Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2007:BB6555

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-08-2007
Datum publicatie
26-10-2007
Zaaknummer
806380
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eiseres, een Health & Fitness centrum, vordert betaling van de kosten van een jaarabonnement van gedaagde. Gedaagde heeft een jaarabonnement bij eiseres gehad maar heeft de overeenkomst niet binnen de in de algemene voorwaarden van eiseres opgenomen opzegtermijn van drie maanden beeindigd. Gedaagde heeft de overeenkomst wel voor het verstrijken van het abonnementsjaar opgezegd.

De kantonrechter oordeelt dat de opzegtermijn zoals opgenomen in de algemene voorwaarden van eiseres in dit geval als een onredelijk beding moet worden beschouwd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2008, 37 met annotatie van P.J.M. Ros
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

sector kanton

VONNIS

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DAVID LLOYD HEALTH & FITNESS B.V.,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres,

gemachtigde: Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders te Arnhem,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als David Lloyd respectievelijk [gedaagde].

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

- het exploot van dagvaarding van 9 mei 2007 met één productie;

- het schriftelijke verweer van [gedaagde];

- het tussenvonnis van 7 juni 2007 waarin een comparitie van partijen is bepaald;

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 29 juni 2007.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) gemotiveerd weersproken staat tussen partijen - zakelijk weergegeven - het volgende vast:

2.1 In september 2005 is tussen partijen een overeenkomst voor de duur van een jaar tot stand gekomen, op grond waarvan [gedaagde] tegen betaling van de maandelijkse contributie gebruik kon maken van de faciliteiten van David Lloyd.

2.2 [gedaagde] heeft na aanvang van de overeenkomst slechts een enkele keer van de faciliteiten van David Lloyd gebruikgemaakt. Hij heeft wel de contributie over de periode van september 2005 tot en met augustus 2006 aan David Lloyd voldaan.

2.3 Op de overeenkomst tussen partijen zijn de algemene voorwaarden van David Lloyd van toepassing. Deze bevatten onder meer het beding dat bij opzegging van de overeenkomst een opzegtermijn van drie maanden in acht moet worden genomen.

2.4 [gedaagde] heeft de overeenkomst eind augustus 2006 opgezegd. Nu deze opzegging niet binnen voornoemde termijn heeft plaatsgevonden, heeft David Lloyd de overeenkomst voor de duur van een jaar verlengd.

3. Het geschil

3.1 David Lloyd heeft gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen tot betaling aan haar van € 1.085,99 vermeerderd met rente en kosten.

3.2 Aan haar vordering heeft David Lloyd ten grondslag gelegd dat [gedaagde] ondanks sommaties in gebreke is gebleven met betaling van de verschuldigde contributiegelden over de periode van september 2006 tot en met augustus 2007 ad € 912,00.

3.3 Naast voornoemd bedrag maakt David Lloyd aanspraak op buitengerechtelijke kosten ad € 150,00 en op vervallen rente ad € 23,99.

3.4 [gedaagde] heeft verweer gevoerd tegen de vordering. Hij voert aan dat David Lloyd misbruik maakt van de overeenkomst, nu [gedaagde] is vergeten de overeenkomst binnen de daarvoor geldende termijn op te zeggen en duidelijk is dat hij niet de intentie had om nog een jaar van het abonnement gebruik te maken. [gedaagde] voert voorts aan dat hij momenteel in een zware financiële periode verkeert en dat hij graag meewerkt aan een redelijke oplossing.

4. De beoordeling van het geschil

4.1 David Lloyd heeft de overeenkomst op grond van haar algemene voorwaarden voor de duur van een jaar verlengd, nadat [gedaagde] de overeenkomst niet binnen de daartoe gestelde termijn, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden, heeft beëindigd. Dat David Lloyd daarmee conform haar algemene voorwaarden heeft gehandeld, wil echter nog niet zeggen dat de vordering tot betaling van het bedrag van € 912,00 zonder meer toewijsbaar is.

4.2 De Raad van Europese Gemeenschappen heeft op 5 april 1993 een Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten uitgevaardigd (93/13), ter bescherming van de consument tegen bedingen die het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoren.

4.3 In een bij deze Richtlijn behorende bijlage is een lijst van in algemene voorwaarden voorkomende bedingen opgenomen, die als oneerlijk in de zin van de Richtlijn kunnen worden aangemerkt. In die lijst is onder andere het beding opgenomen dat tot doel of tot gevolg heeft een overeenkomst van bepaalde duur automatisch te verlengen bij ontbreken van tegengestelde kennisgeving van de consument, terwijl een al te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde datum is vastgesteld als uiterste datum voor de kennisgeving van de wil van de consument om de overeenkomst niet te verlengen.

4.4 In zijn arrest van 27 juni 2000 (Oceano; NJ 2000, 730) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de rechters van de Lid-Staten ambtshalve behoren te toetsen of een beding in de algemene voorwaarden als een oneerlijk beding in de zin van eerdergenoemde Richtlijn moet worden aangemerkt. Het Hof oordeelde dat de ambtshalve toetsing een geschikt middel is om het met de Richtlijn beoogde resultaat (dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een verkoper en een consument de consument niet binden) te bereiken en ook een geschikt middel om een einde te maken aan het gebruik van oneerlijke bedingen.

4.5 In casu gaat het om het beding dat voorziet in automatische verlenging van de overeenkomst ingeval de consument deze niet binnen de daartoe gestelde termijn beëindigt. Een dergelijk beding kan alleen dan als oneerlijk beding in de zin van de Richtlijn worden aangemerkt, als de uiterste datum voor de kennisgeving van de wil van de consument om de overeenkomst niet te verlengen een al te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde datum is. Naar het oordeel van de kantonrechter is in het onderhavige geval aan dit criterium voldaan, nu een opzegtermijn van drie maanden als een dergelijke al te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde termijn kan worden aangemerkt.

4.6 Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft David Lloyd aangegeven dat zij, gelet op het door haar gebruikte pasjessysteem, heeft kunnen registreren dat [gedaagde] slechts in de eerste week na aanvang van de overeenkomst een enkele keer van haar faciliteiten gebruik heeft gemaakt. Desondanks heeft zij de overeenkomst, nadat deze een jaar heeft voortgeduurd, stilzwijgend verlengd voor de duur van opnieuw een jaar. Dat [gedaagde] van de faciliteiten reeds lange tijd geen gebruik heeft gemaakt en de overeenkomst heeft opgezegd - weliswaar te laat op grond van de algemene voorwaarden, maar vóór het einde van de overeenkomst - is voor David Lloyd geen aanleiding geweest [gedaagde] te attenderen op de verlenging. Ter comparitie van partijen heeft David Lloyd in dit kader aangegeven dat de consequenties van haar algemene voorwaarden in het onderhavige geval jegens [gedaagde] niet geheel redelijk te achten zijn.

4.7 Gelet op de onder 4.6 genoemde omstandigheden verstoort het beding in de algemene voorwaarden in het onderhavige geval, in strijd met de goede trouw, het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van [gedaagde] aanzienlijk.

4.8 David Lloyd kan zich daarom jegens [gedaagde] niet beroepen op het onderhavige beding in haar algemene voorwaarden. De vordering, die is gegrond op dit beding, dient dan ook te worden afgewezen. Als gevolg daarvan zijn de nevenvorderingen evenmin voor toewijzing vatbaar.

4.9 Als de in het ongelijk gestelde partij wordt David Lloyd veroordeeld in de kosten van de procedure.

5. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt David Lloyd in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.J. van Die en uitgesproken ter openbare terechtzitting.