Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2006:AV4214

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
01-03-2006
Datum publicatie
10-03-2006
Zaaknummer
659853
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Een verzekeraar vordert van een verzekeringsnemer een bedrag terzake van premiecorrectie. De verzekeringsnemer is betrokken geweest bij een aanrijding waarbij de andere partij onverzekerd was. De schuld van de aanrijding lag bij de niet-verzekerde automobilist, die deze schuld ook heeft erkend. De verzekeraar is er niet in geslaagd het schadebedrag op hem te verhalen. Zij heeft vervolgens, met een beroep op haar algemene voorwaarden, een premiecorrectie doorgevoerd aan de verzekeringsnemer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak : 1 maart 2006

RECHTBANK ROTTERDAM

sector kanton

VONNIS

in de zaak van

de naamloze vennootschap

Axa Schade N.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 9 augustus 2005,

gemachtigde: mr. A. Quispel,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

gemachtigde: mr. J.H. van der Wouden.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als “Axa” respectievelijk “[gedaagde]”.

1. Het verloop van de procedure

Axa heeft -zakelijk weergegeven- gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen tot betaling aan Axa van € 3.903,16, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 6 juli 2005, althans vanaf de dag der dagvaarding, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

[gedaagde] heeft onder overlegging van stukken van antwoord geconcludeerd.

Ingevolge het vonnis van 12 oktober 2005 is een comparitie van partijen gehouden op 14 november 2005. Van hetgeen daar is verhandeld is proces-verbaal opgemaakt.

Axa heeft onder overlegging van stukken een conclusie na comparitie genomen. Axa heeft nadien nog nadere stukken overgelegd.

[gedaagde] heeft onder overlegging van stuk van dupliek geconcludeerd.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de producties staat tussen partijen -zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang- het volgende vast:

2.1 Op 16 februari 1977 is tussen partijen een verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de auto van [gedaagde] met een W.A. en casco dekking.

2.2 De op deze overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden luiden - voor zover thans van belang- als volgt:

“5.2 Premieberekening

a (…)

b Voor elk volgend verzekeringsjaar wordt de premie opnieuw vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.5 waarbij van belang is:

1 Het aantal schadegevallen in het afgelopen verzekeringsjaar;

2 De leeftijd van verzekeringnemer indien die in het betreffende jaar de leeftijd van 19 t/m 24, 50 en 65 zal bereiken.

(…)

5.5 Korting/toeslag

a Op grond van het schadeverloop wordt bij verlenging van deze verzekering op de premie een korting/toeslag berekend overeenkomstig het premiepercentage uit de onderstaande tabel, behorend bij de bonus/malustrede, vermeld op het polisblad.

(…)

c Indien verzekeraar een verleende schadeloosstelling terzake van een in dat jaar voorgevallen gebeurtenis volledig heeft kunnen verhalen, ongeacht of hierbij door verzekeraar kosten zijn gemaakt, zal dit geen invloed hebben op de inschaling.

(…)”

2.2 Op 22 augustus 2002 heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen het voertuig van [gedaagde] en het voertuig van de heer [betrokkene] (hierna: [betrokkene]), welke aanrijding aan [betrokkene] is te wijten. [betrokkene] bleek niet verzekerd te zijn.

2.3 De als gevolg van deze aanrijding aan het voertuig van [gedaagde] ontstane schade (hierna ook: de schade) is hersteld bij een Mazda garage en door Axa rechtstreeks aan die garage vergoed.

2.4 Axa en haar incassogemachtigde hebben [betrokkene] aangemaand de door hem veroorzaakte schade aan Axa te vergoeden en tussen hen is een betalingsregeling overeengekomen, die door [betrokkene] niet is nagekomen.

2.5 De verzekeringsovereenkomst is per 16 februari 2005 geëindigd.

2.6 Axa heeft de door [betrokkene] veroorzaakte schade alsnog aangemerkt als schuldschade en heeft als gevolg daarvan met terugwerkende kracht de bonus-/malustrede ten aanzien van [gedaagde] aangepast en heeft begin februari 2005 een bedrag van € 3.289,62 aan verzekeringspremies over de periode 16 februari 2003 tot 16 februari 2005 bij [gedaagde] in rekening gebracht.

2.7 Deze in rekening gebrachte verzekeringspremies heeft [gedaagde], ondanks aanmaning door Axa en haar incassogemachtigde, onbetaald gelaten.

3. De stellingen van partijen

3.1 Aan de eis is naast de hiervoor vermelde vaststaande feiten -zakelijk weergegeven- het volgende ten grondslag gelegd:

- Ingevolge de voormelde tussen partijen tot stand gekomen verzekeringsovereenkomst is [gedaagde] een bedrag aan verzekeringspremies voor een b/m correctie ad € 3.289,62 verschuldigd.

- De verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen € 535,50.

- De wettelijke rente beloopt, berekend tot en met 6 juli 2005, € 78,04.

3.2 [gedaagde] heeft tegen de eis -zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang- het volgende aangevoerd:

- Axa heeft eerst in februari 2005 de correctie op grond van de bonus/malus regeling in rekening gebracht, terwijl de premieberekening ingevolge die regeling jaarlijks en direct na afloop van het verzekeringsjaar waarin schade is geclaimd, dient plaats te vinden. [gedaagde] hoefde niet meer te rekenen op een premiecorrectie. Axa heeft haar rechten op premiecorrectie derhalve verwerkt.

- Axa behoort de schade te verhalen. Slechts schade die aan de eigen schuld van [gedaagde] te wijten is mag tot toepassing van de bonus/malus regeling leiden.

- [gedaagde] betwist de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten, nu de werkzaamheden niet uit meer hebben bestaan dan een sommatie en het opvragen van gegevens.

3.3 Axa heeft tegen het verweer van gedaagde nog aangevoerd:

- Nu geen getuigen van de aanrijding bekend zijn geworden kan de schade niet op het waarborgfonds verhaald worden.

- Axa heeft getracht de schade te verhalen op [betrokkene], doch deze heeft geweigerd het schadebedrag te betalen. De vordering is tevergeefs uit handen gegeven aan een incassogemachtigde; de zaak is daar geseponeerd omdat [betrokkene] is vertrokken met onbekende bestemming.

- Nu de schade derhalve niet verhaald kon worden op de tegenpartij heeft Axa de schade conform artikel 5.5c van de algemene voorwaarden aangemerkt als schuldschade en het bedrag ad € 3.289,62 bij [gedaagde] in rekening gebracht. Dit bedrag betreft een premiecorrectie in verband met de schade d.d. 22 augustus 2002, de schade d.d. 4 december 2003, een autowijziging van 12 maart 2004 en de wijziging van het verzekerd bedrag van 12 maart 2004.

- In de tussenliggende periode is contact geweest tussen Axa en de tussenpersoon van [gedaagde] waaruit kan worden opgemaakt dat [gedaagde] op de hoogte was van het feit dat de schade nog niet was afgewikkeld en hij hiervan nog een navordering zou kunnen verwachten.

3.4 [gedaagde] heeft tenslotte nog aangevoerd:

- [betrokkene] is de verplichting tot verzekering niet nagekomen en er is sprake van burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

- [gedaagde] en [betrokkene] zijn beiden getuigen van de aanrijding.

- Uit het feit dat [betrokkene] een betalingsregeling met Axa is overeengekomen blijkt dat [betrokkene] de schade erkent.

- [betrokkene] heeft bovendien een aanrijdingsformulier ondertekend, waarmee de toedracht van het ongeval, namelijk dat [betrokkene] geen voorrang heeft verleend, vast is komen te staan.

- In het kader van een redelijke nakoming van de polisverplichtingen door Axa jegens [gedaagde] was Axa gehouden de schade op het Waarborgfonds te verhalen.

- Niet is komen vast te staan dat er geen verhaal mogelijk is op [betrokkene]. Axa heeft nagelaten [betrokkene] te dagvaarden.

4. De beoordeling van het geschil

4.1 [gedaagde] beroept zich primair op rechtsverwerking van de zijde van Axa. Niet gebleken is waar [gedaagde] de door hem gestelde verplichting van Axa om de premieberekening jaarlijks en direct na afloop van het verzekeringsjaar waarin schade is geclaimd te doen plaatsvinden, uit afleidt. Uit de door Axa overgelegde en door [gedaagde] niet betwiste voorwaarden blijkt evenwel dat een schadebedrag dat door Axa volledig is verhaald geen invloed heeft op de hoogte van de betalen premie. Het verhaal van schade op een derde, door het inschakelen van een incassogemachtigde of anderszins, kan enige tijd in beslag nemen. Dit enkele tijdsverloop levert echter geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking. Nu voorts niet gebleken is van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan bij [gedaagde] het vertrouwen is gewekt dat Axa geen gebruik meer zou maken van haar mogelijkheid tot premiecorrectie, dan wel dat [gedaagde] in zijn positie onredelijk is benadeeld of verzwaard, moet worden geoordeeld dat Axa haar eventuele rechten op premiecorrectie niet heeft verwerkt.

4.2 Met betrekking tot het verweer van [gedaagde] dat Axa de schade had moeten verhalen wordt het volgende overwogen. Gelet op artikel 5.5 onder c van voornoemde algemene voorwaarden mag Axa de premiecorrectie slechts toepassen indien zij de schade, die als gevolg van de aanrijding op 22 augustus 2002 aan het voertuig van [gedaagde] is ontstaan, niet (volledig) kan verhalen. Deze bepaling dient te worden uitgelegd rekening houdend met de zin die de beide partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan deze bepaling mogen toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. Daarbij is van belang dat Axa een professionele verzekeraar is, terwijl [gedaagde] als consument weinig of geen ervaring heeft met verzekeren. In deze zaak staat vast dat [betrokkene] de aanrijding heeft veroorzaakt. Dit blijkt niet alleen uit de verklaring van [gedaagde], maar ook uit het door [betrokkene] mede ondertekende aanrijdingformulier. Voorts kan uit het feit dat [betrokkene] met de door Axa ingeschakelde deurwaarder een betalingsregeling heeft getroffen, worden afgeleid dat [betrokkene] zijn aansprakelijkheid heeft erkend. In deze omstandigheden mag [gedaagde] verwachten dat Axa de schade daadwerkelijk op de onverzekerde [betrokkene] kan verhalen. Dat zulks uiteindelijk (nog) niet daadwerkelijk is gelukt, dient voor rekening en risico van Axa te blijven. Gelet op hetgeen in de stukken naar voren komt is overigens niet uit te sluiten dat Axa de schade alsnog zal kunnen verhalen. Zij heeft het verhaal kennelijk gestaakt nadat [betrokkene] zich heeft laten uitschrijven uit het bevolkingsregister. Het is evenwel nog altijd mogelijk om [betrokkene] in rechte te betrekken en het is bepaald niet uit te sluiten dat [betrokkene] op enig moment weer kan worden opgespoord. De beslissing van Axa om haar invordering te staken moge, gelet op de te maken kosten, redelijk zijn, maar deze beslissing behoort er niet toe te leiden dat [gedaagde] vervolgens ( een deel van) de kosten van de aanrijding moet dragen via een aanpassing van zijn premie. Dat Axa de vordering niet op het schadefonds heeft kunnen verhalen is, ongeacht de vraag of deze aanvraag had kunnen worden gehonoreerd, een gevolg van het niet tijdig indienen van de vordering door Axa. Ook dit feit dient voor rekening en risico van Axa te blijven.

4.3 De vordering van Axa zal worden afgewezen. Wel dient Axa zich nog uit te laten over de opbouw van de gevorderde hoofdsom, rekening houdend met de beslissing van de kantonrechter. Onduidelijk is of en in hoeverre de premie is aangepast naar aanleiding van de prolongaties van 2003, 2004 en 2005 en het ongeval op 4 december 2003.

5. De beslissing

De kantonrechter,

alvorens verder te beslissen,

laat Axa toe zich uit te laten over de hoogte van de vordering, rekening houdend met hetgeen in 4.2. werd overwogen;

verwijst de zaak naar de openbare terechtzitting van deze rechtbank, sector kanton, op woensdag 29 maart 2006 te 10.00 uur teneinde Axa in staat te stellen zich bij akte uit te laten over voornoemde opbouw van de gevorderde hoofdsom;

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. L.J. van Die en uitgesproken ter openbare terechtzitting.