ZA 07-1037

Uitspraak: 24 oktober 2007

Vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap

PEOPLE & COMPANY B.V.,

t.h.o.d.n. Legal People,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres bij dagvaarding d.d. 20 oktober 2006,

verweerster in reconventie,

procureur: mr. A.P.M. Henket,

advocaat: mr. L.A. Hendriks,

t e g e n :

de naamloze vennootschap

ENDEX EUROPEAN ENERGY DERIVATIVES EXCHANGE N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr. M.A.R.C. Padberg,

advocaat: mr. J.G.A. Lugg.

Partijen worden respectievelijk aangeduid als “Legal People” en “Endex”, tenzij anders is vermeld.

1. Het verloop van de procedure

1.1. De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

1. dagvaarding met producties d.d. 20 oktober 2006,

2. incidentele conclusie houdende exceptie van relatieve onbevoegdheid tevens conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie met producties,

3. incidentele conclusie van antwoord,

4. vonnis in het incident d.d. 4 april 2007 van de rechtbank Amsterdam, Sector Civiel Recht,

5. oproepingsexploot d.d. 10 april 2007,

6. tussenvonnis d.d. 23 mei 2007,

7. conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende vermeerdering van eis in conventie.

1.2. De ingevolge het tussenvonnis gelaste comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2007 in aanwezigheid van partijen en hun advocaten. De griffier heeft van het verhandelde aantekening gehouden. Ter comparitie is mondeling verweer gevoerd tegen de vermeerdering van eis in conventie.

2. De vaststaande feiten

2.1. Op 15 september 2005 is tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen. Legal People belastte zich met de werving en selectie van een “Head Legal and Regulatory Affairs” tegen een honorarium van 40% van het all-in-bruto jaarinkomen (exclusief BTW en kosten) ten behoeve van de onderneming van Endex. Partijen zijn de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Legal People overeengekomen.

2.2. Legal People heeft drie kandidaten gepresenteerd, waarvan er een door Endex was aangedragen, te weten mr. [X]. Uiteindelijk is een arbeidsovereenkomst tussen Endex en [X] tot stand gekomen.

2.3. Endex heeft twee van de drie termijnen aan Legal People voldaan (totaal

€. 23.800,--) alsmede de nota voor de advertentiekosten (€. 16.065,00). Zij weigert de eindfactuur ten bedrage van €. 23.800,-- te betalen.

2.4. De algemene voorwaarden kennen, onder andere, de volgende bepalingen:

“kandidaat (of kandidaten)

Elke persoon of groep personen die in het kader van een opdracht, direct of indirect, in contact wordt (c.q. worden) gebracht met opdrachtgever, al dan niet door tussenkomst van Legal People.”

“presentatie

Het doen plaatsvinden van een kennismakingsgesprek tussen één of meerdere kandidaten in persoon of één of meerdere vertegenwoordigers van opdrachtgever in persoon dan wel het voorleggen aan opdrachtgever van het curriculum vitae van één of meerdere kandidaten of het mondeling voordragen van één of meerdere kandidaten door Legal People aan opdrachtgever.”

“3.2 Opdrachtgever is gerechtigd om op ieder gewenst moment om haar moverende redenen de opdracht (tussentijds) te beëindigen dan wel om de opdracht feitelijk niet voort te zetten. Legal People is hiertoe eveneens gerechtigd, doch uitsluitend indien voortzetting van de opdracht redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden. In al deze gevallen is artikel 5.6 van toepassing.”

“4.1 (…) Voor elke search en selectie opdracht zal Legal People zich inspannen om één of meerdere kandidaten voor opdrachtgever te werven en/of te selecteren. Presentatie van kandidaten vindt plaats naar beste inzicht en vermogen van Legal People. (…).”

“4.3 Opdrachtgever besteedt de opdracht exclusief uit aan Legal People. Kandidaten die zich als geïnteresseerde melden bij opdrachtgever of door opdrachtgever als interessant worden aangemerkt, worden door opdrachtgever terstond aan Legal People ter voorselectie voorgedragen. Indien opdrachtgever met een dergelijke kandidaat tot overeenstemming komt, is er sprake van een door tussenkomst van Legal People succesvol afgeronde opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. (…)”

“5.2 Het honorarium is verschuldigd in drie termijnen; eenderde van het geschatte honorarium bij het verstrekken van de opdracht (eerste termijn), eenderde van het geschatte honorarium na presentatie van één of meerdere kandidaten (tweede termijn) en het resterende bedrag zodra overeenstemming is bereikt als bedoeld in artikel 4.4 (derde termijn).

“5.6 Indien een opdracht op grond van artikel 3.2. is beëindigd of om een andere reden niet langer wordt voortgezet, is opdrachtgever steeds de eerste termijn verschuldigd als bedoeld in artikel 5.2. Indien in een dergelijk geval Legal People inmiddels aantoonbaar met search en selectieactiviteiten is gestart, is opdrachtgever tevens de tweede termijn verschuldigd als bedoeld in artikel 5.2. Indien een opdracht op grond van artikel 3.2. is beëindigd of niet langer wordt voortgezet terwijl inmiddels presentatie van een of meerdere kandidaten heeft plaatsgevonden is opdrachtgever het gehele (geschatte) honorarium als bedoeld in artikel 5.1 verschuldigd.”

“5.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Legal People gerechtigd vertragingsrente ter grootte van 1% per maand in rekening te brengen. Blijft opdrachtgever na aanmaning in gebreke met betaling, dan is Legal People gerechtigd alle kosten van inning, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand en de buitengerechtelijke kosten, door te berekenen aan opdrachtgever.”

3. De vordering in conventie

Na eisvermeerdering houdt deze in dat Endex wordt veroordeeld tot betaling van voormeld bedrag van €. 23.800,--, te vermeerderen met vertragingsrente. Tevens wordt gevorderd dat Endex wordt veroordeeld een bedrag van

€. 6.613,88 aan Legal People te voldoen betreffende de kosten van deze procedure alsmede de incassokosten.

4. De vordering in reconventie

Endex vordert dat Legal People wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag

€. 7.933,33, te vermeerderen met vertragingrente, met veroordeling van Legal People in de kosten van de procedure.

5. De verweren in conventie en in reconventie

Partijen concluderen over en weer tot afwijzing van de vorderingen van de andere partij en tot diens veroordeling in de kosten van de procedure.

6. Het standpunt van Endex

6.1. Kort en zakelijk samengevat komt dit op het volgende neer. In overleg met Legal People is een overzicht gemaakt van eigenschappen waaraan de kandidaten dienden te voldoen. Zij presenteerde drie kandidaten, onder wie voormelde mr. [X], die geen van allen voldeden aan de eisen. Hierdoor heeft Legal People in strijd gehandeld met de door haar gewekte verwachtingen, te weten het presenteren van topkandidaten. Direct na de presentatie op 17 november 2005 heeft Endex, bij monde van haar directeur, dit aan Legal People laten weten. Dit is ook gebeurd op 8 februari 2006. Hierover heeft Endex geen brieven geschreven. Mr. [X] is eerst na aandringen van Endex in de presentatie opgenomen omdat Legal People zelf inzag dat ook zij niet voldeed aan de opgestelde “kritische succesfactoren”. Anders dan Legal People stelt heeft Endex mr. [X] niet een gemiddelde beoordeling van 8,5 gegeven. Na de presentatie had Endex zoveel haast (onder druk van haar Raad van Commissarissen) dat zij toch mr. [X] in dienst heeft genomen, alhoewel zij een gedegen kennis van het effectenrecht ontbeerde. Legal People heeft nauwelijks werkzaamheden verricht met betrekking tot mr. [X], nu zij immers zelf Endex had benaderd.

6.2. Endex concludeert dat Legal People is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst zodat Endex niet gehouden is het gehele honorarium te betalen. Op grond van artikel 5.2 van de algemene voorwaarden is zij gerechtigd een bedrag van €. 7.933,33 (inclusief BTW) terug te vorderen.

6.3. Voorzover dit niet zou kunnen op grond van dit artikel ontbindt Endex de overeenkomst gedeeltelijk. Een ingebrekestelling is daartoe niet noodzakelijk, nu er een voor Legal People kenbare tijdsdruk ontstond. Bovendien kon Endex ervan uitgaan dat Legal People zou blijven tekort schieten, nu zij geen andere kandidaten presenteerde.

7. Het standpunt van Legal People

Naast de vaststaande feiten voert Legal People, kort en zakelijk weergegeven, het volgende aan. Zij verwijst naar haar algemene voorwaarden en constateert dat zij zich daaraan heeft gehouden. Wel degelijk voldeden de drie kandidaten aan de “kritische succesfactoren”, hetgeen zij uitvoerig uitlegt. Het verweer en de vordering van Endex stuit dan ook af op haar algemene voorwaarden. Er is geen sprake van een tekortkoming, nu zij drie kandidaten heeft gepresenteerd waarvan er een is aangenomen door Endex. Evenmin is zij in verzuim nu partijen geen termijn zijn overeengekomen terwijl het evenmin zo is dat na de presentatie de nakoming blijvend onmogelijk zou zijn. Endex heeft niet geprotesteerd. Zo zij dat wel zou hebben gedaan, is dat te laat nu immers Legal People, gelet op het aanbod van Endex aan mr. [X], niet beter wist dan dat de zaak in kannen en kruiken was. Wel degelijk was dus een ingebrekestelling noodzakelijk.

8. De beoordeling

De factuurbedragen

8.1. Vooropgesteld dient te worden dat de overeenkomst is neergelegd in een korte opdrachtbevestiging. Daarin is niets te lezen over enige termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn afgerond. Wel is duidelijk dat twee maanden na het sluiten van de overeenkomst de presentatie van drie kandidaten heeft plaatsgevonden en dat kort daarna tussen Endex en mr. [X] een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

8.2. Uitgaande van deze omstandigheden dient Endex, tegenover de gedetailleerde betwisting van Legal People, feiten en omstandigheden te stellen waaruit de gestelde tijdsdruk blijkt alsmede dat die voor Legal People kenbaar was. Daarin is zij niet geslaagd. Duidelijk is immers dat deze tijdsdruk geen aanleiding voor haar vormde om met Legal People een termijn af te spreken. Zij beroept zich op gesprekken met een medewerker van Legal People, maar zij heeft niet de moeite genomen, voorafgaande aan de opdrachtverlening noch na de presentatie, hem schriftelijk mede te delen dat er sprake was van tijdsdruk. Gelet hierop dient de rechtbank ervan uit te gaan dat er geen sprake was van voor Legal People kenbare tijdsdruk.

8.3. Endex stelt voorts dat de drie kandidaten niet voldeden aan de lijst van “kritische succesfactoren”. Ook ten aanzien hiervan geldt dat Endex niet voldoet aan haar stelplicht. Op Legal People rust, gelet op artikel 4.2 van haar algemene voorwaarden, een inspanningsverbintenis. De stellingen van Endex zijn hierop onvoldoende toegespitst, nu zij fixeert op de drie gepresenteerde kandidaten zonder dat zij uitlegt wat Legal People nog meer had moeten doen. Uit de stukken volgt voorts dat de c.v.’s van de kandidaten vantevoren aan Endex zijn toegezonden. Lezing hiervan heeft Endex niet aanstonds tot het inzicht gebracht dat de drie kandidaten ongeschikt waren. Voorts geldt dat Endex zelf een kandidaat heeft aangebracht, mr. [X], met wie zij uiteindelijk in zee is gegaan. Na de presentatie heeft Endex niet de moeite genomen om Legal People schriftelijk van haar ontevredenheid in kennis te stellen terwijl zij evenmin stelt dat zij Legal People heeft verzocht alles in het werk te stellen om alsnog een goede kandidaat te vinden. Integendeel, Endex heeft de tweede termijnfactuur d.d. 22 november 2005 ad €. 11.900,--, die in rekening is gebracht enkele dagen na de presentatie, zonder protest aan Legal People voldaan. Dit betekent dat de rechtbank ervan uit dient te gaan dat Legal People niet tekort is geschoten in haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst.

8.4. De stellingen van Endex met betrekking tot de gestelde geringe omvang van de werkzaamheden van Legal People met betrekking tot mr. [X] stuiten af op de algemene voorwaarden, zoals die hiervoor zijn geciteerd, met name artikel 4.3.

8.5. Een en ander betekent dat de conventionele vorderingen betreffende de hoofdsom en de vertragingsrente (waartegen geen zelfstandig verweer wordt gevoerd) dienen te worden toegewezen. Nu er geen tekortkoming is, bestaat er geen aanleiding om Legal People te veroordelen enig bedrag aan Endex te restitueren, zodat de reconventionele vordering wordt afgewezen.

De buitengerechtelijke kosten en de proceskosten

8.6. Ter comparitie heeft Endex aangevoerd dat zij geen bezwaar maakt tegen de vermeerdering van eis. Zij wijst erop dat het gevorderde bedrag verminderd dient te worden met de kosten van het bevoegdheidsincident. Legal People merkt op dat dit ook is geschied, nu zij hiervoor een bedrag van €. 400,-- in mindering heeft gebracht, hetgeen inderdaad blijkt uit de nota van haar advocaat.

8.7. Legal People vordert een bedrag van €. 700,-- aan buitengerechtelijke incassokosten. Hiertegen wordt geen zelfstandig verweer gevoerd. Nu duidelijk is dat er buitengerechtelijke werkzaamheden hebben plaatsgevonden, kan dit bedrag worden toegewezen.

8.8. Uit de conclusie van Legal People begrijpt de rechtbank dat het bedrag van €. 700,00 deel uitmaakt van het bedrag van €. 6.613,88 waarop de vermeerdering van eis ziet. De rechtbank dient derhalve, gelet op artikel 5.8 van de algemene voorwaarden, op grond van artikel 242 lid 1 Rv te beoordelen of het bedrag van €. 5.913,88 ambtshalve moet worden gematigd. Uit de overgelegde declaraties blijkt dat verschotten (zijnde dus griffierecht en deurwaarderskosten) in rekening zijn gebracht.

8.9. Nu Legal People zowel in conventie als in reconventie in het gelijk wordt gesteld, dient Endex te worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Dit komt neer op een bedrag van €. 550,-- aan griffierecht en €. 71,32 aan dagvaardingskosten. De kosten van het oproepingsexploot dient Endex voor eigen rekening te houden. Ingevolge het liquidatietarief komt aan Legal People drie punten x €. 1.737,00 toe. De rechtbank zal als salaris procureur toewijzen een bedrag van €. 2.500,00, naast voormeld bedrag van €. 700,00.

9. De beslissing

De rechtbank:

in conventie:

veroordeelt Endex om aan Legal People te voldoen een bedrag van €. 23.800,--, te vermeerderen met de vertragingsrente van 1% per maand vanaf 28 maart 2006 tot aan de dag van betaling alsmede tot betaling van een bedrag van

€. 700,00 aan buitengerechtelijke incassokosten,

in reconventie:

wijst de vorderingen af,

in conventie en in reconventie:

veroordeelt Endex in de kosten van de procedure, aan de zijde van Legal People begroot op €. 621,32 aan verschotten en op €. 2.500,00 aan salaris procureur,

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.J. van Rijen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting.