Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AZ3997

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-12-2006
Datum publicatie
08-12-2006
Zaaknummer
10.150236.03 (ontneming)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

ontnemingsvordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Nevenzittingsplaats Alkmaar

Parketnummer : 10.150236-03 (ontnemingsvordering)

Datum beslissing: 4 december 2006

BESCHIKKING ex artikel 324 van het Wetboek van Strafvordering in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984,

gedetineerd in PI Noord Holland Noord, Unit Zuyderbos Heerhugowaard,.

Deze beschikking is genomen naar aanleiding van het onderzoek in raadkamer op d.d. 20 november 2006.

De rechtbank heeft kennisgenomen van:

- de vordering van de officier van justitie als bedoeld in artikel 328 jo. 324 van het Wetboek van Strafvordering, gedateerd 23 oktober 2006;

- het proces-verbaal van bevindingen van de Rechter-Commissaris belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank d.d. 5 september 2006;

- het schrijven van de raadsvrouw d.d. 2 november 2006;

- de email van genoemde Rechter-Commissaris d.d. 17 november 2006 aan de griffier van de rechtbank.

- hetgeen door de raadsvrouw van veroordeelde en de officier van justitie in raadkamer van 20 november jl. naar voren is gebracht.

De ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

Namens veroordeelde is betoogd dat de officier van justitie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de onderhavige vordering. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt. De officier van justitie is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de stand van zaken tijdens de schorsing van het onderzoek ter terechtzitting. Indien de officier van justitie het noodzakelijk acht dat het onderzoek tijdelijk wordt hervat om spoedeisende maatregelen te treffen, biedt artikel 324 van het Wetboek van Strafvordering hem de mogelijkheid om hiertoe een vordering bij de rechtbank in te dienen. Bij vordering van 23 oktober 2006 heeft de officier van justitie onder verwijzing naar artikel 324 van het Wetboek van Strafvordering gemotiveerd aangegeven dat hij omwille van spoedeisende maatregelen de heropening van het onderzoek ter terechtzitting noodzakelijk acht. Nu de officier van justitie hiermee gebruik heeft gemaakt van een hem toekomende wettelijke bevoegdheid, de vordering is ingediend bij de rechtbank die bevoegd is een datum voor heropening vast te stellen en ook overigens niet is gesteld of gebleken dat aan de vordering een formeel gebrek kleeft, is de rechtbank van oordeel dat de officier van justitie in zijn vordering kan worden ontvangen.

De beoordeling

De officier van justitie heeft gesteld dat de voortgang van de onderhavige procedure onaanvaardbaar wordt vertraagd indien (het onderzoek naar de (on)mogelijkheden van) een rogatoire commissie naar China teneinde getuigen te horen doorgang zal vinden. Ter onderbouwing van dit standpunt wijst de officier van justitie op het tijdsverloop dat met dit horen gemoeid zal zijn en de onzekerheid of de getuigen uiteindelijk ook daadwerkelijk gehoord kunnen worden, tegen de achtergrond van zijn opvatting dat de rechtbank op basis van het tot nu toe verrichte onderzoek reeds voldoende in staat kan worden geacht een afgewogen beslissing in de zaak te nemen.

De rechtbank stelt vast dat op de openbare terechtzitting van 6 juni 2006 het onderzoek voor onbepaalde tijd is geschorst, waarbij de stukken in handen zijn gesteld van de Rechter-Commissaris voornoemd met de opdracht om getuigen te horen en de verdere in het proces-verbaal van die zitting genoemde ambtshandelingen te verrichten. In bovengenoemd proces-verbaal van bevindingen en de aanvulling daarop per email van genoemde Rechter-Commissaris wordt onder meer aangegeven dat het rechtshulpverzoek naar China momenteel bij het Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken (BIRS) ligt. Het indienen van het rechtshulpverzoek bij BIRS heeft wat langer geduurd omdat er eerst een risico-analyse door de Liaison Officier in China moest worden gemaakt. Het rechtshulpverzoek zal derhalve binnenkort naar China gaan.

In de raadkamer van 20 november jl. is gesteld dat het belang van de verdediging om getuigen in China te horen nog steeds onverkort aanwezig is. Bovendien is de zaak recent naar genoemde Rechter-Commissaris verwezen zodat de redelijke termijn waarbinnen de zaak dient te worden afgedaan nog niet in zicht is.

Gelet op het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat thans niet (voldoende) is gebleken van een spoedeisend belang, dat een maatregel als bedoeld in artikel 324 van het Wetboek van Strafvordering zou rechtvaardigen. Hiermee is de grondslag aan de onderhavige vordering komen te ontvallen. Derhalve zal de rechtbank de vordering van de officier van justitie tot heropening op de voet van artikel 328 juncto 324 van het Wetboek van Strafvordering afwijzen.

BESLIST ALS VOLGT:

Wijst af de vordering tot heropening.

Aldus gedaan in raadkamer van deze rechtbank door:

mr. J. Westdorp, voorzitter,

mr. B.H. Franke en mr. F.J. Lourens, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. A. de Graag, griffier,

in het openbaar uitgesproken op 4 december 2006 en door de voorzitter en de griffier ondertekend.