Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AX1922

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-04-2006
Datum publicatie
16-05-2006
Zaaknummer
711078
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Een werknemer is bij een werkgever in dienst in de functie van de KIM coördinator. Voor deze functie is een functieomschrijving opgesteld. Recentelijk heeft de werkgever de werkzaamheden gereorganiseerd en de functie van KIM verbetermanager geïntroduceerd. Voor deze functie is ook een functieomschrijving opgesteld.

Ten behoeve van de reorganisatie zijn spelregels opgesteld, waarin onder andere een matrix is opgenomen ter beantwoording van de vraag of een functie blijft bestaan, dan wel is vervallen. De functie van KIM coördinator is vervallen verklaard. De nieuwe functie van KIM verbetermanager is in een lagere salarisschaal gewaardeerd.

Op 20 december 2005 is de werknemer, evenals haar collega’s die in dezelfde functie werkzaam waren, van haar werkzaamheden vrijgesteld. Zij heeft nadien op meerdere functies binnen KPN gesolliciteerd, maar is niet voor één van die functies geselecteerd. De werknemer stelt zich op het standpunt dat de reorganisatie geen wijziging heeft gebracht in haar functie. Zij erkent dat de administratieve werkzaamheden zijn geautomatiseerd, maar stelt dat de kernactiviteiten in stand zijn gebleven. Er is volgens haar sprake van een verschuiving in de accenten binnen de bestaande functie en niet van een geheel nieuwe functie. Daarnaast stelt zij dat tussen haar en de werkgever overeenstemming is bereikt tot de aanstelling van content manager.

De werknemer vordert tewerkstelling in de functie van KIM-verbetermanager, subsidiair content manager zakelijke markt, meer subsidiair content manager consumentenmarkt, met een dwangsom.voor iedere dag dat de werkgever daarmee in gebreke zou blijven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

sector kanton

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van

Daphne Petronella Engels-Krens,

wonende te Monster,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 24 maart 2006,

gemachtigde mr. M. de Boorder,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN Telecom B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

gemachtigde mr. H.B. Dekker.

Het verloop van de procedure

Eiseres heeft overeenkomstig de dagvaarding gevorderd, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen om:

1. eiseres binnen drie dagen na de betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis weder tewerk te stellen in de functie van verbetermanager, subsidiair content manager zakelijke markt, meer subsidiair content manager consumentenmarkt, bij niet nakoming op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,00 per dag met een maximum van € 25.000,00.

2. eiseres vanaf 1 mei 2006 haar salaris van € 2.549,00 bruto ex per maand te betalen tot aan het rechtsgeldige einde van de arbeidsovereenkomst en bij niet tijdige betaling tot 10% wettelijke verhoging ook over de wettelijke rente.

Op 29 maart 2006 heeft eiseres een herstelexploot uitgebracht.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 4 april 2006.

Voorafgaand aan de zitting hebben beide partijen producties in het geding gebracht. Beide partijen hebben hun standpunten doen bepleiten aan de hand van de pleitaantekeningen. Van het ter zitting verhandelde heeft de griffier aantekening gehouden.

De datum van de uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) gemotiveerd weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de producties staat tussen partijen - voorzover thans van belang - het volgende vast:

Eiseres, verder te noemen Engels, geboren op 5 december 1975, is op 1 mei 1997 bij KPN in dienst gekomen. Sedert een aantal jaren vervult Engels de functie van de KIM coördinator, aanvankelijk geheten TIM coördinator. Voor deze functie is een functieomschrijving opgesteld die dateert van september 2001.

KPN heeft haar werkzaamheden recent gereorganiseerd en de functie van KIM verbetermanager geïntroduceerd. Voor deze functie is ook een functieomschrijving opgesteld, die dateert van juni 2005.

Ten behoeve van de reorganisatie heeft KPN zogenoemde spelregels opgesteld, waarin onder andere een matrix is opgenomen ter beantwoording van de vraag of een functie blijft bestaan, dan wel is vervallen. KPN heeft de functie van KIM coördinator vervallen verklaard.

De nieuwe functie van KIM verbetermanager is volgens het bij KPN gebruikelijke systeem gewaardeerd, waarbij de nieuwe functie op schaal 7 is gewaardeerd, terwijl de functie van KIM coördinator lag op schaal 8.

Op 20 december 2005 is Engels, evenals haar collega’s die in dezelfde functie werkzaam waren, van haar werkzaamheden vrijgesteld.

Engels heeft nadien op meerdere functies binnen KPN gesolliciteerd, maar is niet voor één van die functies geselecteerd.

De vordering en de grondslag

Aan de vordering heeft Engels - zakelijk weergegeven en voorzover thans van belang - de volgende stellingen ten grondslag gelegd.

Engels stelt zich op het standpunt dat de reorganisatie geen wijziging heeft gebracht in haar functie. Zij erkent dat de administratieve werkzaamheden zijn geautomatiseerd, maar stelt dat de kernactiviteiten in stand zijn gebleven. Volgens Engels is er sprake van een verschuiving in de accenten binnen de bestaande functie en niet van een geheel nieuwe functie. Primair stelt zij zich dan ook op het standpunt dat haar functie niet is vervallen.

Daarnaast stelt Engels dat tussen haar en KPN overeenstemming is bereikt tot de aanstelling van content manager. Deze functie is haar toegezegd en zij houdt KPN aan die toezegging.

KPN heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

De beoordeling van het geschil

Ter zitting heeft Engels haar vordering tot doorbetaling van loon ingetrokken omdat KPN nog geen ontslaghandeling jegens haar heeft verricht. Het dienstverband eindigt niet, zoals Engels aanvankelijk veronderstelde, op 1 mei 2006.

De eerste vraag die beantwoord dient te worden is of de oude functie van KIM coördinator in grote lijnen overeenkomt met de nieuwe functie van KIM verbetermanager. Door het gebruik van nieuwe terminologieën lijkt het erop dat sprake is van een nieuwe functie. Indien echter de twee functie-omschrijvingen worden vergeleken, blijkt dat die op verschillende onderdelen een opvallende gelijkenis vertonen, als tenminste door het taalgebruik wordt heengekeken. Wel staat vast dat sprake zal zijn van een geautomatiseerd administratief systeem, dat in 2001 nog niet functioneerde. Ook staat vast dat de verantwoordelijkheid bij het zogenaamde lijnmanagement is komen te liggen, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook een wezenlijke verandering in de functie van KIM coördinator is gekomen.

Voorshands komt het de kantonrechter als onjuist voor dat voor de beantwoording van de vraag of een functie is vervallen wordt teruggegrepen naar een functiebeschrijving van een aantal jaren geleden, terwijl er geen discussie over bestaat dat die functie sedert het opstellen van de oude functieomschrijving voortdurend aan wijzigingen onderhevig is geweest. Zeker indien arbeidsplaatsen in het geding zijn en aan werknemers binnen de eigen organisatie geen garanties worden gegeven op een nieuwe gelijkwaardige functie, mag worden verwacht dat bij beoordeling van een functie-inhoud wordt uitgegaan van de werkzaamheden zoals deze op het moment van de reorganisatie worden verricht. Gesteld noch gebleken is dat een dergelijke vergelijking in relatie tot de functie van KIM verbetermanager heeft plaatsgevonden. Weliswaar kan worden geconstateerd dat de functiewaardering op een lagere schaal is uitgekomen, hetgeen een (magere) indicatie kan zijn voor een functiewijziging, maar verwacht mag worden dat aan de werknemer geen zwaardere eisen zullen worden gesteld dan die welke nodig waren voor het goed vervullen van de zwaarder gebleken functie van KIM coördinator. De invoering van het automatiseringssysteem Atrium levert evenmin een wijziging op die ertoe leidt dat van verval van een functie kan worden gesproken. Gebleken is dat dit systeem een aantal routinematige handelingen vervangt, die betrekking hebben op het administratieve proces, maar de kern van de functie niet, of slechts zeer zijdelings raakt.

De kantonrechter concludeert voorshands dat geen sprake is van een nieuwe functie, maar van een verplaatsing van accenten binnen een reeds bestaande functie, als tenminste wordt uitgegaan van de situatie ten tijde van de reorganisatie en niet uitsluitend wordt afgegaan op de functiebeschrijving van 2001. Voor de vorderingen van Engels betekent dit het volgende.

Uit de door KPN overgelegde stukken blijkt dat van de 12,14 fte aan KIM coördinatoren er nog 5 fte overblijven als KIM verbetermanager. Dat is een situatie zoals bedoeld in art. 5 lid 2 onder b van het Reorganisatieplan.

Bij dagvaarding heeft Engels gesteld dat zij bij toepassing van dat artikel, althans in de situatie dat de functie niet was vervallen, zou zijn benoemd tot KIM verbetermanager. KPN heeft die stelling niet weersproken, zodat van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan. Aan het feit dat KPN de functies inmiddels aan anderen dan Engels heeft gegund, kan geen gewicht worden toegekend, aangezien dat voor risico van KPN dient te blijven.

De primaire vordering zal in na te melden zin worden toegewezen. De overige vorderingen behoeven geen verdere bespreking.

KPN zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter,

bij wege van voorlopige voorziening,

veroordeelt KPN om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis Engels tewerk te stellen in de functie van KIM verbetermanager;

veroordeelt KPN tot een aan Engels te betalen dwangsom van € 250,00 per dag indien KPN nalatig blijft aan dit vonnis te voldoen, met dien verstande dat KPN niet méér aan dwangsommen zal verbeuren dan € 25.000,00;

veroordeelt KPN in de kosten van dit geding, aan de zijde van Engels begroot op € 189,90 aan verschotten en € 400,00 aan salaris gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap en uitgesproken ter openbare terechtzitting.