Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AZ6100

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
20-12-2006
Datum publicatie
15-01-2007
Zaaknummer
252243 / HA ZA 05-3594
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Schade. Constructiefout/non-conformiteit? Algemene voorwaarden. Contractuele garantietermijn verstreken. Beroep op in algemene voorwaarden vervatte exoneratieclausule op grond van artikel 6:248 lid 2 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 252243 / HA ZA 05-3594

Uitspraak: 20 december 2006

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMPHITECNAAKTGEBOREN B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

procureur mr. R.B. Gerretsen,

advocaat mr. B. Wilton te Rotterdam,

- tegen -

de vennootschap naar Duits recht KLUMPE GMBH,

gevestigd te Wertle (Duitsland),

gedaagde,

procureur mr. J.P.M. Borsboom,

advocaat mr. C.A.F. Verstelle te Barendrecht.

Partijen worden hierna aangeduid als "AmphitecNaaktgeboren" respectievelijk “Klumpe”.

1 Het verloop van het geding

1.1

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- dagvaarding d.d. 3 november 2005 met producties,

- incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring, met producties,

- conclusie van antwoord in het incident tot oproeping in vrijwaring,

- vonnis d.d. 22 maart 2006, bij welk vonnis de incidentele vordering is toegewezen,

- conclusie van antwoord, met producties,

- vonnis van 14 juni 2006, bij welk vonnis een comparitie van partijen is gelast,

- proces-verbaal van de op 4 oktober 2006 gehouden comparitie van partijen.

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voorzover van belang - het volgende vast:

2.1

Klumpe heeft van Amphitec B.V. (hierna: Amphitec) - dat is de handelsmaatschappij die voorheen producten op de markt bracht die thans door AmphitecNaaktgeboren op de markt worden gebracht - een Amphitec Vortex Max-Loader gekocht. Deze machine (hierna: de machine) is geschikt voor het opzuigen en blazen van materialen, waaronder grint.

2.2

Deze koopovereenkomst (hierna: de koopovereenkomst) is gesloten voor

€ 221.000,- op basis van een offerte d.d. 5 maart 2002, waarop de algemene voorwaarden van Amphitec (hierna: de algemene voorwaarden) toepasselijk zijn. De machine is op

13 maart 2003 aan Klumpe geleverd. Tussen partijen is ter comparitie van 4 oktober 2006 overeengekomen dat AmphitecNaaktgeboren in deze procedure gehouden is aan en een beroep kan doen op de koopovereenkomst en de algemene voorwaarden van Amphitec. Volgens deze voorwaarden is te dezen Nederlands recht van toepassing.

2.3

Artikel 7 van de algemene voorwaarden luidt als volgt:

“Reklames en Garantie. (…) Amphitec garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende 12 maanden na levering. (…)”

2.4

Artikel 9 van de algemene voorwaarden luidt:

“Aansprakelijkheid. 9.1 De aansprakelijkheid van Amphitec uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 7 omschreven garantieverplichtingen. (…)”

2.5

Nadat in augustus 2004 schade aan de machine is ontstaan, heeft Klumpe de machine op

12 augustus 2004 ter reparatie aangeboden bij AmphitecNaaktgeboren. De hiervoor onder 2.3 bedoelde garantietermijn van 12 maanden was toen reeds verstreken.

2.6

AmphitecNaaktgeboren heeft Klumpe op 12 augustus 2004 telefonisch meegedeeld dat naast het eenvoudig te verhelpen probleem waarvoor de machine werd gebracht, ernstige schade (hierna: de schade) aan de motor werd vermoed. Klumpe heeft daarop meegedeeld geen reparatie van de defecte motor maar plaatsing van een nieuwe motor te wensen. Kort daarop is een nieuwe motor in de machine geplaatst.

2.7

Bij factuur van 26 augustus 2004 heeft AmphitecNaaktgeboren aan Klumpe een factuur ten bedrage van € 24.369,80 toegezonden. Die factuur is onbetaald gelaten.

3 Het geschil

3.1

De vordering luidt - zakelijk weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Klumpe te veroordelen tot betaling van € 27.929,47 te vermeerderen met de wettelijke rente en een opslag van 3% over € 24.369,80 vanaf 10 juni 2005, althans vermeerderd met de wettelijke rente over € 24.369,80 vanaf 10 september 2004 althans vanaf de dag der dagvaarding, met veroordeling van Klumpe in de proceskosten.

3.2

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten is - zakelijk weergegeven - het volgende aan de vordering ten grondslag gelegd.

- De motor is in opdracht van Klumpe vervangen. De kosten daarvan bedragen € 24.369,80 en zijn door Klumpe, ondanks aanmaning, onbetaald gelaten.

- Op grond van artikel 2.5 van de algemene voorwaarden van AmphitecNaaktgeboren is Klumpe de wettelijke rente, verhoogd met 3%, verschuldigd over voormeld bedrag van € 24.369,80.

- De invorderingskosten bedragen op grond van artikel 2.6 van de algemene voorwaarden van AmphitecNaaktgeboren minimaal € 250,-.

3.3

Het verweer van Klumpe strekt - kort gezegd - tot afwijzing van de vordering met veroordeling van AmphitecNaaktgeboren in de proceskosten. Daartoe is - zakelijk weergegeven - aangevoerd:

- De schade is veroorzaakt door een constructiefout van de machine; er is sprake van non-conformiteit. Dit blijkt uit het deskundigenrapport van de verzekeraar. AmphitecNaaktgeboren dient de kosten van de reparatie zelf te dragen.

- Klumpe koos voor het plaatsen van een nieuwe motor omdat hem werd meegedeeld dat reparatie niet meer zinvol was en dat de kosten van reparatie niet minder zouden zijn dan die van het plaatsen van een nieuwe motor.

4 De beoordeling

4.1

Kern van het geschil vormt de vraag wie aansprakelijk is voor de schade en daarmee voor de onder 2.7 bedoelde kosten van het inbouwen van een nieuwe motor in de machine.

Partijen zijn in de eerste plaats verdeeld over de vraag of de schade is veroorzaakt door een constructiefout, en voorts over de consequenties van artikel 7 en 9 van de algemene voorwaarden, waarop AmphitecNaaktgeboren conform de hiervoor onder 2.2 bedoelde partijafspraak een beroep mag doen.

4.2

Tegenover het verweer van Klumpe dat sprake is van een constructiefout, heeft AmphitecNaaktgeboren aangevoerd dat de in artikel 7 van de algemene voorwaarden genoemde garantietermijn is verstreken en voorts dat zij op grond van artikel 9 van de algemene voorwaarden niet verder aansprakelijk is dan de in artikel 7 genoemde termijn.

4.3

Klumpe heeft ter comparitie aangevoerd dat het niet zo kan zijn dat een dure machine (van

€ 211.000,-) anderhalf jaar na aankoop kapot gaat, zonder dat een garantieaanspraak mogelijk is. De rechtbank begrijpt dit verweer aldus dat Klumpe aanvoert dat honorering van het beroep van Amphitec(Naaktgeboren) op de exoneratieclausule vervat in artikel 9 van de algemene voorwaarden tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat in de zin van artikel 6:248 lid 2 BW zou leiden, en daarom achterwege dient te blijven.

4.4

Gelet op dit verweer zal de rechtbank uit proces-economische overwegingen eerst onderzoeken, of het bepaalde in artikel 6:248 lid 2 BW aan een succesvol beroep van AmphitecNaaktgeboren op artikel 9 van de algemene voorwaarden in de weg staat, waarbij de rechtbank er veronderstellenderwijs van uitgaat dat AmphitecNaaktgeboren zonder artikel 9 voor de schade aansprakelijk zou zijn.

4.5

Bij de uitoefeningstoetsing van artikel 6:248 lid 2 BW zijn onder meer van belang de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen, de wijze waarop de algemene voorwaarden tot stand zijn gekomen, de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust is geweest evenals de overige omstandigheden (met name die waarop Klumpe zich heeft beroepen) van het geval. Daarbij kunnen omstandigheden die zich voor, bij of na contractsluiting hebben voorgedaan relevant zijn.

4.6

In de gegeven omstandigheden acht de rechtbank een beroep op de in artikel 9 van de algemene voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaarbaar. De rechtbank baseert dit oordeel op de volgende - in onderling verband en samenhang te beschouwen - feiten en omstandigheden:

- Klumpe heeft met het ondertekenen van de koopovereenkomst (de onder 2.2 bedoelde offerte), uitdrukkelijk ingestemd met de algemene voorwaarden en de daarin vervatte exoneratieclausule.

- Het betreft niet een uiterst nadelig beding; de deugdelijkheid van de door Amphitec geleverde zaken wordt gedurende 12 maanden gegarandeerd. Gesteld noch gebleken is dat dat een niet gebruikelijke of uitzonderlijk korte termijn is voor een machine als de onderhavige.

- De schade bedraagt 10% van de aanschafprijs van de machine en is dus in verhouding tot de aankoopprijs van de machine, niet onevenredig groot.

- Klumpe is verzekerd voor de onderhavige schade en heeft het schadebedrag reeds van haar verzekeraar uitgekeerd gekregen.

- Klumpe baseert haar stelling dat sprake is van een constructiefout op het deskundigenrapport van haar verzekeraar. Daarin is onder het kopje ‘Schadenursache’ onder meer vermeld dat de ‘werkelijke oorzaak’ van de schade was dat de (schroef)moer van het drijfwiel van de compressor los in de ombouw van de motor lag en dat het daardoor losgeraakte aandrijvingswiel zodoende ging dwalen en zich kantelde, waardoor uiteindelijk - kort gezegd - de schade is ontstaan. Indien er al van wordt uitgegaan dat dit de oorzaak van de schade is (hetgeen door AmphitecNaaktgeboren gemotiveerd is betwist), dan is gesteld noch gebleken dat AmphitecNaaktgeboren daarvan een zodanig ernstig verwijt kan worden gemaakt, dat reeds daarom een beroep van AmphitecNaaktgeboren op artikel 7 jo. 9 van de algemene voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;

- Het enkele feit dat de schade is ontstaan anderhalf jaar na verkoop, legt in het licht van het voorgaande onvoldoende gewicht in de schaal.

4.7

Uit het voorgaande volgt dat in het veronderstelde geval dat AmphitecNaaktgeboren in beginsel aansprakelijk zou zijn voor de schade, haar beroep op de in artikel 9 vervatte exoneratieclausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. AmphitecNaaktgeboren kan zich dus op deze bepaling beroepen, wat meebrengt dat, nu de in artikel 7 van de algemene voorwaarden vermelde garantietermijn is verstreken, zij niet tot vergoeding van de schade gehouden is. Het verweer van AmphitecNaaktgeboren dat de schade is ontstaan door gebrek aan onderhoud en doordat de machine tevoren van de trekker is gevallen, behoeft niet meer te worden beoordeeld.

4.8

Dit betekent dat de vordering van AmphitecNaaktgeboren zal worden toegewezen.

4.9

De nevenvorderingen zijn gebaseerd op de artikelen 2.5 en 2.6 van de algemene voorwaarden van AmphitecNaaktgeboren. Deze artikelen zijn gelijkluidend aan artikel 2.5 en 2.6 van de algemene voorwaarden van Amphitec, aan welke voorwaarden AmphitecNaaktgeboren - zoals hiervoor onder 2.2 is overwogen - gehouden is. De nevenvorderingen zijn dan ook, nu deze voorts onbetwist zijn gebleven, toewijsbaar.

5 De beslissing

De rechtbank,

veroordeelt Klumpe om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan AmphitecNaaktgeboren te betalen het bedrag van € 27.929,47, vermeerderd met de wettelijke rente en een opslag van 3% over € 24.369,80 vanaf 10 juni 2005 tot de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Klumpe in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van AmphitecNaaktgeboren bepaald op € 615,- aan vast recht, op € 71,93 aan overige verschotten en op € 1.737,- aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.A. van de Laarschot.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting.

1848/559