Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AZ3037

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-10-2006
Datum publicatie
27-11-2006
Zaaknummer
252215 / HA ZA 05-3580
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Plaatsen van betaalde advertenties op Marktplaats.nl. Uitleg van overeenkomst en algemene voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2006, 603
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

R E C H T B A N K R O T T E R D A M

sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 252215 / HA ZA 05-3580

Uitspraak: 18 oktober 2006

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

De vennootschap naar Iers recht KIJIJI INTERNATIONAL LIMITED,

gevestigd te Dublin (Ierland),

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. G.P. Lobé,

advocaat mr. J.M. Schmidt te Amsterdam,

- tegen -

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. A.C. Hansen.

Partijen worden hierna aangeduid als "Kijiji" respectievelijk "[gedaagde]".

Het verloop van het geding blijkt uit het griffiedossier. De rechtbank heeft daarvan kennis genomen.

1. De vaststaande feiten

1.1 [gedaagde] handelt in het exporteren van auto’s. In verband daarmee heeft hij een aantal malen aan Kijiji opdracht gegeven tot het plaatsen van een advertentie in de rubriek “auto’s” op de door Kijiji ingerichte site “marktplaats.nl”.

1.2 Op de onderhavige overeenkomsten van opdracht zijn van toepassing de door Kijiji gehanteerde “Gebruiksvoorwaarden” en “Praktische handleiding” (hierna: de voorwaarden). Op grond van de voorwaarden geldt voor het plaatsen van een advertentie in de rubriek “auto’s” een tarief van € 6,-- (inclusief BTW).

Met betrekking tot betaling vermeldt de Praktische handleiding:

“Betaling

Voor de plaatsing van een advertentie bent u het bedrag van € 6,-- (incl. BTW) verschuldigd aan Marktplaats.nl in de volgende gevallen:

- (…)

- Voor advertenties in de rubrieken die in de lijst betaalde rubrieken genoemd zijn.

Na de bevestiging per e-mail door Marktplaats.nl dat uw advertentie zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op een van de aangegeven wijzen”.

Het plaatsen van een advertentie op marktplaats.nl gaat als volgt in zijn werk. Indien een adverteerder op marktplaats.nl een advertentie wil plaatsen, dient hij zijn adverteerdersnaam, e-mailadres, postcode en telefoonnummer in te vullen en per e-mail te verzenden, alsmede de tekst van de advertentie. De adverteerder dient tevens de voorwaarden te accepteren. Vervolgens wordt aan de adverteerder ter bevestiging een e-mail teruggestuurd. In deze e-mail wordt de adverteerder verzocht op een link te klikken, waarmee de adverteerder de door hem verstrekte gegevens en de advertentieopdracht bevestigt. De adverteerder kan vervolgens kiezen uit een aantal mogelijke manieren van betaling, waaronder via eenmalige machtiging van bank- of girorekening. Met betrekking tot de plaatsingsduur van de advertentie vermeldt de Praktische handleiding:

“Betaalde advertentie

Uw betaalde advertentie blijft tenminste 28 dagen op Marktplaats.nl staan. (…) Indien u een betaalde advertentie plaatst, welke niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.”

De Praktische handleiding vermeldt met betrekking tot deactiveren van de advertentie:

“Uw advertentie wordt gedeactiveerd, als Marktplaats.nl van mening is dat er voor uw advertentie betaald moet worden. Op het moment dat u aangeeft tot betaling te willen overgaan, wordt uw advertentie weer geactiveerd. Wanneer u de link om uw advertentie te betalen niet aanklikt, zal de advertentie automatisch komen te vervallen”.

1.3 [gedaagde] heeft voor de door hem verstrekte opdrachten niet betaald. [gedaagde] woont op het adres [woonplaats]. Zijn girorekeningnummer luidt [rekeningnummer].

2. De vordering in conventie

2.1 De vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 8.280,--, vermeerderd met de wettelijke rente hierover vanaf 6 september 2005, en vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten ad € 798,40 en proceskosten.

2.2 Kijiji heeft aan de vordering ten grondslag gelegd dat [gedaagde] aan haar opdracht heeft verstrekt tot de plaatsing van in totaal 1380 advertenties in de rubriek “auto’s”. [gedaagde] heeft nagelaten het overeengekomen bedrag van € 6,-- per advertentie te betalen.

2.3 [gedaagde] heeft de vordering van Kijiji gemotiveerd betwist.

3. De vordering in reconventie

3.1 De vordering luidt - verkort weergegeven - om de overeenkomsten met Kijiji tot het plaatsen van advertenties te ontbinden, dan wel [gedaagde] te bevrijden van zijn verbintenissen op grond van die overeenkomsten, met veroordeling van Kijiji in de kosten.

3.2 [gedaagde] heeft aan de vordering ten grondslag gelegd dat Kijiji zich niet heeft gehouden aan haar verplichting tot het plaatsen van de advertenties voor de duur van 28 dagen en mitsdien in schuldeisersverzuim verkeert. [gedaagde] heeft thans geen belang meer bij nakoming door Kijiji.

3.3 Kijiji heeft de vordering van [gedaagde] gemotiveerd betwist.

4. De beoordeling van het geschil

in conventie en in reconventie:

4.1 Kijiji is een vennootschap naar Iers recht en gevestigd te Dublin, Ierland. Allereerst dient de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend en wel op de grond van artikel 2 van het in deze zaak toepasselijke E.E.G. Bevoegdheids- en Executieverdrag (EEX), nu [gedaagde] woonplaats heeft in Nederland.

4.2 Partijen hebben zich niet uitdrukkelijk uitgelaten over het toepasselijke recht. Nu partijen hun stellingen hebben toegesneden op het Nederlandse recht, begrijpt de rechtbank dat partijen voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht hebben gekozen.

in conventie voorts:

4.3 Voorop gesteld moet worden dat [gedaagde] heeft erkend dat hij aan Kijiji opdracht heeft gegeven om op marktplaats.nl advertenties te plaatsen in de rubriek “auto’s” en dat hij deze advertenties niet heeft betaald. [gedaagde] ontkent dat hij, zoals Kijiji, stelt, opdracht heeft gegeven voor in totaal 1380 advertenties, maar laat in het midden hoeveel advertenties hij wel geplaatst wenste te zien.

4.4 Tussen partijen staat vast dat het girorekeningnummer [rekeningnummer] toebehoort aan een girorekening ten name van [gedaagde]. Uit het door Kijiji als productie 6 in het geding gebrachte uittreksel van een excel-bestand betreffende alle volgens Kijiji door [gedaagde] geplaatste advertenties kan worden afgeleid dat het girorekeningnummer [rekeningnummer] tijdens de plaatsingsprocedure op marktplaats.nl is opgegeven in relatie tot de naam en adresgegevens van [gedaagde]. Voorts blijkt uit dit excel-bestand dat dit girorekeningnummer is gebruikt in relatie tot een aantal verschillende hotmailadressen, waaronder [e-mail adres], [e-mail adres], [e-mail adres] en [e-mail adres], en in relatie tot een aantal verschillende IP-adressen. Tenslotte blijkt uit het bestand dat steeds het girorekeningnummer geblokkeerd was. Uit de zijdens [gedaagde] overgelegde productie 2, zijnde een drietal e-mailberichten van Marktplaats.nl aan [gedaagde], blijkt dat in ieder geval de naam “schuilwerve” door [gedaagde] in een hotmailadres gebruikt is. Immers, de desbetreffende e-mailberichten zijn door Marktplaats.nl gericht aan “[e-mail adres]”, terwijl [gedaagde] de ontvangst van deze e-mailberichten erkent. Voorts staat als niet betwist tussen partijen vast dat [gedaagde] niet betaald heeft voor de advertenties vanwege onvoldoende saldo op zijn girorekening. De rechter heeft op de comparitie van partijen met partijen het volledige excel-bestand ingezien en met partijen geconstateerd dat het bestand in totaal 1380 verschillende “transaction codes” betreft.

De advocaat van [gedaagde] heeft ter comparitie wel vraagtekens gezet bij de status van het excel-bestand en de vraag opgeworpen of het mogelijk is dat door [gedaagde] gegeven opdrachten tot plaatsing door Kijiji meermalen zijn verwerkt en in rekening gebracht, maar zijn verweer niet nader feitelijk onderbouwd.

4.5 De rechtbank acht op grond van bovengenoemde omstandigheden en hetgeen valt af te leiden uit de inhoud van het excel-bestand, in samenhang bezien, genoegzaam aangetoond dat de daarin voorkomende e-mailadressen en rekeningnummers alle zijn te herleiden tot [gedaagde].

Gelet hierop, en bij gebreke van een voldoende gemotiveerde betwisting, acht de rechtbank genoegzaam aangetoond dat [gedaagde] opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van in totaal 1380 advertenties.

4.6 [gedaagde] heeft voorts als verweer gevoerd dat Kijiji in strijd met haar verplichting uit hoofde van de overeenkomsten niet steeds tot plaatsing van de advertenties is overgegaan, en zo dit wel het geval was, in ieder geval heeft nagelaten de advertenties voor de duur van 28 dagen te plaatsen, zoals partijen waren overeengekomen. Door pas na het ontvangen van de betalingen tot plaatsing over te gaan is Kijiji jegens [gedaagde] in schuldeisersverzuim, aldus [gedaagde].

4.7 Kijiji heeft gesteld dat alle 1380 advertenties door haar op marktplaats.nl zijn geplaatst, maar overeenkomstig de geldende voorwaarden zijn verwijderd, nadat gebleken was dat [gedaagde] niet had betaald.

Ter onderbouwing van haar stelling heeft Kijiji bij productie 8 een e-mail van een interne analist van Kijiji in het geding gebracht. Volgens Kijiji blijkt uit deze e-mail dat alle 1380 advertenties tenminste 1 dag zijn geplaatst, en het merendeel na 3 tot 6 dagen is verwijderd.

4.8 Zijdens [gedaagde] zijn weliswaar vraagtekens gezet bij de juistheid van de door Kijiji in het geding gebrachte productie 8, maar is deze productie niet nader feitelijk onderbouwd weersproken. De door [gedaagde] als productie 2 bij conclusie van antwoord overgelegde e-mails ter staving van zijn stelling dat Kijiji eerst betaling wenste te ontvangen voordat een advertentie werd geplaatst, wijzen veeleer op het tegendeel. In het door [gedaagde] aangehaalde geval is immers wel degelijk op 21 augustus 2005 een advertentie geplaatst, die vervolgens op 22 augustus 2005 is verwijderd.

De rechtbank leidt uit voorgaande omstandigheden af dat genoegzaam is aangetoond dat alle 1380 advertenties waartoe [gedaagde] opdracht heeft gegeven ook daadwerkelijk door Kijiji zijn geplaatst.

4.9 De vraag die vervolgens rijst is of Kijiji betaling van het advertentiebedrag mag vorderen, indien de advertentie niet voor de duur van 28 dagen is geplaatst. Dit betreft een vraag naar de uitleg die moet worden gegeven aan de desbetreffende bepaling(en) in de voorwaarden van Kijiji.

4.10 Bij de uitleg van een bepaling (of begrip) in een schriftelijk contract of in algemene voorwaarden komt het aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan de desbetreffende bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De uitleg van (een bepaling in) een contract of in algemene voorwaarden dient niet plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het is gesteld, maar in praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van het contract of de algemene voorwaarden als geheel, hebben vaak wel van groot belang.

4.11 De voorwaarden van Kijiji vermelden onder meer: “ Voor de plaatsing van een advertentie bent u het bedrag van € 6,-- (incl. BTW) verschuldigd aan Marktplaats.nl (…)”, “Uw betaalde advertentie blijft tenminste 28 dagen op Marktplaats.nl staan” en “Uw advertentie wordt gedeactiveerd, als Marktlplaats.nl van mening is dat er voor uw advertentie betaald moet worden. Op het moment dat u aangeeft tot betaling te willen overgaan, wordt uw advertentie weer geactiveerd. Wanneer u de link om uw advertentie te betalen niet aanklikt, zal de advertentie automatisch komen te vervallen.”. Uit deze bepalingen volgt dat de plaatsing van een advertentie de overeengekomen prestatie van Kijiji is. Voorts volgt uit de voorwaarden dat deactivering volgt als er niet wordt betaald. Uitsluitend indien het advertentietarief is betaald, heeft de adverteerder er derhalve recht op dat zijn advertentie vervolgens 28 dagen op marktplaats.nl blijft staan. Vast staat echter dat [gedaagde] voor de door hem verstrekte opdrachten niet heeft betaald.

Nu plaatsing van de advertentie als de kenmerkende prestatie aan de zijde van Kijiji moet worden verstaan, heeft Kijiji na plaatsing recht op betaling van het volledige advertentietarief van € 6,--, ook indien de plaatsingsduur zich in verband met deactivering beperkt tot een dag of enkele dagen.

4.12 Uit het voorgaande volgt dat Kijiji haar uit de overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen is nagekomen. Vast staat immers dat alle in rekening gebrachte advertenties door Kijiji op Marktplaats.nl zijn geplaatst. Dit betekent dat geen sprake is van schuldeisersverzuim. Dat leidt er voorts toe dat het door [gedaagde] in het verlengde hiervan gevoerde verweer dat sprake is van strijd met de redelijkheid en billijkheid, doordat Kijiji binnen de contractuele relatie tussen partijen poogt voldoening van de op [gedaagde] rustende verplichting af te dwingen zonder zelf haar verplichtingen na te komen, faalt. Het ter comparitie zijdens [gedaagde] naar voren gebrachte verweer dat de vordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet worden gematigd, nu de advertenties in ieder geval niet de volle 28 dagen zijn geplaatst, dient gelet op hetgeen hierboven is overwogen, eveneens te worden verworpen.

4.13 Op grond van het voorgaande is de door Kijiji gevorderde hoofdsom toewijsbaar.

4.14 Naar het oordeel van de rechtbank heeft Kijiji voldoende aangetoond dat buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt. De rechtbank zal conform het Rapport Voorwerk II de buitengerechtelijke kosten matigen tot twee punten van het toepasselijke liquidatietarief, zijnde € 768,--. Dit bedrag zal worden toegewezen.

4.15 Ten aanzien van de door Kijiji per 6 september 2005 gevorderde wettelijke rente heeft [gedaagde] de verschuldigdheid daarvan betwist, met de stelling dat hij niet in gebreke is geraakt en niet in verzuim is.

De rechtbank overweegt hierover als volgt. Blijkens de door Kijiji als productie 3 bij dagvaarding overgelegde stukken heeft de incassogemachtigde van Kijiji [gedaagde] bij brief van 30 augustus 2005 om betaling verzocht en gesteld zich te zullen beraden op juridische stappen, indien betaling binnen 5 werkdagen na dagtekening uitblijft. Bij brief van 6 september 2005 heeft de incassogemachtigde [gedaagde] nogmaals aangeschreven en gesteld dat, om gerechtelijke stappen te voorkomen, binnen 5 dagen na dagtekening moest worden betaald. Gelet hierop is [gedaagde] door Kijiji deugdelijk in gebreke gesteld. Nakoming is uitgebleven zodat [gedaagde] op 11 september 2005 in verzuim is geraakt. De rechtbank zal de gevorderde wettelijke rente derhalve toewijzen vanaf 11 september 2005.

in reconventie voorts:

4.16 Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de stelling van [gedaagde] dat Kijiji niet heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde van de met [gedaagde] gesloten overeenkomsten, en derhalve in schuldeisersverzuim is, geen stand kan houden.

4.17 Nu vaststaat dat Kijiji haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen, is voor een vordering tot ontbinding van de overeenkomst door [gedaagde] geen plaats. Evenmin bestaat anderszins aanleiding [gedaagde] te bevrijden van zijn betalingsverplichting. De vordering zal derhalve worden afgewezen.

in conventie en in rconventie:

4.18 De rechtbank zal [gedaagde] als de in het ongelijk te stellen partij veroordelen in de proceskosten in conventie en in reconventie, alsmede in de kosten in het incident.

5. De beslissing

De rechtbank,

in conventie

veroordeelt [gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Kijiji te betalen het bedrag van € 9.048,-- (zegge: negenduizendachtenveertig euro), vermeerderd met de wettelijke rente over € 8.280,-- vanaf 11 september 2005 tot aan de dag der voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, die van het incident daaronder begrepen, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kijiji bepaald op € 291,-- aan vast recht, op € 85,60 aan overige verschotten en op € 1.152,-- aan salaris voor de procureur;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

wijst de vordering af;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kijiji bepaald op € 192,-- aan salaris voor de procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. Aukema-Hartog.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting.

548/1581